Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1616/QĐ-UBND năm 2013 về chuyển nguyên trạng chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và công chức đang đảm nhiệm công tác kiểm soát thủ tục hành chính từ Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc sang Sở Tư pháp

Số hiệu: 1616/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Phúc Người ký: Phùng Quang Hùng
Ngày ban hành: 27/06/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1616/QĐ-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 27 tháng 6 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN NGUYÊN TRẠNG CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC BỘ MÁY, BIÊN CHẾ VÀ CÔNG CHỨC ĐANG ĐẢM NHIỆM CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TỪ VĂN PHÒNG UBND TỈNH SANG SỞ TƯ PHÁP

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 271/TTr-SNV ngày 18/6/2013 về việc chuyển nguyên trạng chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và công chức đang đảm nhiệm công tác kiểm soát thủ tục hành chính từ Văn phòng UBND tỉnh sang Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển nguyên trạng chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và công chức đang đảm nhiệm công tác kiểm soát thủ tục hành chính từ Văn phòng UBND tỉnh sang Sở Tư pháp.

Điều 2. Giao Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm bàn giao sang Sở Tư pháp những nội dung cụ thể như sau:

1. Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và công chức đang đảm nhiệm công tác kiểm soát thủ tục hành chính;

2. Hồ sơ, tài liệu liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và công chức đang đảm nhiệm công tác kiểm soát thủ tục hành chính.

Thời gian thực hiện xong trước 30/6/2013.

Điều 3. Sở Tư pháp chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định hiện hành kể từ ngày 01/7/2013.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Nội vụ, Tư pháp, Tài chính; Thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phùng Quang Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1616/QĐ-UBND năm 2013 về chuyển nguyên trạng chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và công chức đang đảm nhiệm công tác kiểm soát thủ tục hành chính từ Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc sang Sở Tư pháp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.098
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.24.41