Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1641/QĐ-BNV năm 2011 kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và tệ nạn ma túy, mại dâm do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Số hiệu: 1641/QĐ-BNV Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Nguyễn Thái Bình
Ngày ban hành: 08/09/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1641/QĐ-BNV

Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KIỆN TOÀN BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG AIDS VÀ PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN MA TÚY, MẠI DÂM CỦA BỘ

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Nghị định 48/2008/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Quyết định số 61/2000/QĐ-TTg ngày 05 tháng 6 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm của Bộ Nội vụ. Cử các cán bộ, công chức giữ các chức danh sau đây tham gia Ban Chỉ đạo:

1. Thứ trưởng Trần Anh Tuấn - Trưởng ban;

2. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Phó Trưởng ban thường trực;

3. Chánh Văn phòng Bộ - Phó Trưởng ban;

4. Chánh Thanh tra Bộ - Ủy viên;

5. Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Biên chế - Ủy viên;

6. Vụ trưởng Vụ Công chức - Viên chức - Ủy viên;

7. Vụ trưởng Vụ Tiền lương - Ủy viên;

8. Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Ủy viên;

9. Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương - Ủy viên;

10. Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ - Ủy viên;

11. Vụ trưởng Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Ủy viên;

12. Vụ trưởng Vụ Tổng hợp - Ủy viên;

13. Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên - Ủy viên;

14. Tổng biên tập Tạp chí Tổ chức nhà nước - Ủy viên;

15. Giám đốc Trung tâm Thông tin - Ủy viên;

16. Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ - Ủy viên;

17. Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương - Ủy viên;

18. Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ - Ủy viên;

19. Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước - Ủy viên;

20. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nội vụ Hà Nội - Ủy viên;

21. Chủ tịch Công đoàn Bộ Nội vụ - Ủy viên;

22. Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Nội vụ - Ủy viên.

Giao Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nội vụ là đơn vị thường trực của Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm của Bộ Nội vụ.

Điều 2. Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ có trách nhiệm kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm của đơn vị mình để chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm tại đơn vị và báo cáo kết quả thực hiện với Lãnh đạo Bộ, Ban Chỉ đạo của Bộ theo quy định.

Điều 3. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm của Bộ Nội vụ:

1. Xây dựng kế hoạch và tổ chức công tác giáo dục về phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm tại Bộ Nội vụ.

2. Nghiên cứu đề xuất, kiến nghị về cơ chế, chế độ, chính sách theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ Nội vụ để phục vụ công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm theo chủ trương, kế hoạch của Chính phủ và Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy mại dâm.

3. Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và đánh giá hoạt động về phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm tại cơ quan Bộ và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ.

4. Tổng hợp báo cáo Chính phủ, Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm và các cơ quan hữu quan (khi có yêu cầu).

Điều 4. Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm của Bộ Nội vụ được sử dụng con dấu của Bộ Nội vụ trong quá trình hoạt động.

Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo được cấp theo quy định chung của Nhà nước và được huy động các nguồn kinh phí khác (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 93/QĐ-BNV ngày 04 tháng 02 năm 2010 của Bộ Nội vụ thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm của Bộ Nội vụ.

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ và các cán bộ, công chức có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- UBQG phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn MTMD (để báo cáo);
- Các đồng chí Thứ trưởng;
- ĐU, Công đoàn, Đoàn TN Bộ;
- Lưu VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thái Bình

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1641/QĐ-BNV năm 2011 kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và tệ nạn ma túy, mại dâm do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.153

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.93.75.242