Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 146/1999/QĐ-UBDTMN về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Trung tâm bồi dưỡng cán bộ dân tộc do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và Miền núi ban hành

Số hiệu: 146/1999/QĐ-UBDTMN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Uỷ ban Dân tộc và Miền núi Người ký: Hoàng Đức Nghi
Ngày ban hành: 09/09/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 146/1999/QĐ-UBDTMN

Hà Nội, ngày 9 tháng 9 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CÁN BỘ DÂN TỘC

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM UỶ BAN DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI

- Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
- Căn cứ Nghị định số 59/1998/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm1998 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Uỷ ban Dân tộc và Miền núi ;
- Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trung tâm bồi dưỡng cán bộ dân tộc trực thuộc Uỷ ban Dân tộc và Miền núi. Trung tâm thực hiện công tác bồi dưỡng cán bộ về công tác dân tộc trong phạm vi cả nước.

Tên tiếng Anh: The training Center for Cadres of Ethnic Minority Development.

Trung tâm là đơn vị sự nghiệp có tư cách pháp nhân, có tài khoản, trụ sở, con dấu riêng.

Điều 2. Trung tâm bồi dưỡng cán bộ Dân tộc có nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Xây dựng kế hoạch hàng năm và dài hạn bồi dưỡng cán bộ về công tác dân tộc trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch đó.

2. Xây dựng chương trình, nội dung, phương thức bồi dưỡng cán bộ phù hợp với đối tượng, đảm bảo chất lượng và hiệu quả.

3. Bồi dưỡng về công tác dân tộc cho cán bộ dân tộc và cán bộ làm công tác dân tộc và các yêu cầu khác do Uỷ ban quy định.

4. Khi cần, được Bộ trưởng - Chủ nhiệm Uỷ ban uỷ nhiệm tham gia với các ngành trong việc đào tạo cán bộ dân tộc thiểu số theo quy định của Nhà nước.

5. Tổ chức biên soạn tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ và hội thảo khoa học nghiệp vụ bồi dưỡng, đào tạo cán bộ về công tác dân tộc, cán bộ dân tộc thiểu số.

6. Xây dựng kiện toàn đội ngũ giảng viên, cộng tác viên (chính thức và kiêm chức) có đủ trình độ, năng lực theo yêu cầu nhiệm vụ của Trung tâm được Uỷ ban giao.

7. Phối hợp với các bộ phận chức năng của các Bộ, ngành, địa phương; các trường Đại học, các Học viện, các Viện để tham gia về nội dung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ dân tộc thiểu số.

8. Tổng kết công tác bồi dưỡng cán bộ, góp phần xây dựng qui hoạch, chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ về công tác dân tộc.

9. Được quan hệ với các tổ chức trong và ngoài nước nhằm phục vụ nhiệm vụ bồi dưỡng cán bộ của Uỷ ban.

10. Quản lý đội ngũ công chức, viên chức; quản lý tài chính, tài sản của Trung tâm theo quy định hiện hành của Nhà nước.

11. Được cấp các chứng chỉ về bồi dưỡng nghiệp vụ theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Trung tâm bồi dưỡng cán bộ dân tộc do Giám đốc Trung tâm lãnh đạo. Giám đốc Trung tâm do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban bổ nhiệm và miễn nhiệm; chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban về toàn bộ hoạt động của Trung tâm.

- Giúp việc Giám đốc có các Phó Giám đốc do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban bổ nhiệm và miễn nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm.

- Các đơn vị trực thuộc Trung tâm được tổ chức thành phòng, hoạt động theo qui chế của Trung tâm.

- Biên chế của Trung tâm bồi dưỡng cán bộ dân tộc được phân bổ trong tổng biên chế chung của Uỷ ban.

Điều 4. Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng cán bộ dân tộc có trách nhiệm xây dựng tổ chức bộ máy, quy chế hoạt động của Trung tâm trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban phê duyệt.

Điều 5. Quyết định này thi hành từ ngày ký ban hành.

Điều 6. Các ông Chánh Văn phòng Uỷ ban, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Uỷ ban và Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng cán bộ dân tộc chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
UỶ BAN DÂN TỘC VÀ MIÊN NÚI
Hoàng Đức Nghi

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 146/1999/QĐ-UBDTMN về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Trung tâm bồi dưỡng cán bộ dân tộc do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và Miền núi ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.322
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.190.77