Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1502/QĐ-UBND năm 2009 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Đăk Nông

Số hiệu: 1502/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Nông Người ký: Trần Phương
Ngày ban hành: 30/09/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

YBANNHÂNDÂN
TNH ĐĂK NÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S:1502/-UBND

GiaNga, ny30tháng9m2009

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH ĐĂK NÔNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG

Căncứ LutTchcHĐNDvà UBNDngày26 tháng11năm2003;

CăncứNghđịnhs13/2008/-CP,ngày04/02/2008caChínhPh,Quyđịnh tchccáccơquanchuyênmônthucybannhândântỉnh,thànhphtrcthuc Trungương;

CăncứThôngtưLiêntchs01/2009/TTLT-BTP-BNV,ngày 28/4/2009caLiên bBTưpháp-BộNivụ,hưngdnchcnăng,nhiệm vụ,quyềnhạnvàcơcutổ chccaSởTưphápthucybannhândâncấptỉnh,PngTưphápthucyban nhândâncấp huyệnvà côngtáctưphápca ybannhândâncp xã;

TheođnghcaGiámđốcSNivtiTtrìnhs414/TTr-SNV,ngày21 tháng9năm2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điu1.NaybanhànhkèmtheoQuyếtđịnhnàyQuyđịnhchứcnăng,nhimvụ, quynhnvàcơcấutchccaSTưpháptỉnhĐăkNông.

Điều2.ChánhVănpngUBNDtỉnh,GiámđốccácS:Niv,Tưpháp;Chtịchy bannhândâncáchuyệnvàthxã;Thtrưngcácquan,đơnvliênquan chutchnhiệmthi hànhQuyếtđịnhnày.

Quyếtđịnhnàyhiệulcktngàyký,bãibcácquyđịnhtrướcđâytráivới Quyết đnhnày./.

 

 

KT.CHTCH
PHÓCHTCH
Trn Phương

 

QUY ĐỊNH

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH ĐĂK NÔNG
(Banhànhkèm theoQuyếtđịnhs1502/QĐ-UBND, ngày30tng9năm2009caUBNDtỉnhĐăk Nông)

Điều 1. Vtrívàchc năng

1.SởTưpháplàquanchuyênmônthucybannhândântnhĐăkNông, thammưu,giúpybannhândântỉnhthựchinchcnăngqunlýnhànướcvề:công tác xâydngvàthihànhvănbản quyphm pháp lut;kiểmtra,x lý vănbnquyphạm pháplut;phbiến,giáodụcpháplut;thihànhándâns;côngchứng;chứngthực; nicon niyếu t nước ngoài; trng tàithươngmi;htịch;quctch; lýlch tư pháp;luậtsư;tưvấnpháplut;trợgiúppháplý;giámđịnhtưpháp;hòagiảicơsở; bán đugiátàisn vàcôngtác tưphápkhác theoquyđnhcapháplut.

2.SởTưphápcótưcáchphápnhân,cóconduvàtàikhonriêng;chuschđo,qunlývtchức,biênchếvàcôngtáccaybannhândântỉnh;đồngthichu sch đo,hưng dn, kiểmtra về chuyênmôn,nghipvca BộTưpháp.

Điều 2. Nhiệmvvàquyền hn

1. Trìnhybannhândântỉnh:

a)Dthocácquyếtđịnh,chthvàcác vănbnkhácthucphạm vithẩm quyền ca ybannhân dântnhtrongnhvc tưpháp;

b)Dthokếhochdàihn,5năm,hàngnăm vàcácđán,dán,chươngtrình, binpháptchcthựchincácnhiệmvcảichhànhchínhnhànước,cảicáchtư pháp,xây dng,hoànthinhthốngphápluậtthucphạm viquảnlýnhànưccaSTưpháp;

c)Dthoquyhochpháttrinnghlutsư,côngchứng,bánđấugiátàisnvà các nghtư phápkhác ở đa phươngthucphạmvi qunlýnhànước ca Sở Tư pháp;

d)Dthảovănbảnpháplutquy địnhcthđiukin,tiêuchunchcdanhđối vicấpTrưng,cpPhócáctchc thucSởTư pháp;Trưng png,Phó trưng pngTư phápthucybannhân dânhuyn,thxã (gọichunglà UBNDcấphuyn).

2. TrìnhChtchybannhân dântỉnh:

a) Dthoquyết địnhthành lp,sápnhp,giithcác tchc thuc Sở Tư pháp;

b)Dthoquyếtđịnh,chththuộcthẩmquyềnbanhànhcaChtchyban nhândântnhvqunlýcông tác tư phápđa phương;

3.ngdn,kiểm travàtchcthchiệncácvănbảnquyphạm pháplut,quy hoạch, kếhoch,chươngtrình, đán, dánđãđưccpcóthm quyềnquyếtđịnh, phê duyệtthuộcphạmvi,thẩmquyềnquản lýnhà nưc vcôngtáctưpháp đưc giao.

4. Vxâydngvănbảnquyphạmpháplut:

a)PhihpvớiVănpngy bannhândântnhtrìnhy bannhândântỉnhphê duyt,điềuchỉnhcơngtrìnhxây dngvănbnquy phạm phápluậtcaybannhân dântnh;phihpvớiSNộiv,SởTàicnhlpdthảodkiếnchươngtrìnhxây dựngnghquyếtcaHiđồngnhândâncấptnhđybannhândântỉnhtrìnhHi đồngnhân dântheoquyđịnhca pháplut;

b)Phihpsoạnthocácdthảovănbnquy phạmpháplutthucthẩm quyền banhànhcay bannhândântnhdocácquanchuyênmônkháccay bannhân dântnhchtsoạn tho;

c)ThẩmđịnhcácdthovănbnquyphmphápluậtdoHiđồngnhândânvà ybannhândântnhbanhànhtheo quyđịnhcapháplut;

d)Tchclấyýkiếnnhândânvcácdán,dthovănbnquyphạm pháplut theosch đoca ybannhândântỉnhvà BộTưpháp.

5. Vthihànhvănbnquyphạmpháplut:

a) Theo dõichungtìnhhìnhthi hành vănbảnquyphạmphápluậtđaphương;

b)ng dnchuyênmôn, nghip v vtheodõithi hành phápluậtthucnh vc quảnlýđiviquanchuyênmônthucybannhândântnh,y bannhândâncấp huyn;

c)Tnghp,báocáonhnhthihànhvănbnquy phạm pháplutđaphương vàkiếnnghcácbinphápgiảiquyếtnhữngkhókhăn,vưngmắctrongthihànhvăn bnquyphạmphápluậtviybannhândântnhvà BộTư pháp.

6. Vkiểmtra vănbnquyphạmpháplut:

a)Giúpybannhândântỉnhtkiểm travănbảndoy bannhândântỉnhban hành;

b)Kiểm travănbảnquy phạm phápluậtcaHộiđngnhândânvày bannhân dâncphuyn;hưngdncơquanchuyênmônthucy bannhândâncphuyệntkiểm travănbảnquyphạm pháplutvàkiểm travănbnquy phạm phápluậtcaHội đồngnhândânvày bannhândânxã, phưng, thtrn(sauđây gichunglàyban nhândâncấpxã)theoquyđịnhca pháplut;

c)Kiểmtra,đônđcthchincácbinphápxlývănbảntráiphápluttheoquy địnhcapháplut.

7.Tchcthchinviệcsoát,hthnghóavănbnquyphạmpháplutca Hiđồngnhândânvàybannhândântnh;hưngdn,kiểmtraviệcthchincông tácsoát,hthốnghóavănbnquyphạmphápluậtđốivớiybannhândâncp huyn,các cơ quanchuyênmôn thuc ybannhân dântỉnh.

8. Vphbiến, giáodc pháplut:

a)Tchcthchincácchươngtrình, kếhoạchphbiến, giáo dcphápluậtđa phương saukhi đưc Chtchybannhân dântỉnhphê duyt;

b) LàmThưngtrcHiđồngphihợpcôngtácphbiến, giáodc phápluậttỉnh;

c)Xây dngđingũbáocáoviênpháplut;biênson, pháthànhcáctàiliuphc vcôngtácphbiến,giáodcpháplut;

d)Tchcthôngtin,tuyêntruyn,phbiến, giáodcphápluậtvcác lĩnhvc thuc phạmviqunlýca Sở Tưpháp;

đ)ngdnviệcxây dng,qunlý,khai thác tsáchpháp lutcấp xãvàcác cơ quan,đơnvkháctheoquyđnhcapháplut.

9.Chtrì, phihpviSởVănhóa, ThthaovàDulịchvàcácSởcóliênquan gpybannhân dân tỉnh hưngdn việcxâydng hươngưc,quyước ca thôn,làng, ấp,bn,bn,phum,c(gichunglàthôn);tdânph,khuph,kmvàmtshìnhthc khác (gichung làtdânph) phùhpvớiquyđnhcapháplut.

10.Giúpybannhândântỉnhthchiệnnhiệmvụ,quyềnhncaybannhân dântnh trongcôngtác thihànhándânsđa phươngtheoquyđịnhca pháplut.

11. Vcôngchứng,chứngthc:

a)Tchcthc hinquy hoch,đánpháttrintchc hànhnghcôngchngđịaphươngsaukhiđượcybannhândântỉnhphêduyt;thammưu,đxutvớiy bannhân dântỉnhthc hiệncác binpháp htrợtchc hànhnghề côngchng;

b)ngdn, kiểm tra vtchc, hoạtđộngcacácphòngcôngchngvàVăn pngcôngchứngđịaphương;

c) Tiếpnhn, kiểmtra hsơ trìnhyban nhândântỉnhchophépthànhlp,thuhồi quyếtđịnhchophép thànhlpVănphòngcôngchứng;cp,thuhigiấy đăngkýhoạt độngca Vănphòngcôngchứng;

TchctriểnkhaithựchinĐánthànhlp,giảithPngCôngchứngkhiđưc ybannhândântnhphêduyt;

d) ĐnghB trưngBộTưphápbnhiệm,miễn nhiệmCôngchứngviên;

đ)ngdn, kiểm tra,bồidưngnghipvcho quanchuyênmônthuộcy bannhândâncphuyệnvàcôngchcTư pháp-Htchthucy bannhândâncpxã vviệccpbảnsaotsgốc,chứngthcbnsaotbnchính,chứngthcchkývà các nhiệmvchứngthc kháctheoquyđnhcapháplut.

12. Vhtịch, quc tch,connuôicóyếut nướcngoàivà lýlch tư pháp:

a)Chđo, hưngdnviệc tchc thc hiệncôngtác đăngký vàqunlý h tịch đi viPngTư phápcp huyện vàcôngchcchuyênmônthucyban nhân dâncấp xã;

b)Xâydựng hthống tchc đăng kývà quảnlý htch,bingnghipvcho cánblàmcôngtác htch;

c)Trctiếpgiảiquyếtcác việc vhtch,con nicóyếutnưcngoàithuc thẩmquyền theo quyđịnhcaphápluậtvàchđoca ybannhân dântỉnh;

d)Thẩmđnhhsơ, trìnhyban nhân dân tnhgiiquyếtcác việcvhtch,nuôi connuôithuc thẩmquyềnca ybannhândântỉnhtheoquyđịnhcapháplut;

đ)Đnghybannhândântỉnhquyếtđnhvicthuhồi,hủybnhnggiấythtịchdoybannhândâncấphuyệncấptrái viquyđnhcapháplut;

e)Quảnlý,sdng,lưutrữcácloạishtch,biểumẫuhtịchtheoquyđịnh pháplut;cp bnsaogiấythtcht shtịch;

g)CấpPhiếulýlchtưpháp,qunlýlưutrữhsơlýlchtưpháptheoquyđịnh capháplut;

h)Thlý,thẩmtrahsơcácvicvquốctch,trìnhybannhândântỉnhxem xét,đxuthoc giảiquyếttheothẩmquyn;quản lý,lưutrữcác h sơvquc tch.

13. Vlut sư và tư vấnpháplut:

a)Thẩm địnhhsơ,trìnhy bannhândântỉnhchophépthànhlp,giảithể,phê duyệtĐiu lĐoànluậtsư;

b)Cp,thuhigiấyĐăngkýhotđộngcatchchànhnghlutsư,Trungtâm tưvnpháplut, Giychngnhậntưvnviênpháplut;

c)Cungcpthôngtinvviệc đăngkýhoạtđngcaVănphònglutsư,Công ty Luậtchoquannhànước,tchcvànhâncóyêucutheoquy đnhcapháplut; yêucầutchchànhnghlut sưbáocáo vnhhìnhhotđngkhicầnthiết;

d)Tchcthchiệnquy hoch, đánpháttrintchc hànhnghluậtsưđịa phươngsaukhiđượcy bannhândântỉnhphê duyt; thammưu,đ xuấtvớiy ban nhândântnhthc hiệncácbiệnpháphtrợ pháttriểntchchànhnghề ởđa phương;

đ)Tchc bidưngknăngtư vấnpháplut;htr tchcbidưngchuyên môn nghipvchocác tưvnviênphápluậttheo quyđịnhcapháplut;

e)ngdẫnkiểmtravtchcvàhotđngcaĐoànlutsư,tchchành nghlut sưvà Trungtâmtưvấnpháp luậttheothẩmquyn;

14. Vtrợ giúppháplý:

a)Quản, hưngdẫnv tchcvàhotđngcaTrungtâm vàChinhánhca Trungtâm trợgiúppháplýnhànước,hotđộngtham giatrợgiúppháplýcacácVăn pngluậtsư,Côngtylut, Trungtâmtưvấnphápluttheoquyđnhcapháplut;

b)Tchcbồidưngchuyênmôn,nghipvchocácđốitưngthchintrgiúp pháplýtrongphạmviđa phương;

c)Cấp,thayđổi,thuhiGiấyđăngkýthamgiatrợgiúppháplýcaVănpng lut sư,Công tylutvà Trung tâmtưvấnpháplut;

d) Quyếtđnhcôngnhn,cấpvà thuhithẻ Cngtácviêntrợ giúppháp.

15. Vbánđugiá tài sn:

a)Tchcthchinquyhochpháttrintchcbánđugiáđaphươngsau khiđượcy bannhândântnhphêduyt;thammưu,đxutvớiy bannhândântnh thchiệncác binpháphtrợ phát trintchc bánđấugiá ở đa phương;

b)Kiểmtra,thanhtravtchcvàhoạtđộngbánđugiátàisảntrongphạmvi địaphươngtheothẩmquyn.

16.Giúpybannhândântỉnhqunlýnhànướcvcôngtácgiámđnhtưpháp, trọng tàithươngmạitheoquyđịnhca pháplut.

17.ngdn,kiểmtra côngtác hòagiiở cơ stheoquyđịnhca pháplut.

18.Ch đo,hưngdn,kiểmtrachuyênmôn, nghiệpvđivớicôngtác phápchế cacơquanchuyênmônthucybannhândântnhvàdoanhnghipnhànước;tổ chcthchinhocphốihp vớicác hotđng h trợ pháp lýchodoanh nghiệptheo quyđnhcapháplut.

19.Tchc,chđạocôngtácthanhtra,kiểmtraviệcthihànhphápluậtthuc phạm viquảnlýcaSởTưpháp;giảiquyếtkhiếuni,tcáo;thchiệnphòng,chống thamnhũng,lãngphívà xlýhànhviviphmpháp luậttheoquyđịnhca pháplut.

20.Thchinhptácquctếvpháplutvàcôngtáctưpháptheoquyđnhca pháplut.

21.Tchcnghiêncu,ngdngkhoahc,côngnghthôngtintrongcáclĩnh vc thucphạmvi quảnlýnhànước ca STưpháp.

22.Thchincôngtácthôngtin,thngkê,tổnghp,báocáođịnhkvàđtxuất vtìnhnhthc hin nhiệmv trongcác lĩnh vc công tác đưcgiaotheo quyđnhca ybannhândântnhvà BộTư pháp.

23.Quy địnhchcnăng,nhiệm vụ,quyềnhn,miquanhcôngtáccacáctổ chctrcthucSởTưpháp;qunlýbiênchế,thchiệnchếđtinlươngvàchính sách,chếđđãingộ,đàoto,bidưng,khenthưng,kluậtđivicánbộ,công chc,viênchcvàngườilaođộngthucphạm viqunlýca SởTưpháptheoquy định capháplutvà phâncấpca ybannhândântỉnh.

24.ngdn,kiểmtraviệcthchinchếtch,tchịutráchnhiệmcacác tchc snghiệptrc thuc Sở Tư pháp theoquyđịnhca pháplut.

25.Quảnlýtàicnh,tàisảntheoquyđịnhcaphápluậtvàphâncpcayban nhândântnh.

26.Thchincác nhimvkhácdoy bannhândântỉnhgiaohoặctheoquyđịnh capháplut.

Điều 3. Cơ cu tổchức vàbiên chế

1. Lãnh đoS:

a) Sở TưphápcóGiámđốc vàkngquá03PhóGiámđốc;

b)Giám đốcSởlàngườiđứngđầuSở,chutchnhiệm trướcy bannhân,Chtịchy bannhândântnhvàtrướcphápluậtvtoànbhoạtđngcaSởvàvicthc hinchc năng, nhimvụ,quyềnhạnđưc giao;

c)PhóGiám đốcSlàngườigiúpGiám đốcSở,chutchnhim trướcGiám đốc Sởvàtrưcpháplutvnhiệmvđượcphâncông.KhiGiámđốcSởvngmt,mt PhóGiámđốc đượcGiámđốc Sở ynhimđiềuhànhcác hot độngca Sở;

d)Việcbnhiệm Giám đốc,PhóGiám đốcSdoChtịchy bannhândântỉnh quyếtđịnhtheotiêuchuẩnchuyênmôn,nghipv doBộTưphápban hành vàcác văn bnkháctheoquyđnhcapháplut;

đ)Việcmiễnnhim,điuđộng,luânchuyn,khenthưngklut,tchc,nghhưuvà thc hiệnchếđộ,chính sáchđối viGiámđốc,PhóGiámđốc Sở doChtchy bannhân dântỉnhquyết địnhtheoquyđịnhca pháplut.

2.Cơ cutchc:

a) Các tchc chuyênmôn,nghiệpvthuc Sởbao gm:

- Vănphòng;

- Thanh tra;

- PhòngXâydng vàthẩmđịnhvănbnquyphạmpháplut;

- PhòngKiểmtra và theodõithihànhvănbnquyphạmpháplut;

- PhòngPhbiến, giáodcpháplut;

- PhòngHànhchínhtưpháp;

- PhòngBổtrợtư pháp.

b) Cáctchc snghipthuc S:

- Các phòngCôngchứng;

- Trung tâmTrợ giúppháplýnhànướcvàcác Chinhánh;

- Trung tâmDchvvà bánđugiá tàisn.

ViệcthànhlpcácChinhánhcaTrungtâm trợgppháplývàcácpngCông chứngdoybannhân dântỉnhquyết đnhtheoquyđnhcapháplut.

3.Biênchế:

a)Căncứvàochcnăng,nhiệmvụ,khilưngcôngviệc,tínhchấtvàđcđiểm cacôngtáctưphápđaphương,GiámđốcSTưphápphihpvớiGiámđốcSở NivtrìnhChtchy bannhândântnh quyếtđnhbiênchếcaSởTư pháp trong tổngsbiênchế hànhchínhca tnh;

b)Biênchế s nghipca các tchc snghiệpthucSở Tưpháp doybannhân dântnhquyếtđnhtheođnhmc biênchế và quyđịnhcapháplut;

c)Việctuyểndng,btcánb,côngchc,viênchccaSTưphápphicăn cứ vàovtrí viclàm,chcdanh,tiêuchun,cơcungchcôngchc,viênchc nhà nước theoquyđịnh.

Điều 4.Tchức thc hiện

1.Căncứchcnăng,nhiệm vnêutrênvàcácvănbnphápluậthinhành,Giám đcSởTưpháptráchnhiệmchđoxâydng,banhànhquychếhotđngcaSở vàcáctchcthucSở;chđo,hưngdn,kiểm travchuyênmôn,nghipvca PhòngTưphápcphuyện và côngtác tư phápcấpxãtheoquyđịnhhinhành.

2.Trongquá trìnhtriểnkhaithchiệnbnquy đnhnày nếucóvấnđ phátsinh hoặc hnchếvưng mắc cần đnghbsung, điềuchỉnhchophùhợpvi tình hìnhthc tếcađaphương,STưphápkpthitnghp,phnánhvy bannhândântnh (tngqua Sở Nộivụ) đnghiêncugiảiquyết./.

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1502/QĐ-UBND năm 2009 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Đăk Nông

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.730
DMCA.com Protection Status