Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1492/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án "Đẩy mạnh hoạt động học tập suốt đời trong thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ" đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Số hiệu: 1492/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau Người ký: Trần Hồng Quân
Ngày ban hành: 02/10/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1492/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 02 tháng 10 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “ĐẨY MẠNH CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI TRONG CÁC THƯ VIỆN, BẢO TÀNG, NHÀ VĂN HÓA, CÂU LẠC BỘ” ĐẾN NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 208/QĐ-TTg ngày 27/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ”;

Xét đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 197/TTr-SVHTTDL ngày 17/9/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ” đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Cà Mau (kèm theo Kế hoạch số 78/KH-SVHTTDL ngày 17/9/2014 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

Điều 2. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức triển khai thực hiện, hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau, các hội, đoàn thể có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT Tỉnh ủy (b/c);
- TT HĐND tỉnh (b/c);
- Cổng TTĐT;
- Trung tâm Công báo;
- VXT;
- Lưu: VT, Ktr01/10.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hồng Quân

 

UBND TỈNH CÀ MAU
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 78/KH-SVHTTDL

Cà Mau, ngày 17 tháng 09 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “ĐẨY MẠNH CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI TRONG CÁC THƯ VIỆN, BẢO TÀNG, NHÀ VĂN HÓA, CÂU LẠC BỘ” ĐẾN NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

Căn cứ Quyết định số 208/QĐ-TTg ngày 27/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ”; căn cứ Công văn số 555/UBND-VX ngày 12/02/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc tham mưu thực hiện Quyết định số 208/QĐ-TTg ngày 27/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau phối hợp xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Cà Mau” với những nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Nâng cao nhận thức của hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân về chủ trương xây dựng xã hội học tập, mục đích, ý nghĩa của việc học tập suốt đời nhằm xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện với 5 đức tính đã được khẳng định trong Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII).

- Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 30/4/2007 của Bộ Chính trị (khóa X), Chỉ thị số 02/2008/CT-TTg ngày 08/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 09/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020; Quyết định số 284/QĐ-TTg ngày 24/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày sách Việt Nam; Kế hoạch số 892/KH-BTTTT ngày 26/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông về tổ chức Ngày sách Việt Nam; Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 08/5/2013 của UBND tỉnh Cà Mau về triển khai thực hiện Đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020 trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

- Tăng cường sự quản lý Nhà nước của các cấp chính quyền, các cơ quan chức năng và sự tham gia của toàn xã hội về tổ chức các hoạt động giáo dục, học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ tạo phong trào học tập sâu rộng, có sức lan tỏa đối với mọi tầng lớp nhân dân; đặc biệt đối với nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc, vùng đồng bào có đạo, vùng điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

2. Yêu cầu:

- Quán triệt sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân về chủ trương đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nông thôn mới trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và chủ động hội nhập quốc tế.

- Tổ chức thực hiện Quyết định số 208/QĐ-TTg ngày 27/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ gắn với việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh;

- Tổ chức thực hiện Đề án đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ một cách sâu rộng, có hiệu quả, thiết thực bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng; lồng ghép với các kế hoạch, đề án, dự án, các chương trình mục tiêu có liên quan đang triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh; nhằm phục vụ và thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân, nhất thế hệ trẻ học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ trên địa bàn tỉnh.

- Xem việc thực hiện Đề án đẩy mạnh các hoạt động, học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cơ quan, đơn vị; trên cơ sở đó tiến hành xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện trong từng năm, từng giai đoạn mang lại hiệu quả cao; hàng năm tiến hành sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện và thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng thể:

Tăng cường tổ chức các hoạt động giáo dục, học tập, phục vụ học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà truyền thống, trung tâm văn hóa thể thao, trung tâm học tập cộng đồng, nhà văn hóa, câu lạc bộ phù hợp từng đối tượng nhằm tạo điều kiện thuận lợi và cung cấp nhiều cơ hội cho mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là nhân dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc, vùng đồng bào có đạo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn được học tập thường xuyên, qua đó khuyến khích nhu cầu, thói quen học tập suốt đời, góp phần nâng cao kỹ năng lao động, năng lực sáng tạo, trình độ dân trí, cải thiện chất lượng cuộc sống.

2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2020

2.1. Đối với hệ thống thư viện công cộng:

- 100% thư viện tỉnh, thư viện huyện; 80% thư viện trường học, cơ quan, đoàn thể, cơ quan lực lượng vũ trang; 50% thư viện cấp xã thường xuyên tổ chức cung cấp dịch vụ truy cập Internet miễn phí để cán bộ, chiến sĩ, nhân dân được tiếp cận thông tin, tri thức phục vụ nhu cầu học tập, nâng cao hiểu biết và các nhu cầu khác; thường xuyên tổ chức các lớp hướng dẫn sử dụng thư viện, tra cứu tìm kiếm thông tin, tri thức phù hợp với nhu cầu người sử dụng; tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề về các vấn đề mà cộng đồng quan tâm.

- Phấn đấu 100% thư viện tỉnh, thư viện huyện, thư viện trong cơ quan lực lượng vũ trang; 60% thư viện trường học, cơ quan, đoàn thể, thư viện cấp xã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan thường xuyên tổ chức các lớp hướng dẫn, cập nhật kỹ năng, kiến thức cần thiết cho lực lượng lao động ở đơn vị, cơ quan, địa phương, nhất là người dân ở vùng nông thôn.

- Phấn đấu số lượt người sử dụng thư viện công cộng trên địa bàn tỉnh hằng năm tăng bình quân từ 8% đến 10%; tỷ lệ người dân trên địa bàn tỉnh sử dụng thư viện phục vụ nhu cầu học tập, tìm hiểu kiến thức nâng cao hiểu biết đạt từ 15 đến 20% số dân.

- Phấn đấu số lượng sách, báo, tạp chí mới có chất lượng được bổ sung cho hệ thống thư viện công cộng của tỉnh hàng năm tăng 10%.

- Phấn đấu số lượt sách, báo, tạp chí trong hệ thống thư viện công cộng của tỉnh phục vụ bạn đọc hàng năm tăng 10%; số lần luân chuyển sách tại cơ sở tăng 8% mỗi năm.

- Phấn đấu tăng dần số lượng học sinh, sinh viên đến với hệ thống thư viện công cộng tìm hiểu kiến thức phục vụ học tập hàng năm và đến năm 2020 có khoảng 80% học sinh, sinh viên đến học tập tại các thư viện trong tỉnh.

- Phấn đấu hoàn thành Dự án cung cấp tài liệu số trực tuyến và xây dựng kho tư liệu số trong hệ thống thư viện công cộng toàn tỉnh.

- Hàng năm nhân dịp mừng Đảng, mừng Xuân, thư viện tỉnh, thư viện các huyện, thành phố Cà Mau phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Hội báo Xuân đáp ứng nhu cầu vui Xuân, đọc sách báo của độc giả.

- Hàng năm nhân dịp Hè, thư viện tỉnh, thư viện các huyện, thành phố Cà Mau phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Hội thi kể chuyện và ngâm thơ theo sách hè.

- Hàng năm nhân Ngày Sách Việt Nam (ngày 21/4), tổ chức các hoạt động: Triển lãm sách chuyên đề; trưng bày sách hay; phục vụ đọc sách miễn phí; tổ chức Tuần lễ sách với các hoạt động như: hội thảo, nói chuyện chuyên đề, tọa đàm về sách; giao lưu giữa các nhà hoạt động văn hóa, khoa học, nhà văn, nhà thơ với độc giả; tổ chức các cuộc thi giới thiệu, kể chuyện sách, giới thiệu các kỷ lục về sách; trao tặng sách… Giới thiệu và tôn vinh các tủ sách gia đình, tủ sách dòng họ… Phát động phong trào xây dựng văn hóa đọc thông qua các hoạt động phong phú, sâu rộng của các tổ chức, đoàn thể xã hội

- Đối với hệ thống trường học các cấp trong tỉnh tổ chức Ngày hội đọc sách theo chủ đề; phát động phong trào đọc sách trong thư viện nhà trường; tổ chức các câu lạc bộ về sách với các hoạt động ngoại khóa; phát động, tổ chức các phong trào, chương trình thu gom sách, ủng hộ sách vở, hỗ trợ cho các trường học vùng sâu, vùng xa, khu vực khó khăn; tổ chức phong phú các sự kiện nhằm xây dựng văn hóa đọc cho học sinh, sinh viên.

2.2. Đối với hệ thống bảo tàng, nhà truyền thống:

- Phấn đấu hoàn thành việc đầu tư xây dựng Bảo tàng; nâng cấp, chỉnh lý trưng bày theo hướng khoa học, hiện đại và xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin cho Bảo tàng tỉnh.

- Phấn đấu hàng năm thực hiện từ 03 đến 04 cuộc triển lãm lưu động và từ 06 đến 08 cuộc triển lãm chuyên đề tại các di tích, các thiết chế văn hóa cơ sở. Xây dựng các bộ sưu tập hiện vật tiêu biểu để phối hợp với các đơn vị trong và ngoài tỉnh tổ chức trưng bày lưu động giới thiệu quảng bá bản sắc văn hóa của Cà Mau.

- Phấn đấu thu hút số lượt khách tham quan điểm trưng bày bảo tàng, nhà truyền thống trên địa bàn tỉnh hằng năm tăng bình quân từ 8% đến 10%, trong đó khuyến khích khách tham quan là học sinh, sinh viên.

- Hằng năm tổ chức các hoạt động giới thiệu các di sản văn hóa nhân Ngày Di sản văn hóa (23/11) nhằm thu hút nhân dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên tham dự.

- Bảo tàng tỉnh thực hiện ký kết với các Trường học phổ thông và chuyên nghiệp xây dựng chương trình giáo dục thông qua di sản văn hóa; tổ chức học tập về lịch sử, văn hóa địa phương tại các di tích, điểm trưng bày bảo tàng, Nhà truyền thống.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến quảng bá các loại hình di sản văn hóa qua Website và các phương tiện thông tin đại chúng.

2.3. Đối với hệ thống nhà văn hóa và câu lạc bộ:

- Phấn đấu xây dựng trung tâm văn hóa - thể thao cấp huyện đạt tỷ lệ 100%, trung tâm văn hóa - thể thao xã đạt tỷ lệ 90%, nhà văn hóa - khu thể thao ấp đạt tỷ lệ 70%. Các thiết chế văn hóa thể thao thường xuyên tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi giải trí phục vụ mục đích học tập, nâng cao đời sống tinh thần, rèn luyện thể chất cho nhân dân.

- Phấn đấu thu hút 70% số dân vùng đô thị và 50% số dân vùng nông thôn tham gia các hoạt động văn hóa, gia đình, thể thao phục vụ cho mục đích học tập, nghiên cứu, nâng cao kiến thức.

- Củng cố và tiếp tục phát triển các câu lạc bộ theo sở thích, năng khiếu về sinh hoạt văn hóa văn nghệ, nhất là phát huy các câu lạc bộ đờn ca tài tử và câu lạc bộ hát với nhau phục vụ nhu cầu sinh hoạt tinh thần và tạo nguồn cho hoạt động chuyên nghiệp và không chuyên của tỉnh.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Củng cố cơ sở vật chất, hiện đại hóa trang thiết bị và phương thức hoạt động

1.1. Đối với hệ thống thư viện:

- Nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cho việc tổ chức các hoạt động học tập, phục vụ học tập trong các thư viện;

- Đổi mới phương thức hoạt động theo hướng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng bộ phận tài liệu phục vụ phù hợp với đặc điểm dân cư trên địa bàn, trong đó đặc biệt chú ý tới các đối tượng là học sinh, sinh viên, người dân tộc, người khiếm thị, trẻ em.

- Chú trọng phát triển mạng lưới thư viện phục vụ cơ sở theo hướng tổ chức mô hình thư viện lưu động, thư viện trường học, thư viện kết hợp lâm ngư trường và xã; thư viện gắn kết với trung tâm văn hóa thể thao xã, điểm bưu điện văn hóa xã, tủ sách pháp luật trong UBND cấp xã, tủ sách trong câu lạc bộ.

- Tăng cường công tác luân chuyển sách báo giữa các thư viện và các điểm bưu điện văn hóa xã.

- Khuyến khích, tạo điều kiện và hỗ trợ về chuyên môn cho thư viện tư nhân phục vụ cộng đồng cùng phát triển.

1.2. Đối với hệ thống bảo tàng, nhà truyền thống:

- Đổi mới, chỉnh lý nội dung trưng bày và xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin cho bảo tàng đủ điều kiện tổ chức các hoạt động học tập suốt đời. Hiện đại hóa phương thức; nội dung hoạt động của bảo tàng, gắn di sản văn hóa với giáo dục học đường, tổ chức các hoạt động học tập, dịch vụ phù hợp với từng đối tượng, từng địa bàn nhằm phát huy vai trò của di sản văn hóa trong giáo dục và phát triển.

- Xây dựng các bộ sưu tập hiện vật, hình ảnh tiêu biểu để tăng cường đưa di sản văn hóa về cơ sở thông qua các hình thức triển lãm lưu động, trưng bày chuyên đề.

- Tổ chức tốt các hoạt động giới thiệu các di sản văn hóa nhân Ngày Di sản văn hóa (23/11) hàng năm nhằm thu hút nhân dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên tham dự. Thường xuyên quan tâm chăm sóc, bảo vệ và trùng tu, tôn tạo các di tích đã được xếp hạng trên địa bàn tỉnh.

- Tích cực hỗ trợ về chuyên môn nghiệp vụ, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng nhà truyền thống và xây dựng bảo tàng tư nhân nếu đủ điều kiện.

- Hỗ trợ, phục vụ các đối tượng, nhất là học sinh, sinh viên tham gia học tập, nghiên cứu, tìm hiểu các giá trị lịch sử văn hóa trên từng địa bàn, hệ thống di tích của vùng đất, con người Cà Mau.

1.3. Đối với hệ thống nhà văn hóa, câu lạc bộ:

- Từng bước hoàn thiện, phát triển thiết chế văn hóa, thể thao từ cấp tỉnh đến cơ sở, đặc biệt là trung tâm văn hóa thể thao xã và nhà văn hóa - khu thể thao ấp theo hướng chuẩn hóa về mô hình hoạt động, có cơ sở vật chất, trang thiết bị, cơ cấu tổ chức và đội ngũ cán bộ quản lý, tổ chức hoạt động.

- Nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống trung tâm văn hóa - thể thao các cấp, nhà văn hóa, câu lạc bộ, đội tuyên truyền lưu động; tổ chức phát triển thêm nhiều loại hình câu lạc bộ theo sở thích, phù hợp với từng đối tượng.

2. Nâng cao năng lực tổ chức hoạt động học tập suốt đời cho đội ngũ công chức, viên chức; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động tuyên truyền về học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ.

2.1. Nâng cao năng lực tổ chức hoạt động học tập suốt đời cho đội ngũ công chức, viên chức:

- Nâng cao kiến thức, kỹ năng tổ chức, vai trò, trách nhiệm của công chức, viên chức trong quá trình triển khai nhiệm vụ học tập suốt đời thông qua các lớp tập huấn, tham quan, học tập kinh nghiệm.

- Khích lệ, động viên công chức, viên chức làm việc trong các thiết chế văn hóa nâng cao ý thức về tự học, học tập thường xuyên của chính bản thân để mỗi công chức, viên chức thật sự trở thành người cung cấp, hướng dẫn tìm kiếm và sử dụng thông tin, kiến thức đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng cao của mọi tầng lớp nhân dân.

2.2. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động tuyên truyền:

- Tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập suốt đời để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân trong việc học tập thường xuyên, từ đó hình thành thói quen tự học.

- Tuyên truyền về vai trò, ý nghĩa của thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ trong việc học tập suốt đời của người dân, từ đó khuyến khích nhân dân, cộng đồng tham gia hưởng ứng các hoạt động giáo dục, học tập, hỗ trợ học tập được tổ chức trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ cũng như đóng góp về vật lực, nhân lực, trí lực cho hoạt động này.

- Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, thành lập chuyên mục xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời và xây dựng phóng sự chuyên đề về học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ.

- Khuyến khích, tạo điều kiện cho các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp và không chuyên xây dựng các chương trình nghệ thuật, các sáng tác về việc học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ.

3. Tăng cường hợp tác quốc tế:

- Tăng cường hoạt động giao lưu, học hỏi kinh nghiệm trong nước và quốc tế về tổ chức các hoạt động học tập trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ; đào tạo nguồn nhân lực và tuyên truyền, vận động cộng đồng.

- Huy động các nguồn lực tài chính hợp pháp, tranh thủ sự hỗ trợ kỹ thuật trong nước và quốc tế để triển khai thực hiện các hoạt động học tập trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch bao gồm: Nguồn ngân sách Nhà nước và các nguồn tại chính hợp pháp khác.

2. Các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh căn cứ các nhiệm vụ được giao, hàng năm, lập dự toán kinh phí thực hiện và tổng hợp chung vào dự toán chi ngân sách nhà nước của cơ quan, đơn vị, địa phương, gửi cơ quan tài chính cùng cấp để bố trí kinh phí thực hiện theo quy định.

3. Kinh phí chi cho các nhiệm vụ sau:

- Củng cố, nâng cấp cơ sở hạ tầng, phát triển mạng lưới thư viện, nhà truyền thống, nhà văn hóa, câu lạc bộ;

- Các hoạt động tuyên truyền tại địa phương;

- Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức của ngành, in ấn tài liệu học tập.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm chung:

Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, nghề nghiệp; UBND các huyện, thành phố Cà Mau và các đơn vị liên quan có trách nhiệm:

- Căn cứ nội dung Kế hoạch này và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao xây dựng kế hoạch cụ thể của cơ quan, địa phương, phân kỳ thực hiện trong kế hoạch hàng năm.

- Triển khai thực hiện lồng ghép với các kế hoạch, đề án, dự án, các chương trình mục tiêu có liên quan đang thực hiện của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Tổ chức tuyên dương, khen thưởng các đơn vị và cá nhân có nhiều thành tích trong công tác triển khai thực hiện Đề án đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ.

- Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch này định kỳ 06 tháng, năm về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp báo cáo chung.

2. Trách nhiệm cụ thể

2.1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

- Là cơ quan thường trực, tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này; chủ trì, phối hợp các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố Cà Mau hướng dẫn triển khai các nhiệm vụ và giải pháp của Kế hoạch; xây dựng các văn bản liên quan đến phát triển các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với các Sở, ban, ngành cấp tỉnh có liên quan và UBND các huyện, thành phố Cà Mau làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ công chức, viên chức và nhân dân về mục đích, ý nghĩa, vai trò, lợi ích của việc đẩy mạnh và hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ. Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc chỉ đạo xây dựng mô hình hoạt động lồng ghép giữa Trung tâm học tập cộng đồng và Trung tâm văn hóa - Thể thao cấp xã; tổ chức tuần lễ học tập suốt đời hàng năm.

- Chỉ đạo các đơn vị chuyên môn: Thư viện tỉnh, Bảo tàng tỉnh, Trung tâm Văn hóa tỉnh, Trung tâm Thể dục Thể thao tỉnh phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Thư viện các huyện, thành phố Cà Mau và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch này.

- Tham mưu UBND tỉnh tổ chức kiểm tra, đánh giá, tổng hợp tình hình thực hiện Kế hoạch đối với các cơ quan, ban ngành liên quan và các địa phương trên địa bàn tỉnh; định kỳ 06 tháng, năm tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

2.2. Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Chủ trì, phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng các chương trình giáo dục qua hệ thống thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ trong trường phổ thông các cấp.

- Phối hợp các Sở, ban, ngành liên quan và các địa phương trong tỉnh củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng; phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc xây dựng mô hình hoạt động lồng ghép giữa Trung tâm học tập cộng đồng và Trung tâm văn hóa - Thể thao cấp xã.

- Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố Cà Mau, các trường trực thuộc xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị bảo đảm cơ sở hạ tầng để tăng cường tổ chức các hoạt động học tập, phục vụ học tập trong các Thư viện trường học; triển khai thực hiện các nội dung có liên quan trong Kế hoạch này; phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức các nội dung, hoạt động liên quan đến Đề án học tập suốt đời trong hệ thống Thư viện, Bảo tàng, Nhà Văn hóa.

- Kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả việc giáo dục thông qua các thiết chế thư viện, phòng truyền thống, nhà văn hóa, câu lạc bộ trong các cơ sở giáo dục; định kỳ 06 tháng, năm gửi báo cáo về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

2.3. Sở Thông tin và Truyền thông:

- Chủ trì phối hợp với Sở, ban, ngành liên quan và các địa phương tiếp tục xây dựng và triển khai có hiệu quả Đề án truyền thông về xây dựng xã hội học tập trong đó có nội dung tuyên truyền về hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ; tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày sách Việt Nam.

- Phối hợp các Sở, ban, ngành liên quan cung cấp nội dung thông tin cho Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Cà Mau, Báo ảnh Đất Mũi, Cổng thông tin điện tử của tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ trên địa bàn tỉnh.

2.4. Sở Tài chính:

Tùy theo tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Sở, ngành liên quan hoạt động cơ chế quản lý tài chính, cân đối, bố trí kinh phí hằng năm từ ngân sách Nhà nước và các nguồn hợp pháp khác cho các đơn vị để thực hiện Kế hoạch theo quy định.

2.5. UBND các huyện và thành phố Cà Mau:

- Căn cứ Kế hoạch này và tình hình thực tế của địa phương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện việc đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, nhà truyền thống, nhà văn hóa, câu lạc bộ trên địa bàn quản lý.

- Cân đối, bố trí kinh phí cho các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, nhà truyền thống, nhà văn hóa, câu lạc bộ tại địa phương.

- Xây dựng kế hoạch củng cố, phát triển trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm văn hóa - thể thao, nhà văn hóa - khu thể thao hoạt động ngày càng có hiệu quả và bền vững.

- Thực hiện tốt công tác truyền thông, tuyên truyền về việc triển khai thực hiện Kế hoạch tại địa phương, chỉ đạo Đài Truyền thanh xây dựng chuyên mục tuyên truyền về đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, nhà truyền thống, nhà văn hóa, câu lạc bộ trên địa bàn.

- Theo dõi, đôn đốc, tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch tại địa phương; định kỳ 06 tháng, năm báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

2.6. Các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, nghề nghiệp:

- Đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Người cao tuổi, Hội Khuyến học, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật, Hội Khoa học lịch sử, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các sở, ngành cấp tỉnh có liên quan tích cực tuyên truyền, nâng cao ý thức tự học, học tập thường xuyên của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan, tổ chức mình và các tầng lớp nhân dân, tham gia giám sát, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch này.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc các Sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố Cà Mau chủ động đề xuất Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- VP Chính phủ (b/c);
- Bộ VHTTDL;
- Thường trực Tỉnh ủy; HĐND tỉnh; UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố Cà Mau;
- LĐ VPUBND tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh; Công báo tỉnh;
- Lưu VT; VX….

GIÁM ĐỐC
Dương Huỳnh Khải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1492/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án "Đẩy mạnh hoạt động học tập suốt đời trong thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ" đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.764

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.245.125