Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 164/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung áp dụng chung tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Số hiệu: 164/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long Người ký: Trương Văn Sáu
Ngày ban hành: 07/02/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NH�N D�N
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG H�A X� HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh ph�c
---------------

Số: 164/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ng�y 07 th�ng 2 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC C�NG BỐ THỦ TỤC H�NH CH�NH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG �P DUNG CHUNG TẠI CẤP HUYỆN TR�N ĐỊA B�N TỈNH VĨNH LONG

CHỦ TỊCH UỶ BAN NH�N D�N TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nh�n d�nv� Uỷ ban nh�n d�n, ng�y 26 th�ng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP, ng�y 08 th�ng 06 năm 2010 của Ch�nh phủ về kiểm so�t thủ tục h�nh ch�nh;

Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP, ng�y 13 th�ng 8 năm 2009 của Ch�nh phủ về quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, gi� đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ v� t�i định cư;

Căn cứ Nghị định số 88/2009/NĐ-CP, ng�y 19 th�ng 10 năm 2009 của Ch�nh phủ về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nh� ở v� t�i sản kh�c gắn liền với đất;

Căn cứ Nghị định số 83/2010/NĐ-CP, ng�y 23 th�ng 7 năm 2010 của Ch�nh phủ về đăng k� giao dịch bảo đảm;

Căn cứ Th�ng tư số 17/2009/TT-BTNMT, ng�y 19 th�ng 10 năm 2009 của Bộ T�i nguy�n v� M�i trường quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nh� ở v� t�i sản kh�c gắn liền với đất;

Căn cứ Th�ng tư số 28/2011/TT-BTC, ng�y 28 th�ng 02 năm 2011 của Bộ T�i ch�nh hướng dẫn thi h�nh một số Điều của Luật Quản l� thuế v� hướng dẫn thi h�nh Nghị định số 85/2007/NĐ-CP, ng�y 25/5/2007 của Ch�nh phủ v� Nghị định số 106/2010/NĐ-CP, ng�y 28/10/2010 của Ch�nh phủ;

Căn cứ Th�ng tư số 16/2011/TT-BTNMT, ng�y 20 th�ng 5 năm 2011 của Bộ T�i nguy�n v� M�i trường quy định sửa đổi, bổ sung một số nội dung li�n quan đến thủ tục h�nh ch�nh về lĩnh vực đất đai;

Căn cứ Th�ng tư số 93/2011/TT-BTC, ng�y 29 th�ng 06 năm 2011của Bộ T�i ch�nh về sửa đổi, bổ sung Th�ng tư số 117/2004/TT-BTC, ng�y 07 th�ng 12 năm 2004 của Bộ T�i ch�nh hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP, ng�y 03 th�ng 12 năm 2004 của ch�nh phủ về thu tiền sử dụng đất;

Căn cứ Th�ng tư số 124/2011/TT-BTC, ng�y 31 th�ng 8 năm 2011 của Bộ T�i ch�nh hướng dẫn về lệ ph� trước bạ;

X�t đề nghị của Gi�m đốc Sở T�i nguy�n v� M�i trường tại tờ tr�nh số:1596/STTr-TNMT, ng�y 02 th�ng 11 năm 2011;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. C�ng bố k�m theo Quyết định n�y 24 (hai mươi bốn) thủ tục h�nh ch�nh được sửa đổi, bổ sung �p dụng chung tại cấp huyện tr�n địa b�n tỉnh Vĩnh Long (k�m theo phụ lục).

Điều 2. Giao Chủ tịch Uỷ ban nh�n d�n cấp huyện:

- Ni�m yết đầy đủ danh mục v� nội dung c�c thủ tục h�nh ch�nh thuộc thẩm quyền giải quyết tại trụ sở.

- Tổ chức thực hiện đ�ng nội dung của c�c thủ tục h�nh ch�nh được c�ng bố k�m theo Quyết định n�y.

Điều 3. Ch�nh Văn ph�ng Uỷ ban nh�n d�n tỉnh, Gi�m đốc Sở T�i nguy�n v� M�i trường, Chủ tịch Uỷ ban nh�n d�n cấp huyện chịu tr�ch nhiệm thi h�nh Quyết định n�y.

Quyết định n�y c� hiệu lực thi h�nh kể từ ng�y k�./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Văn ph�ng Ch�nh phủ (Cục KSTTHC)(để phối hợp);
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh (để b�o c�o);
- CT, c�c PCT UBND tỉnh (để chỉ đạo);
- LĐVP UBND tỉnh (để theo d�i);
- Ph�ng KSTTHC (để tổng hợp);
- Lưu: VT, 1.23.05
.

KT. CHỦ TỊCH
PH� CHỦ TỊCH
Trương Văn S�u

PHỤ LỤC

THỦ TỤC H�NH CH�NH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG �P DỤNG CHUNG TẠI CẤP HUYỆN TR�N ĐỊA B�N TỈNH VĨNH LONG
(Ban h�nh k�m theo Quyết định số 164/QĐ-UBND, ng�y 07/2/2012 của Chủ tịch Uỷ ban nh�n d�n tỉnh Vĩnh Long)

PHẦN I

DANH MỤC THỦ TỤC H�NH CH�NH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP HUYỆN TR�N ĐỊA B�N TỈNH VĨNH LONG

STT

T�n thủ tục h�nh ch�nh

TTHC được c�ng bố tại Quyết định

L� do sửa đổi, bổ sung

I. Lĩnh vực đất đai:

 

01

Đăng k� chuyển mục đ�ch sử dụng đất đối với trường hợp phải xin ph�p cho hộ gia đ�nh, c� nh�n, cộng đồng d�n cư, Người Việt Nam định cư ở nước ngo�i được sở hữu nh� ở.

Quyết định số 1696/QĐ-UBND, ng�y 21/7/2010 của Uỷ ban nh�n d�n tỉnh Vĩnh Long Về việc c�ng bố bổ sung, sửa đổi v� b�i bỏ thủ tục h�nh ch�nh thuộc thẩm quyền giải quyết của c�c sở, ban, ng�nh tỉnh; bộ thủ tục h�nh ch�nh chung �p dụng tại cấp huyện, cấp x� tr�n địa b�n tỉnh Vĩnh Long.

 

- Nghị định số 88/2009/NĐ-CP, ng�y 19/10/2009 của Ch�nh Phủ về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nh� ở v� t�i sản kh�c gắn liền với đất.

 

- Th�ng tư số 17/2009/TT-BTNMT, ng�y 21 th�ng 10 năm 2009 của Bộ T�i nguy�n v� M�i trường Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nh� ở v� t�i sản kh�c gắn liền với đất.

- Th�ng tư số 16/2011/TT-BTNMT, ng�y 20/5/2011 của Bộ T�i nguy�n v� M�i trường đ� sửa đổi bổ sung một số nội dung li�n quan đến thủ tục h�nh ch�nh về đất đai.

�- Th�ng tư số 28/2011/TT-BTC, ng�y 28 th�ng 02 năm 2011 của Bộ T�i Ch�nh Hướng dẫn thi h�nh một số Điều của Luật Quản l� thuế v� hướng dẫn thi h�nh Nghị định số 85/2007/NĐ-CP, ng�y 25/5/2007 v� Nghị định số 106/2010/NĐ-CP, ng�y 28/10/2010 của Ch�nh phủ.

�- Th�ng tư số 93/2011/TT-BTC, ng�y 29 th�ng 06 năm 2011của Bộ T�i Ch�nh Sửa đổi, bổ sung Th�ng tư số 117/2004/TT-BTC, ng�y 07 th�ng 12 năm 2004 của Bộ T�i Ch�nh hướng dẫn thực hiện nghị định số 198/2004/NĐ-CP, ng�y 03 th�ng 12 năm 2004 của ch�nh phủ về thu tiền sử dụng đất.

�- Th�ng tư số 124/2011/TT-BTC, ng�y 31 th�ng 8 năm 2011của Bộ T�i Ch�nh Hướng dẫn về lệ ph� trước bạ

02

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nh� ở v� t�i sản kh�c gắn liền với đất trong trường hợp t�ch thửa đất.

Quyết định số 1555/QĐ-UBND, ng�y 30/6/2009 của Uỷ ban nh�n d�n tỉnh Vĩnh Long về việc c�ng bố bộ thủ tục h�nh ch�nh chung �p dụng tại cấp huyện tr�n địa b�n tỉnh Vĩnh Long.

- Nghị định số 88/2009/NĐ-CP, ng�y 19/10/2009 của Ch�nh Phủ về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nh� ở v� t�i sản kh�c gắn liền với đất.

- Nghị định số 84/2007/NĐ-CP, ng�y 25/5/2007 của Ch�nh Phủ Quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, tr�nh tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, t�i định cư khi Nh� nước thu hồi đất v� giải quyết khiếu nại về đất đai.

- Th�ng tư số 16/2011/TT-BTNMT, ng�y 20/5/2011của Bộ T�i nguy�n v� M�i trường đ� sửa đổi bổ sung một số nội dung li�n quan đến thủ tục h�nh ch�nh về đất đai.

03

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nh� ở v� t�i sản kh�c gắn liền với đất trong trường hợp hợp thửa đất.

Quyết định số 1555/QĐ-UBND, ng�y 30/6/2009 của Uỷ ban nh�n d�n tỉnh Vĩnh Long về việc c�ng bố bộ thủ tục h�nh ch�nh chung �p dụng tại cấp huyện tr�n địa b�n tỉnh Vĩnh Long.

- Nghị định số 88/2009/NĐ-CP, ng�y 19/10/2009 của Ch�nh Phủ về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nh� ở v� t�i sản kh�c gắn liền với đất.

- Nghị định số 84/2007/NĐ-CP, ng�y 25/5/2007 của Ch�nh Phủ Quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, tr�nh tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, t�i định cư khi Nh� nước thu hồi đất v� giải quyết khiếu nại về đất đai.

- Th�ng tư số 16/2011/TT-BTNMT, ng�y 20/5/2011 của Bộ T�i nguy�n v� M�i trường đ� sửa đổi bổ sung một số nội dung li�n quan đến thủ tục h�nh ch�nh về đất đai.

04

Gia hạn sử dụng đất đối với hộ gia đ�nh, c� nh�n sử dụng đất phi n�ng nghiệp; hộ gia đ�nh, c� nh�n kh�ng trực tiếp sản xuất n�ng nghiệp được nh� nước cho thu� đất n�ng nghiệp.

Quyết định số 1555/QĐ-UBND, ng�y 30/6/2009 của Uỷ ban nh�n d�n tỉnh Vĩnh Long về việc c�ng bố bộ thủ tục h�nh ch�nh chung �p dụng tại cấp huyện tr�n địa b�n tỉnh Vĩnh Long.

- Nghị định 69/2009/NĐ-CP, ng�y 13/8/2009 quy định bổ sung về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, t�i định cư khi Nh� nước thu hồi đất; gi� đất; giao đất, cho thu� đất; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nh� ở v� t�i sản kh�c gắn liền với đất v� gia hạn sử dụng đất.

- Th�ng tư số 16/2011/TT-BTNMT, ng�y 20/5/2011 của Bộ T�i nguy�n v� M�i trường đ� sửa đổi bổ sung một số nội dung li�n quan đến thủ tục h�nh ch�nh về đất đai.

- Th�ng tư số 28/2011/TT-BTC, ng�y 28 th�ng 02 năm 2011 của Bộ T�i Ch�nh Hướng dẫn thi h�nh một số Điều của Luật Quản l� thuế v� hướng dẫn thi h�nh Nghị định số 85/2007/NĐ-CP, ng�y 25/5/2007 v� Nghị định số 106/2010/NĐ-CP, ng�y 28/10/2010 của Ch�nh phủ.

�- Th�ng tư số 93/2011/TT-BTC, ng�y 29 th�ng 06 năm 2011 của Bộ T�i Ch�nh sửa đổi, bổ sung Th�ng tư số 117/2004/TT-BTC, ng�y 07 th�ng 12 năm 2004 của Bộ T�i Ch�nh hướng dẫn thực hiện nghị định số 198/2004/NĐ-CP, ng�y 03 th�ng 12 năm 2004 của Ch�nh phủ về thu tiền sử dụng đất.

�- Th�ng tư số 124/2011/TT-BTC, ng�y 31 th�ng 8 năm 2011 của Bộ T�i ch�nh Hướng dẫn về lệ ph� trước bạ.

05

Đăng k� chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu t�i sản gắn liền với đất.

Quyết định số 1696/QĐ-UBND, ng�y 21/7/2010 của Uỷ ban nh�n d�n tỉnh Vĩnh Long Về việc c�ng bố bổ sung, sửa đổi v� b�i bỏ thủ tục h�nh ch�nh thuộc thẩm quyền giải quyết của c�c sở, ban, ng�nh tỉnh; bộ thủ tục h�nh ch�nh chung �p dụng tại cấp huyện, cấp x� tr�n địa b�n tỉnh Vĩnh Long.

- Th�ng tư số 16/2011/TT-BTNMT, ng�y 20/5/2011 của Bộ T�i nguy�n v� M�i trường đ� sửa đổi bổ sung một số nội dung li�n quan đến thủ tục h�nh ch�nh về đất đai.

- Th�ng tư số 28/2011/TT-BTC, ng�y 28 th�ng 02 năm 2011 của Bộ T�i ch�nh Hướng dẫn thi h�nh một số Điều của Luật Quản l� thuế v� hướng dẫn thi h�nh Nghị định số 85/2007/NĐ-CP, ng�y 25/5/2007 v� Nghị định số 106/2010/NĐ-CP, ng�y 28/10/2010 của Ch�nh phủ.

�- Th�ng tư số 124/2011/TT-BTC, ng�y 31 th�ng 8 năm 2011 của Bộ T�i Ch�nh Hướng dẫn về lệ ph� trước bạ.

06

Cấp giấy chứng nhận đối với trường hợp thửa đất kh�ng c� t�i sản gắn liền với đất hoặc c� t�i sản gắn liền với đất nhưng kh�ng c� nhu cầu chứng nhận quyền sở hữu hoặc c� t�i sản nhưng thuộc quyền sở hữu của người kh�c.

Quyết định số 1696/QĐ-UBND, ng�y 21/7/2010 của Uỷ ban nh�n d�n tỉnh Vĩnh Long Về việc c�ng bố bổ sung, sửa đổi v� b�i bỏ thủ tục h�nh ch�nh thuộc thẩm quyền giải quyết của c�c sở, ban, ng�nh tỉnh; bộ thủ tục h�nh ch�nh chung �p dụng tại cấp huyện, cấp x� tr�n địa b�n tỉnh Vĩnh Long.

 

- Th�ng tư số 16/2011/TT-BTNMT, ng�y 20/5/2011 của Bộ T�i nguy�n v� M�i trường đ� sửa đổi bổ sung một số nội dung li�n quan đến thủ tục h�nh ch�nh về đất đai.

- Th�ng tư số 28/2011/TT-BTC, ng�y 28 th�ng 02 năm 2011 của Bộ T�i Ch�nh Hướng dẫn thi h�nh một số Điều của Luật Quản l� thuế v� hướng dẫn thi h�nh Nghị định số 85/2007/NĐ-CP, ng�y 25/5/2007 v� Nghị định số 106/2010/NĐ-CP, ng�y 28/10/2010 của Ch�nh phủ.

�- Th�ng tư số 124/2011/TT-BTC, ng�y 31 th�ng 8 năm 2011 của Bộ T�i Ch�nh Hướng dẫn về lệ ph� trước bạ.

- Th�ng tư số 93/2011/TT-BTC, ng�y 29 th�ng 06 năm 2011của Bộ T�i Ch�nh sửa đổi, bổ sung Th�ng tư số 117/2004/TT-BTC, ng�y 07 th�ng 12 năm 2004 của Bộ T�i Ch�nh hướng dẫn thực hiện nghị định số 198/2004/NĐ-CP, ng�y 03 th�ng 12 năm 2004 của Ch�nh phủ về thu tiền sử dụng đất.

07

Cấp giấy chứng nhận đối với trường hợp t�i sản gắn liền với đất m� chủ sở hữu kh�ng đồng thời l� người sử dụng đất.

Quyết định số 1696/QĐ-UBND, ng�y 21/7/2010 của Uỷ ban nh�n d�n tỉnh tỉnh Vĩnh Long Về việc c�ng bố bổ sung, sửa đổi v� b�i bỏ thủ tục h�nh ch�nh thuộc thẩm quyền giải quyết của c�c sở, ban, ng�nh tỉnh; bộ thủ tục h�nh ch�nh chung �p dụng tại cấp huyện, cấp x� tr�n địa b�n tỉnh Vĩnh Long.

- Th�ng tư số 16/2011/TT-BTNMT, ng�y 20/5/2011 của Bộ T�i nguy�n v� M�i trường đ� sửa đổi bổ sung một số nội dung li�n quan đến thủ tục h�nh ch�nh về đất đai.

- Th�ng tư số 28/2011/TT-BTC, ng�y 28 th�ng 02 năm 2011 của Bộ T�i Ch�nh Hướng dẫn thi h�nh một số điều của Luật Quản l� thuế v� hướng dẫn thi h�nh Nghị định số 85/2007/NĐ-CP, ng�y 25/5/2007 v� Nghị định số 106/2010/NĐ-CP, ng�y 28/10/2010 của Ch�nh phủ.

�- Th�ng tư số 124/2011/TT-BTC, ng�y 31 th�ng 8 năm 2011của Bộ T�i Ch�nh Hướng dẫn về lệ ph� trước bạ.

08

Cấp giấy chứng nhận cho người sử dụng đất đồng thời l� chủ sở hữu nh� ở, c�ng tr�nh x�y dựng gắn liền với đất.

 

Quyết định số 1696/QĐ-UBND, ng�y 21/7/2010 của Uỷ ban nh�n d�n tỉnh Vĩnh Long Về việc c�ng bố bổ sung, sửa đổi v� b�i bỏ thủ tục h�nh ch�nh thuộc thẩm quyền giải quyết của c�c sở, ban, ng�nh tỉnh; bộ thủ tục h�nh ch�nh chung �p dụng tại cấp huyện, cấp x� tr�n địa b�n tỉnh Vĩnh Long.

- Th�ng tư số 16/2011/TT-BTNMT, ng�y 20/5/2011 của Bộ T�i nguy�n v� M�i trường đ� sửa đổi bổ sung một số nội dung li�n quan đến thủ tục h�nh ch�nh về đất đai.

- Th�ng tư số 28/2011/TT-BTC, ng�y 28 th�ng 02 năm 2011 của Bộ T�i Ch�nh Hướng dẫn thi h�nh một số điều của Luật Quản l� thuế v� hướng dẫn thi h�nh Nghị định số 85/2007/NĐ-CP, ng�y 25/5/2007 v� Nghị định số 106/2010/NĐ-CP, ng�y 28/10/2010 của Ch�nh phủ.

- Th�ng tư số 93/2011/TT-BTC, ng�y 29 th�ng 06 năm 2011của Bộ T�i Ch�nh Sửa đổi, bổ sung Th�ng tư số 117/2004/TT-BTC, ng�y 07 th�ng 12 năm 2004 của Bộ T�i Ch�nh hướng dẫn thực hiện nghị định số 198/2004/NĐ-CP, ng�y 03 th�ng 12 năm 2004 của Ch�nh phủ về thu tiền sử dụng đất.

�- Th�ng tư số 124/2011/TT-BTC, ng�y 31 th�ng 8 năm 2011 của Bộ T�i Ch�nh Hướng dẫn về lệ ph� trước bạ.

09

Đăng k� biến động về sử dụng đất, t�i sản gắn liền với đất do đổi t�n; giảm diện t�ch thửa đất do sạt lở tự nhi�n, thay đổi về hạn chế quyền; thay đổi về nghĩa vụ t�i ch�nh; thay đổi diện t�ch x�y dựng, diện t�ch sử dụng tầng cao, kết cấu ch�nh, cấp (hạng) nh�, c�ng tr�nh.

 

Quyết định số 1696/QĐ-UBND, ng�y 21/7/2010 của Uỷ ban nh�n d�n tỉnh Vĩnh Long Về việc c�ng bố bổ sung, sửa đổi v� b�i bỏ thủ tục h�nh ch�nh thuộc thẩm quyền giải quyết của c�c sở, ban, ng�nh tỉnh; bộ thủ tục h�nh ch�nh chung �p dụng tại cấp huyện, cấp x� tr�n địa b�n tỉnh Vĩnh Long.

- Th�ng tư 16/TT-BTNMT, ng�y 20/5/2011của Bộ T�i nguy�n v� M�i trường đ� sửa đổi bổ sung một số nội dung li�n quan đến thủ tục h�nh ch�nh về đất đai.

- Th�ng tư số 28/2011/TT-BTC, ng�y 28 th�ng 02 năm 2011 của Bộ T�i Ch�nh Hướng dẫn thi h�nh một số điều của Luật Quản l� thuế v� hướng dẫn thi h�nh Nghị định số 85/2007/NĐ-CP, ng�y 25/5/2007 v� Nghị định số 106/2010/NĐ-CP, ng�y 28/10/2010 của Ch�nh phủ.

�- Th�ng tư số 124/2011/TT-BTC, ng�y 31 th�ng 8 năm 2011 của Bộ T�i Ch�nh Hướng dẫn về lệ ph� trước bạ.

10

Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nh� ở v� t�i sản kh�c gắn liền với đất do bị mất.

Quyết định số 1696/QĐ-UBND, ng�y 21/7/2010 của Uỷ ban nh�n d�n tỉnh Vĩnh Long Về việc c�ng bố bổ sung, sửa đổi v� b�i bỏ thủ tục h�nh ch�nh thuộc thẩm quyền giải quyết của c�c sở, ban, ng�nh tỉnh; bộ thủ tục h�nh ch�nh chung �p dụng tại cấp huyện, cấp x� tr�n địa b�n tỉnh Vĩnh Long.

 

- Th�ng tư số 20/2010/TT-BTNMT, ng�y 22/10/2010 về việc Quy định bổ sung về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nh� ở v� t�i sản kh�c gắn liền với đất.

 

- Th�ng tư số 16/2011/TT-BTNMT, ng�y 20/5/2011 của Bộ T�i nguy�n v� M�i trường đ� sửa đổi bổ sung một số nội dung li�n quan đến thủ tục h�nh ch�nh về đất đai.

- Th�ng tư số 28/2011/TT-BTC, ng�y 28 th�ng 02 năm 2011 của Bộ T�i Ch�nh Hướng dẫn thi h�nh một số điều của Luật Quản l� thuế v� hướng dẫn thi h�nh Nghị định số 85/2007/NĐ-CP, ng�y 25/5/2007 v� Nghị định số 106/2010/NĐ-CP, ng�y 28/10/2010 của Ch�nh phủ.

�- Th�ng tư số 124/2011/TT-BTC, ng�y 31 th�ng 8 năm 2011của Bộ T�i Ch�nh Hướng dẫn về lệ ph� trước bạ.

11

Đăng k� cho thu�, cho thu� lại quyền sử dụng đất, t�i sản gắn liền với đất .

 

Quyết định số 1696/QĐ-UBND, ng�y 21/7/2010 của Uỷ ban nh�n d�n tỉnh Vĩnh Long Về việc c�ng bố bổ sung, sửa đổi v� b�i bỏ thủ tục h�nh ch�nh thuộc thẩm quyền giải quyết của c�c sở, ban, ng�nh tỉnh; bộ thủ tục h�nh ch�nh chung �p dụng tại cấp huyện, cấp x� tr�n địa b�n tỉnh Vĩnh Long.

- Th�ng tư số 16/2011/TT-BTNMT, ng�y 20/5/2011 của Bộ T�i nguy�n v� M�i trường đ� sửa đổi bổ sung một số nội dung li�n quan đến thủ tục h�nh ch�nh về đất đai.

 

12

�Đăng k� thế chấp quyền sử dụng đất, t�i sản gắn liền với đất.

Quyết định số 1555/QĐ-UBND, ng�y 30/6/2009 của Uỷ ban nh�n d�n tỉnh Vĩnh Long về việc c�ng bố bộ thủ tục h�nh ch�nh chung �p dụng tại cấp huyện tr�n địa b�n tỉnh Vĩnh Long.

-Nghị định số 88/2009/NĐ-CP, ng�y 19/10/2009 của Ch�nh Phủ về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nh� ở v� t�i sản kh�c gắn liền với đất.

- Nghị định số 83/2010/NĐ-CP, ng�y 23/7/2010 của Ch�nh phủ về đăng k� giao dịch đảm bảo.

- Th�ng tư số 16/TT-BTNMT, ng�y 20/5/2011 của Bộ T�i nguy�n v� M�i trường đ� sửa đổi bổ sung một số nội dung li�n quan đến thủ tục h�nh ch�nh về đất đai.

13

�Thu hồi đất đối với Thu hồi đất của tổ chức được Nh� nước giao đất kh�ng thu tiền sử dụng đất, được Nh� nước giao đất c� thu tiền sử dụng đất m� tiền sử dụng đất đ� nộp c� nguồn gốc từ ng�n s�ch nh� nước hoặc cho thu� đất trả tiền thu� đất h�ng năm nay bị giải thể, ph� sản, chuyển đi nơi kh�c, giảm hoặc kh�ng c�n nhu cầu sử dụng, người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất.

Quyết định số 1555/QĐ-UBND, ng�y 30/6/2009 của Uỷ ban nh�n d�n tỉnh Vĩnh Long về việc c�ng bố bộ thủ tục h�nh ch�nh chung �p dụng tại cấp huyện tr�n địa b�n tỉnh Vĩnh Long.

-Nghị định số 88/2009/NĐ-CP, ng�y 19/10/2009 của Ch�nh Phủ về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nh� ở v� t�i sản kh�c gắn liền với đất.

14

Chuyển từ h�nh thức thu� đất sang giao đất c� thu tiền.

Quyết định số 1555/QĐ-UBND, ng�y 30/6/2009 của Uỷ ban nh�n d�n tỉnh Vĩnh Long về việc c�ng bố bộ thủ tục h�nh ch�nh chung �p dụng tại cấp huyện tr�n địa b�n tỉnh Vĩnh Long.

- Nghị định số 88/2009/NĐ-CP, ng�y 19/10/2009 của Ch�nh Phủ về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nh� ở v� t�i sản kh�c gắn liền với đất.

 

15

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nh� ở v� t�i sản kh�c gắn liền với đất cho người tr�ng đấu gi� quyền sử dụng đất, tr�ng đấu thầu dự �n c� sử dụng đất.

Quyết định số 1555/QĐ-UBND, ng�y 30/6/2009 của Uỷ ban nh�n d�n tỉnh Vĩnh Long về việc c�ng bố bộ thủ tục h�nh ch�nh chung �p dụng tại cấp huyện tr�n địa b�n tỉnh Vĩnh Long.

-Nghị định số 88/2009/NĐ-CP, ng�y 19/10/2009 của Ch�nh Phủ về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nh� ở v� t�i sản kh�c gắn liền với đất.

16

Đăng k� thay đổi nội dung thế chấp đ� đăng k� bằng quyền sử dụng đất, t�i sản gắn liền với đất.

 

Quyết định số 1555/QĐ-UBND, ng�y 30/6/2009 của Uỷ ban nh�n d�n tỉnh Vĩnh Long về việc c�ng bố bộ thủ tục h�nh ch�nh chung �p dụng tại cấp huyện tr�n địa b�n tỉnh Vĩnh Long.

- Nghị định số 88/2009/NĐ-CP, ng�y 19/10/2009 của Ch�nh Phủ về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nh� ở v� t�i sản kh�c gắn liền với đất.

- Nghị định số 83/2010/NĐ-CP, ng�y 23/7/2010 của Ch�nh phủ về đăng k� giao dịch đảm bảo.

17

Giao đất n�ng nghiệp cho hộ gia đ�nh, c� nh�n.

Quyết định số 1555/QĐ-UBND, ng�y 30/6/2009 của Uỷ ban nh�n d�n tỉnh Vĩnh Long về việc c�ng bố bộ thủ tục h�nh ch�nh chung �p dụng tại cấp huyện tr�n địa b�n tỉnh Vĩnh Long.

- Nghị định số 88/2009/NĐ-CP, ng�y 19/10/2009 của Ch�nh Phủ về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nh� ở v� t�i sản kh�c gắn liền với đất.

18

Giao đất l�m nh� ở đối với hộ gia đ�nh, c� nh�n tại n�ng th�n kh�ng thuộc trường hợp phải đấu gi� quyền sử dụng đất.

Quyết định số 1555/QĐ-UBND, ng�y 30/6/2009 của Uỷ ban nh�n d�n tỉnh Vĩnh Long về việc c�ng bố bộ thủ tục h�nh ch�nh chung �p dụng tại cấp huyện tr�n địa b�n tỉnh Vĩnh Long.

- Nghị định số 88/2009/NĐ-CP, ng�y 19/10/2009 của Ch�nh Phủ về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nh� ở v� t�i sản kh�c gắn liền với đất.

19

Chuyển đổi quyền sử dụng đất n�ng nghiệp của hộ gia đ�nh, c� nh�n.

Quyết định số 1555/QĐ-UBND, ng�y 30/6/2009 của Uỷ ban nh�n d�n Tỉnh về việc c�ng bố bộ thủ tục h�nh ch�nh chung �p dụng tại cấp huyện tr�n địa b�n tỉnh Vĩnh Long.

 

- Nghị định số 88/2009/NĐ-CP, ng�y 19/10/2009 của Ch�nh Phủ về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nh� ở v� t�i sản kh�c gắn liền với đất.

- Th�ng tư số 16/2011/TT-BTNMT, ng�y 20/5/2011 của Bộ T�i nguy�n v� M�i trường đ� sửa đổi bổ sung một số nội dung li�n quan đến thủ tục h�nh ch�nh về đất đai.

20

Đăng k� g�p vốn bằng quyền sử dụng đất t�i sản gắn liền với đất.

Quyết định số 1696/QĐ-UBND, ng�y 21/7/2010 của Uỷ ban nh�n d�n tỉnh Vĩnh Long Về việc c�ng bố bổ sung, sửa đổi v� b�i bỏ thủ tục h�nh ch�nh thuộc thẩm quyền giải quyết của c�c sở, ban, ng�nh tỉnh; bộ thủ tục h�nh ch�nh chung �p dụng tại cấp huyện, cấp x� tr�n địa b�n tỉnh Vĩnh Long.

- Th�ng tư số 16/2011/TT-BTNMT, ng�y 20/5/2011 của Bộ T�i nguy�n v� M�i trường đ� sửa đổi bổ sung một số nội dung li�n quan đến thủ tục h�nh ch�nh về đất đai.

- Th�ng tư số 28/2011/TT-BTC, ng�y 28 th�ng 02 năm 2011 của Bộ T�i Ch�nh Hướng dẫn thi h�nh một số điều của Luật Quản l� thuế v� hướng dẫn thi h�nh Nghị định số 85/2007/NĐ-CP, ng�y 25/5/2007 v� Nghị định số 106/2010/NĐ-CP, ng�y 28/10/2010 của Ch�nh phủ.

�- Th�ng tư số 124/2011/TT-BTC, ng�y 31 th�ng 8 năm 2011 của Bộ T�i Ch�nh Hướng dẫn về lệ ph� trước bạ.

21

Cấp Giấy chứng nhận cho người nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu t�i sản gắn liền với đất trong trường hợp chia t�ch, s�p nhập tổ chức; chia t�ch hộ gia đ�nh hoặc chia t�ch nh�m người sử dụng đất, nh�m chủ sở hữu t�i sản gắn liền với đất quy định tại Điều 140 của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP, ng�y 19/10/2009 của Ch�nh Phủ.

Quyết định số 1555/QĐ-UBND, ng�y 30/6/2009 của Uỷ ban nh�n d�n Tỉnh về việc c�ng bố bộ thủ tục h�nh ch�nh chung �p dụng tại cấp huyện tr�n địa b�n tỉnh Vĩnh Long.

- Nghị định số 88/2009/NĐ-CP, ng�y 19/10/2009 của Ch�nh Phủ về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nh� ở v� t�i sản kh�c gắn liền với đất.

- Th�ng tư số 16/2011/TT-BTNMT, ng�y 20/5/2011 của Bộ T�i nguy�n v� M�i trường đ� sửa đổi bổ sung một số nội dung li�n quan đến thủ tục h�nh ch�nh về đất đai.

22

Đăng k� chuyển mục đ�ch sử dụng đất đối với trường hợp chuyển mục đ�ch kh�ng phải xin ph�p.

Quyết định số 1555/QĐ-UBND, ng�y 30/6/2009 của Uỷ ban nh�n d�n tỉnh Vĩnh Long về việc c�ng bố bộ thủ tục h�nh ch�nh chung �p dụng tại cấp huyện tr�n địa b�n tỉnh Vĩnh Long.

- Nghị định số 88/2009/NĐ-CP, ng�y 19/10/2009 của Ch�nh Phủ về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nh� ở v� t�i sản kh�c gắn liền với đất.

- Th�ng tư số 17/2009/TT-BTNMT, ng�y 21 th�ng 10 năm 2009 Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nh� ở v� t�i sản kh�c gắn liền với đất.

- Th�ng tư số 16/TT-BTNMT, ng�y 20/5/2011 của Bộ T�i nguy�n v� M�i trường đ� sửa đổi bổ sung một số nội dung li�n quan đến thủ tục h�nh ch�nh về đất đai.

-Th�ng tư số 28/2011/TT-BTC, ng�y 28 th�ng 02 năm 2011 của Bộ T�i Ch�nh Hướng dẫn thi h�nh một số Điều của Luật Quản l� thuế v� hướng dẫn thi h�nh Nghị định số 85/2007/NĐ-CP, ng�y 25/5/2007 v� Nghị định số 106/2010/NĐ-CP, ng�y 28/10/2010 của Ch�nh phủ.

�- Th�ng tư số 124/2011/TT-BTC, ng�y 31 th�ng 8 năm 2011 của Bộ T�i Ch�nh Hướng dẫn về lệ ph� trước bạ.

- Th�ng tư số 93/2011/TT-BTC, ng�y 29 th�ng 06 năm 2011của Bộ T�i Ch�nh sửa đổi, bổ sung Th�ng tư số 117/2004/TT-BTC, ng�y 07 th�ng 12 năm 2004 của Bộ T�i Ch�nh hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP, ng�y 03 th�ng 12 năm 2004 của Ch�nh phủ về thu tiền sử dụng đất.

23

Đăng k� x�a thế chấp quyền sử dụng đất, t�i sản gắn liền với đất.

Quyết định số 1555/QĐ-UBND, ng�y 30/6/2009 của Uỷ ban nh�n d�n tỉnh Vĩnh Long về việc c�ng bố bộ thủ tục h�nh ch�nh chung �p dụng tại cấp huyện tr�n địa b�n tỉnh Vĩnh Long.

- Nghị định số 83/2010/NĐ-CP, ng�y 23/7/2010 của Ch�nh phủ về đăng k� giao dịch đảm bảo.

24

Đăng k� văn bản th�ng b�o về việc xử l� t�i sản thế chấp.

Quyết định số 1555/QĐ-UBND, ng�y 30/6/2009 của Uỷ ban nh�n d�n tỉnh Vĩnh Long về việc c�ng bố bộ thủ tục h�nh ch�nh chung �p dụng tại cấp huyện tr�n địa b�n tỉnh Vĩnh Long.

- Nghị định số 83/2010/NĐ-CP, ng�y 23/7/2010 của Ch�nh phủ về đăng k� giao dịch đảm bảo.

 

FILE ĐƯỢC Đ�NH K�M THEO VĂN BẢN

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 164/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung áp dụng chung tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.470

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.25.42.117