Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1666/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh còn hiệu lực và hết hiệu lực năm 2018

Số hiệu: 1666/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thị Ánh Nguyệt
Ngày ban hành: 27/12/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN PHÚ NHUẬN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1666/QĐ-UBND

Phú Nhuận, ngày 27 tháng 12 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN CÒN HIỆU LỰC VÀ HẾT HIỆU LỰC NĂM 2018

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp tại Tờ trình số 439/TTr-TP ngày 22 tháng 12 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay công bố kèm theo Quyết định này 02 danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận còn hiệu lực và hết hiệu tính đến ngày 31/12/2018.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận, Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 15 phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Sở Tư pháp (Phòng KTVB);
- Trung tâm Công báo thành phố;
- Thường trực Quận ủy;
- HĐND quận (PCT);
- UBND quận (CT, các PCT);
- VP HĐND và UBND quận;
- UBND 15 phường;
- Lưu: VT, TP.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LỰC THI HÀNH THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014 - 2018
(Kèm theo Quyết định số: 1666 QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Ghi chú

I. LĨNH VỰC THÀNH LẬP, BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ

1

Quyết định

Số 05/2012/QĐ-UBND ngày 28/9/2012

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của phòng Kinh tế quận Phú Nhuận.

06/10/2012

 

2

Quyết định

Số 03/2013/QĐ-UBND ngày 22/4/2013

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất quận Phú Nhuận.

02/5/2013

 

3

Quyết định

Số 04/2013/QĐ-UBND ngày 23/5/2013

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của phòng Quản lý đô thị quận Phú Nhuận.

31/5/2013

 

4

Quyết định

Số 07/2013/QĐ-UBND ngày 23/5/2013

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện quận Phú Nhuận.

31/5/2013

 

5

Quyết định

Số 08/2013/QĐ-UBND ngày 23/5/2013

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa quận Phú Nhuận.

31/5/2013

 

6

Quyết định

Số 09/2013/QĐ-UBND ngày 23/5/2013

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Thể dục thể thao quận Phú Nhuận.

31/5/2013

 

7

Quyết định

Số 10/2013/QĐ-UBND ngày 23/5/2013

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận Phú Nhuận.

31/5/2013

 

8

Quyết định

S 11/2013/QĐ-UBND ngày 23/5/2013

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình quận Phú Nhuận.

31/5/2013

 

9

Quyết định

Số 03/QĐ-UBND ngày 03/01/2014

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Đội quản lý trật tự đô thị quận Phú Nhuận.

13/01/2013

 

10

Quyết định

Số 01/2016/QĐ-UBND ngày 12/10/2016

Về ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của phòng Tư pháp quận Phú Nhuận.

20/10/2016

Hết hiệu lực một phần

11

Quyết định

Số 02/2016/QĐ-UBND ngày 12/10/2016

Về ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của phòng Nội vụ quận Phú Nhuận.

20/10/2016

 

12

Quyết định

Số 01/2017/QĐ-UBND ngày 05/5/2017

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận.

15/5/2017

 

13

Quyết định

Số 02/2017/QĐ-UBND ngày 05/5/2017

Về ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Thanh tra quận Phú Nhuận.

15/5/2017

 

14

Quyết định

Số 01/2018/QĐ-UBND ngày 02/01/2018

Về ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của phòng Giáo dục và Đào tạo quận Phú Nhuận.

15/01/2018

 

15

Quyết định

S 02/2018/QĐ-UBND ngày 15/01/2018

Về ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của phòng Tài nguyên và Môi trường quận Phú Nhuận.

29/01/2018

 

16

Quyết định

Số 04/2018/QĐ-UBND ngày 04/6/2018

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của phòng Lao động Thương binh và Xã hội quận Phú Nhuận.

11/6/2018

 

17

Quyết định

Số 05/2018/QĐ-UBND ngày 03/10/2018

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của phòng Y tế quận Phú Nhuận.

10/10/2018

 

II. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

01

Quyết định

Số 168/2007/QĐ-UBND ngày 09/02/2007

Về thực hiện chuyển đổi từ chế độ khoán định biên và kinh phí quản lý hành chính sang chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí hành chính đối với cơ quan nhà nước trên địa bàn quận Phú Nhuận.

09/02/2007

 

III. LĨNH VỰC TỔ CHỨC

 

01

Quyết định

Số 554/2008/QĐ-UBND 30/6/2008

Về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận.

08/7/2008

 

IV. LĨNH VỰC AN NINH - QUỐC PHÒNG

01

Quyết định

Số 325/2008/QĐ-UBND ngày 22/4/2008

Quyết định về ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng giáo dục quốc phòng - an ninh quận Phú Nhuận

22/4/2008

 

V. LĨNH VỰC ĐÀO TẠO - BỒI DƯỠNG

01

Quyết định

Số 03/2011/QĐ-UBND ngày 02/3/2011

Về ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc quận; cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách thuộc UBND 15 phường của quận Phú Nhuận.

10/3/2011

 

V. LĨNH VỰC KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

01

Quyết định

Số 01/QĐ-UBND ngày 01/4/2015

Về ban hành quy trình giải quyết tố cáo trên địa bàn quận Phú Nhuận.

09/4/2015

 

02

Quyết định

Số 02/QĐ-UBND ngày 01/4/2015

Về ban hành quy trình giải quyết khiếu nại trên địa bàn quận Phú Nhuận.

09/4/2015

 

03

Quyết định

Số 03/QĐ-UBND ngày 01/4/2015

Về ban hành quy trình tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật trên địa bàn quận.

09/4/2015

 

VI. LĨNH VỰC KHÁC

01

Quyết định

Số 379/2007/QĐ-UBND ngày 20/4/2007

Ban hành Quy chế thực hiện giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn quận Phú Nhuận.

28/4/2007

 

02

Quyết định

Số 340/2008/QĐ-UBND 25/4/2008

Ban hành quy chế và chính sách an toàn, bảo mật hệ thống công nghệ thông tin quận Phú Nhuận.

25/4/2008

 

03

Quyết định

Số 04/2009/QĐ-UBND ngày 24/08/2009

Ban hành quy chế tạm thời quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, tổ chức và hoạt động của cơ sở tín ngưỡng dân gian.

01/9/2009

 

04

Quyết định

Số 01/2009/QĐ-UBND ngày 28/04/2009

Về công bố văn bản hết hiệu lực

28/4/2009

 

05

Quyết định

Số 07/2010/QĐ-UBND ngày 27/08/2010

Về ban hành Quy ước mẫu Tổ dân phố và quy trình thẩm định Quy ước Tổ dân phố

05/09/2010

 

06

Quyết định

Số 02/2013/QĐ-UBND ngày 03/4/2013

Về bãi bỏ văn bản

11/4/2013

 

07

Quyết định

Số 12/2013/QĐ-UBND ngày 04/10/2013

Về bãi bỏ văn bản.

14/10/2013

 

 

 

 

………

 

 

B. DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2018

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

01

Quyết định

Số 01/2016/QĐ-UBND ngày 12/10/2016

Khoản 2 Điều 1 và Khoản 1 Điều 2

Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 21/3/2018 của Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận bãi bỏ chức năng, nhiệm vụ quyền hạn “Kiểm soát thủ tục hành chính” của phòng Tư pháp quận Phú Nhuận

01/4/2018

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1666/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh còn hiệu lực và hết hiệu lực năm 2018

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


357

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.192.241