Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Quyết định 1544/QĐ-UBND bộ thủ tục hành chính thẩm quyền giải quyết Sở Giao thông Lâm Đồng 2016

Số hiệu: 1544/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Đoàn Văn Việt
Ngày ban hành: 12/07/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1544/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 12 tháng 7 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH LÂM ĐỒNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. Bãi bỏ các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải đã được UBND tỉnh công bố tại các Quyết định sau: số 2139/QĐ-UBND ngày 25/8/2009; số 1322/QĐ-UBND ngày 16/6/2010; số 2691/QĐ-UBND ngày 19/11/2010; số 2356/QĐ-UBND ngày 18/10/2011; số 1852/QĐ-UBND ngày 31/8/2012; số 1429/QĐ-UBND ngày 31/7/2013; số 820/QĐ-UBND ngày 25/4/2014; số 2663/QĐ-UBND ngày 10/12/2015.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (Cục KSTTHC);
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Cổng thông tin Điện tử tỉnh;
- Websi
te VP UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, NC.

CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt

 

BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH LÂM ĐỒNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1544/QĐ-UBND ngày 12/7/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

Phần I

DANH MỤC TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

TT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

I. LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ

1.

Thẩm định hồ sơ thiết kế cải tạo phương tiện cơ giới đường bộ

2.

Cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo

3.

Đăng ký xe máy chuyên dùng lần đầu

4.

Sang tên đăng ký xe máy chuyên dùng trong cùng một tỉnh, thành phố

5.

Sang tên chủ sở hữu xe máy chuyên dùng khác tỉnh, thành phố

6.

Cấp lại đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng

7.

Cấp đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng

8.

Di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng

9.

Xóa số đăng ký xe máy chuyên dùng

10.

Cấp đăng ký xe máy chuyên dùng có thời hạn

11.

Đổi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng

12.

Tổ chức sát hạch và cấp mới giấy phép lái xe mô tô, xe ba bánh (A1, A2, A3)

13.

Tổ chức sát hạch và cấp mới giấy phép lái xe ô tô, máy kéo (hạng A4, B1, B2, C, D, E, F

14.

Cấp đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp

15.

Cấp đổi giấy phép lái xe do ngành Công an cấp

16.

Cấp đổi giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp cho quân nhân

17.

Cấp lại giấy phép lái xe quá thời hạn sử dụng

18.

Cấp đổi giấy phép lái xe của nước ngoài cấp cho người nước ngoài

19.

Cấp đổi giấy phép lái xe cho khách du lịch nước ngoài lái xe vào Việt Nam

20.

Cấp lại giấy phép lái xe bị mất

21.

Cấp, đổi giấy phép xe tập lái

22.

Lập lại hồ sơ gốc giấy phép lái xe

23.

Cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe

24.

Cấp mới Giấy phép đào tạo lái xe mô tô, máy kéo, ô tô

25.

Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe mô tô, máy kéo, ô tô

26.

Cấp, cấp lại giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

27.

Đăng ký khai thác, điều chỉnh tăng tần suất chạy xe

28.

Cấp, đổi phù hiệu

29.

Cấp biển hiệu xe ô tô vận chuyển khách du lịch

30.

Đăng ký màu sơn đặc trưng đối với xe buýt hoặc biểu trưng (logo) và số điện thoại giao dịch đối với xe taxi

31.

Công bố đưa bến xe khách vào khai thác

32.

Công bố đưa trạm dừng nghỉ (trừ trạm dừng nghỉ trên quốc lộ) vào khai thác

33.

Cấp phép liên vận quốc tế Việt - Lào

34.

Gia hạn Giấy phép liên vận và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho các phương tiện của Lào

35.

Cấp phép liên vận Việt Nam - Campuchia đối với phương tiện phi thương mại

36.

Gia hạn giấy phép liên vận quốc tế Việt Nam - Campuchia đối với xe Campuchia khi lưu trú ở Việt Nam

37.

Công bố đưa bến xe hàng vào khai thác

38.

Cấp, cấp lại Giấy phép liên vận CLV

39.

Gia hạn Giấy phép liên vận CLV và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho các phương tiện của Lào và Campuchia

40.

Đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên vận quốc tế giữa Việt Nam - Lào - Campuchia

41.

Thẩm định dự án hoặc thẩm định thiết kế cơ sở đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước nhóm B và công trình từ cấp II trở xuống nhóm B đối với dự án không sử dụng vốn ngân sách nhà nước theo thẩm quyền

42.

Thẩm định dự án hoặc thẩm định thiết kế cơ sở đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước nhóm C và công trình từ cấp II trở xuống nhóm C đối với dự án không sử dụng vốn ngân sách nhà nước theo thẩm quyền (trừ dự án chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng)

43.

Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước nhóm C và công trình từ cấp II trở xuống nhóm C đối với dự án không sử dụng vốn ngân sách nhà nước theo thẩm quyền

44.

Thẩm định thiết kế và dự toán xây dựng công trình theo thẩm quyền

45.

Cấp phép thi công nút giao đấu nối vào các tuyến đường do Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng quản lý

46.

Cấp giấy phép thi công công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên các tuyến đường do Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng quản lý

47.

Cấp giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên các tuyến đường do Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng quản lý

48.

Cấp giấy phép lưu hành xe bánh xích tự hành trên đường bộ

49.

Xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển giao thông vận tải Việt Nam” đối với cá nhân ngoài ngành Giao thông vận tải

50.

Xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển giao thông vận tải Việt Nam” đối với cá nhân trong ngành Giao thông vận tải

II. LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

1.

Cấp đăng ký phương tiện thủy nội địa lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác

2.

Cấp đăng ký phương tiện thủy nội địa lần đầu đối với phương tiện đang khai thác

3.

Cấp đăng ký lại phương tiện thủy nội địa đối với trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc chuyển nơi đăng ký hộ khẩu

4.

Cấp đăng ký lại phương tiện thủy nội địa đối với trường hợp chuyển quyền sở hữu nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

5.

Cấp đăng ký lại phương tiện thủy nội địa đối với trường hợp chuyển quyền sở hữu nhưng thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

6.

Cấp đăng ký lại phương tiện thủy nội địa đối với trường hợp phương tiện thay đổi tính năng kỹ thuật

7.

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa do bị mất, hỏng

8.

Xóa đăng ký phương tiện thủy nội địa

9.

Cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa

10.

Chấp thuận xây dựng bến thủy nội địa

11.

Cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa

12.

Chấp thuận vận tải hành khách, hành lý, bao gửi theo tuyến cố định đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam

13.

Chấp thuận vận tải hành khách ngang sông

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1544/QĐ-UBND ngày 12/07/2016 công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lâm Đồng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.610

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.145.153
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!