Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1540/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị

Số hiệu: 1540/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Trị Người ký: Hà Sỹ Đồng
Ngày ban hành: 18/06/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1540/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 18 tháng 6 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI CHÍNH TỈNH QUẢNG TRỊ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 666/QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2020 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 1316/TT-STC ngày 27/4/2020 và của Chánh văn phòng UBND tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị.

Điều 2. Giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính căn cứ Quyết định này, thiết lập quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Quảng Trị,

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 1742/QĐ-UBND ngày 12/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, Các PCT UBND tỉnh;
- Chánh VP, các PVP UBND tỉnh;
- Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh;
- Lưu: VT, KSTTHC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hà Sỹ Đồng

 

PHỤ LỤC

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI CHÍNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1540/QĐ-UBND ngày 18/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh)

1. Quy trình nội bộ giải quyết TTHC không liên thông

STT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Nội dung công việc và trình tự các bước thực hiện

Thời gian chi tiết

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

I

LĨNH VỰC QUẢN LÝ GIÁ

1.

Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi cấp tỉnh.

2.002217.000.00.00.H50

05 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC

Chuyên viên

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

4 ngày

Phòng QLG&CS

 

Bước 2a

Phân công thụ lý hồ sơ

0,5 ngày

Phòng QLG&CS

Trưởng phòng

Bước 2b

Xử lý hồ sơ

3,5 ngày

Phòng QLG&CS

Chuyên viên

Bước 3

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC

Chuyên viên

Bước 4

Trả kết quả

Không tính thời gian

Trung tâm PVHCC

Chuyên viên

2.

Quyết định giá thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh

1.006241.000.00.00.H50

45 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

1 ngày

Trung tâm PVHCC

Chuyên viên

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

40 ngày

Phòng QLG&CS

 

Bước 2a

Phân công thụ lý hồ sơ

1 ngày

Phòng QLG&CS

Trưởng phòng

Bước 2b

Xử lý, thẩm định hồ sơ

37 ngày

Phòng QLG&CS

Chuyên viên

Bước 2c

Soát xét, ký nháy

2 ngày

Phòng QLG&CS

Trưởng phòng

Bước 3

Phê duyệt hồ sơ

3 ngày

Sở Tài chính

Lãnh đạo Sở

Bước 4

Tiếp nhận kết quả

1 ngày

Trung tâm PVHCC

Chuyên viên

Bước 5

Trả kết quả

Không tính thời gian

Trung tâm PVHCC

Chuyên viên

II

LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÔNG SẢN

3.

Thanh toán chi phí liên quan đến bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất

1.006216.000.00.00.H50

45 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ..

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

1 ngày

Trung tâm PVHCC

Chuyên viên

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

40 ngày

 

 

Bước 2a

Phân công thụ lý hồ sơ

1 ngày

Phòng QLG&CS

Trưởng phòng

Bước 2b

Xem xét, thẩm định hồ sơ

38 ngày

Phòng QLG&CS

Chuyên viên

Bước 2c

Soát xét, ký nháy

1 ngày

Phòng QLG&CS

Trưởng phòng

Bước 3

Phê duyệt, thẩm định hồ sơ

3 ngày

Sở Tài chính

Lãnh đạo Sở

Bước 4

Tiếp nhận kết quả

1 ngày

Trung tâm PVHCC

Chuyên viên

Bước 5

Trả kết quả

Không tính thời gian

Trung tâm PVHCC

Chuyên viên

4.

Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công

1.005429.000.00.00.H50

30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

1 ngày

Trung tâm PVHCC

Chuyên viên

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

23 ngày

 

 

Bước 2a

Phân công thụ lý hồ sơ

1 ngày

Phòng QLG&CS

Trưởng phòng

Bước 2b

Xem xét, thẩm định hồ sơ

20 ngày

Phòng QLG&CS

Chuyên viên

Bước 2c

Soát xét, ký nháy

2 ngày

Phòng QLG&CS

Trưởng phòng

Bước 3

Phê duyệt, thẩm định hồ sơ

5 ngày

Sở Tài chính

Lãnh đạo Sở

Bước 4

Tiếp nhận kết quả

1 ngày

Trung tâm PVHCC

Chuyên viên

Bước 5

Trả kết quả

Không tính thời gian

Trung tâm PVHCC

Chuyên viên

III

LĨNH VỰC TIN HỌC VÀ THỐNG KÊ TÀI CHÍNH

5.

Thủ tục đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách

2.002206.000.00.00.H50

- Trường hợp nộp trực tiếp/BCCI: 03 ngày làm việc.

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

TT PVHCC

Chuyên viên

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

1,5 ngày

Văn phòng

Chuyên viên

Bước 3

Phê duyệt hồ sơ

0,5 ngày

Văn phòng

Phó Chánh VP

Bước 4

Nhận kết quả

0,5 ngày

TTPVHCC

Chuyên viên

Bước 5

Trả kết quả

Không tính thời gian

TT PVHCC

Chuyên viên

- Trường hợp nộp trực tuyến: 02 ngày làm việc.

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC

Chuyên viên

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

0,5 ngày

Văn phòng

Chuyên viên

Bước 3

Phê duyệt hồ sơ

0,5 ngày

Văn phòng

Phó Chánh VP

Bước 4

Nhận kết quả

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC

Chuyên viên

Bước 5

Trả kết quả

Không tính thời gian

Trung tâm PVHCC

Chuyên viên

Tổng cộng: 05 quy trình

2. Quy trình nội bộ giải quyết TTHC liên thông cùng cấp

STT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Nội dung công việc và trình tự các bước thực hiện

Thời gian chi tiết

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

I

LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÔNG SẢN

1.

Quyết định Điều chuyển tài sản công

1.005422.000.00.00.H50

30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

1 ngày

Trung tâm PVHCC

Chuyên viên

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

17 ngày

 

 

Bước 2a

Phân công thụ lý hồ sơ

7 ngày

Phòng QLG&CS

Trưởng phòng

Bước 2b

Xem xét, thẩm định hồ sơ

15 ngày

Phòng QLG&CS

Chuyên viên

Bước 2c

Soát xét, ký nháy

1 ngày

Phòng QLG&CS

Trưởng phòng

Bước 3

Trường hợp tài sản <500 triệu đồng: Phê duyệt, thẩm định hồ sơ và chuyển trả kết quả cho TT PVHCC

11 ngày

Sở Tài chính

Lãnh đạo Sở

Trường hợp tài sản >=500 triệu đồng: Phê duyệt, thẩm định hồ sơ

1 ngày

Sở Tài chính

Lãnh đạo Sở

Bước 4

Trình UBND tỉnh

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC

Chuyên viên

Bước 5

UBND tỉnh phê duyệt

9,5 ngày

Văn phòng UBND tỉnh trình UBND tỉnh phê duyệt

- Chuyên viên Lãnh đạo UBND tỉnh

Bước 6

Tiếp nhận kết quả

01 ngày

Trung tâm PVHCC

Chuyên viên

Bước 7

Trả kết quả

Không tính thời gian

Trung tâm PVHCC

Chuyên viên

2.

Quyết định bán tài sản công

1.005423.000.00.00.H50

30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

1 ngày

Trung tâm PVHCC

Chuyên viên

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

17 ngày

 

 

Bước 2a

Phân công thụ lý hồ sơ

1 ngày

Phòng QLG&CS

Trưởng phòng

Bước 2b

Xem xét, thẩm định hồ sơ

15 ngày

Phòng QLG&CS

Chuyên viên

Bước 2c

Soát xét, ký nháy

1 ngày

Phòng QLG&CS

Trưởng phòng

Bước 3

Trường hợp tài sản <500 triệu đồng: Phê duyệt, thẩm định hồ sơ và chuyển trả kết quả cho TTPVHCC

11 ngày

Sở Tài chính

Lãnh đạo Sở

Trường hợp tài sản >=500 triệu đồng: Phê duyệt, thẩm định hồ sơ

1 ngày

Sở Tài chính

Lãnh đạo Sở

Bước 4

Trình UBND tỉnh

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC

Chuyên viên

Bước 5

UBND tỉnh phê duyệt

9,5 ngày

Văn phòng UBND tỉnh trình UBND tỉnh phê duyệt

- Chuyên viên

- Lãnh đạo UBND tỉnh

Bước 6

Tiếp nhận kết quả

01 ngày

Trung tâm PVHCC

Chuyên viên

Bước 7

Trả kết quả

Không tính thời gian

Trung tâm PVHCC

Chuyên viên

3.

Quyết định thanh lý tài sản công

1.005426.000.00.00.H50

30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

1 ngày

Trung tâm PVHCC

Chuyên viên

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

17 ngày

 

 

Bước 2a

Phân công thụ lý hồ sơ

1 ngày

Phòng QLG&CS

Trưởng phòng

Bước 2b

Xem xét, thẩm định hồ sơ

15 ngày

Phòng QLG&CS

Chuyên viên

Bước 2c

Soát xét, ký nháy

1 ngày

Phòng QLG&CS

Trưởng phòng

Bước 3

Trường hợp tài sản <500 triệu đồng: Phê duyệt, thẩm định hồ sơ và chuyển trả kết quả cho TT PVHCC

11 ngày

Sở Tài chính

Lãnh đạo Sở

Trường hợp tài sản >=500 triệu đồng: Phê duyệt, thẩm định hồ sơ

1 ngày

Sở Tài chính

Lãnh đạo Sở

Bước 4

Trình UBND tỉnh

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC

Chuyên viên

Bước 5

UBND tỉnh phê duyệt

9,5 ngày

Văn phòng UBND tỉnh trình UBND tỉnh phê duyệt

- Chuyên viên

Lãnh đạo UBND tỉnh

Bước 6

Tiếp nhận kết quả

01 ngày

Trung tâm PVHCC

Chuyên viên

Bước 7

Trả kết quả

Không tính thời gian

Trung tâm PVHCC

Chuyên viên

4.

Cho thuê quyền khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung.

1.006343.000.00.00.H50

30 ngày kể từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhận được hồ sơ hợp lệ của đơn vị quản lý công trình.

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

1 ngày

Trung tâm PVHCC

Chuyên viên

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

17 ngày

 

 

Bước 2a

Phân công thụ lý hồ sơ

1 ngày

Phòng QLG&CS

Trưởng phòng

Bước 2b

Xem xét, thẩm định hồ sơ

15 ngày

Phòng QLG&CS

Chuyên viên

Bước 2c

Soát xét, ký nháy

1 ngày

Phòng QLG&CS

Trưởng phòng

Bước 3

Phê duyệt, thẩm định hồ sơ

1 ngày

Sở Tài chính

Lãnh đạo Sở

Bước 4

Trình UBND tỉnh

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC

Chuyên viên

Bước 5

UBND tỉnh phê duyệt

10 ngày

Văn phòng UBND tỉnh trình UBND tỉnh phê duyệt

- Chuyên viên Lãnh đạo UBND tỉnh

Bước 6

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Trung lâm PVHCC

Chuyên viên

Bước 7

Trả kết quả

Không tính thời gian

Trung tâm PVHCC

Chuyên viên

5.

Thanh lý công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung.

1.006344.000.00.00.H50

20 ngày kể từ ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

1 ngày

Trung lâm PVHCC

Chuyên viên

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

10 ngày

 

 

Bước 2a

Phân công thụ lý hồ sơ

1 ngày

Phòng QLG&CS

Trưởng phòng

Bước 2b

Xem xét, thẩm định hồ sơ

8 ngày

Phòng QLG&CS

Chuyên viên

Bước 2c

Soát xét, ký nháy

1 ngày

Phòng QLG&CS

Trưởng phòng

Bước 3

Phê duyệt, thẩm định hồ sơ

1 ngày

Sở Tài chính

Lãnh đạo Sở

Bước 4

Trình UBND tỉnh

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC

Chuyên viên

Bước 5

UBND tỉnh phê duyệt

7 ngày

Văn phòng UBND tỉnh trình UBND tỉnh phê duyệt

- Chuyên viên

- Lãnh đạo UBND tỉnh

Bước 6

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC

Chuyên viên

Bước 7

Trả kết quả

Không tính thời gian

Trung tâm PVHCC

Chuyên viên

6.

Điều chuyển công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung

1.006339.000.00.00. H50

20 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

1 ngày

Trung tâm PVHCC

Chuyên viên

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

10 ngày

 

 

Bước 2a

Phân công thụ lý hồ sơ

1 ngày

Phòng QLG&CS

Trưởng phòng

Bước 2b

Xem xét, thẩm định hồ sơ

8 ngày

Phòng QLG&CS

Chuyên viên

Bước 2c

Soát xét, ký nháy

1 ngày

Phòng QLG&CS

Trưởng phòng

Bước 3

Phê duyệt, thẩm định hồ sơ

1 ngày

Sở Tài chính

Lãnh đạo Sở

Bước 4

Trình UBND tỉnh

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC

Chuyên viên

Bước 5

UBND tỉnh phê duyệt

7 ngày

Văn phòng UBND tỉnh trình UBND tỉnh phê duyệt

- Chuyên viên Lãnh đạo UBND tỉnh

Bước 6

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC

Chuyên viên

Bước 7

Trả kết quả

Không tính thời gian

Trung tâm PVHCC

Chuyên viên

7.

Quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị huỷ hoại thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND tỉnh

1.005428.000.00.00.H50

30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

1 ngày

Trung tâm PVHCC

Chuyên viên

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

17 ngày

 

 

Bước 2a

Phân công thụ lý hồ sơ

1 ngày

Phòng QLG&CS

Trưởng phòng

Bước 2b

Xem xét, thẩm định hồ sơ

15 ngày

Phòng QLG&CS

Chuyên viên

Bước 2c

Soát xét, ký nháy

1 ngày

Phòng QLG&CS

Trưởng phòng

Bước 3

Trường hợp tài sản <500 triệu đồng: Phê duyệt, thẩm định hồ sơ và chuyển trả kết quả cho TT PVHCC

11 ngày

Sở Tài chính

Lãnh đạo Sở

Trường hợp tài sản >=500 triệu đồng: Phê duyệt, thẩm định hồ sơ

1 ngày

Sở Tài chính

Lãnh đạo Sở

Bước 4

Trình UBND tỉnh

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC

Chuyên viên

Bước 5

UBND tỉnh phê duyệt

9,5 ngày

Văn phòng UBND tỉnh trình UBND tỉnh phê duyệt

- Chuyên viên

- Lãnh đạo UBND tỉnh

Bước 6

Tiếp nhận kết quả

01 ngày

Trung tâm PVHCC

Chuyên viên

Bước 7

Trả kết quả

Không tính thời gian

Trung tâm PVHCC

Chuyên viên

8.

Thủ tục xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án khi dự án kết thúc

1.005432.000.00.00.H50

- Trường hợp tài sản <500 triệu đồng: 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

1 ngày

Trung tâm PVHCC

Chuyên viên

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

23 ngày

 

 

Bước 2a

Phân công thụ lý hồ sơ

1 ngày

Phòng QLG&CS

Trưởng phòng

Bước 2b

Xem xét, thẩm định hồ sơ

21 ngày

Phòng QLG&CS

Chuyên viên

Bước 2c

Soát xét, ký nháy

1 ngày

Phòng QLG&CS

Trưởng phòng

Bước 3

Phê duyệt, thẩm định hồ sơ

5 ngày

Sở Tài chính

Lãnh đạo Sở

Bước 4

Tiếp nhận kết quả

1 ngày

Trung tâm PVHCC

Chuyên viên

Bước 5

Trả kết quả

Không tính thời gian

Trung tâm PVHCC

Chuyên viên

- Trường hợp tài sản >= 500 triệu đồng: 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

1 ngày

Trung tâm PVHCC

Chuyên viên

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

17 ngày

 

 

Bước 2a

Phân công thụ lý hồ sơ

1 ngày

Phòng QLG&CS

Trưởng phòng

Bước 2b

Xem xét, thẩm định hồ sơ

15 ngày

Phòng QLG&CS

Chuyên viên

Bước 2c

Soát xét, ký nháy

1 ngày

Phòng QLG&CS

Trưởng phòng

Bước 3

Phê duyệt, thẩm định hồ sơ

1 ngày

Sở Tài chính

Lãnh đạo Sở

Bước 4

Trình UBND tỉnh

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC

Chuyên viên

Bước 5

UBND tỉnh phê duyệt

10 ngày

Văn phòng UBND tỉnh trình UBND tỉnh phê duyệt

- Chuyên viên

- Lãnh đạo UBND tỉnh

Bước 6

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC

Chuyên viên

Bước 7

Trả kết quả

Không tính thời gian

Trung tâm PVHCC

Chuyên viên

9.

Thủ tục xử lý tài sản bị hư hỏng, không sử dụng được hoặc không còn nhu cầu sử dụng trong quá trình thực hiện dự án. 1.005433.000.00.00.H50

- Trường hợp tài sản <500 triệu đồng: 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

1 ngày

Trung tâm PVHCC

Chuyên viên

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

23 ngày

 

 

Bước 2a

Phân công thụ lý hồ sơ

1 ngày

Phòng QLG&CS

Trưởng phòng

Bước 2b

Xem xét, thẩm định hồ sơ

21 ngày

Phòng QLG&CS

Chuyên viên

Bước 2c

Soát xét, ký nháy

1 ngày

Phòng QLG&CS

Trưởng phòng

Bước 3

Phê duyệt, thẩm định hồ sơ

5 ngày

Sở Tài chính

Lãnh đạo Sở

Bước 6

Tiếp nhận kết quả

1 ngày

Trung tâm PVHCC

Chuyên viên

Bước 7

Trả kết quả

Không tính thời gian

Trung tâm PVHCC

Chuyên viên

- Trường hợp tài sản >-500 triệu đồng: 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

1 ngày

Trung tâm PVHCC

Chuyên viên

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

17 ngày

 

 

Bước 2a

Phân công thụ lý hồ sơ

1 ngày

Phòng QLG&CS

Trưởng phòng

Bước 2b

Xem xét, thẩm định hồ sơ

15 ngày

Phòng QLG&CS

Chuyên viên

Bước 2c

Soát xét, ký nháy

1 ngày

Phòng QLG&CS

Trưởng phòng

Bước 3

Phê duyệt, thẩm định hồ sơ

1 ngày

Sở Tài chính

Lãnh đạo Sở

Bước 4

Trình UBND tỉnh

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC

Chuyên viên

Bước 5

UBND tỉnh phê duyệt

10 ngày

Văn phòng UBND tỉnh trình UBND tỉnh phê duyệt

- Chuyên viên

- Lãnh đạo UBND tỉnh

Bước 6

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC

Chuyên viên

Bước 7

Trả kết quả

Không tính thời gian

Trung tâm PVHCC

Chuyên viên

10.

Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị 1.005417.000.00.00.H50

30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

1 ngày

Trung tâm PVHCC

Chuyên viên

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

17 ngày

 

 

Bước 2a

Phân công thụ lý hồ sơ

1 ngày

Phòng QLG&CS

Trưởng phòng

Bước 2b

Xem xét, thẩm định hồ sơ

15 ngày

Phòng QLG&CS

Chuyên viên

Bước 2c

Soát xét, ký nháy

1 ngày

Phòng QLG&CS

Trưởng phòng

Bước 3

Trường hợp tài sản <500 triệu đồng: Phê duyệt, thẩm định hồ sơ và chuyển trả kết quả cho TT PVHCC

11 ngày

Sở Tài chính

Lãnh đạo Sở

Trường hợp tài sản >=500 triệu đồng: Phê duyệt, thẩm định hồ sơ

1 ngày

Sở Tài chính

Lãnh đạo Sở

Bước 4

Trình UBND tỉnh

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC

Chuyên viên

Bước 5

UBND tỉnh phê duyệt

9,5 ngày

Văn phòng UBND tỉnh trình UBND tỉnh phê duyệt

- Chuyên viên

- Lãnh đạo UBND tỉnh

Bước 6

Tiếp nhận kết quả

01 ngày

Trung tâm PVHCC

Chuyên viên

Bước 7

Trả kết quả

Không tính thời gian

Trung tâm PVHCC

Chuyên viên

11.

Quyết định sử dụng tài sản công để tham gia dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh.

1.005419.000.00.00.H50

30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

1 ngày

Trung tâm PVHCC

Chuyên viên

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

12 ngày

 

 

Bước 2a

Phân công thụ lý hồ sơ

1 ngày

Phòng QLG&CS

Trưởng phòng

Bước 2b

Xem xét, thẩm định hồ sơ

10 ngày

Phòng QLG&CS

Chuyên viên

Bước 2c

Soát xét, ký nháy

1 ngày

Phòng QLG&CS

Trưởng phòng

Bước 3

Phê duyệt, thẩm định hồ sơ

1 ngày

Sở Tài chính

Lãnh đạo Sở

Bước 4

Trình UBND tỉnh

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC

Chuyên viên

Bước 5

UBND tỉnh phê duyệt gửi trình thường trực HĐND tỉnh

4 ngày

Văn phòng UBND tỉnh trình UBND

- Chuyên viên

- Lãnh đạo UBND tỉnh

Bước 6

Thẩm định cho ý kiến

10 ngày

Thường trực HĐND tỉnh

Thường trực HĐND tỉnh

Bước 7

UBND tỉnh phê duyệt

3 ngày

Văn phòng UBND tỉnh trình UBND tỉnh phê duyệt

- Chuyên viên

- Lãnh đạo UBND tỉnh

Bước 8

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC

Chuyên viên

Bước 9

Trả kết quả

Không tính thời gian

Trung tâm PVHCC

Chuyên viên

12.

Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nước

1.005420.000.00.00.H50

30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

1 ngày

Trung tâm PVHCC

Chuyên viên

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

17 ngày

 

 

Bước 2a

Phân công thụ lý hồ sơ

1 ngày

Phòng QLG&CS

Trưởng phòng

Bước 2b

Xem xét, thẩm định hồ sơ

15 ngày

Phòng QLG&CS

Chuyên viên

Bước 2c

Soát xét, ký nháy

1 ngày

Phòng QLG&CS

Trưởng phòng

Bước 3

Phê duyệt, thẩm định hồ sơ

1 ngày

Sở Tài chính

Lãnh đạo Sở

Bước 4

Trình UBND tỉnh

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC

Chuyên viên

Bước 5

UBND tỉnh phê duyệt

10 ngày

Văn phòng UBND tỉnh trình UBND tỉnh phê duyệt

- Chuyên viên

- Lãnh đạo UBND tỉnh

Bước 6

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC

Chuyên viên

Bước 7

Trả kết quả

Không tính thời gian

Trung tâm PVHCC

Chuyên viên

13.

Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp thu hồi tài sản công theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 41 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND tỉnh.

1.005421.000.00.00.H50

60 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

1 ngày

Trung tâm PVHCC

Chuyên viên

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

30 ngày

 

 

Bước 2a

Phân công thụ lý hồ sơ

1 ngày

Phòng QLG&CS

Trưởng phòng

Bước 2b

Xem xét, thẩm định hồ sơ

28 ngày

Phòng QLG&CS

Chuyên viên

Bước 2c

Soát xét, ký nháy

1 ngày

Phòng QLG&CS

Trưởng phòng

Bước 3

Phê duyệt, thẩm định hồ sơ

10 ngày

Sở Tài chính

Lãnh đạo Sở

Bước 4

Trình UBND tỉnh

1 ngày

Trung tâm PVHCC

Chuyên viên

Bước 5

UBND tỉnh phê duyệt

17 ngày

Văn phòng UBND tỉnh trình UBND tỉnh phê duyệt

- Chuyên viên

- Lãnh đạo UBND tỉnh

Bước 6

Tiếp nhận kết quả

1 ngày

Trung tâm PVHCC

Chuyên viên

Bước 7

Trả kết quả

Không tính thời gian

Trung tâm PVHCC

Chuyên viên

14.

Quyết định tiêu hủy tài sản công thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND tỉnh.

1.005427.000.00.00.H50

30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

1 ngày

Trung tâm PVHCC

Chuyên viên

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

17 ngày

 

 

Bước 2a

Phân công thụ lý hồ sơ

1 ngày

Phòng QLG&CS

Trưởng phòng

Bước 2b

Xem xét, thẩm định hồ sơ

15 ngày

Phòng QLG&CS

Chuyên viên

Bước 2c

Soát xét, ký nháy

1 ngày

Phòng QLG&CS

Trưởng phòng

Bước 3

Phê duyệt, thẩm định hồ sơ

1 ngày

Sở Tài chính

Lãnh đạo Sở

Bước 4

Trình UBND tỉnh

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC

Chuyên viên

Bước 5

UBND tỉnh phê duyệt

10 ngày

Văn phòng UBND tỉnh trình UBND tỉnh phê duyệt

- Chuyên viên

- Lãnh đạo UBND tỉnh

Bước 6

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC

Chuyên viên

Bước 7

Trả kết quả

Không tính thời gian

Trung tâm PVHCC

Chuyên viên

15.

Hoàn trả hoặc khấu trừ tiền sử dụng đất đã nộp hoặc tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã trả vào nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội 2.002173.000 00.00.H50.

30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

1 ngày

Trung tâm PVHCC

Chuyên viên

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

17 ngày

 

 

Bước 2a

Phân công thụ lý hồ sơ

1 ngày

Phòng QLG&CS

Trưởng phòng

Bước 2b

Xem xét, thẩm định hồ sơ

15 ngày

Phòng QLG&CS

Chuyên viên

Bước 2c

Soát xét, ký nháy

1 ngày

Phòng QLG&CS

Trưởng phòng

Bước 3

Phê duyệt, thẩm định hồ sơ

1 ngày

Sở Tài chính

Lãnh đạo Sở

Bước 4

Trình UBND tỉnh

1 ngày

Trung tâm PVHCC

Chuyên viên

Bước 5

UBND tỉnh phê duyệt

10 ngày

Văn phòng UBND tỉnh trình UBND tỉnh phê duyệt

- Chuyên viên

- Lãnh đạo UBND tỉnh

Bước 6

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC

Chuyên viên

Bước 7

Trả kết quả

Không tính thời gian

Trung tâm PVHCC

Chuyên viên

16.

Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư thuộc thẩm quyền Thường trực HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

1.005416.000.00.00.H50

30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

1 ngày

Trung tâm PVHCC

Chuyên viên

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

17 ngày

 

 

Bước 2a

Phân công thụ lý hồ sơ

1 ngày

Phòng QLG&CS

Trưởng phòng

Bước 2b

Xem xét, thẩm định hồ sơ

15 ngày

Phòng QLG&CS

Chuyên viên

Bước 2c

Soát xét, ký nháy

1 ngày

Phòng QLG&CS

Trưởng phòng

Bước 3

Trường hợp tài sản <500 triệu đồng: Phê duyệt, thẩm định hồ sơ và chuyển trả kết quả cho TT PVHCC

11 ngày

Sở Tài chính

Lãnh đạo Sở

Trường hợp tài sản >=500 triệu đồng: Phê duyệt, thẩm định hồ sơ

1 ngày

Sở Tài chính

Lãnh đạo Sở

Bước 4

Trình UBND tỉnh

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC

Chuyên viên

Bước 5

UBND tỉnh phê duyệt

9,5 ngày

Văn phòng UBND tỉnh trình UBND tỉnh phê duyệt

- Chuyên viên

- Lãnh đạo UBND tỉnh

Bước 6

Tiếp nhận kết quả

01 ngày

Trung tâm PVHCC

Chuyên viên

Bước 7

Trả kết quả

Không tính thời gian

Trung tâm PVHCC

Chuyên viên

17.

Thủ tục xem xét việc sử dụng quỹ đất của cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước tại vị trí cũ do cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước thuộc địa phương quản lý, để thanh toán Dự án BT đầu tư xây dựng công trình tại vị trí mới

1.006416.000.00.00.H50

20 ngày, kể từ ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

1 ngày

Trung tâm PVHCC

Chuyên viên

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

10 ngày

 

 

Bước 2a

Phân công thụ lý hồ sơ

1 ngày

Phòng QLG&CS

Trưởng phòng

Bước 2b

Xem xét, thẩm định hồ sơ

9 ngày

Phòng QLG&CS

Chuyên viên

Bước 2c

Soát xét, ký nháy

1 ngày

Phòng QLG&CS

Trưởng phòng

Bước 3

Phê duyệt, thẩm định hồ sơ

1 ngày

Sở Tài chính

Lãnh đạo Sở

Bước 4

Trình UBND tỉnh

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC

Chuyên viên

Bước 5

UBND tỉnh phê duyệt

7 ngày

Văn phòng UBND tỉnh trình UBND tỉnh phê duyệt

- Chuyên viên

- Lãnh đạo UBND tỉnh

Bước 6

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC

Chuyên viên

Bước 7

Trả kết quả

Không tính thời gian

Trung tâm PVHCC

Chuyên viên

18.

Thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với tài sản do các tổ chức, cá nhân tự nguyện chuyển giao quyền sở hữu cho Nhà nước

1.006218.000.00.00.H50

14 Ngày làm việc

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

1 ngày

Trung tâm PVHCC

Chuyên viên

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

7 ngày

 

 

Bước 2a

Phân công thụ lý hồ sơ

0,5 ngày

Phòng QLG&CS

Trưởng phòng

Bước 2b

Xem xét, thẩm định hồ sơ

6 ngày

Phòng QLG&CS

Chuyên viên

Bước 2c

Soát xét, ký nháy

0,5 ngày

Phòng QLG&CS

Trưởng phòng

Bước 3

Phê duyệt, thẩm định hồ sơ

1 ngày

Sở Tài chính

Lãnh đạo Sở

Bước 4

Trình UBND tỉnh

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC

Chuyên viên

Bước 5

UBND tỉnh phê duyệt

4 ngày

Văn phòng UBND tỉnh trình UBND tỉnh phê duyệt

- Chuyên viên

- Lãnh đạo UBND tỉnh

Bước 6

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC

Chuyên viên

Bước 7

Trả kết quả

Không tính thời gian

Trung tâm PVHCC

Chuyên viên

19.

Thủ tục chi thưởng đối với tổ chức, cá nhân phát hiện tài sản chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đắm, tài sản bị đánh rơi, bỏ quên

1.006219.000.00.00.H50

120 ngày làm việc

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

1 ngày

Trung tâm PVHCC

Chuyên viên

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

87 ngày

 

 

Bước 2a

Phân công thụ lý hồ sơ

1 ngày

Phòng QLG&CS

Trưởng phòng

Bước 2b

Xem xét, thẩm định hồ sơ

85 ngày

Phòng QLG&CS

Chuyên viên

Bước 2c

Soát xét, ký nháy

1 ngày

Phòng QLG&CS

Trưởng phòng

Bước 3

Phê duyệt, thẩm định hồ sơ

5 ngày

Sở Tài chính

Lãnh đạo Sở

Bước 4

Trình UBND tỉnh

1 ngày

Trung tâm PVHCC

Chuyên viên

Bước 5

UBND tỉnh phê duyệt

25 ngày

Văn phòng UBND tỉnh trình UBND tỉnh phê duyệt

- Chuyên viên

- Lãnh đạo UBND tỉnh

Bước 6

Tiếp nhận kết quả

1 ngày

Trung tâm PVHCC

Chuyên viên

Bước 7

Trả kết quả

Không tính thời gian

Trung tâm PVHCC

Chuyên viên

20.

Thủ tục thanh toán phần giá trị của tái sản cho tổ chức, cá nhân ngẫu nhiên tìm thấy tài sản chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đắm, tài sản bị đánh rơi, bỏ quên nhưng không xác định được chủ sở hữu

1.006220.000.00.00. H50

120 ngày làm việc

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

1 ngày

Trung tâm PVHCC

Chuyên viên

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

87 ngày

 

 

Bước 2a

Phân công thụ lý hồ sơ

1 ngày

Phòng QLG&CS

Trưởng phòng

Bước 2b

Xem xét, thẩm định hồ sơ

85 ngày

Phòng QLG&CS

Chuyên viên

Bước 2c

Soát xét, ký nháy

1 ngày

Phòng QLG&CS

Trưởng phòng

Bước 3

Phê duyệt, thẩm định hồ sơ

5 ngày

Sở Tài chính

Lãnh đạo Sở

Bước 4

Trình UBND tỉnh

1 ngày

Trung tâm PVHCC

Chuyên viên

Bước 5

UBND tỉnh phê duyệt

25 ngày

Văn phòng UBND tỉnh trình UBND tỉnh phê duyệt

- Chuyên viên

- Lãnh đạo UBND tỉnh

Bước 6

Tiếp nhận kết quả

1 ngày

Trung tâm PVHCC

Chuyên viên

Bước 7

Trả kết quả

Không tính thời gian

Trung tâm PVHCC

Chuyên viên

21.

Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê

1.005430.000.00.00.H50

60 ngày làm việc

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

1 ngày

Trung tâm PVHCC

Chuyên viên

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

18 ngày

 

 

Bước 2a

Phân công thụ lý hồ sơ

1 ngày

Phòng QLG&CS

Trưởng phòng

Bước 2b

Xem xét, thẩm định hồ sơ

15 ngày

Phòng QLG&CS

Chuyên viên

Bước 2c

Soát xét, ký nháy

2 ngày

Phòng QLG&CS

Trưởng phòng

Bước 3

Phê duyệt, thẩm định hồ sơ

2 ngày

Sở Tài chính

Lãnh đạo Sở

Bước 4

Trả kết quả (lần 1) để chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ (Tạm ngừng tính thời gian)

1 ngày

Trung tâm PVHCC

Chuyên viên

Bước 5

Tiếp nhận hồ sơ sau hoàn chỉnh

1 ngày

Trung tâm PVHCC

Chuyên viên

Bước 6

Xử lý, thẩm định hồ sơ

18 ngày

 

 

Bước 6a

Phân công thụ lý hồ sơ

1 ngày

Phòng QLG&CS

Trưởng phòng

Bước 6b

Xem xét, thẩm định hồ sơ

15 ngày

Phòng QLG&CS

Chuyên viên

Bước 6c

Soát xét, ký nháy

2 ngày

Phòng QLG&CS

Trưởng phòng

Bước 7

Phê duyệt, thẩm định hồ sơ

2 ngày

Sở Tài chính

Lãnh đạo Sở

Bước 8

Trình UBND tỉnh

1 ngày

Trung tâm PVHCC

Chuyên viên

Bước 9

UBND tỉnh phê duyệt

15 ngày

Văn phòng UBND tỉnh trình UBND tỉnh phê duyệt

- Chuyên viên

- Lãnh đạo UBND tỉnh

Bước 10

Tiếp nhận kết quả

1 ngày

Trung tâm PVHCC

Chuyên viên

Bước 11

Trả kết quả

Không tính thời gian

Trung tâm PVHCC

Chuyên viên

22.

Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích liên doanh, liên kết 1.005431.000.00.00.H50

120 ngày

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

1 ngày

Trung tâm PVHCC

Chuyên viên

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

80 ngày

 

 

Bước 2a

Phân công thụ lý hồ sơ

1 ngày

Phòng QLG&CS

Trưởng phòng

Bước 2b

Xem xét, thẩm định hồ sơ

78 ngày

Phòng QLG&CS

Chuyên viên

Bước 2c

Soát xét, ký nháy

1 ngày

Phòng QLG&CS

Trưởng phòng

Bước 3

Phê duyệt, thẩm định hồ sơ

5 ngày

Sở Tài chính

Lãnh đạo Sở

Bước 4

Trình UBND tỉnh

1 ngày

Trung tâm PVHCC

Chuyên viên

Bước 5

UBND tỉnh phê duyệt gửi trình thường trực HĐND tỉnh

8 ngày

Văn phòng UBND tỉnh trình UBND

- Chuyên viên

- Lãnh đạo UBND tỉnh

Bước 6

Thẩm định cho ý kiến

10 ngày

Thường trực HĐND tỉnh

Thường trực HĐND tỉnh

Bước 7

UBND tỉnh phê duyệt

4 ngày

Văn phòng UBND tỉnh trình UBND tỉnh phê duyệt

- Chuyên viên

- Lãnh đạo UBND tỉnh

Bước 8

Tiếp nhận kết quả

1 ngày

Trung tâm PVHCC

Chuyên viên

Bước 9

Trả kết quả

Không tính thời gian

Trung tâm PVHCC

Chuyên viên

Tổng cộng: 22 quy trình

3. Quy trình giải quyết TTHC liên thông giữa các cấp chính quyền

STT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Nội dung công việc và trình tự các bước thực hiện

Thời gian chi tiết

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

I

LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÔNG SẢN

1.

Thủ tục Điều chuyển tài sản là hệ thống điện được đầu tư từ nguồn vốn nhà nước sang ngành điện quản lý

1.005415.000.00.00.H50

90 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

1 ngày

Trung tâm PVHCC

Chuyên viên

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

10 ngày

 

 

Bước 2a

Phân công thụ lý hồ sơ

1 ngày

Phòng QLG&CS

Trưởng phòng

Bước 2b

Xem xét, thẩm định hồ sơ

8 ngày

Phòng QLG&CS

Chuyên viên

Bước 2c

Soát xét, ký nháy

1 ngày

Phòng QLG&CS

Trưởng phòng

Bước 3

Phê duyệt, thẩm định hồ sơ

1 ngày

Sở Tài chính

Lãnh đạo Sở

Bước 4

Trình UBND tỉnh

1 ngày

Trung tâm PVHCC

Chuyên viên

Bước 5

UBND tỉnh phê duyệt gửi văn bản lấy ý kiến của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

6 ngày

Văn phòng UBND tỉnh trình UBND tỉnh phê duyệt

- Chuyên viên

- Lãnh đạo VP

- Lãnh đạo UBND tỉnh

Bước 6

Thẩm định cho ý kiến

14 ngày

Tập đoàn Điện lực Việt Nam

 

Bước 7

Chỉ đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị có công trình điện phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện kiểm kê và xác định giá trị tài sản theo quy định

9 ngày

UBND tỉnh

Lãnh đạo UBND tỉnh

Bước 8

- Tiếp nhận hồ sơ do UBND tỉnh chuyển.

- Trả kết quả cho cơ quan có công trình điện.

- Tạm dừng tính thời gian

1 ngày

Trung tâm PVHCC

Chuyên viên

Bước 9

Tiếp nhận hồ sơ lần 2

1 ngày

Trung tâm PVHCC

Chuyên viên

Bước 10

Xử lý, thẩm định

7

Phòng QLG&CS

 

Bước 10a

Phân công thụ lý hồ sơ

0,5 ngày

Phòng QLG&CS

Trưởng phòng

Bước 10b

Xem xét, thẩm định hồ sơ

6 ngày

Phòng QLG&CS

Chuyên viên

Bước 10c

Soát xét, ký nháy

0,5 ngày

Phòng QLG&CS

Trưởng phòng

Bước 11

Phê duyệt, thẩm định hồ sơ

1 ngày

Sở Tài chính

Lãnh đạo Sở

Bước 12

Trình UBND tỉnh

1 ngày

Trung tâm PVHCC

Chuyên viên

Bước 13

Lập hồ sơ đề nghị điều chuyển tài sản gửi Bộ Tài chính để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét,

5 ngày

UBND tỉnh

- Chuyên viên

- Lãnh đạo VP

- Lãnh đạo UBND tỉnh

Bước 14

Bộ Tài chính thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ

30 ngày

- Bộ Tài chính

- Thủ tướng Chính phủ

 

Bước 15

Tiếp nhận kết quả từ Thủ tướng Chính phủ

1 ngày

UBND tỉnh

- Chuyên viên

- Lãnh đạo VP

- Lãnh đạo UBND tỉnh

Bước 16

Tiếp nhận kết quả

1 ngày

Trung tâm PVHCC

Chuyên viên

Bước 17

Trả kết quả

Không tính thời gian

Trung tâm PVHCC

Chuyên viên

Tổng cộng: 01 quy trình

Tổng cộng (1+2+3): 28 quy trình

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1540/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


30

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.42.98