Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1592/QĐ-UBND Kế hoạch kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu năm 2017

Số hiệu: 1592/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Đặng Minh Thông
Ngày ban hành: 16/06/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1592/QĐ-UBND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 16 tháng 6 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH KẾ HOẠCH KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG, ÁP DỤNG, DUY TRÌ VÀ CẢI TIẾN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008 TẠI CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC THUỘC HỆ THỐNG HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU NĂM 2017

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 2636/QĐ-UBND ngày 28/11/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành quy chế phối hợp triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 57/TTr-SKHCN ngày 22/5/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu năm 2017.

Điều 2. Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra, bao gồm:

1. Trưởng đoàn: Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ;

2. Phó trưởng đoàn: Lãnh đạo Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;

3. Các thành viên:

- Đại diện của Sở Nội vụ;

- Đại diện của Văn phòng UBND tỉnh;

- Đại diện của Sở Tư pháp;

- Đại diện của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;

- Đại diện UBND các huyện, thành phố (trường hợp kiểm tra UBND xã, phường, thị trấn);

- Chuyên gia đánh giá trưởng.

Điều 3. Đoàn kiểm tra có trách nhiệm thực hiện kiểm tra và phối hợp với Đoàn kiểm tra cải cách hành chính thực hiện việc kiểm tra, tránh trùng lắp về nội dung và đơn vị kiểm tra. Tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra cho Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 4. Hình thức, đối tượng và thời gian kiểm tra.

1. Hình thức kiểm tra:

- Kiểm tra tại trụ sở cơ quan:

+ Kiểm tra ISO trực tiếp tại trụ sở cơ quan đối với một số cơ quan, đơn vị theo Kế hoạch. Đối với các cơ quan, đơn vị thuộc Kế hoạch kiểm tra năm 2017 nhưng trùng lắp với kiểm tra đột xuất của Đoàn kiểm tra Cải cách hành chính tỉnh thì thực hiện kiểm tra ISO lồng ghép trong kiểm tra Cải cách hành chính.

+ Kiểm tra ISO phi hp với Đoàn kiểm tra cải cách hành chính của tỉnh theo Quyết định số 116/QĐ-UBND ngày 24/01/2017 của UBND tỉnh;

+ Kiểm tra ISO của các Chi cục, UBND xã, phường, thị trấn thông qua cử người tham gia phối hợp với Đoàn kiểm tra cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị chủ quản (các Sở ngành, UBND huyện, thành phố) theo Quyết định số 714/QĐ-UBND ngày 28/3/2017 của UBND tỉnh;

- Kiểm tra qua hồ sơ, báo cáo:

Đối với các cơ quan, đơn vị không thực hiện kiểm tra tại trụ sở cơ quan, thì thực hiện kiểm tra qua hồ sơ, báo cáo theo quy định tại Thông tư 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ. Các cơ quan, đơn vị gửi báo cáo và các hồ sơ liên quan về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp trước ngày 20/11/2017.

- Đối tượng và thời gian kiểm tra: theo phụ lục đính kèm.

Điều 5. Nội dung kiểm tra thực hiện theo quy định tại Điều 36, Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Điều 6. Các cơ quan, đơn vị thuộc danh sách kiểm tra năm 2017 căn cứ kế hoạch kiểm tra có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ các báo cáo, tài liệu theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước 03 ngày khi Đoàn kiểm tra làm việc và cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác các thông tin, tài liệu có liên quan theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra, đồng thời chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của thông tin, tài liệu đã cung cấp.

Điều 7. Kinh phí kiểm tra từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học thực hiện nhiệm vụ triển khai ISO hành chính công năm 2017 được giao cho Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Điều 8. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 9. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (b/c);
- Như điều 4; điều 9;
- Lưu: VT, TH, T3.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Minh Thông

 

KẾ HOẠCH

KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG, ÁP DỤNG, DUY TRÌ VÀ CẢI TIẾN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008 TẠI CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC THUỘC HỆ THỐNG HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1592/QĐ- UBND ngày 16 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

Stt

Tên đơn vị

Thời gian kiểm tra

I

Kiểm tra ISO tại trụ sở cơ quan của Đoàn kiểm tra ISO tỉnh

1

Sở Tư pháp

Quý III/2017

2

Sở Giáo dục và Đào tạo

3

UBND Tp. Bà Rịa

4

01 UBND phường/ xã thuộc UBND Tp. Bà Rịa

5

Ban quản lý các Khu Công nghiệp

6

UBND huyện Châu Đức

Quý IV/2017

7

01 UBND thị trấn/ xã thuộc UBND huyện Châu Đức

8

UBND huyện Tân Thành

9

01 UBND thị trấn/ xã thuộc UBND huyện Tân Thành

10

Sở Tài nguyên và Môi trường

II

Kiểm tra ISO phối hợp Đoàn kiểm tra CCHC tỉnh theo Quyết định số 116/QĐ-UBND ngày 24/01/2017 của UBND tnh

1

Sở Tài chính

Quý I/2017

2

UBND huyện Long Điền

3

UBND xã Phước Hưng, huyện Long Điền

4

UBND xã Tam Phước, huyện Long Điền

5

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Quý II/2017

6

Sở Thông tin và Truyền thông

7

UBND huyện Côn Đảo

8

UBND huyện Xuyên Mộc

9

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Quý III/207

10

UBND thành phố Vũng Tàu

11

UBND xã Mỹ xuân, huyện Tân Thành

12

UBND thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đc

Quý IV/2017

13

UBND xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa

14

UBND xã Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ

III

Kiểm tra ISO của các Chi cục, UBND xã, phường, thị trấn thông qua cử người tham gia phối hợp với Đoàn kiểm tra cải cách hành chính của Cơ quan, đơn vị chủ quản (các Sở ngành, UBND huyện, thành phố) theo Quyết định s714/QĐ-UBND ngày 28/3/2017 của UBND tỉnh

IV

Kiểm tra ISO qua hồ , báo cáo theo quy định tại Thông tư 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ

1

Sở Công thương

Trước 20/11/2017

2

Sở Giao thông Vận tải

3

Sở Khoa học và Công nghệ

4

Sở Kế hoạch và Đầu tư

5

Sở Nội vụ

6

Sở Ngoại vụ

7

Sở Văn hóa và Thể thao

8

Sở Xây dựng

9

Sở Y tế

10

Thanh tra tỉnh

11

UBND huyện Đất Đỏ

12

Ban Tôn giáo

13

Ban Thi đua Khen thưởng

14

Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm

15

Chi cục Bảo vệ Môi trường

16

Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình

17

Chi cục Kiểm lâm tỉnh

18

Chi cục Thủy sản

19

Chi cục Phát triển Nông thôn

20

Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội

21

Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản

22

Chi cục Quản lý Đất đai

23

Chi cục Quản lý Thị trường

24

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

25

Chi cục Thú y

26

Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão

27

Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật

28

Chi cục Văn thư Lưu tr

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1592/QĐ-UBND Kế hoạch kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu năm 2017

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


546

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.71.247