Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 15/2004/QĐ-UBND về Quy định thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ Nhà nước do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành

Số hiệu: 15/2004/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Lắk Người ký: Nguyễn Văn Lạng
Ngày ban hành: 15/03/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH DAKLAK
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 15/2004/QĐ-UB

Ngày 15 tháng 3 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG ĐỊNH GIÁ TANG VẬT, PHƯƠNG TIỆN VI PHẠM HÀNH CHÍNH BỊ TỊCH THU SUNG QUỸ NHÀ NƯỚC.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH DAKLAK

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND các cấp được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua 21/6/1994;

- Căn cứ Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 02/7/2002;

- Căn cứ Nghị định số 134/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003 của Chính phủ “quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002;

- Theo đề nghị của Sở Tư pháp tại Tờ trình số 01/TTr -TP ngày 05/01/2004 và Công văn số 97/CV-TP ngày 24/01/2004.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ Nhà nước.

Điều 2. Giao cho Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Tài chính có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn thi hành Quy định ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Chánh văn phòng HĐND và UBND tỉnh: Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, tổ chức, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH DAKLAK CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Lạng

 

QUY ĐỊNH

VỀ THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG ĐỊNH GIÁ TANG VẬT, PHƯƠNG TIỆN VI PHẠM HÀNH CHÍNH BỊ TỊCH THU SUNG CÔNG QUỸ NHÀ NƯỚC.
(Ban hành kèm theo Quyết định số 15/2004/QĐ-UB ngày 15 tháng 3 năm 2004 của UBND tỉnh DakLak)

Điều 1. Quy định chung.

Hội đồng định giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ Nhà nước (sau đây gọi chung là Hội đồng định giá) được thành lập nhằm định giá đối với các tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung qũy Nhà nước thuộc loại khó định giá hoặc chưa có ý kiến thống nhất giữa người có thẩm quyền quyết định tịch thu và đại diện cơ quan tài chính theo quy định tại Khoản 1, Điều 31 Nghị định số 134/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002:

Trị giá tài sản do Hội đồng định giá xác định là căn cứ để xem xét, xử lý đối với hành vi vi phạm hành chính có liên quan.

Trị giá tài sản do Hội đồng định giá xác định cung là căn cứ để xem xét, quyết định việc chuyển giao tài sản cho cơ quan có thẩm quyền bán đấu giá theo quy định tại Điều 33 Nghị định số 134/2003/NĐ-CP ngày 14/1l/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002.

Điều 2. Thành lập Hội đồng định giá.

1. Người thành lập Hội đồng định giá là người đã có thẩm quyền ra quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

2. Thành phần Hội đồng định giá:

Chủ tịch Hội đồng: Là người đã có thẩm quyền ra quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

Phó Chủ tịch Hội đồng: Đại diện cơ quan tài chính cùng cấp.

Đại diện các cơ quan chuyên môn cùng cấp có liên quan và Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản của tỉnh là thành viên Hội đồng định giá.

3. Nhiệm vụ của Hội đồng định giá:

Hội đồng định giá có nhiệm vụ đánh giá, xác định giá trị của tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ Nhà nước theo yêu cầu của người thành lập Hội đồng định giá.

Điều 3. Nguyên tắc làm việc của Hội đồng định giá.

Hội đồng làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số. Biên bản làm việc của Hội đồng định giá phải ghi rõ họ tên, chức vụ và đơn vị công tác của từng thành viên; ghi rõ đặc điểm của tài sản định giá và những ý kiến của các thành viên Hội đồng định giá (nếu có), đồng thời phải có đầy đủ chữ ký của các thành viên tham dự.

Khi hoạt động Hội đồng định giá được sử dụng con dấu của cơ quan có người làm Chủ tịch Hội đồng định giá.

Điều 4. Định giá lại tài sản đã được giao cho cơ quan có thẩm quyền bán đấu giá.

Trong trường hợp tài sản đã được định giá và giao cho cơ quan có thẩm quyền bán đấu giá, nhưng không bán được tài sản, nếu cần xác định lại giá trị để xử lý đối với tài sản đó theo quy định của pháp luật, thì giao cho cơ quan có thẩm quyền bán đấu giá chủ trì mời các thành viên trong thành phần của Hội đồng định giá để tiến hành định giá lại và thống nhất hình thức xử lý tài sản theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp này các văn bản làm việc có liên quan được sử dụng con dấu của cơ quan có thẩm quyền bán đấu giá.

Điều 5. Tổ chức thực hiện.

Việc thành lập và hoạt động của các Hội đồng định giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ Nhà nước trên địa bàn toàn tỉnh phải tuân thủ quy định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan, kể từ ngày quy định này có hiệu lực thi hành.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan báo cáo UBND tỉnh để được kịp thời sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 15/2004/QĐ-UBND về Quy định thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ Nhà nước do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.121
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.214.0