Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1595/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Trần Minh Sanh
Ngày ban hành: 17/08/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1595/QĐ-UBND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 17 tháng 08 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 383/TTr-SNV ngày 09 tháng 8 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 05 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực Hội, tổ chức phi Chính phủ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Phụ lục chi tiết kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- VP Chính phủ; Bộ Nội vụ;
- Cục Kiểm soát TTHC;
- TTr. Tỉnh ủy; TTr. HĐND tỉnh;
- UBMTTQ VN tỉnh và các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh;
- Báo BR-VT, Đài PTTH tỉnh;
- TTâm Công báo - Tin học tỉnh;
- Lưu: VT, Phòng K.soát TTHC.

CHỦ TỊCH
Trần Minh Sanh

 

PHỤ LỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC LĨNH VỰC HỘI, TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1595/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC LĨNH VỰC HỘI, TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Ghi chú

1

Tên thủ tục “Cho phép thành lập hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh” đổi thành “Cho phép thành lập hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện”.

 

2

Tên thủ tục “Phê duyệt Điều lệ hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh” đổi thành “Phê duyệt Điều lệ hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện”.

 

3

Tên thủ tục “Chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện, xã” đổi thành “Chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện”.

 

4

Tên thủ tục “Tự giải thể đối với hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện, xã” đổi thành “Tự giải thể đối với hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện”.

 

5

Tên thủ tục “Cho phép đổi tên Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh” đổi thành “Cho phép đổi tên Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện”

 

PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC HỘI, TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ TỈNH BÀ RỊA- VŨNG TÀU.

1. Cho phép thành lập hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện.

- Trình tự thực hiện:

Bước 1. Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định pháp luật.

Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Nội vụ Phòng 101- tầng 1, khối B1, khu trung tâm hành chính - chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, số 01 đường Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, thị xã Bà Rịa.

Công chức có trách nhiệm tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, nếu:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận trao cho người nộp (nếu nộp trực tiếp).

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hồ sơ làm lại theo quy định (nếu nộp trực tiếp). Nếu hồ sơ không gửi trực tiếp mà gửi qua đường bưu điện thì gửi công văn trả lời, trả lại hoặc yêu cầu bổ sung theo quy định.

Bước 3. Thẩm định hồ sơ:

Trong quá trình thẩm định hồ sơ, nếu chưa đầy đủ về nội dung theo quy định thì Sở Nội vụ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản để tổ chức hoàn chỉnh hồ sơ đầy đủ về nội dung theo quy định.

Bước 4. Tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Nội vụ.

Chuyên viên tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra giấy hẹn (nếu nhận trực tiếp), trả kết quả giải quyết theo quy định.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30 (Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ các ngày lễ, Tết).

- Cách thức thực hiện:

+ Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

+ Thông qua hệ thống bưu chính.

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 (bộ) gồm:

+ Đơn đề nghị cho phép thành lập hội (bản chính).

+ Dự thảo Điều lệ đảm bảo đủ nội dung chính theo quy định tại Điều 8 của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP.

+ Danh sách những người trong ban vận động thành lập hội được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận (bản chính).

+ Lý lịch tư pháp của người đứng đầu Ban vận động thành lập hội.

+ Văn bản xác nhận nơi dự kiến đặt trụ sở của hội (như giấy chủ quyền, hợp đồng thuê nhà,....)

+ Bản kê khai tài sản do các sáng lập viên tự nguyện đóng góp (nếu có).

- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn ba mươi ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp pháp, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, quyết định cho phép thành lập hội; trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

+ Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

- Lệ phí (nếu có): Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

- Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

+ Có mục đích hoạt động không trái quy định của Pháp Luật; không trùng lặp về tên gọi và lĩnh vực hoạt động chính với hội thành lập hợp pháp trước đó trên cùng địa bàn hoạt động.

+ Có điều lệ.

+ Có trụ sở.

+ Có số lượng công dân, tổ chức Việt Nam đăng ký tham gia thành lập hội:

* Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh có ít nhất 50 công dân, tổ chức trong tỉnh có đủ điều kiện, tự nguyện, có đơn đăng ký tham gia thành lập hội;

* Hội có phạm vi hoạt động trong huyện có ít nhất 20 công dân, tổ chức trong huyện có đủ điều kiện, tự nguyện, có đơn đăng ký tham gia thành lập hội;

* Hiệp hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh có ít nhất năm đại diện pháp nhân trong tỉnh cùng ngành nghề hoặc cùng lĩnh vực hoạt động có đủ điều kiện, tự nguyện, có đơn đăng ký tham gia thành lập hiệp hội.

+ Đối với hội nghề nghiệp có tính đặc thù chuyên môn, số lượng công dân và tổ chức tự nguyện đăng ký tham gia thành lập hội do Chủ tịch UBND tỉnh xem xét quyết định từng trường hợp cụ thể.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

+ Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

+ Thông tư số 11/2010/TT-BNV ngày 26/11/2010 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

+ Quyết định số 240/QĐ-UBND ngày 13/02/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ủy quyền cho Chủ tịch UBND các huyện, thị, thành phố trong việc cho phép thành lập; chia, tách; sáp nhập; hợp nhất; giải thể; đổi tên và phê duyệt điều lệ đối với Hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

 

2. Phê duyệt Điều lệ hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện.

- Trình tự thực hiện:

Bước 1. Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định pháp luật.

Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Nội vụ Phòng 101- tầng 1, khối B1, khu trung tâm hành chính - chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, số 01 đường Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, thị xã Bà Rịa.

Công chức có trách nhiệm tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, nếu:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận trao cho người nộp (nếu nộp trực tiếp).

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hồ sơ làm lại theo quy định (nếu nộp trực tiếp). Nếu hồ sơ không gửi trực tiếp mà gửi qua đường bưu điện thì gửi công văn trả lời, trả lại hoặc yêu cầu bổ sung theo quy định.

Bước 3. Thẩm định hồ sơ:

Trong quá trình thẩm định hồ sơ, nếu chưa đầy đủ về nội dung theo quy định thì Sở Nội vụ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản để tổ chức hoàn chỉnh hồ sơ đầy đủ về nội dung theo quy định.

Bước 4. Tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Nội vụ.

Chuyên viên tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra giấy hẹn (nếu nhận trực tiếp), trả kết quả giải quyết theo quy định.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30 (Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ các ngày lễ, Tết).

- Cách thức thực hiện:

+ Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

+ Thông qua hệ thống bưu chính.

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 (bộ) gồm:

+ Công văn đề nghị phê duyệt Điều lệ Hội (bản chính);

+ Điều lệ và Biên bản thông qua điều lệ hội (bản chính);

+ Biên bản bầu ban lãnh đạo, ban kiểm tra (có danh sách kèm theo) và lý lịch người đứng đầu hội;

+ Chương trình hoạt động của hội;

+ Nghị quyết Đại hội (bản chính);

- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn ba mươi ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp pháp cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét quyết định; trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

+ Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

- Lệ phí (nếu có): Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

- Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

+ Trong thời hạn ba mươi ngày làm việc kể từ ngày đại hội kết thúc, ban lãnh đạo hội gửi một bộ hồ sơ báo cáo kết quả đại hội theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP và văn bản đề nghị phê duyệt điều lệ hội đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 14 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP.

+ Nội dung của Điều lệ Hội không trái quy định của pháp luật và có đầy đủ nội dung chính đã quy định trong Điều 8 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

+ Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

+ Thông tư số 11/2010/TT-BNV ngày 26/11/2010 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

+ Quyết định số 240/QĐ-UBND ngày 13/02/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ủy quyền cho Chủ tịch UBND các huyện, thị, thành phố trong việc cho phép thành lập; chia, tách; sáp nhập; hợp nhất; giải thể; đổi tên và phê duyệt điều lệ đối với Hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

 

3. Chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện.

- Trình tự thực hiện:

Bước 1. Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định pháp luật.

Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Nội vụ Phòng 101- tầng 1, khối B1, khu trung tâm hành chính - chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, số 01 đường Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, thị xã Bà Rịa.

Công chức có trách nhiệm tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, nếu:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận trao cho người nộp (nếu nộp trực tiếp).

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hồ sơ làm lại theo quy định (nếu nộp trực tiếp). Nếu hồ sơ không gửi trực tiếp mà gửi qua đường bưu điện thì gửi công văn trả lời, trả lại hoặc yêu cầu bổ sung theo quy định.

Bước 3. Thẩm định hồ sơ:

Trong quá trình thẩm định hồ sơ, nếu chưa đầy đủ về nội dung theo quy định thì Sở Nội vụ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản để tổ chức hoàn chỉnh hồ sơ đầy đủ về nội dung theo quy định.

Bước 4. Tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Nội vụ.

Công chức có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra giấy hẹn (nếu nhận trực tiếp) và trả kết quả giải quyết theo quy định.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30 (Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ các ngày lễ, Tết).

- Cách thức thực hiện:

+ Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

+ Thông qua hệ thống bưu chính.

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 02(bộ) gồm:

+ Đơn đề nghị chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội (bản chính).

+ Đề án chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội. Trong đề án phải có phương án giải quyết tài sản, tài chính, lao động, phân định chức năng, quyền hạn, lĩnh vực hoạt động và trách nhiệm, nghĩa vụ phải thực hiện (bản chính).

+ Nghị quyết đại hội của hội về việc chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội (bản chính);

+ Dự thảo điều lệ hội mới do chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội;

+ Danh sách ban lãnh đạo lâm thời của hội thành lập mới do chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội. Ban lãnh đạo lâm thời do đại hội bầu, số lượng thành viên do đại hội quyết định, ban lãnh đạo lâm thời tự giải thể sau khi đại hội bầu ban lãnh đạo của hội;

+ Sơ yếu lý lịch và phiếu lý lịch tư pháp của người đứng đầu ban lãnh đạo lâm thời (bản chính);

+ Văn bản xác nhận nơi dự kiến đặt trụ sở của hội hình thành mới do chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội (bản chính).

- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn ba mươi ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp pháp cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét quyết định; trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

+ Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

- Lệ phí (nếu có): Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

- Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

* Về chia tách: Hội chia tách thành hai hoặc nhiều Hội mới thì các Hội mới phải đảm bảo các yêu cầu đối với các hội mới thành lập như:

+ Có mục đích hoạt động không trái quy định của Pháp Luật; không trùng lặp về tên gọi và lĩnh vực hoạt động chính với Hội thành lập hợp pháp trước đó trên cùng địa bàn hoạt động.

+ Có điều lệ.

+ Có trụ sở.

+ Có số lượng công dân, tổ chức đăng ký tham gia thành lập hội:

* Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh có ít nhất 50 công dân, tổ chức trong tỉnh có đủ điều kiện, tự nguyện, có đơn đăng ký tham gia thành lập hội;

* Hội có phạm vi hoạt động trong huyện có ít nhất 20 công dân, tổ chức trong huyện có đủ điều kiện, tự nguyện, có đơn đăng ký tham gia thành lập hội;

* Hiệp hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh có ít nhất năm đại diện pháp nhân trong tỉnh cùng ngành nghề hoặc cùng lĩnh vực hoạt động có đủ điều kiện, tự nguyện, có đơn đăng ký tham gia thành lập hiệp hội.

+ Đối với hội nghề nghiệp có tính đặc thù chuyên môn, số lượng công dân và tổ chức tự nguyện đăng ký tham gia thành lập hội do Chủ tịch UBND tỉnh xem xét quyết định từng trường hợp cụ thể.

* Về hợp nhất, sáp nhập: Hội mới sau khi hợp nhất, sáp nhập: đảm bảo có tên gọi và mục đích hoạt động chính không trùng lắp với Hội thành lập hợp pháp trước đó trên cùng địa bàn hoạt động.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

+ Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

+ Thông tư số 11/2010/TT-BNV ngày 26/11/2010 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

+ Quyết định số 240/QĐ-UBND ngày 13/02/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ủy quyền cho Chủ tịch UBND các huyện, thị, thành phố trong việc cho phép thành lập; chia, tách; sáp nhập; hợp nhất; giải thể; đổi tên và phê duyệt điều lệ đối với Hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

 

4. Tự giải thể đối với Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện.

- Trình tự thực hiện:

Bước 1. Tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo qui định và thông báo thời hạn thanh toán nợ (nếu có) về việc chuẩn bị giải thể Hội trên năm số báo liên tiếp ở báo của tỉnh.

Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng sở Nội vụ Phòng 101- tầng 1, khối B1, khu trung tâm hành chính - chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, số 01 đường Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, thị xã Bà Rịa.

Công chức có trách nhiệm tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, nếu:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận trao cho người nộp (nếu nộp trực tiếp).

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hồ sơ làm lại theo quy định (nếu nộp trực tiếp). Nếu hồ sơ không gửi trực tiếp mà gửi qua đường bưu điện thì gửi công văn trả lời, trả lại hoặc yêu cầu bổ sung theo quy định.

Bước 3. Thẩm định hồ sơ:

Trong quá trình thẩm định hồ sơ, nếu chưa đầy đủ về nội dung theo quy định thì Sở Nội vụ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản để tổ chức hoàn chỉnh hồ sơ đầy đủ về nội dung theo quy định.

Bước 4. Tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Nội vụ.

Chuyên viên tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra giấy hẹn (nếu nhận trực tiếp), trả kết quả giải quyết theo quy định.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30 (Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ các ngày lễ, Tết).

- Cách thức thực hiện:

+ Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

+ Thông qua hệ thống bưu chính.

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 (bộ) gồm:

+ Đơn đề nghị giải thể hội (bản chính).

+ Nghị quyết giải thể hội (bản chính).

+ Bản kiểm kê tài sản, tài chính (bản chính).

+ Dự kiến phương thức xử lý tài sản, tài chính và thời hạn thanh toán các khoản nợ (bản chính).

- Thời hạn giải quyết: Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định giải thể hội sau mười lăm ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn thanh toán nợ và thanh lý tài sản, tài chính ghi trong thông báo của hội khi xin giải thể mà không có đơn khiếu nại.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

- Lệ phí (nếu có): Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

- Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

• Hội tự giải thể trong các trường hợp sau đây: Hết thời hạn hoạt động; theo đề nghị của trên 1/2 (một phần hai) tổng số hội viên chính thức; Mục đích đã hoàn thành.

• Không có khiếu nại, tố cáo có liên quan đến hoạt động của Hội.

Giải quyết tài sản, tài chính theo quy định tại Khoản 1, Điều 31 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP và quy định của pháp luật có liên quan.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

+ Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

+ Thông tư số 11/2010/TT-BNV ngày 26/11/2010 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

+ Quyết định số 240/QĐ-UBND ngày 13/02/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ủy quyền cho Chủ tịch UBND các huyện, thị, thành phố trong việc cho phép thành lập; chia, tách; sáp nhập; hợp nhất, giải thể; đổi tên và phê duyệt điều lệ đối với Hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

 

5. Cho phép đổi tên Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện.

Bước 1. Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định pháp luật.

Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Nội vụ Phòng 101- tầng 1, khối B1, khu trung tâm hành chính - chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, số 01 đường Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, thị xã Bà Rịa.

Công chức có trách nhiệm tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, nếu:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận trao cho người nộp (nếu nộp trực tiếp).

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hồ sơ làm lại theo quy định (nếu nộp trực tiếp). Nếu hồ sơ không gửi trực tiếp mà gửi qua đường bưu điện thì gửi công văn trả lời, trả lại hoặc yêu cầu bổ sung theo quy định.

Bước 3. Thẩm định hồ sơ:

Trong quá trình thẩm định hồ sơ, nếu chưa đầy đủ về nội dung theo quy định thì Sở Nội vụ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản để tổ chức hoàn chỉnh hồ sơ đầy đủ về nội dung theo quy định.

Bước 4. Tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Nội vụ.

Công chức có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra giấy hẹn (nếu nhận trực tiếp) và trả kết quả giải quyết theo quy định.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30 (Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ các ngày lễ, Tết).

- Cách thức thực hiện:

• Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

• Thông qua hệ thống bưu chính

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 (bộ) gồm:

• Đơn đề nghị cho phép đổi tên hội (bản chính), trong đó có nêu rõ lý do, sự cần thiết phải đổi tên hội;

• Nghị quyết Đại hội của hội về việc đổi tên hội.

• Dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung đảm bảo đủ nội dung chính theo quy định tại Điều 8 của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP.

• Trường hợp có sự thay đổi về Ban Lãnh đạo hội thì gửi kèm Biên bản Bầu Ban lãnh đạo (có danh sách kèm theo), đối với người đứng đầu hội thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Thông tư số 11/2010/TT-BNV.

- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn bốn mươi lăm ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp pháp cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, quyết định cho phép hội đổi tên, trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

• Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

• Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

• Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

• Cơ quan phối hợp (nếu có): Các cơ quan, đơn  vị có liên quan.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

- Lệ phí (nếu có): Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

- Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Tên Hội không trùng lắp với Hội đã thành lập trước trên cùng địa bàn hoạt động.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

• Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

• Thông tư số 11/2010/TT-BNV ngày 26/11/2010 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

Quyết định số 240/QĐ-UBND ngày 13/02/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ủy quyền cho Chủ tịch UBND các huyện, thị, thành phố trong việc cho phép thành lập; chia, tách; sáp nhập; hợp nhất; giải thế; đổi tên và phê duyệt điều lệ đối với Hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu./.

 

Ghi chú: Phần in nghiêng là phần sửa đổi, bổ sung.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1595/QĐ-UBND ngày 17/08/2012 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.002

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.235.248
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!