Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 15/2015/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 34/2008/QĐ-TTg về thành lập Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia và Quy chế tổ chức hoạt động của Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia ban hành kèm theo Quyết định 79/2009/QĐ-TTg

Số hiệu: 15/2015/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 22/05/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/2015/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 34/2008/QĐ-TTG NGÀY 03 THÁNG 3 NĂM 2008 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC THÀNH LẬP ỦY BAN GIÁM SÁT TÀI CHÍNH QUỐC GIA VÀ QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN GIÁM SÁT TÀI CHÍNH QUỐC GIA BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 79/2009/QĐ-TTG NGÀY 18 THÁNG 5 NĂM 2009 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 58/2014/NĐ-CP ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 34/2008/QĐ-TTg ngày 03 tháng 3 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia và Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 79/2009/QĐ-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 34/2008/QĐ-TTg ngày 03 tháng 3 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia

1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 34/2008/QĐ-TTg như sau:

“2. Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia có chức năng tham mưu, tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ trong phân tích, đánh giá, dự báo tác động của thị trường tài chính đến kinh tế vĩ mô và tác động của chính sách kinh tế vĩ mô đến thị trường tài chính; điều phối hoạt động giám sát thị trường tài chính quốc gia (ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm); giúp Thủ tướng Chính phủ giám sát chung thị trường tài chính quốc gia.”

2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 2 Quyết định số 34/2008/QĐ-TTg như sau:

“2. Phân tích, đánh giá, dự báo tác động của chính sách kinh tế vĩ mô đối với thị trường tài chính; phối hợp với các Bộ, ngành liên quan trình Thủ tướng Chính phủ về chiến lược, định hướng phát triển thị trường tài chính; kiến nghị đối với các cơ quan nhà nước về cơ chế giám sát, áp dụng các thông lệ, chuẩn mực quốc tế về giám sát thị trường tài chính.”

3. Sửa đổi, bổ sung Khoản 5 Điều 2 Quyết định số 34/2008/QĐ-TTg như sau:

“5. Phân tích, dự báo, cảnh báo mức độ an toàn hệ thống tài chính - ngân hàng và nguy cơ rủi ro đối với thị trường tài chính và kinh tế vĩ mô; thiết lập cơ sở dữ liệu, tổng hợp, xử lý và cung cấp các thông tin về thị trường tài chính quốc gia báo cáo Thủ tướng Chính phủ.”

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 79/2009/QĐ-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 79/2009/QĐ-TTg như sau:

“Điều 1. Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia (sau đây gọi tắt là Ủy ban) là cơ quan thực hiện chức năng tham mưu, tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ trong phân tích, đánh giá, dự báo tác động của thị trường tài chính đến kinh tế vĩ mô và tác động của chính sách kinh tế vĩ mô đến thị trường tài chính; điều phối hoạt động giám sát thị trường tài chính quốc gia (ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm); giúp Thủ tướng Chính phủ giám sát chung thị trường tài chính quốc gia.”

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 19 Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 79/2009/QĐ-TTg như sau:

“Điều 19. Ủy ban phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các Bộ, ngành, các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc tham mưu, tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ các vấn đề về phân tích, đánh giá, dự báo tác động của thị trường tài chính đến kinh tế vĩ mô và tác động của chính sách kinh tế vĩ mô đến thị trường tài chính, quản lý, thanh tra, giám sát hoạt động ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm và thị trường tài chính quốc gia; xây dựng quy chế phối hợp công tác với các Bộ, ngành liên quan.”

3. Sửa đổi, bổ sung Điều 20 Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 79/2009/QĐ-TTg như sau:

“Điều 20. Ủy ban có trách nhiệm báo cáo định kỳ, đột xuất và cung cấp các phân tích, dự báo cho Thủ tướng Chính phủ, cung cấp cho các cơ quan liên quan các báo cáo theo danh mục tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.”

4. Sửa đổi, bổ sung Điều 21 Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 79/2009/QĐ-TTg như sau:

“Điều 21. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có trách nhiệm phối hợp, cung cấp đầy đủ, kịp thời các tài liệu, thông tin, số liệu thống kê định kỳ cho Ủy ban theo danh mục tại Phụ lục kèm theo Quyết định này và các báo cáo liên quan đến thị trường tài chính.

Các tổ chức tài chính hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm và các tổ chức khác có liên quan đến các lĩnh vực tài chính, ngân hàng có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, kịp thời các tài liệu, thông tin, số liệu định kỳ và đột xuất cho Ủy ban. Danh mục tài liệu cụ thể do Ủy ban tổng hợp, hướng dẫn trên cơ sở các chế độ báo cáo tài chính, chế độ báo cáo thống kê cơ sở và quy định nghiệp vụ hiện hành do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Các công ty kiểm toán độc lập có trách nhiệm cung cấp báo cáo kiểm toán, báo cáo tài chính, thư quản lý của các tổ chức tài chính theo yêu cầu của Ủy ban.”

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2015.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, TCCV (3b). XH.

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

PHỤ LỤC

(Ban hành kèm theo Quyết định số 15/2015/QĐ-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ)

I. BÁO CÁO, SỐ LIỆU, CÁC BỘ, NGÀNH CUNG CẤP CHO ỦY BAN GIÁM SÁT TÀI CHÍNH QUỐC GIA

STT

Tên báo cáo và đơn vị cung cấp

Nội dung báo cáo

1

Bộ Tài chính

 

a)

Tình hình thực hiện cân đối NSNN (tháng, quý, năm)

Báo cáo theo mẫu 006.H/BCB-TC (QĐ số 15/2014/QĐ-TTg)

b)

Vay và trả nợ Chính phủ (năm)

Báo cáo theo mẫu 009.H/BCB-TC (QĐ số 15/2014/QĐ-TTg)

c)

Vay và trả nợ nước ngoài của Quốc gia (năm)

Báo cáo theo mẫu 010.H/BCB-TC (QĐ số 15/2014/QĐ-TTg)

2

Ngân hàng nhà nước Việt Nam

 

a)

Cán cân thanh toán quốc tế (quý, năm)

Báo cáo theo mẫu 005.H/BCB-NHNN (QĐ số 15/2014/QĐ-TTg)

b)

Dự trữ ngoại hối nhà nước (quý, năm)

Báo cáo theo mẫu 007.H/BCB-NHNN (QĐ số 15/2014/QĐ-TTg)

c)

Bảng cân đối tiền tệ của NHNN (quý, năm)

Báo cáo theo mẫu 009.H/BCB-NHNN (QĐ số 15/2014/QĐ-TTg)

d)

Tổng phương tiện thanh toán; tiền gửi và tốc độ tăng/giảm (quý, năm)

Báo cáo theo mẫu 001.H/BCB-NHNN (QĐ số 15/2014/QĐ-TTg)

3

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 

 

Báo cáo tổng hợp thực hiện kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách (tháng)

Báo cáo theo mẫu 015.H/BCB-KHĐT (QĐ số 15/2014/QĐ-TTg)

Ghi chú:

- Nội dung các báo cáo nêu trên được trích dẫn từ chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Bộ, ngành ban hành kèm theo Quyết định số 15/2014/QĐ-TTg ngày 17 tháng 02 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ; định kỳ và thời hạn cung cấp báo cáo quy định tại các mẫu biểu tương ứng.

- Trường hợp, các mẫu báo cáo này bị hủy bỏ hoặc sửa đổi (thay thế), các Bộ, ngành phối hợp với Ủy ban để thống nhất nội dung báo cáo cung cấp cho Ủy ban, đảm bảo duy trì thông tin phục vụ công tác giám sát thị trường tài chính quốc gia.

II. BÁO CÁO, SỐ LIỆU ỦY BAN GIÁM SÁT TÀI CHÍNH QUỐC GIA CUNG CẤP CHO BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ, BỘ TÀI CHÍNH, NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM VÀ CÁC CƠ QUAN LIÊN QUAN

1. Báo cáo giám sát chung thị trường tài chính (6 tháng đầu năm, năm).

2. Báo cáo giám sát hợp nhất tập đoàn tài chính (6 tháng đầu năm, năm).

3. Báo cáo tình hình khu vực phi tài chính (6 tháng đầu năm, năm).

4. Báo cáo tổng quan thị trường tài chính (năm).

5. Một số báo cáo chuyên đề về kinh tế và tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 15/2015/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 34/2008/QĐ-TTg về thành lập Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia và Quy chế tổ chức hoạt động của Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia ban hành kèm theo Quyết định 79/2009/QĐ-TTg

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.412

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.11.178