Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1480/QĐ-VPCP năm 2007 về việc cử cán bộ, công chức giúp việc cho Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1480/QĐ-VPCP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 24/12/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1480/QĐ-VPCP

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CỬ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC GIÚP VIỆC CHO ỦY BAN QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG AIDS VÀ PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN MA TÚY, MẠI DÂM

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Nghị định số 18/2003/NĐ-CP ngày 20 tháng 02 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 50/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 04 năm 2007 về kiện toàn Ủy ban
Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm;
Căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ công tác;
Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ Văn phòng Chính phủ
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vụ Văn xã có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Ủy ban Quốc gia; điều hòa, phối hợp kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ của các Bộ, ngành, địa phương; tổng hợp, báo cáo các hoạt động chung trên các lĩnh vực phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm; thực hiện một số nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban Quốc gia giao.

Điều 2. Cử các ông, bà có tên dưới đây kiêm nhiệm nhiệm vụ giúp việc lãnh đạo Văn phòng Chính phủ và Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

1. Bà Hoàng Thị Hiền, hàm Vụ phó Vụ Văn xã, phụ trách chung Bộ phận giúp việc Ủy ban Quốc gia;

2. Ông Doãn Huy Chung, Chuyên viên chính Vụ Văn xã kiêm giúp việc tại Ủy ban Quốc gia;

3. Ông Nguyễn Thái Hiển, Chuyên viên Vụ Văn xã kiêm giúp việc tại Ủy ban Quốc gia.

Tùy theo yêu cầu nhiệm vụ công tác, việc bổ sung cán bộ cho Bộ phận chuyên trách này giao Vụ trưởng Vụ Văn xã phối hợp với Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ đề nghị Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ xem xét, quyết định.

Điều 3. Các ông: Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, Vụ trưởng Vụ Văn xã, Cục trưởng Cục Quản trị-Tài vụ và các ông, bà có tên tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- PTT Trương Vĩnh Trọng (để b/c);
- Văn phòng TTCP và các PTT;
- VPCP: BTCN và các PCN (để b/c);
- Các Vụ, Cục, đơn vị thuộc VPCP;
- Website Chính phủ;
- Lưu: VT, TCCB (5)

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1480/QĐ-VPCP năm 2007 về việc cử cán bộ, công chức giúp việc cho Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.236
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.75.144