Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 1470/QĐ-TTg 2020 thực hiện Hiệp định bảo vệ tin mật giữa Việt Nam Mông Cổ

Số hiệu: 1470/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 28/09/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1470/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ CHXHCN VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ MÔNG CỔ VỀ CÙNG BẢO VỆ VÀ TRAO ĐỔI TIN MẬT

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Điều ước quốc tế ngày 09 tháng 04 năm 2016;

Căn cứ Luật Bảo vệ bí mật nhà nước ngày 15 tháng 11 năm 2018;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Mông Cổ về cùng bảo vệ và trao đổi tin mật.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, NC(2).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ CHXHCN VIỆT NĂM VÀ CHÍNH PHỦ MÔNG CỔ VỀ CÙNG BẢO VỆ VÀ TRAO ĐỔI TIN MẬT
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1470/QĐ-TTg ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ)

Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Mông Cổ về cùng bảo vệ và trao đổi tin mật (Hiệp định) được ký ngày 10/7/2019 tại U-lan Ba-to, Mông Cổ và có hiệu lực từ ngày 20 tháng 12 năm 2019. Để triển khai, thực hiện Hiệp định kịp thời, thống nhất và hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Chủ động triển khai có hiệu quả Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Mông Cổ về cùng bảo vệ và trao đổi tin mật.

- Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các bộ, ban, ngành trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong triển khai thực hiện Hiệp định.

- Tăng cường, phối hợp nhanh chóng, có hiệu quả việc bảo vệ tin mật với cơ quan có thẩm quyền của phía Mông Cổ.

2. Yêu cầu

- Việc triển khai thực hiện Hiệp định phải được tiến hành thường xuyên, liên tục; bảo đảm các yêu cầu về nghiệp vụ, chính trị, ngoại giao, trên cơ sở bảo đảm đường lối, chủ trương, chính sách và pháp luật của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và tinh thần hợp tác giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với Chính phủ Mông Cổ.

- Các bộ, ban, ngành trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có liên quan phải tích cực, nghiêm túc, khẩn trương triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của Hiệp định, pháp luật của Việt Nam về bảo vệ bí mật nhà nước và Kế hoạch này.

II. LỘ TRÌNH, NỘI DUNG, CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH

1. Lộ trình thực hiện Hiệp định và phân công trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong việc tổ chức thực hiện Hiệp định

a) Giai đoạn I (từ nay đến hết năm 2021)

Tổ chức tuyên truyền, tập huấn cho đội ngũ cán bộ, công chức làm việc trực tiếp liên quan đến bảo vệ và trao đổi tin mật về những nội dung cơ bản của Hiệp định.

Cơ quan chủ trì: Bộ Công an.

Cơ quan phối hợp: Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

b) Giai đoạn II (từ năm 2022 - 2024)

Thu thập thông tin số liệu, tài liệu về việc bảo vệ và trao đổi tin mật giữa hai nước Việt Nam và Mông Cổ.

Cơ quan chủ trì: Bộ Công an.

Cơ quan phối hợp: Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa nhân dân Mông Cổ.

c) Giai đoạn III (từ sau năm 2024)

Hàng năm rà soát, tổng kết thực tiễn hoạt động bảo vệ và trao đổi tin mật tại mỗi nước để nhanh chóng tìm ra các giải pháp nhằm tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình giải quyết các yêu cầu về bảo vệ và trao đổi tin mật cụ thể.

Cơ quan chủ trì: Bộ Công an.

Cơ quan phối hợp: Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

2. Nội dung sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện Hiệp định

Nội dung Hiệp định được xây dựng theo hướng quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của hai Bên; trình tự, thủ tục bảo vệ và chuyển giao tin mật nên sau khi có hiệu lực sẽ áp dụng trực tiếp toàn bộ các quy định của Hiệp định, không cần sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật trong nước để thực hiện.

3. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về nội dung Hiệp định

Các bộ, ban, ngành trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức quán triệt nội dung Hiệp định đến các đơn vị, cá nhân làm công tác hợp tác quốc tế hoặc được phân công thực hiện nhiệm vụ về hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học - kỹ thuật, giáo dục - đào tạo... với Chính phủ Mông Cổ, giúp cán bộ, công chức thuộc cơ quan, đơn vị nắm vững yêu cầu, nội dung bảo vệ bí mật nhà nước trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

4. Các biện pháp thực hiện Hiệp định

- Xác định những tin, tài liệu thuộc phạm vi bí mật nhà nước đã và sẽ được cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cho phép trao đổi với các cơ quan chức năng của Mông Cổ; những tin, tài liệu mà phía Mông Cổ trao đổi yêu cầu cần giữ bí mật. Quá trình trao đổi tin, tài liệu thuộc bí mật nhà nước phải chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước trong quan hệ tiếp xúc với tổ chức, cá nhân nước ngoài. Các cơ quan có thẩm quyền cho phép trao đổi thông tin mật đề xuất nội dung, biện pháp cụ thể để bảo vệ tin, tài liệu mật trong quá trình trao đổi cho nhau hoặc tin, tài liệu mật được tạo lập giữa hai Bên trong quá trình hợp tác.

- Khi phát hiện tin, tài liệu mật thuộc phạm vi Hiệp định của các cơ quan, tổ chức Việt Nam trao đổi với các cơ quan chức năng của Mông Cổ hoặc tin, tài liệu mật của cơ quan chức năng của Mông Cổ trao đổi với các cơ quan, tổ chức của Việt Nam bị lộ, mất phải kịp thời trao đổi với Bộ Công an hoặc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để phối hợp thẩm tra xác minh, xác định nguyên nhân và khắc phục hậu quả.

- Cử cán bộ, chuyên gia của hai nước tham gia các chương hình tọa đàm, tập huấn nghiệp vụ để chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn hoạt động trao đổi và bảo vệ thông tin mật của mỗi nước.

- Rà soát, tổng kết thực tiễn hoạt động trao đổi và bảo vệ tin mật với Mông Cổ để nhanh chóng tìm ra các giải phập nhằm tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình giải quyết các yêu cầu trao đổi và bảo vệ thông tin mật.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động bổ sung nhiệm vụ thực thi Kế hoạch này vào chương trình, kế hoạch công tác của mình.

- Bộ Công an là cơ quan đầu mối thực hiện Hiệp định; phối hợp với các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các địa phương thực hiện; đôn đốc, kiểm tra và báo cáo Chính phủ về kết quả thực hiện Kế hoạch này.

- Chế độ thông tin, báo cáo: các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm chế độ thông tin, định kỳ hàng năm báo cáo về kết quả thực hiện hoạt động bảo vệ và trao đổi tin mật với Chính phủ Mông Cổ.

- Hàng năm, các cơ quan, tổ chức, địa phương được phân công trong Kế hoạch này chủ động lập dự toán ngân sách chi thường xuyên hàng năm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Trong quá trình triển khai thực hiện, Bộ Công an định kỳ kiểm tra, giám sát việc thực hiện Hiệp định, kịp thời phát hiện những vấn đề phát sinh để đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình hai nước, định kỳ hàng năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện Kế hoạch này./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1470/QĐ-TTg ngày 28/09/2020 về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định về cùng bảo vệ và trao đổi tin mật giữa Việt Nam - Mông Cổ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.377

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.143.213
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!