Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1615/QĐ-UBND năm 2018 về danh mục Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định và phân công trách nhiệm xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết nội dung được Luật giao

Số hiệu: 1615/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Nguyễn Phi Long
Ngày ban hành: 17/05/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
BÌNH ĐỊNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1615/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 17 tháng 5m 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH MỤC NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND, QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM XÂY DỰNG, BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH CHI TIẾT CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC LUẬT GIAO

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Văn bản số 30/HĐND ngày 08/5/2018 của Thường trực HĐND tỉnh về việc thống nhất danh mục Nghị quyết của HĐND, Quyết định của UBND tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục Nghị quyết của HĐND, Quyết định của UBND tỉnh và phân công trách nhiệm các sở, ngành liên quan xây dựng trình HĐND, UBND tỉnh ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành các Luật, Nghị quyết đã được Quốc hội (Khóa XIV) thông qua tại kỳ họp thứ 3 năm 2017.

Điều 2. Thủ trưởng các sở, ngành được phân công chủ trì soạn thảo văn bản có trách nhiệm phối hp với Giám đốc Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu xây dựng dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh, Quyết định của UBND tỉnh để quy định chi tiết các vấn đề có liên quan bảo đảm chất lượng; đúng quy trình, quy định và thời hạn soạn thảo, trình văn bản theo Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TT HĐND tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, K2.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Phi Long

 

DANH MỤC

NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND TỈNH, QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH QUY ĐỊNH CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC LUẬT GIAO
(Kèm theo Quyết định số 1615/QĐ-UBND ngày 17/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định)

I. DANH MC QUYẾT ĐNH CỦA UBND TỈNH

STT

Tên Luật

Ngày có hiệu lực

Nội dung được giao quy định chi tiết

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hp

Thời gian trình

Ghi chú

01

Luật Du lịch

01/01/2018

Quy định mô hình quản lý khu du lịch cấp tỉnh (Khoản 2 Điều 29)

Sở Du lịch

Các sở, ngành có liên quan

Quý II/2018

 

02

Luật Thủy Lợi

01/7/2018

Quy định cụ thể phạm vi vùng phụ cận đối với công trình thủy lợi khác trên địa bàn (khoản 7 Điều 40)

Sở Nông nghiệp và PTNT

Các sở, ngành có liên quan

Quý II/2018

 

03

Luật Chuyển giao công nghệ

01/7/2018

Quy chế quản lý chuyn giao công nghệ và thẩm định công nghệ dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh (Khoản 2 Điều 56)

Sở Khoa học và Công nghệ

Các sở, ngành có liên quan

Quý IV/2018

 

II. DANH MỤC NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND TỈNH VÀ QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH

STT

Tên Luật

Ngày có hiệu lực

Nội dung giao trách nhiệm ban hành biện pháp, chính sách thi hành luật

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian trình

Ghi chú

01

Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

01/01/2018

Căn cứ vào điều kiện ngân sách địa phương, UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quyết định htrợ giá thuê mặt bằng cho DNNVV tại các khu CN, khu CN cao, cm CN trên địa bàn. Thi gian hỗ trợ tối đa là 05 năm kể từ ngày ký hợp đồng thuê mặt bằng (Khoản 2, Điều 11)

Sở Tài chính

Sở KH và ĐT; Các sở, ngành có liên quan

Quý II/2018

 

02

Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

01/01/2018

HĐND cấp tỉnh có trách nhiệm: Ban hành chính sách và bố trí nguồn lực hỗ trợ DNVVN tại địa phương; quyết định dự toán ngân sách hỗ trợ DNNVV theo quy định của pháp luật về NSNN (Điểm b, Khoản 1, Điều 25)

Sở Tài chính

Sở KH và ĐT; Các sở, ngành có liên quan

Quý II/2018

 

03

Luật Du lịch

01/01/2018

UBND cấp tỉnh có trách nhiệm ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành các chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư để khai thác tiềm năng, thế mạnh về du lịch của địa phương; hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng (Điểm a, Khoản 2, điều 75)

Sở Du lịch

Sở Tài chính, Các sở, ngành có liên quan

Quý II/2018

 

04

Luật Thủy lợi

01/7/2018

UBND cấp tỉnh trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm sau đây: ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật về thủy lợi (Điểm a, Khoản 1, điều 57)

Sở Nông nghiệp và PTNT

Các sở, ngành có liên quan

Quý II/2018

 

05

Luật Thủy lợi

01/7/2018

UBND cấp tỉnh quyết định cụ thể giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý sau khi được HĐND cùng cấp thông qua trên cơ sở giá tối đa sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi do Bộ Tài chính quy định (Điểm a, Khoản 2, điều 35)

Sở Tài chính

Sở NN và PTNT; Các sở, ngành có liên quan

Quý II/2018

 

06

Luật Thủy lợi

01/7/2018

UBND cấp tỉnh quyết định cụ thể giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi khác thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý sau khi được HĐND cùng cấp thông qua trên cơ sở giá tối đa sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi do Bộ Tài chính quy định (Điểm a, Khoản 2, điều 35)

Sở Tài chính

SNN và PTNT; Các sở, ngành có liên quan

Quý II/2018

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1615/QĐ-UBND năm 2018 về danh mục Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định và phân công trách nhiệm xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết nội dung được Luật giao

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


408

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.80.5.103