Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1544/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên Người ký: Phạm Đình Cự
Ngày ban hành: 11/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1544/QĐ-UBND

 Phú Yên, ngày 11 tháng 9 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 1153/TTr-SLĐTBXH-VP ngày 28/8/2013 và Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 936/TTr-STP ngày 04/9/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Thủ trưởng các Sở, Ban ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phạm Đình Cự

 

Phần I.

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1544/QĐ-UBND ngày 11 tháng 9 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên)

STT

Tên thủ tục hành chính

I.

LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG

1.

Thủ tục hồ sơ xét duyệt và đề nghị phong tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

2.

Thủ tục giải quyết hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

3.

Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi với thân nhân liệt sĩ

4.

Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

5.

Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

6.

Thủ tục giải quyết hồ sơ người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày.

7.

Thủ tục giải quyết hồ sơ đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày chưa được hưởng chế độ.

8.

Thủ tục giải quyết hồ sơ đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày đã hưởng trợ cấp một lần.

9.

Thủ tục giải quyết hồ sơ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế.

10.

Thủ tục giải quyết hồ sơ người có công giúp đỡ cách mạng.

11.

Thủ tục giải quyết hồ sơ hưởng chế độ mai táng phí

Phần II.

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN

LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG

1. Thủ tục hồ sơ xét duyệt và đề nghị phong tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng UBND cấp huyện, thị xã, thành phố

Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ :

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và hẹn thời gian giao trả.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ : Sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30 vào các ngày làm việc trong tuần.

Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng UBND cấp huyện, thị xã, thành phố theo các bước sau :

+ Nộp giấy biên nhận

+ Nhận kết quả

Thời gian trả hồ sơ : Sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30 vào các ngày làm việc trong tuần.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng UBND cấp huyện, thị xã, thành phố

- Thành phần, số lượng hồ sơ :

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm :

- Bản khai cá nhân.

+ Thân nhân của bà mẹ kê khai Bản khai thân nhân kèm theo Giấy ủy quyền kê khai đề nghị xét tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

- Bản sao Bằng Tổ quốc ghi công, Giấy chứng nhận thương binh có chứng thực của UBND cấp xã.

- Biên bản xét đề nghị tặng hoặc truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”

- Tờ trình kèm theo danh sách đề nghị tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

b) Số lượng hồ sơ: 03 ( bộ )

- Thời hạn giải quyết: Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định : Chủ tịch nước

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC : Phòng Lao động – TBXH

+ Cơ quan phối hợp: UBND cấp xã

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ trình kèm theo danh sách của UBND cấp huyện đề nghị tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”

- Lệ phí : Không

- Tên mẫu đơn, mẫu t khai:

+ Bản khai cá nhân (Mẫu số 01a/BMAH) theo Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ.

+ Bản khai thân nhân (Mẫu số 01b/BMAH) theo Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ.

+ Giấy ủy quyền kê khai đề nghị xét tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” (Mẫu số 02/BMAH) theo Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013.

+ Biên bản xét đề nghị tặng hoặc truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” (theo Mẫu số 03/BMAH) theo Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013.

- Tờ trình kèm theo danh sách (Mẫu số 04/BMAH) đề nghị tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ, Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành pháp lệnh quy định danh hiệu vinh hiệu Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

 

MẪU 01A/BMAH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------

 

BẢN KHAI CÁ NHÂN

Họ và tên: …………………………………….; bí danh:.......................................... ;

Ngày, tháng, năm sinh:............................................................................................ ;

Dân tộc: …… ………………………………; tôn giáo:........................................ ;

Nguyên quán:........................................................................................................... ;

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:.............................................................................. ;

Chỗ ở hiện nay:......................................................................................................... ;

- Thuộc trường hợp: (ghi theo các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 1 Pháp lệnh số 05/2012/UBTVQH13)……………………………………………………..……….

……………………………………………………. gồm:

TT

Họ và tên liệt sỹ
Họ và tên thương binh

Số Bằng TQGC
Số GCNTB-Tỷ lệ

Ngày cấp

Quan hệ
với bà mẹ

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tóm tắt về hoàn cảnh (về trường hợp bà mẹ tái giá; con nuôi; tình hình thân nhân; hiện mẹ sống với ai...)

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Giấy tờ làm căn cứ xét duyệt, gồm:

- Bản sao Bằng Tổ quốc ghi công có chứng thực của UBND xã.

- Bản sao Giấy chứng nhận thương binh tỷ lệ SGKNLĐ từ 81% trở lên có chứng thực của UBND xã.

- Giấy tờ khác có liên quan (nếu có):........................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Tôi cam đoan về lời khai trên hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

 

 

………..Ngày …. tháng…. năm 20….
NGƯỜI KÊ KHAI
(Ký, ghi rõ họ và tên)

 

MẪU SỐ 01B/BMAH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------

 

BẢN KHAI THÂN NHÂN

1. Phần khai về thân nhân của bà mẹ

Họ và tên người khai: ………………………………………….; bí danh:................. ;

năm sinh:.................................................................................................................... ;

Quan hệ với bà mẹ:..................................................................................................... ;

Nguyên quán:.............................................................................................................. ;

Chỗ ở hiện nay:........................................................................................................... ;

2. Phần khai về bà mẹ

Họ và tên: …………………………….………………………; bí danh:................... ;

ngày, tháng, năm sinh:................................................................................................ ;

Dân tộc:……………………………………………; tôn giáo:.................................. ;

Nguyên quán:............................................................................................................. ;

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:............................................................................... ;

Ngày, tháng, năm hy sinh (nếu là liệt sỹ), từ trần:.....................................................

……………………………………………… tại........................................................ ;

- Thuộc trường hợp: (ghi theo các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 1 Pháp lệnh số 05/2012/UBTVQH13) gồm:

TT

Họ và tên liệt sỹ
Họ và tên thương binh

Số Bằng TQGC
Số GCNTB-Tỷ lệ

Ngày cấp

Quan hệ với bà mẹ

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

Tóm tắt về hoàn cảnh (về trường hợp bà mẹ tái giá; con nuôi; tình hình thân nhân; hiện mẹ sống với ai)

....................................................................................................................................

Giấy tờ làm căn cứ xét duyệt, gồm:

Bản sao Bằng Tổ quốc ghi công có chứng thực của UBND xã.

Bản sao Giấy chứng nhận thương binh tỷ lệ SGKNLĐ từ 81% trở lên có chứng thực của UBND xã.

Giấy tờ khác có liên quan (nếu có):.........................................................................

Người kê khai cam đoan về lời khai trên hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

 

 

………..Ngày …. tháng…. năm 20….
NGƯỜI KÊ KHAI
(Ký, ghi rõ họ và tên)

 

MẪU SỐ 02/BMAH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------

 

GIẤY ỦY QUYỀN

KÊ KHAI ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG HOẶC TRUY TẶNG DANH HIỆU VINH DỰ NHÀ NƯỚC “BÀ MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG”

Kính gửi:

Ủy ban nhân dân xã (phường) ………………………….
huyện …………………………. tỉnh …………………….

Tên tôi là: ………………………………………………………; bí danh:............. ;

năm sinh:................................................................................................................... ;

Nguyên quán:............................................................................................................ ;

Chỗ ở hiện nay:......................................................................................................... ;

Nghề nghiệp:............................................................................................................. ;

là: …………………………………. của bà mẹ:……………………………………; thuộc đối tượng được tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

Nay ủy quyền cho ông (bà): ……………………………..; sinh năm:..................... ;

là:............................................................................................................................. ;

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:............................................................................

Chịu trách nhiệm đứng tên kê khai đề nghị xét tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

 

XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ (PHƯỜNG)
Ông (bà): …………………………..
Có hộ khẩu thường trú tại địa phương và ký ủy quyền là đúng.
(Ghi rõ chức danh, họ tên, ký, đóng dấu)

…….Ngày ….. tháng …. năm 20…
NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ và tên)

 

MẪU SỐ 03/BMAH

UBND HUYỆN ……………….
UBND XÃ ……………………..

--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

 

Hà Nội,………………..

 

BIÊN BẢN

XÉT ĐỀ NGHỊ TẶNG HOẶC TRUY TẶNG DANH HIỆU VINH DỰ NHÀ NƯỚC “BÀ MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG”

Thi hành Pháp lệnh số 05/2012/UBTVQH13 ngày 20/10/2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” và Nghị định số: /NĐ-CP ngày ….. tháng ….. năm 20.... của Chính phủ.

Hôm nay, ngày …… tháng …… năm 20.... tại Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn) …………...... tổ chức cuộc họp để xét duyệt và đề nghị Nhà nước tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”. Thành phần gồm:

1. Ông (bà):.............................................................................................................. ;

2. Ông (bà):.............................................................................................................. ;

3. Ông (bà):.............................................................................................................. ;

4. Ông (bà):.............................................................................................................. ;

5. Ông (bà):.............................................................................................................. ;

6. Ông (bà):.............................................................................................................. ;

7. Ông (bà):.............................................................................................................. ;

8. Ông (bà):.............................................................................................................. ;

9. Ông (bà):.............................................................................................................. ;

Sau khi xác minh hồ sơ, đối chiếu quy định về đối tượng xét tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

Chúng tôi thống nhất đề nghị: Tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho:

Bà: …………………………………………….; năm sinh:................................. ;

vì đã có: ……………………………………. là liệt sỹ; ……………………. con là thương binh suy giảm khả năng lao động 81% trở lên; bản thân là................................................................................................................

Hội nghị kết thúc hồi ………….. giờ ….. ngày ….. tháng …… năm 20....

 

ĐẠI DIỆN ĐOÀN THỂ

TM. ĐẢNG ỦY

……..ngày …. tháng …. năm 20…
TM. UBND XÃ

 

MẪU SỐ 04/BMAH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

 

DANH SÁCH

ĐỀ NGHỊ TẶNG HOẶC TRUY TẶNG DANH HIỆU VINH DỰ NHÀ NƯỚC “BÀ MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG”

(Kèm theo Tờ trình số: ………./TTr-UBND ngày ….. tháng …. năm 20... của UBND....)

TT

THÔNG TIN VỀ BÀ MẸ

THÔNG TIN VỀ LIỆT SỸ, THƯƠNG BINH

Ghi chú

Họ và tên

Năm sinh

Tình hình hiện nay

Dân tộc

Tôn giáo

Nguyên quán Nơi đăng ký h/sơ

Tổng số LS, TB

Họ và tên LS Họ và tên TB

Quan hệ với bà mẹ

Số Bằng TQGC (Số h/sơ)

Số GCNTB

Tỷ lệ TT

Con đẻ

Con nuôi

Chồng

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Ghi chú: Mục (4) ghi tình hình bà mẹ: Còn sống, từ trần, liệt sỹ.

 

 

............Ngày ….. tháng ….. năm 20……
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
(Ký, đóng dấu)

 

2. Thủ tục giải quyết hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng UBND cấp huyện, thị xã, thành phố

Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ :

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và hẹn thời gian giao trả.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ : Sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30 vào các ngày làm việc trong tuần.

Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng UBND cấp huyện, thị xã, thành phố theo các bước sau :

+ Nộp giấy biên nhận

+ Nhận kết quả

Thời gian trả hồ sơ : Sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30 vào các ngày làm việc trong tuần.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng UBND cấp huyện, thị xã, thành phố

- Thành phần, số lượng hồ sơ :

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm :

+ Bản khai cá nhân.

Trường hợp Bà mẹ đã hy sinh, từ trần thì đại diện thân nhân hoặc người thờ cúng lập bản khai kèm biên bản ủy quyền.

+ Bản sao Quyết định phong tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”

+ Quyết định phụ cấp hàng tháng và trợ cấp người phục vụ hoặc quyết định trợ cấp một lần.

b) Số lượng hồ sơ : 01 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: Trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định : Sở Lao động - TBXH.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC : Phòng Lao động - TBXH.

+ Cơ quan phối hợp : UBND cấp xã

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Lập danh sách kèm theo bản khai cá nhân và quyết định phong tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng gửi về Sở Lao động – TBXH

- Lệ phí : Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu t khai:

+ Bản khai cá nhân (Mẫu BM1)

Trường hợp Bà mẹ đã hy sinh, từ trần thì đại diện thân nhân hoặc người thờ cúng lập bản khai (Mẫu BM2) kèm biên bản ủy quyền (Mẫu UQ).

+ Quyết định phụ cấp hàng tháng và trợ cấp người phục vụ (Mẫu BM3) hoặc quyết định trợ cấp một lần (Mẫu BM4) theo Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động – TBXH.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính :

+ Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ, Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

+ Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ, Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh hiệu Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

+ Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động – TBXH hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân.

 

MẪU BM1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

 

BẢN KHAI CÁ NHÂN

DÙNG CHO BÀ MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG

Họ và tên: …………………………………………………………………….………

Sinh ngày ………….. tháng ………………………..... năm ………………………..

Nguyên quán:.............................................................................................................

Trú quán:....................................................................................................................

Được phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng theo Quyết định số ngày... tháng... năm... của Chủ tịch nước./.

 

.... ngày... tháng... năm...
Xác nhận của xã, phường …………………….
Ông (bà) …………………… hiện cư trú tại …… ……………………………………………
TM. UBND
Quyền hạn, chức vụ người ký
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

.... ngày... tháng... năm...
Người khai
(Ký, ghi rõ họ và tên)

 

MẪU BM2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

BẢN KHAI CÁ NHÂN

DÙNG CHO THÂN NHÂN HOẶC NGƯỜI THỜ CÚNG BÀ MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG

1. Phần khai về Bà mẹ Việt Nam anh hùng:

Họ và tên: …………………………………………………………………….………

Sinh ngày …………………….... tháng ………………... năm ……………………..

Nguyên quán :..............................................................................................................

Đã chết ngày ……….….. tháng ………………….. năm ……………………..…….

Được truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng theo Quyết định số ngày...tháng...năm... của Chủ tịch nước.

2. Phần khai đối với thân nhân hoặc người thờ cúng

Họ và tên: ………………………………………………………………………….

Sinh ngày …... tháng ….. năm ……………………….. Nam/Nữ: ………………..

Nguyên quán:...........................................................................................................

Trú quán:..................................................................................................................

Mối quan hệ với bà mẹ:........................................................................................... /.

 

.... ngày... tháng... năm...
Xác nhận của xã, phường ……………….
Ông (bà) …………………… hiện cư trú tại …… …………………………………
TM. UBND
Quyền hạn, chức vụ người ký
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

.... ngày... tháng... năm...
Người khai
(Ký, ghi rõ họ và tên)

 

MẪU BM3

UBND TỈNH, THÀNH PHỐ
SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: …../QĐ-

…., ngày … tháng … năm.....

 

 QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHỤ CẤP HÀNG THÁNG VÀ TRỢ CẤP NGƯỜI PHỤC VỤ BÀ MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG

GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

Căn cứ Nghị định số ……./NĐ-CP ngày... tháng... năm... của Chính phủ quy định về mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng;

Căn cứ Quyết định số....ngày... tháng... năm... của Chủ tịch nước về việc phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Người có công,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phụ cấp hàng tháng và trợ cấp người phục vụ kể từ ngày... tháng... năm …. đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng: …………………………………………………..

Sinh ngày... tháng... năm...

Nguyên quán: ………………………………………………………………………..

Trú quán: …………………………………………………………………………….

Mức phụ cấp …………………………………………………………... đồng/tháng

Trợ cấp người phục vụ: …………..…………………………………… đồng/tháng

 Cộng: …………………………………. đồng/tháng

(Bằng chữ: ………………………………………………………………………)

Phụ cấp, trợ cấp người phục vụ truy lĩnh (từ ngày... tháng... năm... đến ngày... tháng... năm...) = …………… đồng

(Bằng chữ: ………………………………………………………………………..)

Điều 2. Các ông (bà) Trưởng phòng Người có công, Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội ……………… và bà …………………………….. chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Cục NCC-Bộ LĐTBXH;
- ….;
- Lưu.

GIÁM ĐỐC
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

 

MẪU BM4

UBND TỈNH, THÀNH PHỐ
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: …../QĐ-

…., ngày … tháng … năm.....

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TRỢ CẤP MỘT LẦN ĐỐI VỚI ĐẠI DIỆN THÂN NHÂN HOẶC NGƯỜI THỜ CÚNG BÀ MẸ ĐƯỢC TRUY TẶNG DANH HIỆU BÀ MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG

GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

Căn cứ Nghị định số ……./NĐ-CP ngày... tháng... năm... của Chính phủ quy định về mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng;

Căn cứ Quyết định số....ngày... tháng... năm... của Chủ tịch nước về việc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Người có công,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Trợ cấp một lần đối với ông (bà):..................................................................

Sinh ngày …. tháng... năm ……………………… Nam/Nữ:..................................

Nguyên quán:.............................................................................................................

Trú quán:....................................................................................................................

Là ………………………… của Bà mẹ Việt Nam anh hùng....................................

Mức trợ cấp …………………………………………………………………. đồng.

(Bằng chữ: …………………………………………………………………………)

Điều 2. Các ông (bà) Trưởng phòng Người có công, Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội …………………. và ông (bà) …………………………chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Cục NCC-Bộ LĐTBXH;
- ….;
- Lưu.

 GIÁM ĐỐC
(Chữ ký, dấu)
 
Họ và tên

 

MẪU UQ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

BIÊN BẢN ỦY QUYỀN

Hôm nay, ngày... tháng... năm..., tại …………………………..

Chúng tôi gồm có:

1. Bên ủy quyền: Gồm các ông (bà) có tên sau đây:

TT

Họ và tên

Nơi cư trú

CMND/Hộ chiếu

Mối quan hệ với người có công

Số

Ngày cấp

Nơi cấp

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Bên được ủy quyền:

Họ và tên: ……………………………..

Sinh ngày ………... tháng …….. năm ……………….. Nam/Nữ: …………………

Trú quán:....................................................................................................................

CMND/Hộ chiếu số: …………….. Ngày cấp: …………….. Nơi cấp: …………….

3. Nội dung ủy quyền (*):

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

 

Xác nhận của UBND xã (phường)…..

Bên ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Bên được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Ghi chú:

(*) Ghi rõ nội dung ủy quyền, ví dụ: ủy quyền thờ cúng liệt sĩ, ủy quyền nhận trợ cấp một lần đối với thân nhân của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945...

Trường hợp ủy quyền nhận trợ cấp hàng tháng thì phải ghi rõ thời hạn ủy quyền từ ngày... tháng... năm... đến ngày... tháng... năm... nhưng không quá thời hạn quy định tại Điều 42 của Thông tư này.

 

3. Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng UBND cấp huyện, thị xã, thành phố

Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ :

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và hẹn thời gian giao trả.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ : Sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30 vào các ngày làm việc trong tuần.

Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng UBND cấp huyện, thị xã, thành phố theo các bước sau :

+ Nộp giấy biên nhận

+ Nhận kết quả

Thời gian trả hồ sơ : Sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30 vào các ngày làm việc trong tuần.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng UBND cấp huyện, thị xã, thành phố

- Thành phần, số lượng hồ sơ :

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm :

+ Giấy báo tử.

+ Bản sao Bằng “Tổ quốc ghi công

+ Bản khai tình hình thân nhân liệt sĩ (kèm theo các giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều 7 của Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH )

+ Quyết định cấp giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ và trợ cấp hàng tháng, trợ cấp một lần khi báo tử trong trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân.

b) Số lượng hồ sơ : 01 (bộ)

- Thời hạn giải quyết : Trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

 + Cơ quan có thẩm quyền quyết định : Sở Lao động – TBXH.

 + Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC : Phòng Lao động – TBXH.

+ Cơ quan phối hợp : UBND cấp xã.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Danh sách đề nghị hưởng chế độ ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ

- Lệ phí : Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu t khai:

+ Giấy báo tử (Mẫu LS1).

+ Bản khai tình hình thân nhân liệt sĩ (Mẫu LS4).

+ Quyết định cấp giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ và trợ cấp hàng tháng, trợ cấp một lần khi báo tử trong trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân (Mẫu LS5) theo Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động-TBXH.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ, Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

+ Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động – TBXH hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân.

 

MẪU LS1

………….….
TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ (*)

--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: …../GBT-….

…., ngày … tháng … năm ….

 

GIẤY BÁO TỬ

…………………………………..(*)……………………………………chứng nhận:

Ông (bà) …………………………………………………..

Sinh ngày ……….. tháng ………... năm ……………. Nam/Nữ:............................

Nguyên quán:.............................................................................................................

Trú quán:....................................................................................................................

Nhập ngũ, tham gia công tác ngày... tháng... năm...

Cấp bậc: …………………………………. Chức vụ:...............................................

Cơ quan, đơn vị:.........................................................................................................

Hy sinh ngày... tháng... năm... tại ………………………………………………....

Trong trường hợp:.......................................................................................................

Thi hài mai táng tại:.....................................................................................................

 

 

Nơi nhận:
- ….;
- Lưu …

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ
CỦA NGƯỜI KÝ
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú:

(*) Tên cơ quan, đơn vị có thẩm quyền cấp giấy báo tử

 

MẪU LS4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

 

 BẢN KHAI TÌNH HÌNH THÂN NHÂN LIỆT SĨ

Họ và tên: ……………………………………………..

Sinh ngày... tháng... năm …………………………………… Nam/Nữ:.............

Nguyên quán:..........................................................................................................

Trú quán:..................................................................................................................

Mối quan hệ với liệt sĩ:.............................................................................................

Họ và tên liệt sĩ: ……………………………….. hy sinh ngày... tháng... năm ….

Nguyên quán:..............................................................................................................

Bằng Tổ quốc ghi công số ………………………………………………. theo Quyết định số ……… ngày …… tháng... năm... của Thủ tướng Chính phủ.

Liệt sĩ có những thân nhân sau:

TT

Họ và tên

Năm sinh

Mối quan hệ với liệt sĩ

Nghề nghiệp

Chỗ ở hiện nay (Nếu chết ghi rõ thời gian)

Hoàn cảnh hiện tại (*)

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

.... ngày... tháng... năm...
Xác nhận của xã, phường ………….
TM. UBND
Quyền hạn, chức vụ người ký
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

.... ngày... tháng... năm...
Người khai
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Ghi chú:

(*) Ghi rõ hoàn cảnh hiện tại: cô đơn không nơi nương tựa, mồ côi cha mẹ, đi học, khuyết tật...

 

MẪU LS5

UBND TỈNH, THÀNH PHỐ …
SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: …../QĐ-

 …., ngày … tháng … năm …

 

Số hồ sơ: ……../………

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN GIA ĐÌNH LIỆT SĨ VÀ TRỢ CẤP ƯU ĐÃI

GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

Căn cứ Nghị định số ……./NĐ-CP ngày... tháng... năm... của Chính phủ quy định về mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng:

Căn cứ hồ sơ của liệt sĩ: …………………… Bằng TQGC số: ……………….. theo Quyết định số ngày... tháng... năm... của Thủ tướng Chính phủ;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Người có công,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ và trợ cấp một lần khi báo tử đối với ông (bà) …..……………..………… Mức: …………………………………… đồng.

Sinh…ngày....tháng….năm………………………. Nam/Nữ: ………………………

Điều 2. Trợ cấp hàng tháng đối với các ông (bà) sau đây:

TT

Họ tên

Năm sinh

Mối quan hệ với liệt sĩ

Mức trợ cấp

Thời điểm hưởng

Tiền tuất

Tuất nuôi dưỡng

Tổng cộng

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

Trợ cấp truy lĩnh (*) ……………………..

Điều 3. Các ông (bà) Trưởng phòng Người có công, Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội ………………… và ông (bà) ……………………….. chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Cục NCC-Bộ LĐTBXH;
- ….;
- Lưu

GIÁM ĐỐC
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú: (*) ghi rõ họ tên người được hưởng trợ cấp truy lĩnh, thời gian hưởng, số tiền hưởng theo quy định tại từng thời điểm, tổng số tiền.

 

4. Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

-Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng UBND cấp huyện, thị xã, thành phố

Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ :

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và hẹn thời gian giao trả.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ : Sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30 vào các ngày làm việc trong tuần.

Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng UBND cấp huyện, thị xã, thành phố theo các bước sau :

+ Nộp giấy biên nhận

+ Nhận kết quả

Thời gian trả hồ sơ : Sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30, Chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30 vào các ngày làm việc trong tuần.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng UBND cấp huyện, thị xã, thành phố

- Thành phần, số lượng hồ sơ :

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm :

- Bản khai cá nhân;

- Một trong những giấy tờ chứng minh thời gian hoạt động kháng chiến tại vùng mà quân đội Mỹ sử dụng chất độc hóa học như:

+ Quyết định phục viên, xuất ngũ; giấy X Y Z; Giấy chuyển thương, chuyển viện, giấy điều trị; giấy tờ khác chứng minh có tham gia kháng chiến tại vùng mà quân đội Mỹ sử dụng chất độc hóa học được xác lập từ ngày 01/8/1961 đến ngày 30/4/1975);

+ Bản sao: Lý lịch cán bộ, lý lịch Đảng viên, lý lịch quân nhân, Huân chương, Huy chương chiến sĩ giải phóng.

- Bản sao bệnh án điều trị tại cơ sở y tế có thẩm quyền do Bộ Y tế quy định, trừ các trường hợp sau đây:

+ Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học dẫn đến vô sinh theo kết luận của cơ quan y tế có thẩm quyền do Bộ Y tế quy định.

+ Người hoạt động kháng chiến không có vợ (chồng) hoặc có vợ (chồng) nhưng không có con hoặc đã có con trước khi tham gia kháng chiến, sau khi trở về không sinh thêm con, nay đã hết tuổi lao động (nữ đủ 55 tuổi, nam đủ 60 tuổi) được UBND cấp xã xác nhận;

+ Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học không mắc bệnh theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 39 của Nghị định nhưng sinh con dị dạng, dị tật được Hội đồng giám định y khoa có thẩm quyền kết luận.

- Biên bản giám định bệnh tật của Hội đồng giám định y khoa có thẩm quyền kết luận bị mắc bệnh tật do nhiễm chất độc hóa học và xác định tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do bệnh tật, trừ các trường hợp quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản 3 Điều này.

- Giấy chứng nhận bệnh tật do nhiễm chất độc hóa học của Giám đốc Sở Y tế.

(Trường hợp người đang phục vụ trong quân đội, công an thì giấy chứng nhận bệnh tật do nhiễm chất độc hóa học do cơ quan y tế có thẩm quyền theo quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cấp).

- Quyết định cấp giấy chứng nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và trợ cấp, phụ cấp hàng tháng.

b) Số lượng hồ sơ : 02 ( bộ )

- Thời hạn giải quyết : Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định : Sở Lao động – TBXH.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC : Phòng Lao động – TBXH.

+ Cơ quan phối hợp: UBND cấp xã.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Lập danh sách người đủ điều kiện kèm các giấy tờ theo quy định gửi đến Sở Lao động – TBXH

- Lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu t khai:

+ Bản khai cá nhân (Mẫu HH1);

+ Biên bản giám định bệnh tật của Hội đồng giám định y khoa có thẩm quyền kết luận bị mắc bệnh tật do nhiễm chất độc hóa học và xác định tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do bệnh tật (Mẫu HH2).

+ Giấy chứng nhận bệnh tật do nhiễm chất độc hóa học (Mẫu HH3) của Giám đốc Sở Y tế. Trường hợp người đang phục vụ trong quân đội, công an thì giấy chứng nhận bệnh tật do nhiễm chất độc hóa học do cơ quan y tế có thẩm quyền theo quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cấp.

+ Quyết định cấp giấy chứng nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và trợ cấp, phụ cấp hàng tháng (Mẫu HH4) theo Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động – TBXH.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ, Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

+ Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động – TBXH hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân.

 

MẪU HH1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------

 

BẢN KHAI CÁ NHÂN

ĐỀ NGHỊ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÁNG CHIẾN BỊ NHIỄM CHẤT ĐỘC HÓA HỌC

1. Phần khai về người có công:

Họ và tên: ………………………………..

Sinh ngày ….... tháng ……... năm ………………… Nam/Nữ: …………………..

Nguyên quán:...........................................................................................................

Trú quán:..................................................................................................................

Có quá trình tham gia hoạt động kháng chiến như sau:

TT

Thời gian

Cơ quan/Đơn vị

Địa bàn hoạt động

1

Từ tháng... năm...

đến tháng... năm...

 

 

2

 

 

Tình trạng bệnh tật, sức khỏe hiện nay:

……………………………………………………………………………………..

2. Phần khai về con đẻ (trường hợp người hoạt động kháng chiến sinh con dị dạng, dị tật).

TT

Họ tên

Năm sinh

Tình trạng dị dạng, dị tật bẩm sinh

1

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

.... ngày... tháng... năm...
Xác nhận của xã, phường ………….
Ông (bà) ………………….hiện cư trú tại ……………, có …. con đẻ dị dạng, dị tật cụ thể như sau:
……………………………….
………………………………
TM. UBND
Quyền hạn, chức vụ người ký
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

.... ngày... tháng... năm...
Người khai
(Ký, ghi rõ họ và tên)

 

MẪU HH2

………..….
HỘI ĐỒNG GIÁM ĐỊNH
Y KHOA…

--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: …….../BBGĐ-

…., ngày … tháng … năm.....

 

BIÊN BẢN GIÁM ĐỊNH BỆNH TẬT

Hội đồng giám định Y khoa …………………………………………………

Họp ngày... tháng... năm... tại để giám định bệnh tật đối với ông (bà):..................

Sinh ngày ……….. tháng …….…. năm ………………….. Nam/Nữ:....................

Nguyên quán:.............................................................................................................

Trú quán:....................................................................................................................

Theo giấy giới thiệu số ngày... tháng... năm... của ……………………………..

Tình trạng bệnh tật:...................................................................................................

.....................................................................................................................................

......................................................................................................................................

KẾT QUẢ KHÁM

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

KẾT LUẬN:

Theo tiêu chuẩn bệnh tật quy định tại Thông tư số ………………………………………. ngày... tháng... năm... của …………………………………………….

Ông (bà) …………………………………………. bị suy giảm khả năng lao động do nhiễm chất độc hóa học là: ……………………………………….. %.

(Bằng chữ: ………………………………………………………)./.

 

ỦY VIÊN

ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

 

MẪU HH3

………..….
TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ…

--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: …../…

…., ngày … tháng … năm.....

 

GIẤY CHỨNG NHẬN BỆNH TẬT DO NHIỄM CHẤT ĐỘC HÓA HỌC

…………………………………………… chứng nhận:

Ông (bà): …………………………………………..

Sinh ngày... tháng... năm ……………… Nam/nữ …………………………..

Nguyên quán:..........................................................................................................

Trú quán:.................................................................................................................

Bị mắc bệnh: ……………………………………….……………………………..

…………………………………………………………………….. do nhiễm chất độc hóa học./.

 

 

Nơi nhận:
- ….;
- Lưu.

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ
CỦA NGƯỜI KÝ
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

 

MẪU HH4

………..….
TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ…

--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: …../QĐ-…

…., ngày … tháng … năm.....

 

Số hồ sơ: …../………

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÁNG CHIẾN BỊ NHIỄM CHẤT ĐỘC HÓA HỌC VÀ TRỢ CẤP, PHỤ CẤP HÀNG THÁNG

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

Căn cứ Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

Căn cứ Nghị định số ………/NĐ-CP ngày... tháng... năm... của Chính phủ quy định về mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng;

Căn cứ Giấy chứng nhận bệnh tật do nhiễm chất độc hóa học số …………….. ngày... tháng... năm... của …………………………………;

Căn cứ Biên bản giám định y khoa số ……….. ngày... tháng... năm... của Hội đồng giám định y khoa ………………………………;

Xét đề nghị của …………………………………..,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Cấp giấy chứng nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đối với ông (bà) ……………………………………………..

Sinh ngày... tháng... năm ……………….. Nam/Nữ: ………….

Nguyên quán:..............................................................................................................

Trú quán:.....................................................................................................................

2. Ông (bà): …… được hưởng trợ cấp, phụ cấp kể từ ngày... tháng... năm...

Trợ cấp hàng tháng: …………………………………………….……….đồng

Phụ cấp hoặc phụ cấp đặc biệt hàng tháng/phụ cấp khu vực/trợ cấp người phục vụ (nếu có): …… ………………. đồng.

Cộng: = …………………………………. đồng.

(Bằng chữ: ………………………………………………………….).

Trợ cấp, phụ cấp được truy lĩnh (nếu có) …………(1)………….

(Bằng chữ: ………………………………………………………..)

Điều 2. Các ông (bà) Trưởng phòng …………(2)………………………. và ông (bà): ……………………… chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- ….;
- Lưu.

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ
CỦA NGƯỜI KÝ
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú: (1) Ghi rõ các loại trợ cấp, phụ cấp hàng tháng được truy lĩnh, thời gian, mức trợ cấp theo quy định tại từng thời điểm, tổng số tiền.

(2) Ghi rõ chức vụ phù hợp

 

5. Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

-Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Văn phòng UBND cấp huyện, thị xã, thành phố

Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ :

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và hẹn thời gian giao trả.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ : Sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30 vào các ngày làm việc trong tuần.

Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng UBND cấp huyện, thị xã, thành phố theo các bước sau :

+ Nộp giấy biên nhận

+ Nhận kết quả

Thời gian trả hồ sơ : Sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30 vào các ngày làm việc trong tuần.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng UBND cấp huyện, thị xã, thành phố

- Thành phần, số lượng hồ sơ :

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm :

+ Bản khai.

+ Bản sao giấy khai sinh

+ Một trong các giấy tờ của cha đẻ, mẹ đẻ chứng minh có thời gian hoạt động kháng chiến ở chiến trường quân đội Mỹ sử dụng chất độc hóa học (từ ngày 01/8/1961 đến ngày 30/4/1975)

+ Biên bản giám định dị dạng, dị tật của Hội đồng giám định y khoa có thẩm quyền kết luận dị dạng, dị tật bẩm sinh do ảnh hưởng chất độc hóa học và tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

+ Giấy chứng nhận dị dạng, dị tật do ảnh hưởng chất độc hóa học do Giám đốc Sở Y tế cấp.

+ Quyết định trợ cấp hàng tháng.

b) Số lượng hồ sơ : 02 ( bộ )

- Thời hạn giải quyết : Trong 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định : Sở Lao động – TBXH

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC : Phòng Lao động – TBXH.

+ Cơ quan phối hợp: UBND cấp xã

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Lập danh sách người đủ điều kiện kèm theo các giấy tờ theo quy định gửi đến Sở Lao động – TBXH.

- Lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu t khai:

+ Bản khai (Mẫu HH1)

+ Biên bản giám định dị dạng, dị tật của Hội đồng giám định y khoa có thẩm quyền kết luận dị dạng, dị tật bẩm sinh do ảnh hưởng chất độc hóa học và tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên (Mẫu HH5)

+ Giấy chứng nhận dị dạng, dị tật do ảnh hưởng chất độc hóa học do Giám đốc Sở Y tế cấp (Mẫu HH6)

+ Quyết định trợ cấp hàng tháng (Mẫu HH7) theo Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động – TBXH.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ, Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

+ Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động – TBXH hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân.

 

MẪU HH1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

BẢN KHAI CÁ NHÂN

ĐỀ NGHỊ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÁNG CHIẾN BỊ NHIỄM CHẤT ĐỘC HÓA HỌC

1. Phần khai về người có công:

Họ và tên: ………………………………..

Sinh ngày ……... tháng ….... năm ………………… Nam/Nữ: …………………..

Nguyên quán:...........................................................................................................

Trú quán:..................................................................................................................

Có quá trình tham gia hoạt động kháng chiến như sau:

TT

Thời gian

Cơ quan/Đơn vị

Địa bàn hoạt động

1

Từ tháng... năm...

đến tháng... năm...

 

 

2

 

 

Tình trạng bệnh tật, sức khỏe hiện nay:

…………………………………………………………………………………………

2. Phần khai về con đẻ (trường hợp người hoạt động kháng chiến sinh con dị dạng, dị tật).

TT

Họ tên

Năm sinh

Tình trạng dị dạng, dị tật bẩm sinh

1

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

.... ngày... tháng... năm...
Xác nhận của xã, phường ……
Ông (bà) …….hiện cư trú tại …, có … con đẻ dị dạng, dị tật cụ thể như sau:…
TM. UBND
Quyền hạn, chức vụ người ký
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

.... ngày... tháng... năm...
Người khai
(Ký, ghi rõ họ và tên)

 

MẪU HH5

………..….
HỘI ĐỒNG GIÁM ĐỊNH
Y KHOA…

--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: …….../BBGĐ-

…., ngày … tháng … năm.....

 

BIÊN BẢN GIÁM ĐỊNH DỊ DẠNG, DỊ TẬT

Hội đồng giám định y khoa ………………………………………………….

Họp ngày …. tháng ….. năm.. tại ….. để giám định dị dạng, dị tật đối với ông (bà): ………….

Sinh ngày... tháng... năm …………………… Nam/Nữ: ……….

Nguyên quán:.........................................................................................................

Trú quán:.................................................................................................................

Là con đẻ của ông (bà):...........................................................................................

Sinh ngày... tháng... năm ………… Nam/Nữ: …………………..

Nguyên quán:...........................................................................................................

Trú quán:..................................................................................................................

Theo giấy giới thiệu số.... ngày... tháng... năm... của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.....

Tình trạng dị dạng, dị tật:...............................................................................................

.......................................................................................................................................

KẾT QUẢ KHÁM

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

KẾT LUẬN

Ông (bà) …………………………………….. có các dị dạng, dị tật sau: ……………………………………………………………………………………….

.......................................................................................................................................

Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do ảnh hưởng của chất độc hóa học là: …………………%.

(Bằng chữ: ………………………………………………………………………)

 

ỦY VIÊN

ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

 

MẪU HH6

UBND TỈNH, THÀNH PHỐ …
SỞ Y TẾ

--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: …../GCN-

…., ngày … tháng … năm.....

 

GIẤY CHỨNG NHẬN DỊ DẠNG, DỊ TẬT ĐỐI VỚI CON ĐẺ CỦA NGƯỜI BỊ NHIỄM CHẤT ĐỘC HÓA HỌC

Giám đốc Sở Y tế tỉnh/thành phố: ……………………………

Căn cứ Biên bản y khoa số ………………. ngày... tháng... năm... của Hội đồng giám định y khoa tỉnh/thành phố …………………………………………

Chứng nhận ông (bà) ………………………………………………………

Sinh ngày... tháng... năm ……… Nam/Nữ: …………………

Nguyên quán:...........................................................................................................

Trú quán:..................................................................................................................

Là con đẻ của ông (bà) ……………………………..

Sinh ngày …. tháng... năm …………….. Nam/Nữ: ……….

Nguyên quán:...........................................................................................................

Trú quán:..................................................................................................................

Tình trạng dị dạng, dị tật bẩm sinh:......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

......................................................................... do ảnh hưởng của chất độc hóa học./.

 

 

Nơi nhận:
- ….;
- Lưu.

GIÁM ĐỐC
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

 

MẪU HH7

UBND TỈNH, THÀNH PHỐ…
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

 Số: …../QĐ-

…., ngày … tháng … năm.....

 

Số hồ sơ: ……./…….

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TRỢ CẤP ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI CON CỦA NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÁNG CHIẾN BỊ NHIỄM CHẤT ĐỘC HÓA HỌC

GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

Căn cứ Nghị định số …………./NĐ-CP ngày... tháng... năm... của Chính phủ quy định về mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng;

Căn cứ Giấy chứng nhận dị dạng, dị tật số …………………………. ngày …. tháng …. năm.... của Giám đốc Sở Y tế …………………….;

Căn cứ Biên bản giám định y khoa số ……………. ngày... tháng... năm... của Hội đồng giám định y khoa ………………………………….;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Người có công,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Trợ cấp hàng tháng kể từ ngày... tháng... năm... đối với:

Ông (bà): …………………………………………………..

Sinh ngày... tháng... năm …………………Nam/Nữ: …………….

Nguyên quán:.............................................................................................................

Trú quán:...................................................................................................................

Là con đẻ của ông (bà).............................................................................................

Mức trợ cấp: ………………………………………………………………… đồng.

(Bằng chữ: ………………………………………………………………………..)

Trợ cấp được truy lĩnh (nếu có) ………..(1)………………… đồng

(Bằng chữ: …………………………………………………………………………)

Điều 2. Các ông (bà) Trưởng phòng Người có công, Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội ………………… và ông (bà) ………………………….. chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Cục NCC-Bộ LĐTBXH
- ….;
- Lưu.

GIÁM ĐỐC
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú: (1) Ghi rõ thời gian, mức trợ cấp theo quy định tại từng thời điểm.

 

6. Thủ tục giải quyết hồ sơ người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày

-Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng UBND cấp huyện, thị xã, thành phố

Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ :

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và hẹn thời gian giao trả.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ : Sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30 vào các ngày làm việc trong tuần.

Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng UBND cấp huyện, thị xã, thành phố theo các bước sau :

+ Nộp giấy biên nhận

+ Nhận kết quả

Thời gian trả hồ sơ : Sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30 vào các ngày làm việc trong tuần.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng UBND cấp huyện, thị xã, thành phố

- Thành phần, số lượng hồ sơ :

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm :

+ Bản khai cá nhân. Trường hợp người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày mà chết chưa hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày thì đại diện thân nhân lập bản khai.

+ Bản sao một trong các giấy tờ như: Lý lịch cán bộ, lý lịch Đảng viên (lập từ ngày 01/01/1945 trở về trước); hoặc hồ sơ hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội có xác định nơi bị tù, thời gian bị tù.

 + Quyết định trợ cấp hàng tháng hoặc Quyết định trợ cấp 01 lần.

b) Số lượng hồ sơ : 02 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: Trong 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định : Sở Lao động – TBXH

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC : Phòng Lao động - TBXH

+ Cơ quan phối hợp: UBND cấp xã

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Lập danh sách người đủ điều kiện kèm theo các giấy tờ theo quy định gửi đến Sở Lao động – TBXH.

- Lệ phí : Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu t khai:

+ Bản khai cá nhân (Mẫu TĐ2). Trường hợp người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày mà chết chưa hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày thì đại diện thân nhân lập bản khai (Mẫu TĐ3)

+ Quyết định trợ cấp hàng tháng (Mẫu TĐ4) hoặc Quyết định trợ cấp 01 lần (Mẫu TĐ5) theo Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động-TBXH.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ, Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

+ Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động – TBXH hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân.

 

MẪU TĐ2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

BẢN KHAI CÁ NHÂN

DÙNG CHO NGƯỜI HOẠT ĐỘNG CÁCH MẠNG, HOẠT ĐỘNG KHÁNG CHIẾN BỊ ĐỊCH BẮT TÙ, ĐÀY

1. Phần khai về bản thân

Họ và tên: …………………………

Sinh ngày... tháng... năm …………………….. Nam/Nữ: ………………

Nguyên quán:..........................................................................................................

Trú quán:.................................................................................................................

2. Quá trình tham gia hoạt động cách mạng

Thời gian

Đơn vị

Cấp bậc, chức vụ

Địa bàn hoạt động

Từ tháng... năm....
đến tháng... năm...

 

 

 

 

 

 

3. Quá trình bị địch bắt tù, đày

 

Thời gian bị tù, đày

Nơi bị tù, đày

Đơn vị hoạt động trước khi bị tù, đày

Lần 1

Từ tháng... năm …..
đến tháng …. năm....

 

 

Lần 2

 

 

 

 

 

 

.... ngày... tháng... năm...
Xác nhận của xã, phường ……….
Ông (bà) …………….hiện cư trú tại ……………………………………
TM. UBND
Quyền hạn, chức vụ người ký
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

.... ngày... tháng... năm...
Người khai
(Ký, ghi rõ họ và tên)

 

MẪU TĐ3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

BẢN KHAI CÁ NHÂN

DÙNG CHO THÂN NHÂN NGƯỜI HOẠT ĐỘNG CÁCH MẠNG, HOẠT ĐỘNG KHÁNG CHIẾN BỊ ĐỊCH BẮT TÙ, ĐÀY

1. Phần khai về người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày

Họ và tên: …………………………………………….

Sinh ngày... tháng... năm ………… Nam/Nữ: ………

Nguyên quán:.............................................................................................................

Trú quán:....................................................................................................................

Quá trình tham gia hoạt động cách mạng

Thời gian

Đơn vị

Cấp bậc, chức vụ

Địa bàn hoạt động

Từ tháng.... năm ….
đến tháng... năm ….

 

 

 

….

 

 

 

Quá trình bị địch bắt tù, đày

 

Thời gian bị tù, đày

Nơi bị tù, đày

Đơn vị hoạt động trước khi bị tù, đày

Lần 1

Từ tháng... năm đến tháng... năm...

 

 

Lần 2

....

 

 

2. Phần khai của thân nhân

Họ và tên: ……………………………………………

Sinh ngày... tháng... năm ………………….. Nam/Nữ: ………..

Nguyên quán:...............................................................................................................

Trú quán:......................................................................................................................

Là ….(*)….. người hoạt động cách mạng bị địch bắt tù, đày:

 

.... ngày... tháng... năm...
Xác nhận của xã, phường …………
Ông (bà) ………………….hiện cư trú tại …………
Quyền hạn, chức vụ người ký
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

.... ngày... tháng... năm...
Người khai
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Ghi chú: (*) Ghi rõ mối quan hệ với người bị bắt tù, đày: cha, mẹ, vợ (chồng) hoặc con (ghi rõ con đẻ, con nuôi hoặc con ngoài giá thú).

 

MẪU TĐ4

UBND TỈNH, THÀNH PHỐ ….
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: …../…..

…., ngày … tháng … năm.....

 

Số hồ sơ: …….…….

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TRỢ CẤP HÀNG THÁNG ĐỐI VỚI NGƯỜI HOẠT ĐỘNG CÁCH MẠNG, HOẠT ĐỘNG KHÁNG CHIẾN BỊ ĐỊCH BẮT TÙ, ĐÀY

GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

Căn cứ Nghị định số.../NĐ-CP ngày... tháng... năm... của Chính phủ quy định về mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Người có công,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Trợ cấp hàng tháng kể từ ngày... tháng... năm... đối với:

Ông (bà) ………………………………………………………..

Sinh ngày ….. tháng …... năm ………………………… Nam/Nữ:...............

Nguyên quán:............................................................................................................

Trú quán:...................................................................................................................

Mức trợ cấp …………………………………………………………………. đồng.

(Bằng chữ:………………………………………………………………………..)

Điều 2. Các ông (bà) Trưởng phòng Người có công, Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội ……………….. và ông (bà) …………………………… chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Cục NCC-Bộ LĐTBXH
- ….;
- Lưu.

GIÁM ĐỐC
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

 

MẪU TĐ5

UBND TỈNH, THÀNH PHỐ ….
SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: …../…..

…., ngày … tháng … năm.....

 

Số hồ sơ: …….……

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TRỢ CẤP MỘT LẦN ĐỐI VỚI THÂN NHÂN NGƯỜI HOẠT ĐỘNG CÁCH MẠNG, HOẠT ĐỘNG KHÁNG CHIẾN BỊ ĐỊCH BẮT TÙ, ĐÀY

GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

Căn cứ Nghị định số.../NĐ-CP ngày... tháng... năm... của Chính phủ quy định về mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Người có công,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Trợ cấp một lần đối với:

Ông (bà) ………………………………………….

Sinh ngày... tháng... năm ……… Nam/Nữ: …………….

Nguyên quán:....................................................................................................

Trú quán:.........................................................................................................

Là …..(*)………… của người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày:

Họ và tên người bị địch bắt tù, đày:............................................................................

Nguyên quán:...............................................................................................................

Đã chết ngày... tháng... năm...

2. Mức trợ cấp …………………………………………………………………………. đồng.

(Bằng chữ: …………………………………………………………………………..)

Điều 2. Các ông (bà) Trưởng phòng Người có công, Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội ……………………. và ông (bà) …………………………. chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Cục NCC-Bộ LĐTBXH
- ….;
- Lưu.

GIÁM ĐỐC
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú: (*) Ghi rõ mối quan hệ với người bị bắt tù, đày: cha, mẹ, vợ (chồng) hoặc con (ghi rõ con đẻ, con nuôi hoặc con ngoài giá thú).

 

7. Thủ tục giải quyết hồ sơ đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày chưa được hưởng chế độ.

-Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng UBND cấp huyện, thị xã, thành phố

Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ :

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và hẹn thời gian giao trả.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ : Sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30 vào các ngày làm việc trong tuần.

Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng UBND cấp huyện, thị xã, thành phố theo các bước sau :

+ Nộp giấy biên nhận

+ Nhận kết quả

Thời gian trả hồ sơ : Sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30 vào các ngày làm việc trong tuần.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng UBND cấp huyện, thị xã, thành phố

- Thành phần, số lượng hồ sơ :

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm :

Cá nhân làm bản khai gửi UBND cấp xã nơi cư trú. Trường hợp người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày đã chết thì đại diện thân nhân lập bản khai kèm theo biên bản ủy quyền gửi UBND cấp xã kèm theo hồ sơ theo quy định.

b) Số lượng hồ sơ : 02 ( bộ )

- Thời hạn giải quyết : Trong 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính :

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định : Sở Lao động – TBXH

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC : Phòng Lao động – TBXH.

+ Cơ quan phối hợp: UBND cấp xã

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Kiểm tra và lập danh sách kèm các giấy tờ theo quy định gửi về Sở Lao động – TBXH

- Lệ phí : Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu t khai:

+ Bản khai cá nhân (Mẫu TĐ2)

Trường hợp người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày đã chết thì đại diện thân nhân lập bản khai (Mẫu TĐ3) kèm theo biên bản ủy quyền gửi UBND cấp xã kèm theo quy định theo Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính : Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính :

+ Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ, Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

+ Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động – TBXH hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân.

 

MẪU TĐ2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

 

BẢN KHAI CÁ NHÂN

DÙNG CHO NGƯỜI HOẠT ĐỘNG CÁCH MẠNG, HOẠT ĐỘNG KHÁNG CHIẾN BỊ ĐỊCH BẮT TÙ, ĐÀY

1. Phần khai về bản thân

Họ và tên: …………………………

Sinh ngày... tháng... năm …………………….. Nam/Nữ: ………………

Nguyên quán:..........................................................................................................

Trú quán:.................................................................................................................

2. Quá trình tham gia hoạt động cách mạng

Thời gian

Đơn vị

Cấp bậc, chức vụ

Địa bàn hoạt động

Từ tháng... năm....
đến tháng... năm...

 

 

 

 

 

 

3. Quá trình bị địch bắt tù, đày

 

Thời gian bị tù, đày

Nơi bị tù, đày

Đơn vị hoạt động trước khi bị tù, đày

Lần 1

Từ tháng... năm …..
đến tháng …. năm....

 

 

Lần 2

 

 

 

 

 

 

.... ngày... tháng... năm...
Xác nhận của xã, phường ……….
Ông (bà) …………….hiện cư trú tại ……………………………………
TM. UBND
Quyền hạn, chức vụ người ký
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

.... ngày... tháng... năm...
Người khai
(Ký, ghi rõ họ và tên)

 

MẪU TĐ3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

 

BẢN KHAI CÁ NHÂN

DÙNG CHO THÂN NHÂN NGƯỜI HOẠT ĐỘNG CÁCH MẠNG, HOẠT ĐỘNG KHÁNG CHIẾN BỊ ĐỊCH BẮT TÙ, ĐÀY

1. Phần khai về người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày

Họ và tên: …………………………………………….

Sinh ngày... tháng... năm ………… Nam/Nữ: ………

Nguyên quán:.............................................................................................................

Trú quán:....................................................................................................................

Quá trình tham gia hoạt động cách mạng

Thời gian

Đơn vị

Cấp bậc, chức vụ

Địa bàn hoạt động

Từ tháng.... năm ….
đến tháng... năm ….

 

 

 

….

 

 

 

Quá trình bị địch bắt tù, đày

 

Thời gian bị tù, đày

Nơi bị tù, đày

Đơn vị hoạt động trước khi bị tù, đày

Lần 1

Từ tháng... năm đến tháng... năm...

 

 

Lần 2

....

 

 

2. Phần khai của thân nhân

Họ và tên: ……………………………………………

Sinh ngày... tháng... năm ………………….. Nam/Nữ: ………..

Nguyên quán:...............................................................................................................

Trú quán:......................................................................................................................

Là ….(*)….. người hoạt động cách mạng bị địch bắt tù, đày:

 

.... ngày... tháng... năm...
Xác nhận của xã, phường …………
Ông (bà) ………………….hiện cư trú tại …………
Quyền hạn, chức vụ người ký
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

.... ngày... tháng... năm...
Người khai
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Ghi chú: (*) Ghi rõ mối quan hệ với người bị bắt tù, đày: cha, mẹ, vợ (chồng) hoặc con (ghi rõ con đẻ, con nuôi hoặc con ngoài giá thú).

 

8. Thủ tục giải quyết hồ sơ đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày đã hưởng trợ cấp một lần.

-Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Văn phòng UBND cấp huyện, thị xã, thành phố

Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ :

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và hẹn thời gian giao trả.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ : Sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30 vào các ngày làm việc trong tuần.

Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng UBND cấp huyện, thị xã, thành phố theo các bước sau :

+ Nộp giấy biên nhận

+ Nhận kết quả

Thời gian trả hồ sơ : Sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30 vào các ngày làm việc trong tuần.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng UBND cấp huyện, thị xã, thành phố

- Thành phần, số lượng hồ sơ :

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm :

- Cá nhân làm bản khai (trường hợp người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày đã chết thì đại diện thân nhân lập bản khai kèm biên bản ủy quyền) gửi Ủy ban nhân dân cấp xã kèm bản sao giấy tờ quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 33 của Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động – TBXH.

- Quyết định trợ cấp 1 lần.

b) Số lượng hồ sơ : 01 ( bộ )

- Thời hạn giải quyết : Trong 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính :

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định : Sở Lao động – TBXH

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC : Phòng Lao động – TBXH.

+ Cơ quan phối hợp: UBND cấp xã

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Kiểm tra, lập danh sách kèm các giấy tờ theo quy định gửi về Sở Lao động – TBXH.

- Lệ phí : Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu t khai:

+ Bản khai (Mẫu TĐ1). Trường hợp người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày đã chết thì đại diện thân nhân lập bản khai (Mẫu TĐ3) kèm biên bản ủy quyền gửi Ủy ban nhân dân cấp xã kèm bản sao giấy tờ quy định.

+ Quyết định trợ cấp 1 lần (Mẫu TĐ5).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính :

+ Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ, Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

+ Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động – TBXH hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân.

 

MẪU TĐ1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

 

BẢN KHAI CÁ NHÂN

DÙNG CHO NGƯỜI HOẠT ĐỘNG CÁCH MẠNG, HOẠT ĐỘNG KHÁNG CHIẾN BỊ ĐỊCH BẮT TÙ, ĐÀY ĐÃ HƯỞNG TRỢ CẤP MỘT LẦN

1. Phần khai về bản thân:

Họ và tên: ……………………………………….

Sinh ngày... tháng... năm …………… Nam/Nữ: ………..

Nguyên quán:.............................................................................................................

Trú quán:....................................................................................................................

2. Trợ cấp đã hưởng (*)

Đã hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày theo Quyết định số ……../……………. ngày... tháng... năm... của ………………, mức trợ cấp: …………………………………..

 

.... ngày... tháng... năm...
Xác nhận của xã, phường ………….
Ông (bà) ……………………….hiện cư trú tại ……………………………
TM. UBND
Quyền hạn, chức vụ người ký
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

.... ngày... tháng... năm...
Người khai
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Ghi chú:

(*) Sở LĐTBXH kiểm tra và bổ sung thông tin về trợ cấp đã hưởng trước khi ra quyết định trợ cấp hàng tháng.

 

MẪU TĐ3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

 

BẢN KHAI CÁ NHÂN

DÙNG CHO THÂN NHÂN NGƯỜI HOẠT ĐỘNG CÁCH MẠNG, HOẠT ĐỘNG KHÁNG CHIẾN BỊ ĐỊCH BẮT TÙ, ĐÀY

1. Phần khai về người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày

Họ và tên: …………………………………………….

Sinh ngày... tháng... năm ………… Nam/Nữ: ………

Nguyên quán:.............................................................................................................

Trú quán:....................................................................................................................

Quá trình tham gia hoạt động cách mạng

Thời gian

Đơn vị

Cấp bậc, chức vụ

Địa bàn hoạt động

Từ tháng.... năm ….
đến tháng... năm ….

 

 

 

….

 

 

 

Quá trình bị địch bắt tù, đày

 

Thời gian bị tù, đày

Nơi bị tù, đày

Đơn vị hoạt động trước khi bị tù, đày

Lần 1

Từ tháng... năm đến tháng... năm...

 

 

Lần 2

....

 

 

2. Phần khai của thân nhân

Họ và tên: ……………………………………………

Sinh ngày... tháng... năm ………………….. Nam/Nữ: ………..

Nguyên quán:...............................................................................................................

Trú quán:......................................................................................................................

Là ….(*)….. người hoạt động cách mạng bị địch bắt tù, đày:

 

.... ngày... tháng... năm...
Xác nhận của xã, phường …………
Ông (bà) ………………….hiện cư trú tại …………
Quyền hạn, chức vụ người ký
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

.... ngày... tháng... năm...
Người khai
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Ghi chú: (*) Ghi rõ mối quan hệ với người bị bắt tù, đày: cha, mẹ, vợ (chồng) hoặc con (ghi rõ con đẻ, con nuôi hoặc con ngoài giá thú).

 

MẪU TĐ5

UBND TỈNH, THÀNH PHỐ ….
SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: …../…..

…., ngày … tháng … năm.....

 

Số hồ sơ: …….……

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TRỢ CẤP MỘT LẦN ĐỐI VỚI THÂN NHÂN NGƯỜI HOẠT ĐỘNG CÁCH MẠNG, HOẠT ĐỘNG KHÁNG CHIẾN BỊ ĐỊCH BẮT TÙ, ĐÀY

GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

Căn cứ Nghị định số.../NĐ-CP ngày... tháng... năm... của Chính phủ quy định về mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Người có công,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Trợ cấp một lần đối với:

Ông (bà) ………………………………………….

Sinh ngày... tháng... năm ……… Nam/Nữ: …………….

Nguyên quán:....................................................................................................

Trú quán:.........................................................................................................

Là …..(*)………… của người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày:

Họ và tên người bị địch bắt tù, đày:............................................................................

Nguyên quán:...............................................................................................................

Đã chết ngày... tháng... năm...

2. Mức trợ cấp …………………………………………………………………………. đồng.

(Bằng chữ: …………………………………………………………………………..)

Điều 2. Các ông (bà) Trưởng phòng Người có công, Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội ……………………. và ông (bà) …………………………. chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Cục NCC-Bộ LĐTBXH
- ….;
- Lưu.

GIÁM ĐỐC
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú: (*) Ghi rõ mối quan hệ với người bị bắt tù, đày: cha, mẹ, vợ (chồng) hoặc con (ghi rõ con đẻ, con nuôi hoặc con ngoài giá thú).

 

 9. Thủ tục giải quyết hồ sơ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế

-Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng UBND cấp huyện, thị xã, thành phố

Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ :

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và hẹn thời gian giao trả.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ : Sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30 vào các ngày làm việc trong tuần.

Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng UBND cấp huyện, thị xã, thành phố theo các bước sau :

+ Nộp giấy biên nhận

+ Nhận kết quả

Thời gian trả hồ sơ : Sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30 vào các ngày làm việc trong tuần.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng UBND cấp huyện, thị xã, thành phố

- Thành phần, số lượng hồ sơ :

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm :

+ Bản khai cá nhân.

+ Bản sao một trong các giấy tờ sau: Huân chương kháng chiến, Huy chương kháng chiến, Huân chương chiến thắng, Huy chương chiến thắng, Giấy chứng nhận về khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến và thời gian hoạt động kháng chiến thực tế của cơ quan Thi đua – Khen thưởng cấp huyện;

+ Quyết định trợ cấp một lần.

b) Số lượng hồ sơ : 01 (bộ)

- Thời hạn giải quyết : Trong 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính :

 + Cơ quan có thẩm quyền quyết định : Sở Lao động – TBXH

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động – TBXH.

+ Cơ quan phối hợp: UBND cấp xã

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Kiểm tra, lập danh sách kèm theo giấy tờ hợp lệ gửi về Sở Lao động – TBXH

- Lệ phí : Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu t khai:

+ Bản khai cá nhân (Mẫu KC1).

+ Quyết định trợ cấp một lần (Mẫu KC2) theo Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ, Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

+ Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động – TBXH hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân.

 

MẪU KC1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

 

BẢN KHAI CÁ NHÂN

DÙNG CHO NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÁNG CHIẾN GIẢI PHÓNG DÂN TỘC, BẢO VỆ TỔ QUỐC VÀ LÀM NGHĨA VỤ QUỐC TẾ

Họ và tên: ………………………………………………….

Sinh ngày …….. tháng……... năm …………….…………... Nam/Nữ: ……….

Nguyên quán:...........................................................................................................

Trú quán:...................................................................................................................

Tham gia hoạt động kháng chiến từ ngày …. tháng....năm …. đến ngày …. tháng …. năm …

Số năm thực tế tham gia kháng chiến: ……….. tháng ………………..năm.

Đã được khen thưởng (*):.........................................................................................

Theo Quyết định số ………… ngày …... tháng..,…. năm... của ………..

 

.... ngày... tháng... năm...
Xác nhận của xã, phường ………….
Ông (bà) ……………………….hiện cư trú tại ………………………
TM. UBND
Quyền hạn, chức vụ người ký
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

.... ngày... tháng... năm...
Người khai
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Ghi chú: (*) Ghi rõ hình thức khen thưởng: Huân chương Chiến thắng hạng...; Huy chương Chiến thắng hạng …..; Huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng...

 

MẪU KC2

UBND TỈNH, THÀNH PHỐ..
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: …../QĐ-

…., ngày … tháng … năm.....

 

Số hồ sơ: …….……

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TRỢ CẤP MỘT LẦN ĐỐI VỚI NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÁNG CHIẾN GIẢI PHÓNG DÂN TỘC, BẢO VỆ TỔ QUỐC VÀ LÀM NGHĨA VỤ QUỐC TẾ

GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

Căn cứ Nghị định số.../NĐ-CP ngày... tháng... năm... của Chính phủ quy định về mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Người có công,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Trợ cấp một lần đối với ông (bà) ………….

Sinh ngày... tháng... năm ……. Nam/Nữ: ……………..

Nguyên quán:...........................................................................................................

Trú quán:..................................................................................................................

Đã được khen thưởng …………………………(*)………………………… theo Quyết định số ……………… ngày... tháng... năm... của …………………….

Mức trợ cấp: …………………………………………………. đồng

(Bằng chữ ……………………………………………………………………….)

Điều 2. Các ông (bà) Trưởng phòng Người có công, Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội ……………………… và ông (bà) ……………. chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Cục NCC-Bộ LĐTBXH;
- Lưu.

GIÁM ĐỐC
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú: (*) Ghi rõ hình thức khen thưởng: Huân chương Chiến thắng hạng...; Huy chương Chiến thắng hạng …; Huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng...

 

10. Thủ tục giải quyết hồ sơ người có công giúp đỡ cách mạng

-Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng UBND cấp huyện, thị xã, thành phố

Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ :

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và hẹn thời gian giao trả.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ : Sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30 vào các ngày làm việc trong tuần.

Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng UBND cấp huyện, thị xã, thành phố theo các bước sau :

+ Nộp giấy biên nhận

+ Nhận kết quả

Thời gian trả hồ sơ : Sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30 vào các ngày làm việc trong tuần.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng UBND cấp huyện, thị xã, thành phố

- Thành phần, số lượng hồ sơ :

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm :

+ Bản khai cá nhân.

+ Bản sao một trong các giấy tờ sau: Giấy chứng nhận kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công”, “Bằng có công với nước”, Huân chương kháng chiến, Huy chương kháng chiến, Quyết định khen thưởng

+ Quyết định trợ cấp hàng tháng hoặc quyết định trợ cấp một lần.

b) Số lượng hồ sơ : 02 ( bộ )

- Thời hạn giải quyết : Trong 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính :

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định : Sở Lao động – TBXH

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC : Phòng Lao động – TBXH.

+ Cơ quan phối hợp: UBND cấp xã

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Kiểm tra, lập danh sách kèm theo giấy tờ theo quy định gửi về Sở Lao động – TBXH.

- Lệ phí : Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu t khai:

+ Bản khai cá nhân (Mẫu CC1)

+ Quyết định trợ cấp hàng tháng (Mẫu CC2) hoặc quyết định trợ cấp một lần (Mẫu CC3) theo Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động-TBXH.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính :

+ Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ, Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

+ Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động – TBXH hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân.

 

MẪU CC1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

 

BẢN KHAI CÁ NHÂN

DÀNH CHO NGƯỜI CÓ CÔNG GIÚP ĐỠ CÁCH MẠNG

Họ và tên: ……….……………………………..

Sinh ngày... tháng... năm ……………….. Nam/Nữ: …………

Nguyên quán:............................................................................................................

Trú quán:...................................................................................................................

Đã được Nhà nước tặng (*):......................................................................................

Theo Quyết định số ………… ngày... tháng... năm …… của ……………………

Hoàn cảnh hiện tại (Nếu sống cô đơn không nơi nương tựa thì ghi rõ):

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

 

.... ngày... tháng... năm...
Xác nhận của xã, phường ………….
Ông (bà) ………………….hiện cư trú tại ……………………………
TM. UBND
Quyền hạn, chức vụ người ký
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

.... ngày... tháng... năm...
Người khai
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Ghi chú:

(*) Ghi rõ hình thức đã được khen thưởng: Huân chương, Huy chương....

 

MẪU CC2

UBND TỈNH, THÀNH PHỐ ….
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

 Số: …../QĐ-

…., ngày … tháng … năm.....

 

Số hồ sơ: …….……

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TRỢ CẤP HÀNG THÁNG ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG GIÚP ĐỠ CÁCH MẠNG

GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

Căn cứ Nghị định số.../NĐ-CP ngày... tháng... năm... của Chính phủ quy định về mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Người có công,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Trợ cấp hàng tháng kể từ ngày... tháng... năm... đối với:

Ông (bà): …………………………. Năm sinh: ………………… Nam/Nữ:....................

Là người có công giúp đỡ cách mạng.

Nguyên quán:.............................................................................................................

Trú quán:....................................................................................................................

Đã được Nhà nước tặng: ………………………..(*)………………………….……

Theo Quyết định số: …………………ngày ….. tháng... năm...của.........................

Mức trợ cấp: ……………………………………………………………đồng/tháng.

(Bằng chữ:.................................................................................................................. )

Trợ cấp nuôi dưỡng (nếu có): ……………………………………………………….

(Bằng chữ:.................................................................................................................. )

Cộng = …………………………………………………….đồng.

Điều 2. Các ông (bà) Trưởng phòng Người có công, Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội ……………. và ông (bà) …………………………….. chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Cục NCC-Bộ LĐTBXH;
- Lưu:

GIÁM ĐỐC
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú:

(*) Ghi rõ hình thức đã được khen thưởng: Huân chương, Huy chương,...

 

MẪU CC3

UBND TỈNH, THÀNH PHỐ ….
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: …../QĐ-

…., ngày … tháng … năm.....

 

Số hồ sơ: ……./……

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TRỢ CẤP MỘT LẦN ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG GIÚP ĐỠ CÁCH MẠNG

GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

Căn cứ Nghị định số.../NĐ-CP ngày... tháng... năm... của Chính phủ quy định về mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Người có công,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Trợ cấp một lần đối với:

Ông (bà): …………………………………………………….

Sinh ngày … tháng …… năm ……………………………….. Nam/Nữ:.................

Nguyên quán:.............................................................................................................

Trú quán:....................................................................................................................

Đã được Nhà nước tặng Huy chương Kháng chiến theo Quyết định số ……………. ngày... tháng... năm... của …………………….

Mức trợ cấp: ………………………………………… đồng

(Bằng chữ……………………………………………………………………………)

Điều 2. Các ông (bà) Trưởng phòng Người có công, Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội ……………… và ông (bà) …………………………. chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Cục NCC-Bộ LĐTBXH;
- Lưu:

GIÁM ĐỐC
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

 

11. Thủ tục giải quyết hồ sơ hưởng chế độ mai táng phí

-Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng UBND cấp huyện, thị xã, thành phố

Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ :

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và hẹn thời gian giao trả.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ : Sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30 vào các ngày làm việc trong tuần.

Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng UBND cấp huyện, thị xã, thành phố theo các bước sau :

+ Nộp giấy biên nhận

+ Nhận kết quả

Thời gian trả hồ sơ : Sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30 vào các ngày làm việc trong tuần.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng UBND cấp huyện, thị xã, thành phố

- Thành phần, số lượng hồ sơ :

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm :

+ Bản khai của đại diện thân nhân (kèm theo bản ủy quyền) hoặc người tổ chức mai táng.

+ Bản sao Giấy chứng tử.

+ Hồ sơ của người có công với cách mạng.

+ Quyết định trợ cấp.

b) Số lượng hồ sơ : 01 ( bộ )

- Thời hạn giải quyết : Trong 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính :

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định : Sở Lao động – TBXH

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động – TBXH.

+ Cơ quan phối hợp: UBND cấp xã

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Lập phiếu báo giảm và tổng hợp danh sách gửi về Sở Lao động – TBXH

- Lệ phí : Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu t khai:

+ Bản khai của đại diện thân nhân (kèm theo bản ủy quyền) hoặc người tổ chức mai táng (Mẫu TT1).

+ Quyết định trợ cấp (Mẫu TT2) theo Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động-TBXH.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính : không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính :

+ Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ, Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

+ Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động – TBXH hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân.

 

MẪU TT1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

 

BẢN KHAI

HƯỞNG CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI KHI NGƯỜI CÓ CÔNG TỪ TRẦN

1. Họ và tên người có công từ trần:......................................................................

Sinh ngày ….. tháng ……..... năm ………………….. Nam/Nữ:...........................

Nguyên quán:...........................................................................................................

Trú quán:..................................................................................................................

Thuộc đối tượng hưởng trợ cấp ưu đãi (1):..............................................................................

Số sổ trợ cấp (nếu có): ……………………. Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động:...

Từ trần ngày... tháng... năm...

Theo giấy chứng tử số... ngày... tháng... năm... của Ủy ban nhân dân xã (phường)...

Trợ cấp đã nhận đến hết tháng …… năm...Mức trợ cấp: ……………………………………………

2. Họ và tên người nhận mai táng phí:....................................................................

Sinh ngày... tháng... năm ……………………. Nam/Nữ: …………………………

Nguyên quán:..............................................................................................................

Trú quán:.....................................................................................................................

Quan hệ với người có công với cách mạng từ trần:..................................................................

3. Họ và tên người nhận trợ cấp một lần:...............................................................................

Sinh ngày ….. tháng... năm …………Nam/Nữ: ………………………………….

Nguyên quán:...........................................................................................................

Trú quán:..................................................................................................................

Quan hệ với người có công với cách mạng từ trần:..................................................

4. Thân nhân người có công

a) Danh sách thân nhân (2)

TT

Họ và tên

Năm sinh

Trú quán

Quan hệ với người có công

Nghề nghiệp

Hoàn cảnh hiện tại (3)

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

b) Phần khai chi tiết về con người có công từ đủ 18 tuổi trở lên đang tiếp tục đi học tại cơ sở đào tạo hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng.

TT

Họ và tên

Năm sinh

Thời điểm bị khuyết tật (4)

Thời điểm kết thúc bậc học phổ thông

Cơ sở giáo dục đang theo học

Tên cơ sở

Thời gian bắt đầu đi học

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.... ngày... tháng... năm...
Xác nhận của xã, phường ………….
Ông (bà) ………………….hiện cư trú tại ……………………………
TM. UBND
Quyền hạn, chức vụ người ký
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

.... ngày... tháng... năm...
Người khai
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Ghi chú: Người có công trước khi từ trần thuộc đối tượng hưởng trợ cấp một lần (người hoạt động kháng chiến được tặng thưởng huân, huy chương, người có công giúp đỡ cách mạng được tặng huy chương) thì thân nhân chỉ khai mục 1 và mục 2.

(1) Ghi rõ đối tượng: thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc...

(2) Lập danh sách thân nhân đủ điều kiện hưởng trợ cấp tuất.

(3) Ghi rõ sống cô đơn, không nơi nương tựa hoặc con mồ côi cả cha mẹ.

(4) Ghi rõ thời điểm bị khuyết tật: dưới 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên (trường hợp không có con bị khuyết tật thì bỏ cột này).

 

MẪU TT2

UBND TỈNH, THÀNH PHỐ ….
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: …../QĐ-

…., ngày … tháng … năm.....

 

Số hồ sơ: ……./……

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TRỢ CẤP ĐỐI VỚI THÂN NHÂN CỦA NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG TỪ TRẦN

GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

Căn cứ Nghị định số.../NĐ-CP ngày... tháng... năm... của Chính phủ quy định về mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Người có công,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Trợ cấp mai táng phí đối với ông (bà): ……………………………………

Sinh ngày... tháng... năm ………………………. Nam/Nữ: ………………………

Nguyên quán:.............................................................................................................

Trú quán:....................................................................................................................

Quan hệ với người có công với cách mạng từ trần:....................................................

Múc trợ cấp: ……………………………………………………..

(Bằng chữ: ……………………………………………………………….)

2. Trợ cấp một lần đối với ông (bà): ………………………………………..

Sinh ngày... tháng …….. năm ……………… Nam/Nữ: ………………………….

Nguyên quán:..............................................................................................................

Trú quán:....................................................................................................................

Quan hệ với người có công với cách mạng từ trần:....................................................

Mức trợ cấp …………………………………

(Bằng chữ ………………………………………………………………………….)

3. Trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho những thân nhân có tên dưới đây kể từ ngày... tháng... năm... như sau:

TT

Họ tên

Năm sinh

Mối quan hệ với NCC

Mức trợ cấp

Thời điểm hưởng

Tiền tuất

Tuất nuôi dưỡng

Tổng cộng

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

Trợ cấp được truy lĩnh (nếu có) …………...(*) ……………. đồng

(Bằng chữ: ………………………………………………………………..)

Điều 2. Các ông (bà) Trưởng phòng Người có công, Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội ………………………… và ông (bà) …………………… chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Cục NCC-Bộ LĐTBXH;
- …….;
- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú: (*) Ghi rõ thời gian, mức trợ cấp theo quy định tại từng thời điểm.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1544/QĐ-UBND ngày 11/09/2013 công bố thủ tục hành chính sửa đổi thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.974

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.124.74