Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 152/QĐ-UBND về Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang năm 2020

Số hiệu: 152/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Kiên Giang Người ký: Phạm Vũ Hồng
Ngày ban hành: 17/01/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 152/QĐ-UBND

Kiên Giang, ngày 17 tháng 01 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG NĂM 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về tiếp nhận xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang năm 2020.

Điều 2. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ nguồn kinh phí chi thường xuyên năm 2020 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang và các nguồn kinh phí hp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện căn cứ Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC năm 2020 của đơn vị, địa phương cho phù hợp. Kế hoạch của các đơn vị gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 14 tháng 02 năm 2020 để tổng hp theo dõi. Trong quá trình thực hiện, có vướng mắc, phát sinh, kịp thời báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho ý kiến chỉ đạo (qua Văn phòng Ủy ban nhân dân tnh).

2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nhiệm vụ tại Kế hoạch này; lập dự toán kinh phí thực hiện các nhiệm vụ kiểm soát TTHC năm 2020 theo quy định.

3. Sở Tài chính có trách nhiệm bố trí kinh phí đảm bảo thực hiện Kế hoạch này theo quy định của pháp luật và phù hp với tình hình thực tế của địa phương

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, Thtrưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục Kiểm soát TTHC - Văn phòng chính phủ;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP, Trung tâm PVHCC;
- Lưu: VT, phmanh (
1b).

CHỦ TỊCH
Phạm Vũ Hồng

 

KẾ HOẠCH

KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 152/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang)

STT

Tên nhim v

Đơn vị chủ tri

Cơ quan, đơn vị phối hp

Thời gian thực hin

Sản phẩm dự kiến hoàn thành

Bắt đu

Hoàn thành

I

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ, HƯỚNG DẪN, THEO DÕI, ĐÔN ĐỐC, KIỂM TRA VÀ BÁO CÁO VIỆC THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH TTHC, KIỂM SOÁT TTHC, CƠ CH MỘT CỬA, MT CỬA LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT TTHC

1

Xây dựng chương trình, kế hoạch về cải cách TTHC, kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và tổ chức triển khai thực hiện

Văn phòng UBND tỉnh

Các đơn vị có liên quan thuộc UBND tỉnh; UBND cấp huyện; UBND cấp xã

Tháng 01/2020

Tháng 3/2020

Kế hoạch thực hiện

2

Tổ chức cập nhật dữ liệu TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính

Văn phòng UBND tỉnh

Tháng 01/2020

Tháng 12/2020

Dữ liệu TTHC được cập nhật và địa phương hóa

3

Tham gia ý kiến các đề án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định về TTHC (nếu có)

Văn phòng UBND tỉnh.

Các đơn vị được giao chủ trì soạn thảo văn bản QPPL

Tháng 01/2020

Tháng 12/2020

Văn bản tham gia ý kiến của Văn phòng UBND tỉnh

4

Tổ chức tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ kiểm soát TTHC, cải cách TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, đối với các sở, ban, ngành, địa phương (nếu có)

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành, địa phương

Tháng 5/2020

Tháng 10/2020

- Kế hoạch tập huấn

- Hội nghị tập huấn

5

Tổ chức kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm soát TTHC, cải cách TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành, địa phương

Tháng 6/2020

Tháng 9/2020

- Kế hoạch kiểm tra.

- Văn bản chỉ đạo, chấn chỉnh sau kiểm tra

6

Tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành, địa phương

Tháng 01/2020

Tháng 12/2020

- Các phản ánh, kiến nghị được tiếp nhận, phân loại

- Văn bản chuyển/xử lý phản ánh, kiến nghị của Văn phòng UBND tỉnh

- Các cuộc họp tham vấn, làm việc trực tiếp, hội thảo liên quan đến xử lý phản ánh, kiến nghị được tổ chức (nếu có)

- Thông báo kết quả xử lý của cơ quan có thẩm quyền gửi các sở, ban, ngành, địa phương và tổ chức, cá nhân có liên quan

7

Rà soát, đánh giá các quy định, TTHC áp dụng trên địa bàn tỉnh

Các sở, ban, ngành, thuộc UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

Tháng 01/2020

Tháng 9/2020

- Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC

- Biểu mẫu rà soát, đánh giá và tính toán chi phí tuân thủ TTHC

- Quyết định phê duyệt phương án đơn giản hóa TTHC

- Báo cáo kết quả rà soát, đánh giá TTHC

8

Tổng hp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về tình hình, kết quả thực hiện công tác kim soát TTHC, cải cách TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết TTHC định kỳ (hàng quý, một năm) hoặc đột xuất

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành, địa phương

Tháng 01/2020

Tháng 12/2020

Báo cáo kết quả thực hiện

II

CÔNG TÁC TRUYỀN THÔNG VỀ CẢI CÁCH TTHC, KIỂM SOÁT TTHC, THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT TTHC

1

Đẩy mạnh tuyên truyền về cải cách TTHC để tạo sự lan tỏa và đồng thuận trong xã hội Trong đó, tập trung các nội dung trọng tâm, gồm:

+ Đổi mới cách thức giải quyết TTHC qua cơ chế một cửa, một cửa liên thông; ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận và giải quyết TTHC

+ Các mô hình mới, cách làm hay, các gương điển hình liên quan đến công tác cải cách TTHC, kiểm soát TTHC tại các sở, ban, ngành, địa phương

+ Tờ rơi, pano, áp phích tuyên truyền cải cách TTHC và thông tin tiếp nhận PAKN về quy định hành chính của UBND tỉnh

Văn phòng UBND tnh

Các cơ quan báo chí và các cơ quan, đơn vị có liên quan; các sở, ban, ngành, địa phương

Tháng 01/2020

Tháng 12/2020

- Kế hoạch truyền thông

- Các chương trình phối hp truyền thông với một số cơ quan báo chí của tỉnh được ký kết

- Các tin, bài, phóng sự được các cơ quan báo chí đăng tải, phát hành trên các phương tiện truyền thông và Trang Thông tin điện tử kiểm soát TTHC

- Các sản phẩm truyền thông được thiết kế, xây dựng, in ấn và tuyên truyền

2

Theo dõi, tổng hp, đề xuất phương án xử lý thông tin báo chí về tình hình, kết quả công tác cải cách TTHC, kiểm soát TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC

Văn phòng UBND tỉnh

Các đơn vị có liên quan thuộc Văn phòng UBND tỉnh

Tháng 01/2020

Tháng 12/2020

Báo cáo trình Chủ tịch UBND tỉnh

3

Tổ chức đoàn đi thực tế về công tác cải cách TTHC, kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC

Văn phòng UBND tỉnh

Các đơn vị có liên quan

Tháng 7/2020

Tháng 10/2020

Đoàn đi thực tế tại một số địa phương được triển khai đạt kết quả tốt (dự kiến 1 đoàn)

III

NGHIÊN CỨU, ĐXUẤT CÁC GIẢI PHÁP, SÁNG KIẾN; NHÂN RỘNG MÔ HÌNH MỚI, CÁCH LÀM HAY TRONG CẢI CÁCH TTHC, KIỂM SOÁT TTHC, THỰC HIỆN CƠ CHMỘT CỬA, CƠ CHMỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT TTHC

1

Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, sáng kiến cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và quy định có liên quan

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành, địa phương

Tháng 01/2020

Tháng 12/2020

- Báo cáo sáng kiến trình Chánh Văn phòng UBND tỉnh, trình Chủ tịch UBND tỉnh

- Các cuộc điều tra, khảo sát, họp, hội thảo có liên quan được triển khai (nếu có)

2

Nghiên cứu, đề xuất nhân rộng những mô hình mới, cách làm hay trong giải quyết TTHC

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành, địa phương

Tháng 01/2020

Tháng 12/2020

- Báo cáo kết quả nghiên cứu, đề xuất mô hình mới, cách làm hay trình Chủ tịch UBND tỉnh

- Các cuộc điều tra, khảo sát, họp, hội thảo có liên quan được triển khai (nếu có)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 152/QĐ-UBND về Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang năm 2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


92
DMCA.com Protection Status

IP: 3.236.112.98