Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1565/2007/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Thọ Người ký: Nguyễn Doãn Khánh
Ngày ban hành: 28/06/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1565/2007/QĐ-UBND

Việt Trì, ngày 28 tháng 6 năm 2007.

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA TRONG GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC CỦA TỔ CHỨC, CÔNG DÂN TẠI CÁC SỞ, BAN NGÀNH; UBND HUYỆN, THÀNH, THỊ; UBND XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;
Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 275/TTr-SNV ngày 23/5/2007 về việc sửa đổi, bổ sung các văn bản áp dụng thực hiện cơ chế một cửa tại tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản Danh mục các lĩnh vực công việc, hồ sơ, thời hạn giải quyết, các khoản phí, lệ phí thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các sở, ban, ngành; UBND huyện, thành, thị; UBND xã, phường, thị trấn.

Điều 2.

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND huyện, thành, thị; Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn có trách nhiệm:

- Tiếp tục quán triệt về mục đích, ý nghĩa, nội dung, yêu cầu của cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa đến từng cán bộ, công chức; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng; công khai, minh bạch các thủ tục để tổ chức và công dân biết, thực hiện. Không được tự ý đặt ra bất kỳ quy định nào khác trái với Quyết định này;

- Xây dựng Quy chế phối hợp, Cơ chế giám sát giữa Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả với các Bộ phận chuyên môn nghiệp vụ có liên quan để giải quyết công việc của tổ chức, công dân, bảo đảm thời gian nhanh nhất, không được vượt quá thời hạn tối đa đã quy định.

2. Cán bộ, công chức thực hiện cơ chế một cửa có trách nhiệm:

- Đối với các hồ sơ quy định giải quyết trong ngày, Cán bộ, công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm tiếp nhận và chuyển hồ sơ tới các Bộ phận chuyên môn nghiệp vụ có liên quan thẩm định, trình người có thẩm quyền ký ngay sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ của ngày làm việc thì trả kết quả vào đầu giờ làm việc của ngày hôm sau.

- Đối với những hồ sơ quy định hẹn thời gian giải quyết, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phải chuyển hồ sơ tới các Bộ phận chuyên môn nghiệp vụ có liên quan trước 11 giờ (đối với những hồ sơ nhận vào buổi sáng) hoặc trước 16 giờ cùng ngày (đối với những hồ sơ nhận vào buổi chiều);

- Đối với các hồ sơ chưa đủ thủ tục, sau khi vào sổ để theo dõi, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phải hướng dẫn và trả lại ngay để tổ chức, công dân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ;

- Đối với các hồ sơ đã đủ thủ tục quy định, được Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ. Nhưng Sau khi Bộ phận chuyên môn nghiệp vụ thẩm định có nội dung chưa đúng, phải sửa lại, thì Bộ phận chuyên môn nghiệp vụ hướng dẫn, chuyển trả hồ sơ cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để tổ chức, công dân sửa chữa, hoàn thiện lại hồ sơ. Thời hạn trả lại hồ sơ và hướng dẫn cho tổ chức, công dân không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày Bộ phận chuyên môn nghiệp vụ nhận được hồ sơ;

- Việc hướng dẫn phải bằng văn bản, đầy đủ, chi tiết và đảm bảo chỉ hướng dẫn một lần (trừ những hướng dẫn thêm theo yêu cầu của tổ chức, công dân).

Điều 3. Các cơ quan, đơn vị có tỷ lệ vụ việc giải quyết quá hạn trên tổng số vụ việc thụ lý giải quyết từ 02%/năm trở lên thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải chịu hình thức kỷ luật, đồng thời trừ điểm thi đua tổng kết năm của cơ quan, đơn vị.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2007 và thay thế Quyết định số 3193/2004/QĐ-CT ngày 18/10/2004 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện cơ chế “một cửa” trong giải quyết công việc của tổ chức, công dân tại 24 sở, ban, ngành; Quyết định số 3192/2004/QĐ-CT ngày 18/10/2004 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện cơ chế “một cửa” trong giải quyết công việc của tổ chức, công dân tại UBND các huyện, thành, thị; Quyết định số 3435/2004/QĐ-CT ngày 09/11/2004 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện cơ chế “một cửa” trong giải quyết công việc của tổ chức, công dân tại UBND các xã, phường, thị trấn.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND huyện, thành, thị; Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn. chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ, Vụ CCHC;
- Bộ Tư pháp;
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- CT, các PCT;
- CPVP, NCTH;
- Như Điều 4 (để thực hiện);
- MTTQ và các đoàn thể tỉnh;
- Báo Phú Thọ; tuyên
- Đài PTTH tỉnh; truyền)
- Lưu: VT, TK.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Doãn Khánh

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1565/2007/QĐ-UBND ngày 28/06/2007 thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết công việc của tổ chức, công dân tại sở, ban ngành; Ủy ban nhân dân huyện, thành, thị; xã, phường, thị trấn do Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.757

DMCA.com Protection Status
IP: 100.28.227.63
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!