Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 15/2012/QĐ-UBND về Quy định phân cấp quản lý về hoạt động thoát nước đô thị và khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Số hiệu: 15/2012/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Nông Người ký: Lê Diễn
Ngày ban hành: 22/08/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 15/2012/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 22 tháng 8 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHÂN CẤP QUẢN LÝ VỀ HOẠT ĐỘNG THOÁT NƯỚC ĐÔ THỊ VÀ KHU, CỤM CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 01 tháng 6 năm 1998;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 88/2007/NĐ-CP ngày 25/08/2007 của Chính phủ về thoát nước đô thị và khu công nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 09/2009/TT-BXD ngày 21/05/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết thực hiện một số nội dung của Nghị định số 88/2007/NĐ-CP ngày 25/08/2007 của Chính phủ về thoát nước đô thị và khu công nghiệp;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số: 545/TTr-SXD ngày 21 tháng 6 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định phân cấp quản lý về hoạt động thoát nước đô thị và khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban Ngành của tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Diễn

 

QUY ĐỊNH

PHÂN CẤP QUẢN LÝ VỀ HOẠT ĐỘNG THOÁT NƯỚC ĐÔ THỊ VÀ KHU, CỤM CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 15/2012/QĐ-UBND ngày 22/8/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông)

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

a) Quy định phân cấp quản lý về hoạt động thoát nước tại khu vực đô thị và khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

b) Các nội dung khác liên quan đến hoạt động thoát nước tại khu vực đô thị và khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông thực hiện theo Nghị định số 88/2007/NĐ-CP ngày 25/8/2007 của Chính phủ và Thông tư số 09/2009/TT-BXD ngày 21/5/2009 của Bộ Xây dựng và các quy định có liên quan.

2. Đối tượng áp dụng

Quyết định này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động thoát nước đô thị và khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Quyền hạn và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị

1. Sở Xây dựng

a) Tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo về công tác lập quy hoạch, đầu tư phát triển, quản lý vận hành hệ thống thoát nước; hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp, báo cáo tình hình quy hoạch, quản lý đầu tư xây dựng, khai thác, sử dụng, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, quản lý vận hành hệ thống thoát nước trên địa bàn tỉnh;

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tổ chức thẩm định phương án thu phí thoát nước cho từng đô thị trên địa bàn toàn tỉnh; trình Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua Hội đồng nhân dân tỉnh trước khi ban hành quyết định;

c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt giá dự toán hợp đồng quản lý vận hành hệ thống thoát nước đô thị đối với công trình thoát nước của các đô thị từ cấp thị xã trở lên thuộc tỉnh Đắk Nông;

d) Kiểm tra, thanh tra đối với hoạt động thoát nước đô thị và khu, cụm công nghiệp theo quy định hiện hành;

đ) Phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, Ban quản lý các khu công nghiệp và Sở Kế hoạch và Đầu tư, xây dựng kế hoạch đầu tư, cải tạo và nâng cấp hệ thống thoát nước đô thị và khu, cụm công nghiệp hàng năm;

e) Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất cho Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác quản lý hệ thống thoát nước đô thị và khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

2. Sở Tài chính

a) Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư cân đối vốn đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước; nghiên cứu, xây dựng cơ chế, chính sách tài chính nhằm khuyến khích, huy động các nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách cho công tác đầu tư phát triển hệ thống thoát nước trên địa bàn tỉnh;

b) Phối hợp với Sở Xây dựng tổ chức thẩm định phương án thu phí thoát nước cho từng đô thị, khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh theo quy định;

c) Phối hợp với Sở Xây dựng hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thu và sử dụng phí thoát nước trên phạm vi toàn tỉnh.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh về kế hoạch đầu tư, cải tạo và nâng cấp hệ thống thoát nước đô thị và khu công nghiệp hàng năm;

b) Tổng hợp nhu cầu và cân đối vốn đầu tư từ nguồn vốn thuộc các chương trình, kế hoạch phát triển hệ thống thoát nước từ Trung ương và địa phương cùng với các nguồn vốn hợp pháp khác;

c) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan nghiên cứu, xây dựng cơ chế chính sách ưu đãi đầu tư nhằm khuyến khích, huy động các nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách cho công tác đầu tư phát triển hệ thống thoát nước trên địa bàn tỉnh.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường

a) Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường và kiểm soát ô nhiễm của điểm tiếp nhận nguồn xả thải ra môi trường và xử lý vi phạm theo các quy định pháp luật;

b) Quản lý việc sử dụng đất xây dựng công trình hạ tầng thoát nước đô thị, khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh;

c) Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc áp dụng quy chuẩn nước thải xả ra nguồn tiếp nhận theo đúng các quy định hiện hành.

5. Sở Công Thương

a) Tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng công trình hệ thống thoát nước cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh;

b) Phối hợp với các Sở, ngành và các đơn vị liên quan trong công tác lập quy hoạch, đầu tư phát triển, quản lý vận hành hệ thống thoát nước các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

6. Sở Khoa học và Công nghệ

Tổ chức đánh giá, thẩm định và giám định công nghệ của các dự án có sử dụng công nghệ trong hệ thống thoát nước đô thị và khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

7. Ban quản lý các khu công nghiệp

a) Tổ chức thực hiện công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước cho các khu công nghiệp trên địa bàn quản lý;

b) Kiểm tra việc xây dựng theo quy hoạch, duy tu, bảo dưỡng, quản lý vận hành hệ thống thoát nước khu công nghiệp của nhà đầu tư kinh doanh hạ tầng; phối hợp với thanh tra xây dựng, thanh tra môi trường xử lý các vi phạm liên quan đến công trình thoát nước, môi trường trong các khu công nghiệp do mình quản lý;

c) Khảo sát, lập kế hoạch xây mới, duy tu, bảo dưỡng, và nâng cấp hệ thống thoát nước trong các khu công nghiệp;

d) Định kỳ và đột xuất báo cáo tình hình quản lý hệ thống thoát nước trong các khu công nghiệp về Sở Xây dựng theo quy định.

8. Ủy ban nhân dân cấp huyện

a) Ủy ban nhân dân cấp huyện là chủ sở hữu công trình thoát nước do mình quản lý theo quy định tại Điều 21, Nghị định số 88/2007/NĐ-CP ngày 25/8/2007 của Chính phủ;

b) Lựa chọn đơn vị quản lý, vận hành hệ thống thoát nước theo hình thức chỉ định thầu hoặc đấu thầu theo đúng quy định;

c) Tổ chức thực hiện công tác quản lý, quy hoạch, đầu tư xây dựng và vận hành hệ thống thoát nước đô thị và cụm công nghiệp trên địa bàn quản lý; tổ chức thực hiện các dịch vụ thoát nước đảm bảo phát triển bền vững, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội;

d) Phê duyệt giá dự toán hợp đồng quản lý vận hành hệ thống thoát nước đối với công trình thoát nước của thị trấn và cụm công nghiệp trên địa bàn quản lý;

đ) Phối hợp với cơ quan thanh tra chuyên ngành trong việc tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý các vi phạm liên quan đến công trình thoát nước đô thị, cụm công nghiệp và môi trường trong hoạt động thoát nước trên địa bàn quản lý;

e) Cung cấp các thông tin về cao độ nền đô thị và cụm công nghiệp cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu trên địa bàn mình quản lý;

f) Báo cáo nội dung công tác quản lý hoạt động thoát nước đô thị và cụm công nghiệp trên địa bàn theo định kỳ hoặc đột xuất về Sở Xây dựng để tổng hợp, xử lý.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

- Các Sở, Ban, Ngành của tỉnh; UBND các huyện, thị xã; Ban Quản lý các Khu công nghiệp và các tổ chức, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện đúng các quy định nêu trên.

- Trong quá trình thực hiện nếu có những vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Xây dựng để được hướng dẫn, giải quyết. Trường hợp vượt thẩm quyền, Sở Xây dựng báo cáo đề xuất cho UBND tỉnh xem xét, xử lý./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 15/2012/QĐ-UBND về Quy định phân cấp quản lý về hoạt động thoát nước đô thị và khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.049
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.186.122