Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1643/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Vũ Hồng Khanh
Ngày ban hành: 09/04/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1643/QĐ-UBND  

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG TÁC THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT” TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 1987/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Triển khai thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật”;
Căn cứ Thông tư số 03/2010/TT-BTP ngày 03 tháng 3 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 441/TTr-STP ngày 29 tháng 3 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Đề án “Triển khai thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật” trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký

Điều 3. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành, Thường trực Hội đồng nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp (để báo cáo);
- TT Thành ủy, TT HĐND thành phố (để báo cáo);
- Đ/c Chủ tịch UBND Thành phố (để báo cáo);
- Các đ/c PCT UBND TP;
- Như điều 3;
- VPUB: CVP, NC, TH;
- Công báo và Website;
- Lưu: Văn thư.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Khanh

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG TÁC THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT” TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1643/QĐ-UBND ngày 09/04/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)

Thực hiện Quyết định số 1987/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Triển khai thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật” (sau đây gọi tắt là Đề án), UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Đề án trên địa bàn Thành phố cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích: Triển khai có hiệu quả, đảm bảo đúng tiến độ các nội dung và hoạt động của Đề án để bước đầu đánh giá về thực trạng công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn thành phố Hà Nội. Qua đó đưa công tác này từng bước đi vào nề nếp và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền về mô hình tổ chức bộ máy, cơ chế thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại địa phương.

2. Yêu cầu: Đảm bảo việc thực hiện Đề án được triển khai đồng bộ trên địa bàn Thành phố; xác định trách nhiệm và phân công cụ thể nhiệm vụ cho các Sở, Ban, Ngành Thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã trong việc hoàn thành các hoạt động của Đề án. Đồng thời phải có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị chức năng của Bộ Tư pháp và Bộ, ngành Trung ương trong việc thực hiện Đề án và triển khai công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại thành phố Hà Nội.

II. NỘI DUNG, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

1. Tổ chức tập huấn và triển khai các nội dung của Đề án; nội dung các quy định về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

- Thành phần tham dự:

+ Đối với các Sở, Ban, Ngành thành phố: đại diện lãnh đạo Sở và 01 cán bộ được phân công thực hiện nhiệm vụ theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

+ Đối với UBND các quận, huyện, thị xã: đại diện lãnh đạo UBND, Lãnh đạo và 01 cán bộ của phòng Tư pháp được phân công thực hiện nhiệm vụ theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại địa phương.

- Nội dung hội nghị: Triển khai các nội dung Đề án, Kế hoạch của UBND thành phố về việc thực hiện Đề án và những quy định về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại địa phương.

- Thời gian thực hiện: Tháng 4 năm 2010.

2. Thành lập bộ phận chuyên trách tại Sở Tư pháp và bố trí cán bộ chuyên trách thực hiện nhiệm vụ theo dõi thi hành pháp luật tại các Sở, Ban, ngành thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã

a) Ban hành quy định bổ sung nhiệm vụ và thành lập bộ phận chuyên trách theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại Sở Tư pháp. Dự kiến thành lập Phòng kiểm tra và thi hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc Sở Tư pháp, trong đó bổ sung thêm nhiệm vụ theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

b) Thực hiện việc phân công, bố trí cán bộ chuyên trách thực hiện nhiệm vụ theo dõi thi hành pháp luật tại các Sở, Ban, Ngành Thành phố và Phòng Tư pháp các quận, huyện, thị xã.

Thời gian thực hiện: Tháng 4 và tháng 5 năm 2010.

3. Rà soát, đánh giá các quy định của pháp luật hiện hành về công tác theo dõi thi hành pháp luật.

Việc tổ chức rà soát các quy định pháp luật hiện hành của Trung ương và địa phương về công tác theo dõi thi hành pháp luật được thực hiện trên các phương diện: tính hợp hiến, hợp pháp, đồng bộ, khả thi, những điểm bất cập, hạn chế nhằm hoàn thiện thể chế thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật.

Đối với các Sở, Ban, Ngành được thực hiện kết hợp với việc thực hiện Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND Thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 155/QĐ-UBND ngày 13/01/2010 của UBND thành phố Hà Nội. Đối với UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức thực hiện việc rà soát kết hợp cùng Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật hàng năm tại địa phương.

Dự kiến thời gian thực hiện: Từ tháng 5 đến tháng 8 năm 2010.

4. Điều tra, khảo sát về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại một số Sở, Ban, Ngành Thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã.

Nội dung điều tra, khảo sát: Các nội dung quy định tại Điều 4 Thông tư số 03/2010/TT-BTP ngày 03/3/2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

Điều tra, khảo sát tại các đơn vị: Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các quận: Ba Đình, Hoàng Mai, thị xã Sơn Tây và các huyện Thường Tín và Gia Lâm.

Phương pháp điều tra, khảo sát: Trực tiếp, thông qua các cuộc tọa đàm, bảng hỏi, phiếu điều tra xã hội học.

Dự kiến thời gian thực hiện: Từ tháng 8 đến tháng 12 năm 2010.

5. Khảo sát, trao đổi kinh nghiệm về việc tổ chức triển khai Đề án tại một số địa phương.

Tổ chức Đoàn khảo sát, trao đổi kinh nghiệm tại thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ. Ủy ban nhân dân Thành phố ủy quyền cho Giám đốc Sở Tư pháp thành lập Đoàn khảo sát với thành phần: Giám đốc Sở Tư pháp làm trưởng đoàn, thành viên là đại diện Văn phòng UBND Thành phố, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, một số quận, huyện, thị xã và cán bộ làm công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại Sở Tư pháp, các Phòng Tư pháp.

Dự kiến thời gian thực hiện: Tháng 11 năm 2010.

6. Tổ chức Sơ kết và tổng kết việc thực hiện Đề án

a) Sơ kết việc thực hiện Đề án: Đánh giá kết quả triển khai các nội dung hoạt động và tiến độ thực hiện Đề án. Đồng thời tập hợp các đề xuất, kiến nghị báo cáo Bộ Tư pháp, Chính phủ để tháo gỡ những khó khăn, bất cập trong quá trình thực hiện Đề án.

Thời gian thực hiện: Tháng 12 năm 2010

b) Tổng kết việc triển khai Đề án: Đánh giá toàn diện việc triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn Thành phố. Tập hợp các đề xuất, kiến nghị về tổ chức bộ máy, cơ chế triển khai thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại địa phương.

Thời gian thực hiện: Tháng 5 năm 2011.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của Giám đốc Sở Tư pháp

a) Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành thành phố, UBND quận, huyện, thị xã trong việc tổ chức thực hiện các nội dung quy định tại Mục II của Kế hoạch này.

b) Chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng quy định bổ sung nhiệm vụ và thành lập bộ phận chuyên trách theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại Sở Tư pháp. Kiện toàn tổ chức bộ máy Phòng kiểm tra và thi hành văn bản quy phạm pháp luật sau khi có quyết định của UBND Thành phố, bố trí đủ cán bộ có năng lực thực hiện nhiệm vụ.

c) Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng của Bộ Tư pháp và Bộ, ngành Trung ương trong việc thực hiện Đề án và triển khai công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại thành phố Hà Nội.

d) Giúp UBND Thành phố tổng hợp, dự thảo báo cáo định kỳ, sơ kết, tổng kết về việc thực hiện Đề án và công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn Thành phố.

e) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính trong việc dự trù, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các nội dung Kế hoạch này.

2. Trách nhiệm của Giám đốc Sở Nội vụ.

Chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp trong việc kiện toàn bộ phận chuyên trách làm công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại Sở Tư pháp. Hướng dẫn các Sở, Ban, Ngành thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã kiện toàn tổ chức pháp chế cấp mình quản lý, bố trí cán bộ làm công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại các Phòng Tư pháp.

3. Trách nhiệm của Giám đốc Sở Tài chính.

Phối hợp với Sở Tư pháp và các Sở, ngành có liên quan trong việc bố trí, sử dụng kinh phí phục vụ công tác triển khai thực hiện Kế hoạch này. Hướng dẫn Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã trong việc lập dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch theo quy định của pháp luật.

4. Trách nhiệm của Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành thành phố.

Kiện toàn tổ chức pháp chế và bố trí cán bộ chuyên trách thực hiện nhiệm vụ theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại đơn vị. Phối hợp với Sở Tư pháp hoàn thành đúng tiến độ các nội dung công việc tại Mục II liên quan đến lĩnh vực được phân công phụ trách.

5. Trách nhiệm của UBND các quận, huyện, thị xã.

Căn cứ kế hoạch này xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện tại địa phương và bố trí kinh phí thực hiện Đề án. Phối hợp chặt chẽ với các Sở, Ban, Ngành thành phố trong việc triển khai thực hiện Đề án.

Yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch này, nếu có phát sinh vướng mắc kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để được hướng dẫn hoặc cùng Sở Tư pháp báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố có biện pháp chỉ đạo và xử lý.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1643/QĐ-UBND ngày 09/04/2010 ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Triển khai thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật” trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.094

DMCA.com Protection Status
IP: 3.222.251.91