Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 158/QĐ-UBND năm 2013 công bố Danh mục văn bản, quy định do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hết hiệu lực tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2012 do tỉnh Hà Nam ban hành

Số hiệu: 158/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Nam Người ký: Trần Hồng Nga
Ngày ban hành: 29/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 158/QĐ-UBND

Hà Nam, ngày 29 tháng 01 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN, QUY ĐỊNH DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC TÍNH ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2012

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 04/TTr-STP ngày 23 tháng 01 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản, quy định do Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành hết hiệu lực tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2012 (Danh mục chi tiết kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Các tổ chức đoàn thể tỉnh;
- Như Điều 2;
- Công báo, Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, NC.
Ha.D:\VB2013\TP

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hồng Nga

 

DANH MỤC

VĂN BẢN, QUY ĐỊNH DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC TÍNH ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2012
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 158 /QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Nam ngày 29 tháng 01năm 2013)

STT

Tên văn bản, quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

 

PHẦN I: NGHỊ QUYẾT

 

1.

Quy định về mức thu lệ phí thi tuyển sinh vào các Trường trung học phổ thông, lệ phí thi nghề phổ thông, lệ phí xét tuyển tại điểm 1.1, khoản 1, mục II của Danh mục phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành kèm theo Nghị quyết số 14/2007/NQ-HĐND ngày 6 tháng 12 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Được thay thế bằng Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2012 của HĐND tỉnh Hà Nam về mức học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông công lập và lệ phí tuyển sinh trên địa bàn tỉnh năm học 2012 – 2013.

23/07/2012

2.

Nghị quyết số 11/2011/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) tỉnh Hà Nam.

Được thay thế bằng Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2012 của HĐND tỉnh Hà Nam về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) tỉnh Hà Nam.

23/07/2012

3.

Quy định về chế độ chi kỳ họp Hội đồng nhân dân, phiên họp của Thường trực Hội đồng nhân dân và cuộc họp các Ban của Hội đồng nhân dân quy định tại khoản 1, Điều 4, Chương III của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 34/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các hội nghị, chế độ chi tiếp khách đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh.

 Được thay thế bằng Nghị quyết số 06/2012/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2012 của HĐND tỉnh Hà Nam về định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp.

23/07/2012

4.

Các quy định về phí đấu giá tại Nghị quyết số 14/2007/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành danh mục, mức thu, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn thuộc thẩm quyền quy định của địa phương.

Được thay thế bằng Nghị quyết số 07/2012/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2012 của HĐND tỉnh Hà Nam về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí và lệ phí trong một số hoạt động Tư pháp.

01/08/2012

5.

Khoản 2, Điều 1 Nghị quyết số 09/2007/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam về mô hình tổ chức và mức phụ cấp hàng tháng đối với Bảo vệ dân phố tỉnh Hà Nam.

Được thay thế bằng Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2012 của HĐND tỉnh Hà Nam về sửa đổi Nghị quyết số 09/2007/NQ-HĐND ngày 06/12/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam về mô hình tổ chức và mức phụ cấp hàng tháng đối với Bảo vệ dân phố tỉnh Hà Nam.

01/08/2012

6.

Nghị quyết số 18/2011/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2011 về quy định giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Được thay thế bằng Nghị quyết số 16/2012/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2012 về quy định giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

01/01/2013

7.

Phí chợ; Phí qua đò; Phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô; Phí sử dụng lề đường, bến bãi, mặt nước quy định tại Nghị quyết số 44/2003/NQ-HĐND ngày 23/7/2003 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam về quy định các loại phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Được thay thế bằng Nghị quyết số 18/2012/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam về việc quy định một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

01/01/2013

8.

Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất; Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; Phí vệ sinh; Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước; Phí thẩm định báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất; Lệ phí đăng ký cư trú; Lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Lệ phí cấp Giấy phép xây dựng quy định tại Nghị quyết số 14/2007/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam quy định ban hành danh mục, mức thu, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn thuộc thẩm quyền quy định của địa phương.

 

PHẦN II: QUYẾT ĐỊNH

 

9.

Điều 4, Điều 10 của “Quy định thu hút, tuyển dụng, quản lý, sử dụng công chức dự bị cấp xã” ban hành kèm theo Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2009 của UBND tỉnh.

 

Được sửa đổi, bổ sung bằng Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về việc thu hút, tuyển dụng, quản lý, sử dụng công chức dự bị cấp xã ban hành kèm theo Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND ngày 11/3/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

06/04/2012

10.

 Khoản 1 Điều 1; khoản 2 Điều 11; khoản 1 và điểm b khoản 2 Điều 21; Điều 24; khoản 2 Điều 31 quy định về trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo Quyết định số 07/2008/QĐ-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Được sửa đổi, bổ sung bằng Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 07/2008/QĐ-UBND ngày 14/4/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

14/05/2012

11.

Quyết định số 07/2009/QĐ-UBND ngày 24 tháng 02 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Được thay thế bằng Quyết định số 08/2012/QĐ-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Nam.

10/06/2012

12.

Quyết định số 1131/2004/QĐ-UB ngày 24 tháng 8 năm 2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam.

Được thay thế bằng Quyết định số 11/2012/QĐ-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh Hà Nam.

23/07/2012

13.

Quyết định số 1411/2008/QĐ-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc quy định mức trợ cấp, trang cấp đối với đối tượng nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh và đối tượng nuôi dưỡng ở cộng đồng.

Được thay thế bằng Quyết định số 14/2012/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc quy định mức trợ cấp, trợ giúp đối với đối tượng bảo trợ xã hội được nuôi dưỡng tại các cơ sở Bảo trợ xã hội và nuôi dưỡng tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

17/08/2012

14.

Quyết định số 1409/QĐ-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc quy định mức trợ cấp, mức đóng góp đối với người bán dâm, người nghiện ma túy vào chữa bệnh bắt buộc tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh;

Bị bãi bỏ bằng Quyết định số 15/2012/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam quy định chế độ đóng góp và miễn, giảm, hỗ trợ đối với đối tượng trong Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh.

17/08/2012

15.

Quyết định số 19/2009/QĐ-UBND ngày 07 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức trợ cấp, mức đóng góp đối với người nghiện ma túy vào chữa bệnh tự nguyện tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh.

16.

Các quy định về phí đấu giá tại Quyết định số 17/2007/QĐ-UBND ngày 20/12/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam quy định mức thu, quản lý, sử dụng các loại phí trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Được thay thế bằng Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí và lệ phí trong một số hoạt động Tư pháp.

19/08/2012

17.

Quyết định số 89/2000/QĐ-UB ngày 21 tháng 01 năm 2000 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam quy định về việc thực hiện nếp sống văn hoá trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh.

Được thay thế bằng Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành quy định về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

04/09/2012

18.

Quyết định số 17/2008/QĐ-UBND ngày 23/9/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Nội vụ.

Được thay thế bằng Quyết định số 19/2012/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2012 của UBND tỉnh Hà Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ

22/09/2012

19.

Quyết định số 1422/QĐ-UBND ngày 17/11/2008 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Hà Nam.

20.

Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ngày 05/01/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Hà Nam

21.

Quyết định số 931/QĐ-UBND ngày 03/8/2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Phòng Công tác thanh niên.

22.

Quyết định số 43/2006/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2006 của UBND tỉnh ban hành quy định về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với mạng lưới đường bộ của tỉnh Hà Nam.

Được thay thế bằng Quyết định số 22/2012/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2012 của UBND tỉnh Hà Nam ban hành quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương, tỉnh Hà Nam.

07/10/2012

23.

Quyết định 1645/QĐ-UBND ngày 12 tháng 07 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành "Quy định phối hợp quản lý hạ tầng kỹ thuật và tài chính khu đô thị mới trên địa bàn tỉnh Hà Nam".

Được thay thế bằng Quyết định số 24/2012/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2012 của UBND tỉnh Hà Nam ban hành “Quy định quản lý quy hoạch, quản lý đầu tư, quản lý khai thác khu đô thị mới, khu nhà ở trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

29/10/2012

24.

Quyết định số 42/2006/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Được thay thế bằng Quyết định số 28/2012/QĐ-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2012 về ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

01/12/2012

25.

Quyết định số 659/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh.

 Được thay thế bằng Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2012 về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam.

20/12/2012

26.

Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam quy định về việc dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

 Được thay thế bằng Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

22/12/2012

27.

Quyết định số 33/2011/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Đơn giá bồi thường nhà, vật kiến trúc và di chuyển mồ mả khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

 Được thay thế bằng Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Đơn giá bồi thường nhà, vật kiến trúc và di chuyển mồ mả khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

30/12/2012

28.

Quyết định số 32/2011/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy định giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh.

 Được thay thế bằng Quyết định số 34/2012/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy định giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

01/01/2013

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 158/QĐ-UBND năm 2013 công bố Danh mục văn bản, quy định do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hết hiệu lực tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2012 do tỉnh Hà Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.434
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.228.78