Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 16/QĐ-UBND về Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Số hiệu: 16/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Nguyễn Đắc Tài
Ngày ban hành: 03/01/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 03 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT, HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ, CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật Hòa giải ở cơ sở ngày 20 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Văn bản số 2769/STP-PBGDPL ngày 20 tháng 12 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, trường học, doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thi hành);
- Bộ Tư pháp (b/c);
- Vụ PBGDPL - Bộ Tư pháp (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- UBMTTQVN tỉnh và các tổ chức thành viên;
- Ban Pháp chế HĐND tỉnh;
- Hội Luật gia t
nh;
- Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn (do UBND cấp huyện gửi);
- Lãnh đạo VP. UBND tỉnh;
- Lưu: VT, HgĐ.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đắc Tài

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT, HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ, CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 03 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

Triển khai thực hiện các văn bản của Ban Bí thư Trung ương Đảng về phổ biến, giáo dục pháp luật; Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012, Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; các Quyết định, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân ở cơ sở, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản của Ban Bí thư Trung ương Đảng về phổ biến, giáo dục pháp luật (sau đây viết tắt là PBGDPL), các văn bản luật mới ban hành; Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; các Quyết định, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về PBGDPL, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân ở cơ sở và các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Tư pháp năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

- Đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL gắn với công tác xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật và nhiệm vụ chính trị của tỉnh, nhất là những vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận; tạo sự chuyển biến căn bản trong ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật.

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật; phát hiện và nhân rộng các mô hình, hình thức PBGDPL có hiệu quả, phù hợp với tng đối tượng, địa bàn.

2. Yêu cầu

- Quán triệt đầy đủ chủ trương, quan điểm, mục tiêu, yêu cầu của Đảng; nội dung, tinh thn của các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh năm 2019 và nhiệm vụ chính trị của các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương.

- Tăng cường phát huy vai trò đầu mối tham mưu, phối hợp của cơ quan thưng trực Hội đồng Phối hợp PBGDPL các cấp, các tổ chức, đơn vị được giao nhiệm vụ PBGDPL. Đồng thời, huy động sự tham gia của các cơ quan, tổ chức hữu quan trong công tác PBGDPL và từng bước xã hội hóa công tác PBGDPL.

- Triển khai nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm, chất lượng, tiết kiệm và hiệu quả; khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực được giao.

II. NỘI DUNG

1. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

1.1. Xây dựng, ban hành và tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật

- Cơ quan thực hiện: Các cơ quan, tổ chức thuộc tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Ban hành Kế hoạch: Trước ngày 15/02/2019.

- Tổ chức thực hiện: Tiến độ theo Kế hoạch.

1.2. Chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện Ngày Pháp luật năm 2019 và Chthị s46-CT/UBND ngày 28/12/2010 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Ngày Pháp luật” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện.

- Cơ quan thực hiện: Các cơ quan, tổ chức thuộc tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Cơ quan phối hợp: Các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Theo Kế hoạch của UBND tỉnh.

1.3. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 và Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương đảng; Luật PBGDPL và các văn bản hướng dẫn thi hành; tăng cường công tác quản lý nhà nước về PBGDPL; đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL phù hợp với đối tượng, địa bàn, lĩnh vực quản lý

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, đoàn thể; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2019.

1.4. Tiếp tục phổ biến các quy định của Hiến pháp năm 2013; phbiến các quy định của các Luật, Pháp lệnh mới được Quốc hội thông qua trong năm 2018 và năm 2019, các văn bản pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của các Bộ và chính quyền các cấp

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện.

- Cơ quan thực hiện: Các cơ quan, tổ chức thuộc tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Nội dung trọng tâm: Tuyên truyền, phổ biến các quy định về chế độ chính trị, quyền con người và quyền công dân, tổ chức bộ máy nhà nước; các văn bản pháp luật có tác động lớn đến đời sống người dân và các vn đđược dư luận xã hội quan tâm như: An ninh quốc gia, khởi nghiệp, an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ môi trường, cải cách hành chính, thủ tục hành chính, bảo đảm các quyền công dân, các quy định về quốc phòng, đất đai, dân sự, hình sự, hôn nhân và gia đình, phòng chống tội phạm, an toàn giao thông, phòng chống tham nhũng, trách nhiệm bồi thường của nhà nước, chủ quyền biển, đảo...

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2019.

1.5. Tiếp tục thực hiện công tác PBGDPL cho các đối tượng đặc thù theo Luật PBGDPL

- Cơ quan thực hiện: Các sở, ban, ngành, đoàn thể quản lý đối tượng đặc thù; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Cơ quan phối hợp: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Hội Nông dân Việt Nam, Hội Cựu Chiến binh Việt Nam; Hội người khuyết tật và các hội khác có liên quan.

- Đối tượng đặc thù trọng tâm: Là người dân ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, ven biển, hải đảo; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; ngư dân; người lao động trong doanh nghiệp; nạn nhân bạo lực gia đình; người khuyết tật; người đang chấp hành hình phạt tù; người đang bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2019.

1.6. Tổ chức tuyên truyền về chủ trương, quan điểm, chính sách, văn bản về cải cách hành chính

- Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện.

- Cơ quan thực hiện: Các cơ quan, tổ chức thuộc tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Nội dung trọng tâm: Phổ biến các quy định có liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp; bộ thủ tục hành chính thực hiện tại các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2019.

1.7. Triển khai thực hiện có hiệu quả các Chương trình phối hợp về PBGDPL đã được ký kết giữa Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh, Sở Tư pháp với các sở, ngành, đoàn thvà giữa các cơ quan, tchức có liên quan

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp; sở, ngành, đoàn thể ký kết chương trình phối hợp; Ủy ban nhân dân các cấp (trên địa bàn được giao quản lý).

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2019.

1.8. Củng c, kiện toàn Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh, cấp huyện và Tổ Thư ký giúp việc; phát huy vai trò và nâng cao trách nhiệm của từng thành viên trong tham mưu triển khai công tác PBGDPL; tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng, T Thư ký để thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động đề ra trong Kế hoạch hoạt động của Hội đồng Phối hợp PBGDPL

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh, Hội đồng Phối hợp PBGDPL cấp huyện.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành, đoàn thể; các cơ quan chuyên môn và cơ quan, tổ chức có đại diện tham gia làm thành viên Hội đồng Phối hợp PBGDPL.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2019.

1.9. Tiếp tục rà soát, củng cố, kiện toàn đội ngũ Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật; chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật mới và kỹ năng, nghiệp vụ PBGDPL gắn với quản lý, sử dụng có hiệu quả đội ngũ này trong công tác PBGDPL

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp; các sở, ngành, đoàn thể; Ủy ban nhân dân các cấp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành, đoàn thể, cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2019.

1.10. Tuyên truyền, phổ biến định hướng các quy định về chính sách pháp luật mà dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hưng dư luận xã hội; các chính sách, quy định dự kiến điều chỉnh, sửa đổi, bsung hoặc ban hành mới trong dự thảo Luật, Pháp lệnh dự kiến ban hành trong năm 2019 và các năm tiếp theo

- Cơ quan chủ trì: Các sở, ban, ngành, đoàn thể có quy định pháp luật liên quan.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp; các cơ quan thông tin, truyền thông báo chí và cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2019.

1.11. Thực hiện thông tin, tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, quan điểm, yêu cầu, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp theo Chương trình phối hợp số 28-CTr/BCĐCCTPTW-HĐPHTW ngày 14/7/2014 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương và Hội đng Phối hợp PBGDPL Trung ương; chú trọng quán triệt, phổ biến những nội dung mới được thể chế hóa trong các văn bản luật mới được ban hành

- Cơ quan, tổ chức thực hiện: Hội đồng Phối hợp PBGDPL các cấp; Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp; các cơ quan, tổ chức có liên quan; các phương tiện thông tin, truyền thông đại chúng.

- Cơ quan phối hợp: Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh; Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2019.

1.12. Triển khai Kế hoạch tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh

- Cơ quan thực hiện: Các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Năm 2019 và các năm tiếp theo.

1.13. Triển khai tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật về xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, chính sách Dân tộc, bình đẳng giới, xây dựng gia đình văn hóa, phòng chng tội phạm và các tệ nạn xã hội, bảo vệ nhân quyền...

- Cơ quan thực hiện: các cơ quan, tổ chức hữu quan; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2019.

1.14. Triển khai thực hiện Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021 ban hành kèm theo Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ

a) Tiếp tục thực hiện các Đề án được ban hành kèm theo Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể:

- Đề án Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2012 - 2016” đến năm 2021.

+ Cơ quan chủ trì: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

+ Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Ngoại vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các địa phương có biển.

+ Thời gian, tiến độ thực hiện: Theo Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án.

- Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” đến năm 2021.

+ Cơ quan chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo.

+ Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Sở Lao động -Thương binh và Xã hội, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh.

+ Thời gian, tiến độ thực hiện: Theo Kế hoạch thực hiện Đề án.

- Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp” đến năm 2021.

+ Cơ quan chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

+ Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Liên đoàn Lao động tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Khánh Hòa.

+ Thời gian, tiến độ thực hiện: Theo Kế hoạch thực hiện Đề án.

- Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012 - 2016” đến năm 2021.

+ Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, UBND cấp huyện.

+ Cơ quan phối hợp: Công an tỉnh, Hội Cựu Chiến binh tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

+ Thời gian, tiến độ thực hiện: Theo Kế hoạch thực hiện Đề án.

- Đ án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2012 - 2016” đến năm 2021.

+ Cơ quan chủ trì: Hội Luật gia tỉnh.

+ Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Đoàn Luật sư tỉnh.

+ Thời gian, tiến độ thực hiện: Theo Kế hoạch thực hiện Đề án.

- Đ án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2018-2021.

+ Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

+ Cơ quan phối hợp: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, các sở, ngành liên quan.

+ Thời gian thực hiện: Trong năm 2019.

b) Các Đề án thuộc Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021

- Đ án “Đổi mới, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021”

+ Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

+ Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính, Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa.

+ Thời gian, tiến độ thực hiện: Sau khi Đề án được cấp thẩm quyền phê duyệt.

- Đề án “Đẩy mạnh phổ biến, giáo dục pháp luật phục vụ hoạt động khởi nghiệp, nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế”

+ Cơ quan chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

+ Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Công Thương, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Khánh Hòa, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh.

+ Thời gian, tiến độ thực hiện: Theo Kế hoạch thực hiện Đề án.

- Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2017 - 2021; Đ án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chng tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn.

+ Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh.

+ Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở Ngoại vụ, Sở Thông tin và Truyền thông.

+ Thời gian, tiến độ thực hiện: Theo Kế hoạch thực hiện Đề án.

- Đ án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ” giai đoạn 2017-2027.

+ Cơ quan chủ trì: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

+ Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành, đoàn thể, UBND các cấp.

+ Thời gian, tiến độ: Theo Kế hoạch thực hiện Đ án.

1.15. Tiếp tục thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015-2020”

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Cơ quan phối hợp: Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan thông tin, truyền thông, báo chí.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2019.

1.16. Rà soát, đánh giá hiệu quả Tsách pháp luật; đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả xây dựng, sử dụng, quản lý Tủ sách pháp luật

- Cơ quan chủ trì: Các sở, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các cấp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Văn hóa và Thể thao; các cơ quan, tổ chức có liên quan.

+ Thời gian thực hiện: Cả năm 2019.

1.17. Tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; các thỏa thuận quốc tế liên quan đến người dân, doanh nghiệp

- Cơ quan chủ trì: Sở Ngoại vụ, Sở Công Thương, Sở Tư pháp; các sở, ngành; Ủy ban nhân dân các cấp (có liên quan đến lĩnh vực, địa bàn quản lý).

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan thông tin, truyền thông, báo chí; các hiệp hội, tổ chức, đoàn thể xã hội có liên quan.

- Nội dung trọng tâm: Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU; Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh kinh tế Á Âu; pháp luật về cộng đồng ASEAN; các Điều ước quốc tế về nhân quyền, chống tra tấn mà Việt Nam là thành viên; các thỏa thuận ký kết giữa Việt Nam với các nước có chung đường biên giới...

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2019.

1.18. Bảo đảm điều kiện về kinh phí, cơ sở vật cht cho công tác PBGDPL thuộc phạm vi lĩnh vực, địa bàn quản lý, nhất là tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn

- Cơ quan chủ trì: Sở Tài chính; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2019.

2. Công tác hòa giải ở cơ sở

2.1. Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành luật

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị-xã hội có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2019.

2.2. Chỉ đạo, hướng dẫn củng cố, kiện toàn mạng lưới Tổ hòa giải và đội ngũ Hòa giải viên; bi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở gần với triển khai Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cho Hòa giải viên; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật về hòa giải ở cơ sở

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện; các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2019.

3. Công tác đánh giá, công nhận, xây dựng xã, phưng, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

3.1. Quán triệt, phổ biến, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và triển khai thực hiện Tiêu chí tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 619/QB-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ; Chương trình mc tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ) và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 (Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ)

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Cơ quan phối hợp: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới; các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2019.

3.2. Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chun tiếp cận pháp luật; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ; kiểm tra, theo dõi, đánh giá, chm điểm, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Cơ quan phối hợp: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới; các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2019.

3.3. Hướng dẫn triển khai nhiệm vụ liên quan đến Tiêu chỉ tiếp cận pháp luật; đánh giá, công nhận, xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Chương trình mc tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân Cấp xã.

- Cơ quan phối hợp: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới; các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2019.

4. Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức trong công tác PBGDPL; kết hợp nhiều hình thức PBGDPL phù hợp nhằm đạt hiệu quả cao

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các cơ quan thành viên Hội đồng Phối hợp PBGDPL; giữa các ban ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương trong việc triển khai thực hiện các Đán, Chương trình về PBGDPL theo nhóm, lĩnh vực nhằm phát huy tối đa nguồn lực trong hoạt động PBGDPL.

- Sử dụng, khai thác và vận dụng linh hoạt các hình thức, phương pháp PBGDPL bảo đảm tính phù hợp, hiệu quả; kết hợp giữa PBGDPL với tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở, giải quyết tranh chấp, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật trong từng vụ việc cụ thể. Đặc biệt, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền pháp luật trực tiếp thông qua đội ngũ Báo cáo viên, Tuyên truyền viên pháp luật.

Chú trọng tăng cường công tác tuyên truyền miệng. Khuyến khích tổ chức các cuộc thi, hội thi tìm hiểu pháp luật, giao lưu văn hóa, văn nghệ để thu hút nhiều đối tượng tham gia, tạo nên phong trào tìm hiểu pháp luật sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân.

Huy động sức mạnh và lợi thế sẵn có của các phương tiện đại chúng để nâng cao hoạt động PBGDPL. Chú trọng hoạt động tuyên truyền pháp luật trên Báo Khánh Hòa, Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa, Trang thông tin điện tử PBGDPL tỉnh, Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương. Tăng thời lượng và xây dựng nội dung tuyên truyền, PBGDPL phù hợp với từng đối tượng.

- Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động PBGDPL; cung cấp văn bản pháp luật miễn phí tại các cơ quan, đoàn th gn với việc công khai trình tự, thủ tục hành chính theo mô hình “một cửa” nhằm giúp người dân, tổ chức nắm bắt các chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước và địa phương, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức pháp luật và nâng cao văn hóa pháp lý trong nhân dân trên địa bàn tỉnh.

5. Công tác kiểm tra hoạt động PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng Tủ sách pháp luật

- Duy trì công tác kiểm tra đối với hoạt động PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng Tủ sách pháp luật, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành về vị trí, vai trò của hoạt động PBGDPL.

- Nội dung công tác kiểm tra bao gồm:

+ Kiểm tra công tác triển khai Kế hoạch PBGDPL của các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các cấp;

+ Kiểm tra việc thực hiện các Đề án của các cơ quan chủ trì Đề án (nếu có).

+ Kiểm tra việc thực hiện các quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

+ Kiểm tra quy định về công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới theo Tiêu chí 18.5.

+ Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hòa giải ở cơ sở.

+ Kiểm tra việc xây dựng Tủ sách pháp luật.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2019.

6. Công tác tổng kết, đánh giá hoạt động của Hội đồng Phối hợp PBGDPL năm 2019 và xây dựng phương hưng, nhiệm vụ năm 2020; đề xuất khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PBGDPL

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2019.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, trường học, doanh nghiệp nhà nước thuộc tnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành ph

Căn cứ vào Kế hoạch này và chức năng, nhiệm vụ của mình, các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch năm 2019 tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình; gửi 01 bản Kế hoạch về Sở Tư pháp - cơ quan thường trực của Hội đồng Phối hợp PBGDPL trước ngày 15/02/2019.

2. Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh

- Làm đầu mối, chủ trì, phối hợp với các thành viên của Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương để hướng dẫn, đề xuất các biện pháp triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này.

- Phối hợp với Sở Tài chính để tham mưu, đề xuất UBND tỉnh bố trí nguồn kinh phí đảm bảo công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì tham mưu, đề xuất ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch kiểm tra công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện Kế hoạch này.

3. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu cấp có thẩm quyền bố trí nguồn kinh phí bảo đảm công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật và của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa tại Nghị quyết số 18/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 quy định mức chi thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và Nghị quyết số 19/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 quy định mức chi cho hoạt động hòa giải cơ sở.

4. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các hội, tổ chức đoàn thể cấp tỉnh

Đnghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các hội, tổ chức đoàn thể cấp tỉnh xây dựng Kế hoạch công tác PBGDPL năm 2019, chủ động phối hợp với Hội đồng Phối hợp PBGDPL tnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực, kiến thức pháp luật cho cán bộ và hội viên.

Tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân tham gia học tập, nghiên cứu và chấp hành tốt pháp luật.

5. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đưa nội dung xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch công tác PBGDPL thành một chỉ tiêu đánh giá thi đua xếp loại cuối năm của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

6. Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa, Báo Khánh Hòa và các cơ quan thông tin đại chúng đóng trên địa bàn tỉnh

Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa, Báo Khánh Hòa và các cơ quan thông tin đại chúng đóng trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để tăng cường công tác PBGDPL trên các chuyên trang, chuyên mục và các hình thức tuyên truyền phù hợp khác, tăng cường thời lượng và hỗ trợ các cơ quan chức năng trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác PBGDPL trên phương tiện thông tin đại chúng.

IV. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

1. Định kỳ 06 tháng và cuối năm, các cơ quan, đơn vị, địa phương đánh giá và báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật theo Kế hoạch đã đề ra, gửi về Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh để tổng hợp.

2. Giao Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh chủ trì hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện chế độ báo cáo; định kỳ tổng hợp kết quả công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh, tham mưu, trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp theo đúng thời hạn quy định.

Trên đây là Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này, nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh bằng văn bản, gửi về Sở Tư pháp - cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 16/QĐ-UBND về Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


625

DMCA.com Protection Status
IP: 184.72.102.217