Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1602/QĐ-BNN-KH năm 2012 Kế hoạch hành động của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện Nghị quyết 16/NQ-CP của Chính phủ

Số hiệu: 1602/QĐ-BNN-KH Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Cao Đức Phát
Ngày ban hành: 06/07/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1602/QĐ-BNN-KH

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 16/NQ-CP NGÀY 08 THÁNG 6 NĂM 2012 CỦA CHÍNH PHỦ

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/T.Ư ngày 16 tháng 01 năm 2012 của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/T.Ư ngày 16 tháng 01 năm 2012 của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT;
- Đảng ủy Bộ NN&PTNT;
- Công đoàn Ngành NN&PTNT;
- Website Bộ NN&PTNT;
- Lưu: VT, KH.

BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát

 

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT THỰC HIỆN GHỊ QUYẾT SỐ 16/NQ-CP NGÀY 08/6/2012 CỦA CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1602/QĐ-BNN-KH gày 06 tháng 7 năm 2012 của Bộ Nông nghiệp và PTNT)

Thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08/6/2012 của Chính phủ Ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/T.Ư ngày 16 tháng 01 năm 2012 của Ban chấp hành Trung ương về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng kế hoạch hành động nhằm cụ thể hóa và tổ chức, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương và Nghị quyết của Chính phủ với các nội dung chủ yếu sau:

I. MỤC TIÊU

Phát triển hạ tầng thủy lợi và ứng phó với biến đổi khí hậu theo định hướng hiện đại hóa, bảo đảm:

- Phục vụ cấp nước tưới, tiêu chủ động cho diện tích lúa hai vụ, các vùng cây công nghiệp và nguyên liệu, nuôi trồng thủy sản tập trung đảm bảo an ninh lương thực và phục vụ sản xuất nông nghiệp hàng hóa.

- Chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiệt hải do thiên tai gây ra, nâng cao mức đảm bảo tiêu thoát nước, chống úng ngập, bảo vệ môi trường sinh thái, ứng phó với biến đổi khí hậu.

II. NHỮNG NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

1. Rà soát, sửa đổi, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, các cơ chế chính sách trong đầu tư xây dựng, quản lý khai thác công trình thủy lợi và ứng phó với biến đổi khí hậu:

- Xây dựng Luật Thủy lợi và rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật liên quan.

- Xây dựng hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đầu tư xây dựng và khai thác công trình thủy lợi trong điều kiện biến đổi khí hậu.

- Xây dựng và triển khai thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác các hệ thống công trình thủy lợi nhằm khai thác tốt hơn các công trình thủy lợi đã được đầu tư xây dựng.

- Xây dựng đề án huy động vốn cho đầu tư phát triển hạ tầng thủy lợi và ứng phó với biến đổi khí hậu đến năm 2020 để đảm bảo tính khả thi thực hiện các dự án phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng thủy lợi.

2. Xây dựng quy hoạch phát triển thủy lợi làm căn cứ đầu tư xây dựng đảm bảo yêu cầu trước mắt cũng như lâu dài.

Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thủy lợi trong điều kiện biến đổi khí hậu nước biển dâng của các vùng, lưu vực sông; quy hoạch phòng chống ngập cho các thành phố lớn; quy hoạch hệ thống đê sông, đê biển ứng phó với biến đổi khí hậu và kết hợp với giao thông.

3. Tăng cường nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ.

Nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ cấp nước, tiêu thoát nước, chủ động phòng chống và giảm nhẹ thiên tại, thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dâng, bao gồm:

- Nghiên cứu, ứng cụng công nghệ, thiết bị, vật liệu tiên tiến trong khảo sát, thiết kế, thi công các công trình thủy lợi.

- Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin, trang thiết bị tiên tiến, hiện đại phục vụ quản lý vận hành.

- Nghiên cứu, ứng dụng phát triển công nghệ tưới hiện đại, tiết kiệm nước cho cây trồng.

4. Tập trung thực hiện các chương trình/dự án phát triển hạ tầng thủy lợi và ứng phó với biến đổi khí hậu.

4.1. Tiếp tục triển khai Chương trình đầu tư củng cố, bảo vệ và nâng cấp đê biển, đê sông, bao gồm:

- Đối với đê biển: Thực hiện Chương trình nâng cấp, củng cố hệ thống đê biển Quảng Ninh đến Quảng Nam, và đê biển từ Quảng Ngãi đến Kiên Giang. Mục tiêu nhằm chủ động phòng, chống lụt bão, nước biển dâng, hạn chế thiệt hại do thiên tại gây ra, kết hợp với hệ thống giao thông ven biển tạo điều kiện cho các địa phương phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng vùng ven biển.

- Đối với đê sông: Thực hiện Chương trình nâng cấp hệ thống đê sông đến năm 2020 theo Quyết định số 2068/QĐ-TTg ngày 09/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ, tập trung chủ yếu vào việc củng cố nâng cấp các tuyến đê nhằm bảo đảm an toàn chống lũ thiết kế và phấn đấu chống lũ cao hơn; kết hợp hệ thống đê song với đường giao thông.

4.2. Tập trung đầu tư nâng cấp, hiện đại hóa các hệ thống thủy lợi: đầu tư dứt điểm cho từng hệ thống, nâng cấp, hiện đại hóa công trình đầu mối, kênh mương, thiết bị điều khiển vận hành để phát huy công suất thiết kế và nâng cao năng lực phục vụ.

Ưu tiên đầu tư nâng cấp một số hệ thống thủy lợi trọng điểm như: Bắc Hưng Hải, Sông Nhuệ, Bắc Nam Hà, Bắc Đuống (vùng Đồng bằng Bắc Bộ); Sông Chu, Bắc Nghệ An, Thạch Nham, An Trạch (vùng Trung Bộ); các hệ thống thủy lợi vùng Tây Nguyên, vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

4.3. Tiếp tục thực hiện chương trình bảo đảm an toàn các hồ chứa nước: Nâng cấp công trình đầu mối của các hồ chứa nước đảm bảo an toàn, đặc biệt là các hồ chứa nước lớn ở miền Trung và Tây Nguyên.

4.4. Tiếp tục thực hiện Chương trình đầu tư khu neo đậu, tránh trú bão cho tàu cá kết hợp với Chương trình đầu tư cảng cá bến cá, hình thành những trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá đồng bộ, đảm bảo an toàn cho người và tàu cá, hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão gây ra (Thực hiện theo Quyết định số 1349/QĐ-TTg ngày 09/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đến năm 2020, định hướng đến năm 2030).

Đến năm 2015, tập trung đầu tư hoàn thành 17 khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá cấp vùng (là các dự án ưu tiên) và một số dự án khu neo đậu tránh trú bão cấp tỉnh đang đầu tư xây dựng dở dang. Trong giai đoạn 2016-2020, tiếp tục đầu tư các công trình khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá còn lại theo quy hoạch.

4.5. Đầu tư xây dựng các công trình, dự án trọng điểm đa mục tiêu phục vụ phát triển kinh tế, chủ động phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu.

- Đầu tư hoàn thành hoặc cơ bản hoàn thành các hồ chứa lớn lợi dụng tổng hợp như: Hồ Cửa Đạt, Tả Trạch, Công trình thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang, hồ Bản Mồng (vùng Bắc Trung Bộ); Hồ Nước Trong, Công trình thủy lợi Định Bình (bao gồm của hệ thống tưới Văn Phong), Hệ thống thủy lợi Tân Mỹ, Hệ thống thủy lợi Tà Pao, Hồ Đồng Điền (vùng Nam Trung Bộ); Krông Buk Hạ, Krông Pách Thượng, Ia Mơ, Ia Thul (vùng Tây Nguyên); Hệ thống thủy lợi sông Ray, dự án thủy lợi Phước Hòa (vùng Đông Nam Bộ) bảo đảm cấp nước, chống lũ kết hợp phát điện, duy trì môi trường sinh thái hạ du nhằm đáp ứng yêu cầu nước ngày càng tăng do phát triển dân sinh, kinh tế và ứng phó với biến đổi khí hậu.

- Đầu tư các công trình kiểm soát lũ, ngăn mặn, giữ ngọt, tiêu úng vùng Đồng bằng sông Cửu Long, vùng Duyên hải miền Trung và vùng Đồng bằng sông Hồng theo quy hoạch tổng thể thủy lợi các vùng trong điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

4.6. Thực hiện các giải pháp chống ngập cho các đô thị lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ… Trong đó, tập trung thực hiện các dự án chống ngập khu vực thành phố Hồ Chí Minh theo quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; các dự án phục vụ tiêu nước cho Thành phố Hà Nội (Theo Quyết định số 937/QĐ-TTg ngày 01/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tiêu nước Hệ thống sông Nhuệ).

4.7. Đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi phục vụ chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, gồm:

- Phục vụ nuôi trồng thủy sản: đầu tư công trình thủy lợi gắn kết với hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản tập trung cho các đối tượng chủ lực tại vùng Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long.

- Phục vụ vùng cây công nghiệp và nguyên liệu tập trung, vùng cây ăn quả và phục vụ sản xuất muối…

Đầu tư các công trình thủy lợi nhỏ vùng miền núi, hải đảo tạo nguồn nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất của nhân dân vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo gắn với chương trình xóa đói giảm nghèo, ổn định dân cư, đảm bảo an ninh quốc phòng.

4.8. Triển khai đầu tư xây dựng để sớm hoàn thiện hệ thống cảnh báo thiên tại, lũ, bão, sạt trượt đất, sóng thần trong cả nước.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch hành động này và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được phân công, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan liên quan triển khai chi tiết, bảo đảm thực hiện kịp thời và hiệu quả những nội dung của Kế hoạch hành động (Bảng phân công thực hiện kèm theo).

2. Định kỳ hàng năm với các đơn vị tiến hành rà soát báo cáo Bộ kết quả thực hiện trong đó nêu rõ: Việc đã hoàn thành, việc chưa hoàn thành, nguyên nhân và đề xuất giải pháp tiếp tục thực hiện.

3. Vụ Kế hoạch chủ trì, phối hợp với Tổng cục Thủy lợi và các đơn vị có liên quan thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chương trình, định kỳ tổng hợp, tham mưu cho Bộ báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

4. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu thấy cần sửa đổi, bổ sung Kế hoạch hành động, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chủ động báo cáo Bộ trưởng để xem xét, quyết định./.

 

PHỤ LỤC

PHÂN CÔNG THỰC HIỆN KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 16/NQ-CP
NGÀY 08 THÁNG 6 NĂM 2012 CỦA CHÍNH PHỦ.

(Kèm theo Quyết định số 1602/QĐ-BNN-KH ngày 06 tháng 7 năm 2012 của Bộ Nông nghiệp và PTNT)

TT

Nhiệm vụ

Cơ quan chủ trì thực hiện

Cơ quan phối hợp

Thời gian thực hiện

I

Rà soát, sửa đổi, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, các cơ chế chính sách

 

 

 

1

Luật Thủy lợi

Tổng cục Thủy lợi

Các Bộ, ngành, liên quan

2012-2015

2

Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đầu tư xây dựng và khai thác công trình thủy lợi trong điều kiện biến đổi khí hậu.

Vụ Khoa học CN&MT

Tổng cục Thủy lợi, Cục QLXDCT

2012-2015

3

Đề án nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác các hệ thống công trình thủy lợi

Tổng cục Thủy lợi

Các Bộ, ngành, liên quan

2012

4

Đề án huy động vốn cho đầu tư phát triển hạ tầng thủy lợi và ứng phó với biến đổi khí hậu đến năm 2020 để đảm bảo tính khả thi thực hiện đề án phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng thủy lợi.

Vụ Kế hoạch

Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành liên quan

2012-2013

II

Xây dựng quy hoạch phát triển thủy lợi

 

 

 

1

Quy hoạch tổng thể thủy lợi vùng Đồng bằng sông Cửu Long, vùng Đồng bằng sông Hồng, khu vực miền Trung trong điều kiện biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

Tổng cục Thủy lợi

Các Bộ, ngành địa phương liên quan

2009-2012

2

Quy hoạch tổng thể thủy lợi vùng Đông nam Bộ trong điều kiện biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

Tổng cục Thủy lợi

Các Bộ, ngành địa phương liên quan

2010-2013

3

Điều chỉnh quy hoạch đê biển từ Quảng Ninh đến Quảng Nam có tính tới BĐKH và kết hợp giao thông

Tổng cục Thủy lợi

Các Bộ, ngành địa phương liên quan

2011-2013

4

Điều chỉnh quy hoạch đê biển từ Quảng Ngãi đến Kiên Giang có tính tới BĐKH và kết hợp giao thông

Tổng cục Thủy lợi

Các Bộ, ngành địa phương liên quan

2013-2014

5

Điều chỉnh quy hoạch phòng chống lũ và đê điều hệ thống sông Hồng - sông Thái Bình.

Tổng cục Thủy lợi

Các Bộ, ngành địa phương liên quan

2011-2013

6

Quy hoạch thủy lợi chống ngập thành phố cần Thơ, Cà Mau, Hải Phòng.

Tổng cục Thủy lợi

Các Bộ, ngành địa phương liên quan

2010-2012

III

Thực hiện các chương trình/dự án phát triển hạ tầng thủy lợi và ứng phó với biến đổi khí hậu.

 

 

 

3.1

Chương trình Củng cố nâng cấp hệ thống đê sông, đê biển

Tổng cục Thủy lợi

Các Bộ, ngành địa phương liên quan

2013-2020

1

Chương trình đầu tư củng cố, bảo vệ và nâng cấp đê biển hiện có tại các tỉnh có đê từ Quảng Ninh đến Quảng Nam và Quãng Ngãi đến Kiên Giang.

 

 

 

2

Chương trình nâng cấp hệ thống đê sông đến năm 2020.

 

 

 

3.2

Chương trình đầu tư khu neo đậu, tránh trú bão cho tàu cá.

Tổng cục Thủy sản

Các Bộ, ngành địa phương liên quan

2011-2020

3.3

Chương trình bảo đảm an toàn các hồ chứa nước

Tổng cục Thủy lợi

Các Bộ, ngành địa phương liên quan

2013-2020

3.4

Đầu tư nâng cấp, hiện đại hóa các hệ thống thủy lợi nhằm nâng cao hiệu quả cấp nước của các hệ thống công trình hiện có.

Tổng cục Thủy lợi

Vụ Kế hoạch, các Bộ, ngành, địa phương liên quan

 

1

Sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải

 

 

2013-2020

2

Sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Sông Nhuệ

 

 

2014-2020

3

Sửa chữa nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Đuống

 

 

2014-2020

4

Phát triển thủy lợi vùng Nam Đồng bằng sông Hồng (ADB8)

 

 

2014-2020

5

Khôi phục nâng cấp HTTL Bắc Nghệ An

 

 

2013-2018

6

Tăng cường năng lực quản lý và cải tạo HTTN (ADB5)

 

 

2011-2015

7

Phát triển Thủy lợi vùng Đông bắc Đồng bằng sông Hồng (ADB7)

 

 

2013-2016

8

Sửa chữa, nâng cấp, hiện đại hóa các hệ thống thủy lợi ở miền Trung và Tây Nguyên

 

 

2013-2020

3.5

Đầu tư xây dựng các công trình, dự án trọng điểm đa mục tiêu

Cục Quản lý XDCT, Tổng cục Thủy lợi

Vụ Kế hoạch, các Bộ, ngành, địa phương liên quan

 

 

Vùng Đồng bằng sông Hồng

 

 

 

1

Cải tạo, nạo vét lòng dẫn sông Đáy

 

 

2011-2020

 

Vùng Bắc Trung Bộ

 

 

 

2

Hồ Bản Mồng

 

 

2010-2020

3

Hồ Cửa Đạt và kênh Bắc sông Chu-Nam sông Mã

 

 

2004-2020

4

Công trình Thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang

 

 

2009-2018

5

Hệ thống kênh trục sông Nghèn

 

 

2011-2017

6

Hồ Tả Trạch

 

 

2005-2015

7

Đập ngăn mặn Sông Lèn

 

 

2015-2020

 

Vùng Nam Trung Bộ

 

 

 

8

Hồ Định Bình và hệ thống Văn Phong

 

 

2003-2015

9

Hồ Nước Trong

 

 

2006-2014

10

HTTL Tân Mỹ

 

 

2009-2018

11

HTTL  Tà Pao

 

 

2009-2018

12

Dự án quản lý thiên tai Việt Nam (WB5)

 

 

2012-2016

13

Hồ chứa nước Đồng Điền

 

 

2015-2020

14

Hồ Sông Chò 1

 

 

2015-2020

15

Hồ chứa nước Đồng Mít

 

 

2015-2020

 

Vùng Tây Nguyên

 

 

 

16

Hồ chứa nước Krông Buk Hạ

 

 

2006-2015

17

Dự án JAMơ

 

 

2008-2020

18

Hồ chứa nước Krông Pách Thượng

 

 

2010-2020

19

Hồ chứa nước IaThul

 

 

2015-2020

20

Hồ chứa nước Krông H'Năng

 

 

2015-2020

 

Vùng Đông Nam Bộ

 

 

 

21

HTTL Sông Ray

 

 

2006-2015

22

Dự án thủy lợi Phước Hòa (GĐ2)

 

 

2011-2015

 

Vùng Đồng bằng sông Cửu Long

 

 

 

23

Dự án Quản lý thủy lợi phục vụ phát triển nông thôn Đồng bằng sông Cửu Long (WB6)

 

 

2011-2016

24

Dự án quản lý và giảm nhẹ rủi ro lũ lụt và hạn hán Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng (RETA)

 

 

2012-2016

25

Hệ thống thủy lợi Bắc Bến Tre

 

 

2011-2020

26

Dự án Bảo Định giai đoạn 2

 

 

2009-2015

27

HTCT phân ranh mặn ngọt tỉnh Sóc Trăng-Bạc Liêu

 

 

2009-2015

28

Cống Cái Lớn-Cái Bé

 

 

2015-2020

3.6

Các công trình kiểm soát lũ, ngăn mặn, giữ ngọt, tiêu úng vùng Đồng bằng sông Cửu Long, vùng duyên hải miền Trung và vùng Đồng bằng sông Hồng theo quy hoạch tổng thể thủy lợi các vùng trong điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng (sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt).

Tổng cục Thủy lợi, Cục quản lý XDCT

Vụ Kế hoạch, các Bộ, ngành, địa phương liên quan

2013-2020

3.7

Đầu tư xây dựng các công trình chống ngập úng cho các đô thị lớn như Hà Nội, Hải Phòng, thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Cà Mau.)

Cục quản lý XDCT, các địa phương

Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành liên quan

2013-2020

3.8

Đầu tư các công trình thủy lợi phục vụ chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, các công trình thủy lợi nhỏ vùng miền núi, hải đảo tạo nguồn nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất của nhân dân vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo gắn với chương trình xóa đói giảm nghèo, ổn định dân cư, đảm bảo an ninh quốc phòng.

Tổng cục thủy lợi, các địa phương

Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành liên quan

2013-2020

3.9

Đầu tư xây dựng hoàn thiện hệ thống cảnh báo thiên tai, lũ, bão, sạt trượt đất, sóng thần trong cả nước.

Tổng cục thủy lợi

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và MT, các Bộ, ngành liên quan

2013-2020

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1602/QĐ-BNN-KH năm 2012 Kế hoạch hành động của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện Nghị quyết 16/NQ-CP của Chính phủ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.614

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.229.131.116