Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1668/QĐ-UBND năm 2017 thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh Thanh Hóa

Số hiệu: 1668/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Nguyễn Đình Xứng
Ngày ban hành: 22/05/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1668/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 22 tháng 5 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH THANH HÓA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020; Nghị quyết 76/NQ-CP ngày 13/6/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 30c/NQ-CP;

Căn cứ Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Căn cứ Công văn số 2388/BNV-TCBC ngày 08/5/2017 của Bộ Nội vụ về việc thành lập Trung tâm Hành chính công;

Căn cứ Quyết định số 1100/2017/QĐ-UBND ngày 12/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý;

Căn cứ Quyết định số 1666/QĐ-UBND ngày 22/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh và Trung tâm Hành chính công cấp huyện thuộc tỉnh Thanh Hóa;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 226/TTr-SNV ngày 15 tháng 5 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh Thanh Hóa trên cơ sở giải thể Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện nay đang thực hiện theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

1. Vị trí, chức năng: Trung tâm Hành chính công tỉnh Thanh Hóa là tổ chức hành chính đặc thù thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; có chức năng là đầu mối tập trung để thực hiện việc tiếp nhận, tư vấn, hướng dẫn, giám sát, đôn đốc việc giải quyết thủ tục hành chính và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo quy định.

2. Trung tâm Hành chính công tỉnh Thanh Hóa chịu sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời chịu sự quản lý về tổ chức, biên chế và chuyên môn nghiệp vụ của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3. Trung tâm Hành chính công tỉnh Thanh Hóa có con dấu và có tài khoản riêng để giao dịch, hoạt động.

4. Trụ sở Trung tâm Hành chính công tỉnh Thanh Hóa đặt tại thành phố Thanh Hóa.

Điều 2. Giao Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, quy chế hoạt động của Trung tâm Hành chính công tỉnh Thanh Hóa trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định để tổ chức thực hiện.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế.

1. Lãnh đạo Trung tâm Hành chính công tỉnh Thanh Hóa

Lãnh đạo Trung tâm Hành chính công tỉnh Thanh Hóa có Giám đốc do 01 Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh kiêm nhiệm và không quá 02 Phó Giám đốc.

Giám đốc, các Phó Giám đốc Trung tâm do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật và Quy định phân công, phân cấp quản lý công chức, viên chức của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Cơ cấu tổ chức

Trung tâm Hành chính công tỉnh Thanh Hóa có 03 Tổ chuyên môn, nghiệp vụ, gồm:

- Tổ Hành chính - Tổng hợp.

- Tổ Tiếp nhận và Giải quyết thủ tục hành chính.

- Tổ Kiểm tra - Giám sát.

Các Tổ chuyên môn, nghiệp vụ của Trung tâm Hành chính công tỉnh Thanh Hóa có Tổ Trưởng. Tổ Trưởng do Giám đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh Thanh Hóa bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm theo quy định. Tổ Trưởng được hưởng phụ cấp trách nhiệm; mức phụ cấp do Giám đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh Thanh Hóa đề xuất Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định phù hợp với quy định của pháp luật.

3. Biên chế

a) Biên chế chuyên trách của Trung tâm Hành chính công tỉnh Thanh Hóa là biên chế công chức hành chính, nằm trong tổng biên chế của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh được Ủy ban nhân dân tỉnh giao hàng năm.

Năm 2017, Trung tâm Hành chính công tỉnh Thanh Hóa được giao 15 biên chế, bố trí từ biên chế công chức dự phòng của tỉnh và điều chuyển công chức từ các sở: Nội vụ, Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ để bố trí theo vị trí việc làm.

b) Biên chế không chuyên trách:

- Ngoài biên chế cán bộ, công chức làm việc chuyên trách, Trung tâm Hành chính công tỉnh Thanh Hóa còn có công chức của các sở, cơ quan hành chính do Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan hành chính có thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Thanh Hóa điều động, biệt phái đến làm việc tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Thanh Hóa đảm bảo đủ số lượng, chất lượng để trực tiếp tiếp nhận thủ tục hành chính của sở, cơ quan mình.

- 01 công chức được cử từ Thanh tra tỉnh và mời 01 công chức của Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy làm nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và giải quyết khiếu nại.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, Trưởng ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Đình Xứng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1668/QĐ-UBND năm 2017 thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh Thanh Hóa

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


722

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.214.113