Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 156/2002/QĐ-UB thay đổi Phó Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 156/2002/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Mai Quốc Bình
Ngày ban hành: 24/12/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số156/2002/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 12 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ THAY ĐỔI PHÓ BAN CHỈ HUY PHÒNG, CHỐNG LỤT, BÃO THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Quyết định số 63/2002/QĐ-TTg ngày 20/5/2002 của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai ;
Căn cứ Quyết định số 41/2002/QĐ-UB ngày 24/4/2002 của Ủy ban nhân dân thành phố về kiện toàn tổ chức và phân công nhiệm vụ của Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão thành phố ;
Xét Công văn số 453/CV ngày 09/12/2002 của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và tờ trình số 59/CV.PCLB ngày 13/12/2002 của Thường trực Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão thành phố đề nghị thay đổi thành viên của Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão thành phố ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay cử ông Phạm Tiến Hùng, Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố giữ nhiệm vụ Phó Ban Thường trực Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão thành phố (phụ trách trực tiếp công tác tìm kiếm cứu nạn của thành phố) thay ông Nguyễn Thanh Hiền.

Điều 2.- Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Thủ trưởng các sở-ngành liên quan thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện, các thành viên Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão thành phố, ông Phạm Tiến Hùng và ông Nguyễn Thanh Hiền chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.-

 


Nơi nhận :       
- Như điều 3
- BCĐ PCLB TW, UB Quốc gia TKCN
- BCH PCLB TKCN Bộ Thủy sản
- Phân ban Chỉ đạo PCLB miền Nam
- TTTU, TT HĐND.TP
- TTUB : CT, PCT/TT, VX, CNN
- Ban Tổ chức Chính quyền TP
- Các Đoàn thể (Hội Nông dân, Phụ nữ,  MTTQ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh)
- Chi cục QLN & PCLB (4 bản)
- VPHĐ-UB : các PVP
- Các Tổ NCTH
- Lưu (CNN-M)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 Mai Quốc Bình

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 156/2002/QĐ-UB thay đổi Phó Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.463

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.254.197