Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1498/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết đối với từng thủ tục hành chính lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã, tỉnh Phú Thọ

Số hiệu: 1498/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Thọ Người ký: Bùi Văn Quang
Ngày ban hành: 09/07/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1498/QĐ-UBND

Phú Thọ, ngày 9 tháng 7 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT ĐỐI VỚI TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 117/TTr-SNN ngày 06/7/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết đối với từng thủ tục hành chính lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của UBND cấp xã.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng quy trình điện tử đối với việc giải quyết từng thủ tục hành chính; cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời trên Cổng dịch vụ công trực tuyến, Cổng thông tin điện tử của tỉnh và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2902/QĐ-UBND ngày 07/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết đối với từng thủ tục hành chính lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của UBND cấp xã.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Bùi Văn Quang

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ

GIẢI QUYẾT ĐỐI VỚI TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ
( Ban hành kèm theo Quyết định số 1498/QĐ-UBND ngày 9 tháng 7 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

LĨNH VỰC/THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

TRANG

I

Lĩnh vực Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

 

1

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa

 

II

Lĩnh vực Thủy lợi

 

1

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã

 

2

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã

 

III

Lĩnh vực Phòng chống thiên tai

 

1

Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu

 

2

Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh

 

3

Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai

 

IV

Lĩnh vực Khoa học công nghệ và môi trường

 

1

Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương

 

 

PHẦN II: NỘI DUNG CHI TIẾT TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

I. Lĩnh vực Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

1. Thủ tục: Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa

Thứ tự

Trình tự/Nội dung công việc

Trách nhiệm giải quyết

Thời gian thực hiện

Bước 1

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển xử lý hồ sơ (chuyển bản điện tử ngay sau khi nhận được hồ sơ)

Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp xã

0,5 ngày

Bước 2

Phân công cho công chức được giao xử lý hồ sơ

Chủ tịch UBND cấp xã

03 ngày

Bước 3

Xem xét, thẩm định, đánh giá, thụ lý hồ sơ, lập dự thảo kết quả thực hiện TTHC trình Chủ tịch UBND cấp xã.

Công chức được giao xử lý hồ sơ

0,5 ngày

Bước 4

Ký duyệt kết quả giải quyết TTHC

Chủ tịch UBND cấp xã

0,5 ngày

Bước 5

Vào sổ văn bản, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ và chuyển kết quả giải quyết TTHC cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp xã

Bộ phận văn thư; Công chức được giao xử lý hồ sơ

0,5 ngày

Bước 6

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân.

Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp xã

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

05 ngày

II. Lĩnh vực Thủy lợi

1. Thủ tục: Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã

Thứ tự

Trình tự/Nội dung công việc

Trách nhiệm giải quyết

Thời gian thực hiện

Bước 1

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển xử lý hồ sơ (chuyển bản điện tử ngay sau khi nhận được hồ sơ)

Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã nơi có đất

01 ngày

Bước 2

Phân công cho chuyên viên thực hiện

Chủ tịch UBND cấp xã

01 ngày

Bước 3

Xem xét, thẩm định, đánh giá, thụ lý hồ sơ, lập dự thảo kết quả thực hiện TTHC trình Chủ tịch UBND cấp xã.

Công chức được giao xử lý hồ sơ

15 ngày

Bước 4

Ký duyệt kết quả giải quyết TTHC

Chủ tịch UBND cấp xã

02 ngày

Bước 5

Vào sổ văn bản, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ và chuyển kết quả giải quyết TTHC cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã

Bộ phận văn thư; Công chức được giao xử lý hồ sơ

01 ngày

Bước 6

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân.

Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã nơi có đất

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

20 ngày

2. Thủ tục: Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã

Thứ tự

Trình tự/Nội dung công việc

Trách nhiệm giải quyết

Thời gian thực hiện

Bước 1

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển xử lý hồ sơ (chuyển bản điện tử ngay sau khi nhận được hồ sơ)

Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã

01 ngày

Bước 2

Phân công cho chuyên viên thực hiện

Chủ tịch UBND cấp xã

01 ngày

Bước 3

Xem xét, thẩm định, đánh giá, thụ lý hồ sơ, lập dự thảo kết quả thực hiện TTHC trình Chủ tịch UBND cấp xã.

Công chức được giao xử lý hồ sơ

15 ngày

Bước 4

Ký duyệt kết quả giải quyết TTHC

Chủ tịch UBND cấp xã

02 ngày

Bước 5

Vào sổ văn bản, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ và chuyển kết quả giải quyết TTHC cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã

Bộ phận văn thư; Công chức được giao xử lý hồ sơ

01 ngày

Bước 6

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân.

Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

20 ngày

III. Lĩnh vực Phòng chống thiên tai

1. Thủ tục: Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu

Thứ tự

Trình tự/Nội dung công việc

Trách nhiệm giải quyết

Thời gian thực hiện

Bước 1

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển xử lý hồ sơ (chuyển bản điện tử ngay sau khi nhận được hồ sơ)

Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã

0,5 ngày

Bước 2

Phân công cho chuyên viên thực hiện

Chủ tịch UBND cấp xã

0,5 ngày

Bước 3

Xem xét, thẩm định, đánh giá, thụ lý hồ sơ, lập dự thảo kết quả thực hiện TTHC trình Chủ tịch UBND cấp xã.

Công chức được giao xử lý hồ sơ

4,5 ngày

Bước 4

Ký duyệt kết quả giải quyết TTHC

Chủ tịch UBND cấp xã

01 ngày

Bước 5

Vào sổ văn bản, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ và chuyển kết quả giải quyết TTHC cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã

Bộ phận văn thư; Công chức được giao xử lý hồ sơ

0,5 ngày

Bước 6

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân.

Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

07 ngày

2. Thủ tục: Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh

Thứ tự

Trình tự/Nội dung công việc

Trách nhiệm giải quyết

Thời gian thực hiện

Bước 1

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển xử lý hồ sơ (chuyển bản điện tử ngay sau khi nhận được hồ sơ)

Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã

0,5 ngày

Bước 2

Phân công cho chuyên viên thực hiện

Chủ tịch UBND cấp xã

0,5 ngày

Bước 3

Xem xét, thẩm định, đánh giá, thụ lý hồ sơ, lập dự thảo kết quả thực hiện TTHC trình Chủ tịch UBND cấp xã.

Công chức được giao xử lý hồ sơ

11,5 ngày

Bước 4

Ký duyệt kết quả giải quyết TTHC

Chủ tịch UBND cấp xã

02 ngày

Bước 5

Vào sổ văn bản, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ và chuyển kết quả giải quyết TTHC cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã

Bộ phận văn thư; Công chức được giao xử lý hồ sơ

0,5 ngày

Bước 6

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân.

Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

15 ngày

3. Thủ tục: Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai

Thứ tự

Trình tự/Nội dung công việc

Trách nhiệm giải quyết

Thời gian thực hiện

Bước 1

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển xử lý hồ sơ (chuyển bản điện tử ngay sau khi nhận được hồ sơ)

Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã

0,5 ngày

Bước 2

Phân công cho chuyên viên thực hiện

Chủ tịch UBND cấp xã

0,5 ngày

Bước 3

Xem xét, thẩm định, đánh giá, thụ lý hồ sơ, lập dự thảo kết quả thực hiện TTHC trình Chủ tịch UBND cấp xã.

Công chức được giao xử lý hồ sơ

11,5 ngày

Bước 4

Ký duyệt kết quả giải quyết TTHC

Chủ tịch UBND cấp xã

02 ngày

Bước 5

Vào sổ văn bản, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ và chuyển kết quả giải quyết TTHC cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã

Bộ phận văn thư; Công chức được giao xử lý hồ sơ

0,5 ngày

Bước 6

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân.

Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

15 ngày

IV. Lĩnh vực Khoa học công nghệ và môi trường

1. Thủ tục: Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương

Thứ tự

Trình tự/ Nội dung công việc

Trách nhiệm giải quyết

Thời gian thực hiện

Bước 1

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ; quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển phòng chuyên môn xử lý hồ sơ

Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã

01 ngày

Bước 2

Phân công cho công chức thực hiện

Chủ tịch UBND cấp xã

02 ngày

Bước 3

Xem xét, thẩm định, đánh giá, thụ lý hồ sơ, lập dự thảo kết quả thực hiện TTHC trình Chủ tịch UBND cấp xã.

Công chức được giao xử lý hồ sơ

40 ngày

Bước 4

Ký duyệt kết quả giải quyết TTHC

Chủ tịch UBND cấp xã

02 ngày

Bước 5

Vào sổ văn bản, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ và chuyển kết quả giải quyết TTHC cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã

Bộ phận văn thư; Công chức được giao xử lý hồ sơ

15 ngày

Bước 6

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân.

Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

60 ngày

 

Mẫu số 02: BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT

LĨNH VỰC/ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Quyết định công bố TTHC của UBND tỉnh

Tổng số ngày thực hiện TTHC (theo QĐ của UBND tỉnh)

Tổng số ngày giải quyết công việc (theo quy định nội bộ)

Ghi chú

I

Lĩnh vực Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

 

 

 

 

1

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa

QĐ số 983/QĐ-UBND ngày 11/5/2020

5

5

 

II

Lĩnh vực Thủy lợi

 

 

 

 

1

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã

QĐ số 983/QĐ-UBND ngày 11/5/2020

20

20

 

2

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã

QĐ số 983/QĐ-UBND ngày 11/5/2020

20

20

 

III

Lĩnh vực Phòng chống thiên tai

1

Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu

QĐ số 983/QĐ-UBND ngày 11/5/2020

7

7

 

2

Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh

QĐ số 983/QĐ-UBND ngày 11/5/2020

15

15

 

3

Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai

QĐ số 983/QĐ-UBND ngày 11/5/2020

15

15

 

IV

Lĩnh vực Khoa học công nghệ và môi trường

 

 

 

 

1

Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương

QĐ số 1249/QĐ- UBND ngày 11/6/2020

60

60

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1498/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết đối với từng thủ tục hành chính lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã, tỉnh Phú Thọ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


46

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.129.133