Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1592/QĐ-UBND năm 2008 đổi tên Sở Giao thông Công chính thành Sở Giao thông vận tải và chuyển chức năng, tổ chức quản lý nhà nước về hạ tầng kỹ thuật đô thị từ Sở Giao thông vận tải sang Sở Xây dựng do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 1592/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Thế Thảo
Ngày ban hành: 06/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 1592/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐỔI TÊN SỞ GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH THÀNH SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI VÀ CHUYỂN CHỨC NĂNG, TỔ CHỨC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ TỪ SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI SANG SỞ XÂY DỰNG 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Căn cứ Nghị quyết số 09/2008/NQ-HĐND ngày 19/4/2008 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê chuẩn cơ cấu tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố và Ủy ban nhân dân quận, huyện;
Căn cứ Quyết định số 169/2006/QĐ-UB ngày 29/9/2006 của UBND thành phố Hà Nội quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, tiền lương, tiền công, cán bộ, công chức và lao động hợp đồng trong các đơn vị thuộc thành phố Hà Nội;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đổi tên Sở Giao thông Công chính Thành phố Hà Nội thành Sở Giao thông vận tải Thành phố Hà Nội; đồng thời chuyển chức năng và tổ chức quản lý nhà nước về hạ tầng kỹ thuật đô thị từ Sở Giao thông vận tải sang Sở Xây dựng.

Trụ sở của Sở Giao thông vận tải đặt tại số: 12 – 14 Phan Đình Phùng, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Điều 2. Vị trí, chức năng của Sở Giao thông vận tải:

Sở Giao thông vận tải Tham mưu, giúp UBND Thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về Giao thông vận tải, gồm: đường bộ, đường thủy, vận tải, an toàn giao thông.

Điều 3. Giám đốc Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm:

- Sắp xếp, tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ mới theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.

- Bàn giao nguyên trạng sang Sở Xây dựng quản lý: Tổ chức bộ máy (kể cả các tổ chức sự nghiệp, các doanh nghiệp nhà nước nếu có), biên chế cán bộ, công chức, viên chức nguồn tài chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị, hồ sơ, tài liệu có liên quan đến công tác quản lý nhà nước về hạ tầng kỹ thuật đô thị.

- Căn cứ vào hướng dẫn của các Bộ, ngành cấp trên, chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở trình UBND Thành phố quyết định.  

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Giao thông vận tải, Giao thông công chính, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan và Chủ tịch UBND quận, huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Nội vụ;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND TP;
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- Ban Tổ chức Thành ủy;
- Công an thành phố Hà Nội;
- Lưu: VT, SNV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Thảo

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1592/QĐ-UBND năm 2008 đổi tên Sở Giao thông Công chính thành Sở Giao thông vận tải và chuyển chức năng, tổ chức quản lý nhà nước về hạ tầng kỹ thuật đô thị từ Sở Giao thông vận tải sang Sở Xây dựng do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.538

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.36.32