Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 154/2005/QĐ-UB về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Lâm Đồng

Số hiệu: 154/2005/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Huỳnh Đức Hòa
Ngày ban hành: 25/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 154/2005/QĐ-UB

Đà Lạt, ngày 25 tháng 08 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG TỈNH LÂM ĐỒNG.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

- Căn cứ luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

- Căn cứ Thông tư số 08/2005/TT-BKHCN ngày 6/6/2005 của Bộ Khoa học và Công nghệ, v/v Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Xét đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng tại Tờ trình số 19/TT-KHCN ngày 19/7/2005, v/v Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Lâm Đồng;

- Theo đề nghị của Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy định chức năng. nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức" của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Huỷ bỏ Điều 2 và Điều 3 Quyết định số 399/QĐ-UBTC ngày 16/6/1987của UBND tinh Lâm Đồng, V/v Thành lập Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Uỷ ban Khoa học và kỹ thuật (nay là Sở Khoa học và Công nghệ) tỉnh Lâm Đồng.

Điều 3: Các ông: Chánh văn phòng UBND tỉnh. Giám đốc các Sở: Nội vụ, Sở Khoa học và Công nghệ; Thủ trưởng các Sở Ban, Ngành có liên quan. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Đà Lạt và Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Lâm Đồng căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

TM. UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Hòa

 

QUY ĐỊNH

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG LÂM ĐỒNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 154/2005/QĐ-UBND , ngày 25 tháng 8 năm 2005 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

Chương I

VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG

Điều 1: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng là cơ quan trực thuộc Sờ Khoa học và Công nghệ, có chức năng giúp Giám đốc Sở Khoa học và Công) nghệ thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hoá tại địa phương theo quy định của pháp luật.

Điều 2: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có tư cách pháp nhân, có con đấu và có tài khoản riêng, chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Sở Khoa học và Công nghệ, chịu sự hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Chương II

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 3:

1. Nghiên cứu, đề xuất để Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh các văn bản cụ thể hoá các chủ trương, chính sách và pháp luật của Nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hoá phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương.

2. Xây dựng nhiệm vụ, chương trình, quy hoạch và kế hoạch phát triển hoạt động tiêu chuẩn hoá, quản lý đo lường, quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá tại địa phương để Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt, ban hành.

3. Hướng dẫn và tổ chức thi hành các văn bản qui phạm pháp luật, các chương trình, qui hoạch, kế hoạch hoạt động về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hoá tại địa phương. Hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trên địa bàn tỉnh.

4. Hướng dẫn tổ chức, cá nhân sàn xuất kinh doanh, dịch vụ áp dụng tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn nước ngoài, tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn ngành, xây dựng tiêu chuẩn cơ sở tại địa phương.

5. Tổ chức thực hiện việc kiểm định phương tiện đò trong lĩnh vực và phạm vi được công nhận, xây dựng và quản lý mạng lưới kiểm định phương tiện đo đáp ứng yêu cầu của địa phương. Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về đo lường ở địa phương.

6. Tổ chức, quản lý, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện công bố tiêu chuẩn chất lượng sán phẩm, hàng hoá, công bố hàng hoá phù hợp tiêu chuẩn và các biện pháp quản lý khác theo phân công, phân cấp của cơ quan nhà nước có thấm quyền.

7. Kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá và ghi nhãn hàng hoá lưu thông trên thị trường và hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, xử lý vi phạm và hướng dẫn xứ lý các tranh chấp về chất lượng sản phẩm, hàng hoá và ghi nhãn hàng hoá tại địa phương theo phân công, phân cấp của cơ quan nhà nước có thấm quyền và quy định của pháp luật.

8. Tổ chức đánh giá, thử nghiệm chất lượng. sản phẩm, hàng hoá được sàn xuất, lưu thông trên địa bàn tỉnh theo yêu cầu của quản lý nhà nước. Quản lý hoạt động các tổ.chức dịch vụ kỹ thuật được chỉ định phục vụ công tác quán lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hoá theo phân công, phân cấp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

9. Tổ chức nghiên cứu, áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức và pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hoả tại địa phương.

10 Tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hoá tại địa phương.

11 Phối hợp thực hiện thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường. chất lượng sản phẩm, hàng hoá trên địa bàn theo phân công, phân cấp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

12. Thực hiện việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí và các khoản thu khác liên quan đến hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng theo quy định của pháp luật.

13. Quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức. lao động và tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật.

14. Thực hiện nhiệm vụ cơ quan thông báo và điểm hỏi đáp về TBT của tỉnh và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

Chương III

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ

Điều 4: Tổ chức bộ máy

4. 1 - Lãnh đạo Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

- Lãnh đạo Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có Chi cục trưởng và Phó Chi cục trưởng.

Chi cục trưởng do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Chi cục trưởng chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Phó Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng do Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức sau khi có văn bản thoả thuận của Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng.

4.2 Cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng gồm:

- Phòng Hành Chính-Tổng hợp,

- Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng,

- Phòng Quản lý Đo lường.

Điều 5: Chức năng, nhiệm vụ của các phòng do Chi cục trưởng quy định cụ thể, không được trùng lắp, chồng chéo giữa các Phòng.

Điều 6: Biên chế của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Lâm Đồng do UBND tỉnh quyết định phân bổ hàng năm trong tổng biên chế hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng./.

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 154/2005/QĐ-UB về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Lâm Đồng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.201
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.225.78