Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1680/2005/QĐ-BTNMT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Mai Ái Trực
Ngày ban hành: 30/06/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1680/2005/QĐ-BTNMT

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG SỐ 1680/QĐ-BTNMT NGÀY 30 THÁNG 6 NĂM 2005 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Quyết định số 49-QĐ/TW ngày 03 tháng 5 năm 1999 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý cán bộ;
Căn cứ Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước; Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; Nghị định số 35/2005/NĐ- CP ngày 17 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ về việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức;
Căn cứ Nghị định số 91/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về quản lý công chức, viên chức.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các văn bản trước đây trái với Quy định này đều bị bãi bỏ.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Mai Ái Trực

(Đã ký)

 

QUY ĐỊNH

VỀ QUẢN LÝ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1680 QĐ-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Chương 1:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Nguyên tắc quản lý công chức, viên chức

- Quản lý công chức, viên chức được thực hiện theo quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức của Đảng và Nhà nước;

- Bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể quyết định đi đôi với thực hiện đầy đủ trách nhiệm cá nhân trong công tác quản lý công chức, viên chức.

Điều 2. Trách nhiệm quản lý công chức, viên chức

- Bộ thống nhất quản lý toàn bộ công chức, viên chức và thực hiện phân cấp cho các đơn vị trực tiếp quản lý công chức, viên chức thuộc đơn vị;

- Thủ trưởng đơn vị trực tiếp quản lý công chức, viên chức và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của mình.

Chương II

Thẩm quyền và trách nhiệm quản lý công chức, viên chức

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

1. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các quy định của Đảng và Nhà nước về công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Bộ;

2. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh:

a) Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ;

b) Các chức danh khác có hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo từ 0,8 trở lên;

c) Giám đốc, Phó Giám đốc và Kế toán trưởng các doanh nghiệp thuộc Bộ;

d) Chi cục trưởng thuộc cục; trưởng phòng và chức danh tương đương thuộc Văn phòng Bộ; lãnh đạo phòng thuộc Thanh tra Bộ;

3. Quyết định hoặc phê duyệt chỉ tiêu biên chế đối với đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ do Nhà nước cấp toàn bộ chi phí hoặc tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động thường xuyên; giao chỉ tiêu biên chế đối với cơ quan hành chính nhà nước trực thuộc Bộ;

4. Quyết định công nhận kết quả thi tuyển, thi nâng ngạch công chức, viên chức thuộc thẩm quyền của Bộ (trừ các chức danh Bộ trưởng đã uỷ quyền); bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên chính và tương đương đối với công chức, viên chức đạt kết quả thi nâng ngạch lên chuyên viên chính và tương đương; nâng ngạch chuyên viên và tương đương trở xuống đối với công chức, viên chức lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ; chuyển ngạch công chức, viên chức ngạch chuyên viên chính và tương đương trở lên theo quy định;

5. Quyết định nâng bậc lương thường xuyên và trước thời hạn khi có thông báo nghỉ hưu đối với thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ và công chức, viên chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương; nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức các đơn vị trực thuộc Bộ lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ;

6. Quyết định tiếp nhận, điều động, luân chuyển, biệt phái, chuyển công tác đối với công chức, viên chức do Bộ trưởng bổ nhiệm (trừ các chức danh thuộc điểm d, khoản 2, Điều này);

7. Quyết định cử công chức, viên chức do Bộ trưởng bổ nhiệm đi công tác, đào tạo, bồi dưỡng trong nước và ngoài nước (trừ các chức danh thuộc điểm d, khoản 2, Điều này);

8. Đánh giá công chức, viên chức hàng năm đối với thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ theo quy định, hướng dẫn của Đảng và Nhà nước;

9. Quyết định nghỉ hưu, thôi việc đối với công chức, viên chức do Bộ trưởng bổ nhiệm (trừ các chức danh thuộc điểm d, khoản 2, Điều này);

10. Quyết định kỷ luật đối với công chức, viên chức do Bộ trưởng bổ nhiệm, công chức thuộc các vụ, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ và Văn phòng Đảng ủy, Văn phòng Công đoàn cơ quan Bộ (sau đây gọi là các đơn vị khối cơ quan Bộ);

Quyết định kỷ luật bằng hình thức hạ bậc lương, hạ ngạch, buộc thôi việc đối với công chức, viên chức lãnh đạo do Bộ trưởng quyết định nâng bậc lương, nâng ngạch, tuyển dụng;

11. Phê duyệt kế hoạch thanh tra công vụ hàng năm.

Điều 4. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

1. Được ủy nhiệm thực hiện các công việc dưới đây sau khi đã được Bộ trưởng phê duyệt:

a) Ký quyết định phân bổ chỉ tiêu biên chế đối với cơ quan quản lý hành chính; thông báo chỉ tiêu biên chế đối với đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ;

b) Ký quyết định tuyển dụng và phân bổ công chức về làm việc tại các đơn vị khối cơ quan hành chính; bổ nhiệm vào ngạch công chức khi người tập sự đạt yêu cầu hoặc chấm dứt hiệu lực quyết định tuyển dụng khi người tập sự không đạt yêu cầu;

c) Ký quyết định nâng ngạch công chức, viên chức ngạch chuyên viên và tương đương trở xuống (trừ các chức danh thuộc khoản 4, Điều 3); chuyển ngạch công chức, viên chức ngạch chuyên viên và tương đương;

d) Ký công văn tiếp nhận công chức, viên chức từ các đơn vị ngoài Bộ về công tác tại các đơn vị trực thuộc Bộ; quyết định điều động, biệt phái, luân chuyển, chuyển công tác đối với công chức, viên chức (trừ các chức danh thuộc khoản 6, Điều 3) các đơn vị trực thuộc Bộ;

e) Ký quyết định nghỉ hưu, thôi việc đối với công chức thuộc các đơn vị khối cơ quan Bộ (trừ các chức danh thuộc khoản 9, Điều 3);

2. Thực hiện theo ủy quyền các công việc dưới đây:

a) Phê duyệt danh sách nâng bậc lương thường xuyên và trước thời hạn khi có thông báo nghỉ hưu đối với công chức, viên chức ngạch chuyên viên chính và tương đương của các đơn vị trực thuộc Bộ;

Ký quyết định nâng bậc lương thường xuyên và trước thời hạn khi có thông báo nghỉ hưu đối với công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương trở xuống của các đơn vị khối cơ quan Bộ;

b) Quyết định cử, cho phép công chức, viên chức (trừ các chức danh thuộc khoản 7, Điều 3) đi công tác, đào tạo, bồi dưỡng, làm việc riêng ở nước ngoài;

c) Quyết định cử công chức, viên chức các đơn vị trực thuộc Bộ (trừ các chức danh thuộc khoản 7, Điều 3) đi đào tạo, bồi dưỡng trong nước bằng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức cấp từ ngân sách nhà nước; công chức thuộc các đơn vị khối cơ quan Bộ (trừ các chức danh thuộc khoản 7, Điều 3) đi đào tạo, bồi dưỡng trong nước bằng các nguồn kinh phí khác;

d) Thanh tra, kiểm tra các đơn vị trực thuộc Bộ về công tác tổ chức cán bộ; tổ chức thanh tra công vụ theo kế hoạch đã được Bộ trưởng phê duyệt;

e) Xác nhận để công chức thuộc các đơn vị khối cơ quan Bộ làm hộ chiếu đi công tác, đào tạo, bồi dưỡng, làm việc riêng ở nước ngoài;

g) Quản lý hồ sơ công chức là lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ và công chức thuộc các đơn vị khối cơ quan Bộ.

Điều 5. Thủ trưởng các cục, văn phòng và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ

1. Chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách, quy định của Đảng, Nhà nước và Bộ về công chức, viên chức thuộc đơn vị;

2. Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh lãnh đạo thuộc đơn vị (trừ các chức danh thuộc khoản 2, Điều 3);

3. Phân bổ chỉ tiêu biên chế cho các tổ chức trực thuộc đơn vị (nếu có) sau khi có quyết định hoặc thông báo chỉ tiêu biên chế của Bộ trưởng;

4. Tiếp nhận và bố trí công tác đối với công chức, viên chức được Bộ điều động về đơn vị công tác;

5. Ký hợp đồng làm việc với viên chức theo quyết định công nhận kết quả trúng tuyển của Bộ trưởng; quyết định bổ nhiệm vào ngạch viên chức khi người hợp đồng làm việc lần đầu đạt yêu cầu hoặc hủy bỏ hợp đồng khi người hợp đồng làm việc lần đầu không đạt yêu cầu; hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật;

6. Quyết định điều động, biệt phái đối với công chức, viên chức do đơn vị trực tiếp quản lý trong phạm vi nội bộ đơn vị;

7. Quyết định nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn khi có thông báo nghỉ hưu đối với công chức, viên chức ngạch chuyên viên chính và tương đương sau khi Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ phê duyệt danh sách;

Quyết định nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn khi có thông báo nghỉ hưu đối với công chức, viên chức ngạch chuyên viên và tương đương trở xuống; chuyển ngạch công chức, viên chức ngạch cán sự và tương đương trở xuống;

8. Quyết định cử, cho phép công chức, viên chức thuộc đơn vị đi công tác, đào tạo, bồi dưỡng, làm việc riêng ở nước ngoài theo ủy quyền của Bộ trưởng; đi đào tạo, bồi dưỡng trong nước (trừ các chức danh thuộc khoản 7, Điều 3 và điểm c, khoản 2, Điều 4);

9. Đánh giá công chức, viên chức do đơn vị trực tiếp quản lý theo hướng dẫn của Bộ;

10. Quyết định nghỉ hưu, thôi việc đối với công chức, viên chức do đơn vị trực tiếp quản lý (trừ các chức danh thuộc khoản 9, Điều 3); lập sổ bảo hiểm xã hội, giải quyết chế độ nghỉ hưu, thôi việc đối với công chức, viên chức thuộc đơn vị;

11. Quyết định kỷ luật công chức, viên chức thuộc đơn vị (trừ các chức danh thuộc khoản 10, Điều 3);

12. Xác nhận để công chức, viên chức thuộc đơn vị làm hộ chiếu đi công tác, đào tạo, bồi dưỡng, làm việc riêng ở nước ngoài;

13. Quản lý hồ sơ công chức, viên chức thuộc đơn vị (trừ lãnh đạo đơn vị);

14. Thực hiện việc thống kê, báo cáo định kỳ số lượng, chất lượng công chức, viên chức thuộc đơn vị theo quy định của Bộ;

15. Ngoài việc thực hiện các công việc trên, Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia được tổ chức tuyển dụng viên chức ngạch quan trắc viên và tương đương trở xuống vào làm việc tại các Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực.

Điều 6. Chánh Văn phòng Bộ

1. Chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách, quy định của Đảng, Nhà nước và Bộ về công chức thuộc Văn phòng Bộ;

2. Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh lãnh đạo thuộc Văn phòng Bộ (trừ các chức danh thuộc khoản 2, Điều 3);

3. Bố trí công tác đối với công chức được Bộ điều động về Văn phòng Bộ công tác; ký hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật;

4. Đánh giá công chức do Văn phòng Bộ trực tiếp quản lý theo hướng dẫn của Bộ;

5. Lập sổ bảo hiểm xã hội, giải quyết chế độ nghỉ hưu, thôi việc đối với công chức thuộc các đơn vị khối cơ quan Bộ;

6. Thực hiện việc thống kê, báo cáo định kỳ số lượng, chất lượng công chức thuộc Văn phòng Bộ theo quy định của Bộ.

Điều 7. Thủ trưởng các vụ, Thanh tra Bộ và văn phòng đoàn thể

1. Chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách, quy định của Đảng, Nhà nước và Bộ về công chức thuộc đơn vị;

2. Bố trí công tác đối với công chức được Bộ tiếp nhận và điều động về đơn vị công tác;

3. Đánh giá công chức do đơn vị trực tiếp quản lý theo hướng dẫn của Bộ.

Chương 2:

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện

Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ có trách nhiệm theo dõi và kiểm tra việc thực hiện Quy định này.

Điều 9. Trách nhiệm thực hiện

Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quy định này. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc các đơn vị báo cáo bằng văn bản về Bộ để xem xét, giải quyết./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1680/2005/QĐ-BTNMT ngày 30/06/2005 về quản lý công chức, viên chức do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.821

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.149.205
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!