Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 15/2004/QĐ-BKHCN về Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Viện ứng dụng Công nghệ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Số hiệu: 15/2004/QĐ-BKHCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Hoàng Văn Phong
Ngày ban hành: 01/07/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------

Số: 15/2004/QĐ-BKHCN

Hà Nội , Ngày 01 tháng 07 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA VIỆN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ và Nghị định số 28/2004/NĐ-CP ngày 16/1/2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ;
Xét đề nghị của các Ông Viện trưởng Viện ứng dụng Công nghệ và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Viện ứng dụng Công nghệ trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 38/2001/QĐ-BKHCNMT ngày 3/7/2001 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) ban hành Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Viện ứng dụng Công nghệ.

Điều 3. Các Ông Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Viện trưởng Viện ứng dụng Công nghệ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

BỘ TRƯỞNG
Hoàng Văn Phong

 

ĐIỀU LỆ

TỔ CHỨC VÀ HỌAT ĐỘNG CỦA VIỆN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 15 /2004/QĐ-BKHCN ngày 01 /7/2004 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Chương 1:

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

Điều 1. Viện ứng dụng Công nghệ (viết tắt là Viện) là đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ, trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ (viết tắt là Bộ) có chức năng nghiên cứu, triển khai ứng dụng vào sản xuất và đời sống các công nghệ cao, công nghệ mới thuộc các lĩnh vực Laser, Hồng ngoại, Vi điện tử, Tin học, Vật liệu mới, Quang điện tử, Sinh học.

Tên giao dịch quốc tế của Viện là: National Center for Technological Progress (viết tắt là : NACENTECH)

Viện có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng.

Điều 2. Viện có các nhiệm vụ và quyền hạn chủ yếu sau đây :

1. Nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao các công nghệ cao, công nghệ mới thuộc các lĩnh vực quy định tại Điều 1 của Điều lệ này vào sản xuất và đời sống.

2. Tham gia các hoạt động thẩm định, tư vấn kỹ thuật, đánh giá công nghệ.

3. Tham gia nghiên cứu xây dựng các chính sách khuyến khích phát triển ứng dụng công nghệ cao, công nghệ mới vào sản xuất và đời sống.

4. Tham gia nghiên cứu xây dựng các quy định về đánh giá, nghiệm thu, ứng dụng và công bố kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

5. Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ thuộc các lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ mới có liên quan đến nhiệm vụ của Viện và của Bộ theo quy định của pháp luật.

6. Phối hợp thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ thuộc các hướng công tác của Viện theo phân công của Bộ và quy định của Nhà nước.

7. Tham gia hoạt động tư vấn lập quy hoạch phát triển một số công nghệ cao.

8. Quản lý tổ chức và cán bộ, tài chính, tài sản và các hoạt động khác của Viện theo phân cấp của Bộ và theo quy định của Nhà nước.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.

Chương 2:

TỔ CHỨC BỘ MÁY

Điều 3. Viện ứng dụng Công nghệ được tổ chức và làm việc theo chế độ thủ trưởng kết hợp với bàn bạc tập thể.

Viện trưởng Viện ứng dụng Công nghệ chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về toàn bộ công tác của Viện.

Giúp việc cho Viện trưởng có một số Phó viện trưởng. Các Phó viện trưởng giúp Viện trưởng trong việc lãnh đạo chung công tác của Viện, được Viện trưởng phân công phụ trách một số mặt công tác của Viện và chịu trách nhiệm trước Viện trưởng về công việc được phân công; được quyền quyết định những vấn đề thuộc phạm vi nhiệm vụ được giao.

Khi Viện trưởng vắng mặt, một Phó viện trưởng được uỷ quyền quản lý và điều hành hoạt động của Viện.

Điều 4. Cơ cấu tổ chức của Viện gồm các đơn vị trực thuộc sau :

1- Văn phòng Viện;

2- Trung tâm Công nghệ Laser;

3- Trung tâm Công nghệ Vi điện tử và Tin học;

4- Trung tâm Quang điện tử;

5- Trung tâm Sinh học thực nghiệm;

6- Trung tâm Triển khai Công nghệ;

7- Trung tâm Hợp tác Công nghệ Việt - Hàn;

8- Trung tâm Công nghệ Vật liệu;

9- Chi nhánh Viện ứng dụng Công nghệ tại thành phố Hồ Chí Minh.

Trong quá trình hoạt động,Viện trưởng có thể đề nghị Bộ trưởng quyết định thành lập thêm hoặc giải thể các đơn vị trực thuộc Viện cho phù hợp với nhu cầu phát triển của Viện,

Đơn vị trực thuộc Viện có Điều lệ Tổ chức và Hoạt động riêng, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng.

Điều 5. Điều lệ Tổ chức và hoạt động của các đơn vị quy định tại Điều 4 Điều lệ này do Viện trưởng quy định sau khi được Bộ trưởng phê duyệt.

Việc thành lập, sáp nhập, giải thể và chức năng, nhiệm vụ cụ thể của các tổ chức cấp phòng và tương đương thuộc các đơn vị trực thuộc Viện do Viện trưởng xem xét và quyết định.

Điều 6. Việc bổ nhiệm và miễn nhiệm cấp trưởng của các đơn vị trực thuộc Viện do Viện trưởng đề nghị, Bộ trưởng xem xét quyết định.

Việc bổ nhiệm và miễn nhiệm cấp phó của đơn vị trực thuộc Viện do Viện trưởng quyết định theo quy chế phân cấp quản lý cán bộ của Bộ.

Điều 7. Hội đồng Khoa học và Công nghệ Viện là tổ chức tư vấn cho Viện trưởng trong công tác chuyên môn và do Viện trưởng thành lập.

Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học và Công nghệ Viện do Viện trưởng quyết định.

Chương 3:

QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 8. Viện trưởng quản lý và điều hành hoạt động của Viện theo Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Viện và các quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Viện trưởng thực hiện chế độ làm việc, quan hệ công tác với Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ theo quy chế làm việc của Bộ và các quy định khác do Bộ trưởng ban hành.

Điều 9. Các đơn vị trực thuộc Viện tổ chức và làm việc theo chế độ Thủ trưởng kết hợp với bàn bạc tập thể, Thủ trưởng đơn vị quản lý và điều hành mọi hoạt động của đơn vị theo Điều lệ Tổ chức và hoạt động đã được quy định; tổ chức thực hiện nghiêm túc các Quyết định, Chỉ thị của Viện trưởng; chủ động phối hợp với các đơn vị trong Viện để giải quyết những công việc có liên quan nhằm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Thủ trưởng đơn trực thuộc Viện chịu trách nhiệm trước Viện trưởng về mọi hoạt động của đơn vị mình.

Các Phó thủ trưởng đơn vị trực thuộc Viện giúp Thủ trưởng chỉ đạo một số mặt công tác cụ thể của đơn vị và chịu trách nhiệm trước Thủ trưởng đơn vị về công việc được phân công hoặc được ủy quyền.

Khi Thủ trưởng đơn vị vắng mặt, một Phó thủ trưởng được ủy quyền quản lý và điều hành hoạt động của đơn vị, song Thủ trưởng vẫn chịu trách nhiệm trước Viện trưởng về các quyết định của người được ủy quyền.

Điều 10. Nhằm phát huy trí tuệ tập thể, khi cần thiết Viện trưởng hoặc Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Viện có thể lấy ý kiến rộng rãi trong Viện hoặc trong đơn vị về những vấn đề quan trọng của Viện, của đơn vị.

Mọi cán bộ, công chức trong Viện được quyền đóng góp ý kiến của mình và được quyền bảo lưu ý kiến.

Khi các quyết định của Viện hoặc đơn vị trực thuộc Viện đã được ban hành, mọi người trong Viện hoặc trong đơn vị trực thuộc Viện có nghĩa vụ và trách nhiệm thi hành .

Chương 4:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11. Viện trưởng Viện ứng dụng Công nghệ và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ có trách nhiệm tổ chức thực hiện Điều lệ này.

Điều lệ này làm cơ sở cho việc quản lý mọi hoạt động của Viện, làm căn cứ để xây dựng các quy chế quản lý, quy chế làm việc của Viện và các đơn vị trực thuộc Viện.

Điều 12. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ này do Viện trưởng Viện ứng dụng Công nghệ phối hợp với Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ đề nghị Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, quyết định./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 15/2004/QĐ-BKHCN về Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Viện ứng dụng Công nghệ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.756

DMCA.com Protection Status
IP: 100.24.113.182