Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 164/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Số hiệu: 164/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Nguyễn Thanh Tịnh
Ngày ban hành: 24/01/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 164/QĐ-UBND

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 24 tháng 01 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÁP CHẾ NĂM 2017 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phù quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế;

Căn cứ Thông tư số 01/2015/TT-BTP ngày 15 tháng 01 năm 2015 của Bộ Tư pháp hướng dẫn về nghiệp vụ thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức pháp chế;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 03/TTr-STP ngày 03 tháng 01 năm 2017 về việc đề nghị phê duyệt dự thảo quyết định ban hành kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này kế hoạch thực hiện công tác pháp chế trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2017.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các sở, ban, ngành và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Tịnh

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÁP CHẾ NĂM 2017 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 164/QĐ-UBND ngày 24 tháng 01 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

Thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế (sau đây gọi tắt là Nghị định số 55/2011/NĐ-CP); Thông tư số 01/2015/TT-BTP ngày 15/01/2015 của Bộ Tư pháp hướng dẫn về nghiệp vụ thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức pháp chế (sau đây gọi tắt là Thông tư số 01/2015/TT- BTP), Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác pháp chế năm 2017 trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 55/2011/NĐ-CP và Thông tư số 01/2015/TT-BTP trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

2. Nâng cao năng lực của đội ngũ người làm công tác pháp chế tại các cơ quan, doanh nghiệp; tăng cường chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu giúp thủ trưởng cơ quan chuyên môn, cơ quan quản lý nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, doanh nghiệp nhà nước triển khai thực hiện hiệu quả công tác điều hành và quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực, ngành quản lý; từng bước củng cố, kiện toàn, phát huy tính chủ động, tích cực của đội ngũ pháp chế tại các cơ quan, doanh nghiệp đáp ứng nhiệm vụ được giao.

3. Việc triển khai các lĩnh vực chuyên môn của công tác pháp chế phải bám sát chương trình công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ, ngành chủ quản.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Các hoạt động pháp chế của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh:

a) Công tác xây dựng văn bản pháp luật

- Đề xuất, tham mưu và soạn thảo kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của tinh liên quan đến lĩnh vực quản lý của cơ quan, đơn vị mình quản lý để trình Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đảm bảo tiến độ, chất lượng văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

Thời gian thực hiện: Năm 2017.

Đơn vị thực hiện: Các sở, ban, ngành được Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

- Tham gia góp ý đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan ở Trung ương và của tỉnh gửi lấy ý kiến

- Thời gian thực hiện: theo yêu cầu cụ thể tại mỗi văn bản đề nghị.

Đơn vị thực hiện: Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP .

- Tham gia, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Sở Tài chính thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cỏ liên quan đến ngành, lĩnh vực theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

Thời gian thực hiện: theo yêu cầu cụ thể tại mỗi văn bản đề nghị.

Đơn vị thực hiện: Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP .

b) Công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật

- Công tác kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật:

Tổ chức tự kiểm tra đối với toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh do cơ quan, đơn vị tham mưu ban hành trong năm 2017 có liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý theo Kế hoạch công tác kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2017 trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 3743/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Thời gian thực hiện: Năm 2017.

Đơn vị thực hiện: Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP .

- Rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật:

Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2017 trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 3742/QĐ- UBND ngày 29/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Báo cáo kết quả rà soát 6 tháng, hàng năm về Sở Tư pháp và đề xuất phương án xử lý những văn bản quy phạm pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo trái pháp luật hoặc lạc hậu, không còn phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý.

Thời gian thực hiện: Năm 2017.

Đơn vị thực hiện: Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP .

c) Công tác kiểm soát thủ tục hành chính

Xây dựng chương trình, kế hoạch về công tác kiểm soát thủ tục hành chính trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước ở địa phương và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch sau khi được phê duyệt;

Triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017.

Đề xuất xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý; phối hợp với Sở Tư pháp kiểm soát chất lượng nhập dữ liệu thủ tục hành chính, văn bản liên quan đã được công bố vào cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; giúp Thủ trưởng cơ quan xây dựng báo cáo định kỳ hoặc báo cáo theo yêu cầu đột xuất về tình hình, kết quả thực hiện việc kiểm soát thủ tục hành chính và việc tiếp nhận xử lý các phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý gửi Sở Tư pháp theo quy định.

Thời gian thực hiện: Năm 2017.

Đơn vị thực hiện: Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP .

d) Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật:

- Ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017 thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý (phổ biến các Luật, văn bản mới ban hành phù hợp với chức năng của từng đơn vị).

- Hướng dẫn, kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của các đơn vị thuộc cơ quan đơn vị quản lý.

- Tiến hành kiểm tra, tổng kết tình hình thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, báo cáo kết quả phổ biến, giáo dục pháp luật về Sở Tư pháp khi có yêu cầu.

Thời gian thực hiện: Năm 2017.

Đơn vị thực hiện: Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP .

đ) Công tác theo dõi thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật: Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực chuyên môn được phân công theo quy định tại Nghị định số 59/2010/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP. Lồng ghép trong các cuộc thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành và kiểm tra để theo dõi, nắm bắt tình hình thi hành pháp luật của các cơ quan, đơn vị thuộc ngành, lĩnh vực quản lý. Thực hiện các nội dung theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác theo dõi thi hành pháp luật.

Thời gian thực hiện: Năm 2017.

Đơn vị thực hiện: Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP .

e) Về công tác bồi thường của Nhà nước:

Thực hiện công tác giải quyết, bồi thường của Nhà nước theo quy định của Nghị định số 16/2010/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (nếu có).

Thời gian thực hiện; Năm 2017.

Đơn vị thực hiện: Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP .

g) Công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp:

- Thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp thuộc lĩnh vực ngành quản lý theo quy định của pháp luật.

- Triển khai, thực hiện nghiêm túc có hiệu quả Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2017 do UBND tỉnh ban hành, góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh năm 2017.

- Giúp Thủ trưởng cơ quan xây dựng báo cáo định kỳ hoặc báo cáo theo yêu cầu đột xuất về hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp gửi Sở Tư pháp tổng hợp.

Thời gian thực hiện: Năm 2017.

Đơn vị thực hiện: Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP .

h) Công tác tham mưu về các vấn đề pháp lý và tham gia tố tụng:

Tham mưu ý kiến đối với việc xử lý các vấn đề trong phạm vi ngành, lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước ở địa phương và khi tham gia tố tụng để bảo vệ lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định của pháp luật; tham gia xử lý, đề xuất, kiến nghị các biện pháp phòng ngừa, khắc phục hậu quả các vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị.

Thời gian thực hiện: Năm 2017.

Đơn vị thực hiện: Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP .

2. Các hoạt động pháp chế của các doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh

Công tác pháp chế của các doanh nghiệp nhà nước do Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý thực hiện theo nội dung quy định tại Điều 7 Nghị định sô 55/2011/NĐ-CP. Kết quả công tác pháp chế hàng năm của doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh gửi về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tư pháp.

Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong tháng 11/2017.

3. Nâng cao năng lực cho người làm công tác pháp chế

a) Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, doanh nghiệp nhà nước do tỉnh quản lý bố trí người làm công tác pháp chế có đủ năng lực, trình độ chuyên môn đáp ứng nhiệm vụ; cử công chức pháp chế tham dự các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ do cấp có thẩm quyền tổ chức.

b) Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác pháp chế cho đội ngũ người làm công tác pháp chế của các sở, ngành trên địa bàn tỉnh

4. Báo cáo công tác pháp chế:

a) Các cơ quan, đơn vị báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) kết quả công tác pháp chế năm 2017 (trước ngày 15/11/2017).

b) Sở Tư pháp tổng hợp, xây dựng dự thảo báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hiện công tác pháp chế năm 2017 trên địa bàn tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp theo quy định.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trên cơ sở các nội dung của Kế hoạch ban hành theo Quyết định này, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các doanh nghiệp nhà nước do tỉnh quản lý ban hành Kế hoạch công tác pháp chế năm 2017 của cơ quan, đơn vị mình; bảo đảm những điều kiện cần thiết cho công tác pháp chế theo quy định hiện hành.

Tổ chức, cá nhân phụ trách công tác pháp chế chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu, giúp người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, các doanh nghiệp nhà nước do tỉnh quản lý triển khai thực hiện Kế hoạch này.

2. Sở Tư pháp: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan giúp UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nội dung Kế hoạch và tổng hợp, báo cáo kết quả công tác pháp chế năm 2017 theo quy định.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) để kịp thời xem xét,giải quyết./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Tịnh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 164/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


338
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.76.180