Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 154/2003/QĐ-UB về tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, phó Trưởng phòng và tương đương do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 154/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Quốc Triệu
Ngày ban hành: 11/11/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 154/2003/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHUẨN CHỨC DANH TRƯỞNG PHÒNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND;

- Căn cứ Quyết định số 414/TCCP- VC ngày 29 tháng 5 năm 1993 của Ban tổ chức cán bộ chính phủ (nay là Bộ nội vụ) ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức hành chính;

- Xét đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức chính quyền thành phố.

QUYẾT ĐỊNH

Điều I. Ban hành kèm theo quyết định này tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương trực thuộc sở, ban, ngành UBND quận, huyện.

Điều II. Quyết định có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều III. Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền thành phố, thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

T/M. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Triệu

 

TIÊU CHUẨN CHỨC DANH

TRƯỞNG PHÒNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG CHUYÊN MÔN TRỰC THUỘC, SỞ, BAN, NGÀNH, UBND QUẬN, HUYỆN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 154/2003/QĐ-UB ngày 11 tháng 11 năm 2003 của UBND Thành phố Hà Nội)

I. Tiêu chuẩn chung.

1. Về phẩm chất chính trị:

- Có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác- Lê Nin Tư tưởng Hồ Chí Minh và Chủ nghĩa xã hội;

- Chấp hành nguyên tổ chức của Đảng, quy định của Nhà nước và tuyệt đối phục vụ theo sự phân công công tác của cấp trên;

- Kiên quyết đấu tranh bảo vệ các quan đIểm, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước;

- Không ngừng học tập, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và năng lực tổ chức, quản lý:

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

2. Về đạo đức lối sống:

- Có lối sống lành mạnh, không vi phạm các điều cấm đảng viên. công chức không được làm.

- Luôn có ý thức thực hiện “Cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư”

- Có ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết nội bộ, tinh thần tự phê bình và phê bình trách nhiệm;

- Trung thực, thẳng thắn, sống giản dị, khiêm tốn, có tín nghiệm cao với đảng viên, quần chúng;

- Bản thân và gia đình (vợ hoặc chồng và con) chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, gương mẫu tham gia, thực hiện tốt các quy định, quy chế của Thành phố về nếp sống văn minh nơi cư trú, công tác.

3. Kiến thức, năng lực trình độ:

* Về kiến thức:

- Nắm vững các quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước ở các lĩnh vực có liên quan;

- Có kiến thức cơ bản về quản lý nhà nước và nắm vững chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực được phân công.

* Về năng lực:

- Có đủ năng lực để tổ chức, điều hành, quản lý các hoạt động của phòng chuyên môn được phụ trách;

- Có năng lực tổng hợp, thông thạo khi tổ chức triển khai nghiệp vụ chuyên ngành được phân công;

* Về trình độ:

- Tốt nghiệp Đại học trở lên ở chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực được giao:

- Có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên:

- Đã qua lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý hành chính nhà nước theo chương trình của Học Viện Hành chính Quốc gia chuyên viên trở lên:

- Có trình độ ngoại ngữ bằng B, trình độ vi tính đã qua đào tạo tin học văn phòng.

4. Phong cách làm việc:

- Tận tuỵ, trách nhiệm, tích cực nghiên cứu đề xuất cái mới trong công việc:

- Dân chủ, sâu sát quần chúng, cơ sở. Biết phát huy sức mạnh trí tuệ của tập thể tôn trọng nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách:

- Có phương pháp làm việc khoa học, nền nếp, sáng tạo.

5. Có đủ sức khoẻ công tác.

6. Về tuổi đời bổ nhiệm lần đầu nói chung không quá 45 tuổi.

II. Ngoài những tiêu chuẩn chung nêu trên mỗi loại chứng danh cán bộ còn có một số tiêu chuẩn cụ thể sau:

1. Chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng chuyên môn sở, ban, ngành và tương đương:

1.1. Chức danh trưởng phòng tương đương:

- Là công chức ngạch chuyên viên và tương đương trở lên.

- Có khả năng chủ trì nghiên cứu, đề xuất, chỉ đạo thực hiện các chủ trương, chính sách, chế độ quản lý ở lĩnh vực nghiệp vụ được giao như:

+ Xây dựng các phương án, đề án, quyết định, quy định về nghiệp vụ quản lý, tạo sự thống nhất trong chỉ đạo, quản lý;

+ Tổ chức triển khai, hướng dẫn, theo dõi kiểm tra công tác nghiệp vụ, các chương trình công tác cho cấp dưới và các đơn vị có liên quan;

+ Đề xuất các biện pháp chỉ đạo, uốn nắn những lệch lạc, vướng mắc, nhằm tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước trong chuyên ngành được giao.

- Có khả năng tổ chức phố hợp giữa các cấp, các ngành, trong công tác quản lý nghiệp vụ nhằm thực hiện đồng bộ, thống nhất trong quản lý;

- Có khả năng tổ chức xây dựng nền nếp quản lý nghiệp vụ thống nhất (thông tin quản lý - thông tin thống kê, hồ sơ lưu trữ, chế độ báo cáo theo định kỳ, báo cáo nhanh, những thủ tục hành chính nghiệp vụ) theo yêu cầu của lãnh đạo;

- Có khả năng tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình, đề xuất phương hướng, mục tiêu, biện pháp quản lý mới trên lĩnh vực được giao.

- Chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu những đề tàI thuộc lĩnh vực được phân công;

- Có thời gian công tác ở lĩnh vực chuyên môn ít nhất là 5 năm đối với những phòng, ban đòi hỏi trình độ kỹ thuật nghiệp vụ chuyên sâu.

1.2. Chức danh phó trưởng phòng và tương đương:

- Là công chức ngạch chuyên viên và tương đương trở lên;

- Có khả năng tổ chức thực hiện các phương án, chủ trương, quyết định trong lĩnh vực quản lý chuyên ngành, chuyên môn được giao;

- Tổ chức hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và đề xuất các biện pháp điều chỉnh để thực hiện có hiệu quả các lĩnh vực chuyên sâu được giao;

- Có khả năng phối hợp với cán bộ, công chức, các đơn vị liên quan trong thực hiện và hướng dẫn triển khai công việc theo đúng chức trách nhiệm vụ;

- Có khả năng tổ chức việc xây dựng nền nếp quản lý nghiệp vụ thống nhất (thông tin quản lý- thông tin thống kê, hồ sơ lưu trx, chế độ báo cáo theo định kỳ, báo cáo nhanh, những thủ tục hành chính nghiệp vụ) theo yêu cầu của lãnh đạo;

- Tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình trên lĩnh vực được giao và có phương án giải quyết, báo cáo cấp có thẩm quyền.

- Có thời gian công tác ở lĩnh vực chuyên môn ít nhất là 3 năm đối với những phòng, ban đòi hỏi trình độ kỹ thuật nghiệp vụ chuyên sâu.

2. Chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng chuyên môn UBND quận huyện tương đương:

2.1. Chức danh trưởng phòng và tương đương:

- Là công chức ngạch chuyên viên và tương đương trở lên;

- Có khả năng chủ trì nghiên cứu, đề xuất, chỉ đạo thực hiện các chủ trương, chính sách, chế độ quản lý, đề tài khoa học thuộc phạm vi địa phương mình như: xây dựng các phương án, đề án, quyết định.

- Có khả năng tổ chức phối hợp và xây dựng nguyên tắc phối hợp, quản lý nghiệp vụ trong hệ thống giữa cấp và cấp dưới, giữa cấp với ngành nhằm thực hiện đồng bộ trong quản lý.

- Có khả năng tổ chức, xây dựng nền nếp quản lý nghiệp vụ thống nhất (thông tin quản lý- thông tin thống kê, hồ sơ lưu giữ, chế độ báo cáo theo định kỳ, báo cáo nhanh, những thủ tục hành chính nghiệp vụ) theo yêu cầu của lãnh đạo;

- Tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình trên lĩnh vực được giao;

- Có hiểu biết sâu và nắm chắc địa bàn, hệ thống tổ chức bộ máy, công tác cán bộ; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND quận, huyện, xã phường, thị trấn thuộc lĩnh vực phòng phụ trách;

- Có thời gian công tác ở lĩnh vực chuyên môn ít nhất là 5 năm đối với những phòng, ban đòi hỏi trình độ kỹ thuật nghiệp vụ chuyên sâu.

2.2. Chức danh phó trưởng phòng và tương đương:

- Là công chức ngạch chuyên viên và tương đương trở lên;

- Có khả năng tổ chức thực hiện và đề xuất những phương án với lãnh dạo UBND quận, huyện để triển khai thực hiện tốt chuyên môn nghiệp vụ được giao;

- Xây dựng các phương án, kế hoạch, quy định cụ thể để triển khai công việc quản lý, điều hành trong lĩnh vực chuyên sâu được giao;

- Tổ chức hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và đề xuất các biện pháp điều chỉnh để thực hiện các quyết định có hiệu quả;

- Có khả năng phối hợp với cán bộ, công chức, các đơn vị liên quan và hướng dẫn cơ sở triển khai công việc theo đúng chức trách nhiệm vụ;

- Có khả năng tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình trong lĩnh vực được phân công.

- Có hiểu biết và nắm chắc địa bàn, lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Có khả năng tổ chức, xây dựng nền nếp quản lý nghiệp vụ thống nhất (thông tin quản lý- thông tin thống kê, hồ sơ lưu trữ, chế độ báo cáo theo định kỳ, báo cáo nhanh, những thủ tục hành chính nghiệp vụ) theo yêu cầu cảu lãnh đạo;

- Có khả năng kế cận và hoàn thành nhiệm vụ khi được phân công thay thế cấp trưởng;

- Có thời gian công tác ở lĩnh vực chuyên môn ít nhất là 3 năm đối với những phòng, ban đòi hỏi trình độ kỹ thuật nghiệp vụ chuyên sâu.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 154/2003/QĐ-UB ngày 11/11/2003 về tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, phó Trưởng phòng và tương đương do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.348

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.227.97.219