Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1509/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính liên thông: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Số hiệu: 1509/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Võ Phiên
Ngày ban hành: 15/10/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1509/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 15 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THTỤC HÀNH CHÍNH LIÊN THÔNG: ĐĂNG KÝ KHAI SINH, ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ, CẤP THBẢO HIỂM Y TẾ CHO TR EM DƯỚI 6 TUI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sa đi, bsung một s điều của các nghị định liên quan đến kim soát th tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bsung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Ch nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính ph về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT ngày 15/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưng Bộ Công an, Bộ trưng Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện liên thông các thủ tục hành chính v đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bo him y tế cho trẻ em dưi 6 tuổi;

Xét đề nghị của Giám đốc S Tư pháp tại Tờ trình số 39/TTr-STP ngày 23/9/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính liên thông: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trem dưới 6 tui trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

1. Sở Tư pháp chtrì, phối hp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng nội dung cụ thtừng thủ tục hành chính liên thông được công bố.

2. Văn phòng UBND tỉnh đăng nhập các thủ tục hành chính liên thông được công bố tại Quyết định này vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và kiểm soát việc giải quyết các thủ tục hành chính liên thông theo quy định pháp luật.

3. Các cơ quan, đơn vị được giao thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính liên thông thực hiện niêm yết công khai kịp thời, đầy đDanh mục, nội dung thủ tục hành chính liên thông; hướng dẫn, tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định của pháp luật và nội dung được công bố tại Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc: Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành ph; Chủ tịch UBND các xã, phường thị trấn và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Công an;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Bảo hiểm x
ã hội Việt Nam;
- Cục Kiểm soát TTHC (VPCP);
- Thường trực HĐND t
nh;
- CT, các PCT
UBND tỉnh;
- VNPT Qu
ảng Ngãi;
- Bưu
điện tnh Quảng Ngãi;
- VPUB: PCVP
, CBTH;
- Lưu: VT, KSTTH
C(hoaithu).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Phiên

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN THÔNG: ĐĂNG KÝ KHAI SINH, ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ, CP THẺ BẢO HIM Y TCHO TRẺ EM DƯỚI 6 TUỔI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI
(Công bố kèm theo Quyết định số 1509/QĐ-UBND ngày 15/10/2019 của Chtịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)

TT

Tên thủ tục hành chính liên thông

Thời hạn giải quyết

Địa đim thc hin

Cách thức thc hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

1

Liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

Không quá 16 ngày làm việc, trong đó:

- UBND cấp xã giải quyết ngay trong ngày làm việc, trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ thì giải quyết trong ngày làm việc tiếp theo;

- Bảo him xã hội cấp huyện giải quyết trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ;

- Cơ quan Công an thực hiện đăng ký thường trú giải quyết trong thời hạn như sau:

+ Đối với Công an xã, thị trấn thuộc huyện: không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

+ Đối với Công an thành phố Qung Ngãi: không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ.

- Đối vi các xã cách xa trụ sở cơ quan Bảo him xã hội cấp huyện hoặc cơ quan công an đăng ký cư trú từ 50 km trở lên, giao thông đi lại khó khăn thì thời hạn trkết quả không quá 05 ngày làm việc

Tiếp nhận hồ sơ và trkết quả giải quyết tại Bộ phận Tiếp nhận và Trkết qugiải quyết thủ tục hành chính của UBND cấp xã (Bộ phận Một cửa của UBND cấp xã)

- Nộp hồ sơ trực tiếp và nhận kết quả thực hiện tại Bộ phận Một cửa của UBND cấp xã.

- Nếu người nộp hồ sơ có yêu cầu nhận kết quả thực hiện liên thông các thủ tục hành chính qua dịch vụ chuyển phát thì đăng ký với Ủy ban nhân dân cấp xã và phải trả phí dịch vụ chuyn phát.

Không

- Luật Hộ tịch năm 2014;

- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phquy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch;

- Thông lư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT ngày 15/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thbảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi;

- Thông tư số 35/2014/TT-BCA ngày 09/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số diều của Luật Cư trú và Nghị định số 31/2014/2014/NĐ-CP ngày 18/4/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú;

- Thông tư số 36/2014/TT-BCA ngày 09/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về biểu mẫu sử dng trong đăng ký, quản lý cư trú;

- Thông tư số 15/2015/TT- BTP ngày 16/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch;

- Quyết định số 888/QĐ-BHXH ngày 16/7/2018 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam sửa đổi, bsung một số điều quy trình thu bảo him xã hội, bo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo him tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tng Giám đốc Bảo him xã hội Việt Nam.

2

Liên thông đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

Không quá 15 ngày làm việc, trong đó:

- UBND cấp xã giải quyết ngay trong ngày làm việc, trường hợp nhận hsơ sau 15 giờ thì giải quyết trong ngày làm việc tiếp theo;

- Bảo him xã hội cấp huyện giải quyết trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

- Đối với các xã cách xa trụ scơ quan Bảo hiểm xã hội cấp huyện từ 50 km trở lên, giao thông đi lại khó khăn thì thời hạn trả kết quả không quá 05 ngày làm việc

Tiếp nhận hồ sơ và trkết qugiải quyết tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của UBND cấp xã (Bộ phận Một cửa của UBND cấp xã)

- Nộp hồ sơ trực tiếp và nhận kết quả thực hiện lại Bộ phận Một cửa của UBND cấp xã.

- Nếu người nộp hồ sơ có yêu cầu nhận kết quả thực hiện liên thông các thủ tục hành chính qua dịch vụ chuyển phát thì đăng ký với Ủy ban nhân dân cấp xã và phải trphí dịch vụ chuyn phát.

Không

- Luật Hộ tịch năm 2014;

- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phquy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch;

- Thông lư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT ngày 15/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thbảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi;

- Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch;

- Quyết định số 888/QĐ-BHXH ngày 16/7/2018 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam sửa đổi, bsung một số điều quy trình thu bảo him xã hội, bo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo him tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tng Giám đốc Bảo him xã hội Việt Nam.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1509/QĐ-UBND ngày 15/10/2019 công bố danh mục thủ tục hành chính liên thông: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


472

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.207.230.188