Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1665/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 09/09/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1665/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ TỔNG KẾT THI HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI VÀ SỬA ĐỔI LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2003

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị quyết số 48/2010/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2010 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2011, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2010 và bổ sung chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XII;
Căn cứ Chỉ thị số 1315/CT-TTg ngày 23 tháng 7 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổng kết thi hành Luật Đất đai năm 2003;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi Luật Đất đai năm 2003 (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) để giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tổng kết thi hành Luật Đất đai trên phạm vi toàn quốc và sửa đổi Luật Đất đai năm 2003, gồm:

1. Ông Hoàng Trung Hải, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban.

2. Ông Phạm Khôi Nguyên, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Phó Trưởng ban.

3. Ông Nguyễn Mạnh Hiển, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy viên thường trực.

4. Các ủy viên gồm:

a) Mời đại diện lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Văn phòng Trung ương Đảng, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tham gia Ban Chỉ đạo.

b) Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Thứ trưởng các Bộ: Tư pháp, Nội vụ, Quốc phòng, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường lập danh sách ủy viên Ban Chỉ đạo do Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cử.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo

1. Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thống nhất việc triển khai thực hiện tổng kết thi hành Luật Đất đai năm 2003 trên phạm vi toàn quốc.

2. Đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện tổng kết thi hành Luật Đất đai năm 2003.

3. Tổng kết, đánh giá việc thực hiện tổng kết thi hành Luật Đất đai năm 2003, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

4. Chỉ đạo việc xây dựng dự án sửa đổi Luật Đất đai năm 2003 theo yêu cầu của Bộ Chính trị và Quốc hội.

Điều 3. Giúp việc Ban Chỉ đạo

1. Giúp việc cho Ban Chỉ đạo có Văn phòng thường trực và Tổ chuyên gia liên ngành do Trưởng ban quyết định thành lập.

Tổ chuyên gia liên ngành có thành viên là các công chức của các Bộ, cơ quan ngang Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Nội vụ, Quốc phòng, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thanh tra Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Văn phòng Chính phủ; mời một cán bộ của Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Văn phòng Trung ương, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tham gia Tổ chuyên gia liên ngành.

2. Trưởng Ban Chỉ đạo quy định quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo và các cơ quan giúp việc Ban Chỉ đạo.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường lập danh sách thành viên Tổ chuyên gia liên ngành do Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cử.

Điều 4. Chế độ làm việc của Ban Chỉ đạo

1. Thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, chịu trách nhiệm cá nhân đối với lĩnh vực công tác được giao và tuân thủ các quy định tại Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành và Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo do Trưởng ban quyết định.

2. Trưởng Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của Thủ tướng Chính phủ, Phó Trưởng ban sử dụng con dấu của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

3. Văn phòng thường trực của Ban Chỉ đạo đặt tại trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường; trang thiết bị phục vụ cho hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ chuyên gia liên ngành thực hiện theo quy định hiện hành.

4. Các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ chuyên gia liên ngành và Văn phòng thường trực được hưởng phụ cấp làm việc kiêm nhiệm theo chế độ hiện hành.

5. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo do ngân sách nhà nước cấp và bố trí trong kinh phí hoạt động thường xuyên của Bộ Tài nguyên và Môi trường và các nguồn vốn hỗ trợ khác.

Điều 5. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi Luật Đất đai năm 2003.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi Luật Đất đai năm 2003, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, các ông, bà có tên tại Điều 1 Quyết định này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP Ban Chỉ đạo TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy Ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, PL (5b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ TỔNG KẾT THI HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI VÀ SỬA ĐỔI LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2003
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 09 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Thống nhất việc triển khai thực hiện tổng kết thi hành Luật Đất đai năm 2003 trên phạm vi toàn quốc theo yêu cầu của Chỉ thị số 1315/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

2. Đôn đốc, kiểm tra các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện tổng kết thi hành Luật Đất đai năm 2003 theo nội dung được phân công bảo đảm đúng thời gian.

3. Tổng kết, đánh giá toàn diện kết quả thi hành Luật Đất đai năm 2003, xây dựng báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ.

4. Chỉ đạo việc sửa đổi Luật Đất đai năm 2003 báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội theo đúng tiến độ.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

A. Chỉ đạo việc tổng kết thi hành Luật Đất đai

1. Thành lập các Đoàn công tác đi khảo sát nắm tình hình tại các địa phương.

- Quyết định thành lập 5 Đoàn công tác gồm các thành viên Ban Chỉ đạo là Trưởng đoàn, thành viên là cán bộ, chuyên gia của các Bộ, ngành liên quan để thực hiện việc đôn đốc, khảo sát tại 15 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đại diện cho 5 khu vực (Trung du và miền núi phía Bắc, đồng bằng sông Hồng, đồng bằng ven biển miền Trung, Tây Nguyên, đồng bằng sông Cửu Long); đại diện vùng đô thị, nông thôn và miền núi.

- Các Đoàn công tác khảo sát tình hình thi hành Luật Đất đai thông qua hình thức làm việc trực tiếp với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, cơ quan tài nguyên và môi trường, các cơ quan quản lý khác có liên quan đến quản lý đất đai ở địa phương.

- Thời gian khảo sát tại địa phương trong tháng 9 và tháng 10 năm 2010; các đoàn công tác báo cáo kết quả kiểm tra bằng văn bản (gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp) trước ngày 15 tháng 12 năm 2010.

2. Đôn đốc các Bộ, ngành và địa phương thực hiện việc tổng kết thi hành Luật Đất đai.

Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường thành lập Văn phòng thường trực của Ban Chỉ đạo có trách nhiệm:

- Đôn đốc các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (làm việc trực tiếp hoặc thông qua công văn, điện thoại, fax, thư điện tử…);

- Thay mặt Ban Chỉ đạo giải quyết các vướng mắc khi có phản ánh của các Bộ, ngành và địa phương về công tác tổng kết thi hành Luật Đất đai.

3. Chỉ đạo các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo thay mặt Ban Chỉ đạo đôn đốc các địa phương tổng kết và hoàn thiện báo cáo tổng kết về thi hành Luật Đất đai và gửi Báo cáo về Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, trước ngày 31 tháng 12 năm 2010.

4. Xây dựng Báo cáo tổng kết thi hành Luật Đất đai

- Thông qua báo cáo Tổng kết thi hành Luật Đất đai; thời gian trong tháng 02 năm 2011.

- Chỉ đạo việc hoàn thiện Báo cáo tổng kết về thi hành Luật Đất đai trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31 tháng 3 năm 2011.

B. Chỉ đạo việc sửa đổi Luật Đất đai năm 2003

1. Thông qua kế hoạch và tiến độ xây dựng Luật Đất đai sửa đổi do Bộ Tài nguyên và Môi trường lập.

2. Chỉ đạo xây dựng nội dung dự thảo Luật Đất đai sửa đổi.

3. Chỉ đạo việc lấy ý kiến từ các Bộ, ngành, địa phương và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

4. Chỉ đạo việc tiếp thu ý kiến từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan về dự án Luật Đất đai sửa đổi.

5. Phối hợp với các Ủy ban có liên quan của Quốc hội trong quá trình xây dựng Dự án Luật sửa đổi.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện việc tổng kết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi Luật Đất đai năm 2003, nếu có vướng mắc phát sinh, Trưởng Ban Chỉ đạo có trách nhiệm báo cáo Thủ tướng Chính phủ để xem xét, giải quyết kịp thời./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1665/QĐ-TTg ngày 09/09/2010 thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi Luật Đất đai năm 2003 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.610

DMCA.com Protection Status
IP: 44.211.117.197
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!