Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1456/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế do tỉnh An Giang ban hành

Số hiệu: 1456/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang Người ký: Nguyễn Thanh Bình
Ngày ban hành: 17/06/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1456/QĐ-UBND

An Giang, ngày 17 tháng 6 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT, PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 3823/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh về việc công bố ban hành mới, sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế An Giang;

Căn cứ Quyết định số 294/QĐ-UBND ngày 19 tháng 02 năm 2019 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính Lĩnh vực Đầu tư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế,

Xét đề nghị của Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế tại tờ trình số 677/TTr-BQLKKT ngày 07 tháng 6 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế trong các khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh An Giang, cụ thể:

Phụ lục I: Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế.

Phụ lục II: Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan trên cơ sở quy trình được ban hành kèm theo Quyết định này cập nhật quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính vào hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Cục kiểm soát TTHC-VP Chính phủ;
- TT.Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- UBMTTQ tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Trung tâm hành chính công;
- Website tỉnh;
- Phòng TH, KTN, KTTH;
- Lưu: VT, KSTT.

QUYỀN CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Bình

 

PHỤ LỤC I

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ

I. LĨNH VỰC XÂY DỰNG

1. Cấp giấy phép xây dựng đối với dự án đầu tư vào khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 12 ngày làm việc x 8 giờ = 96 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG qui định (giờ)

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

Bước 1

Trung Tâm HCC

Chuyên viên

- Kiểm tra hồ sơ.

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ.

04

 

 

 

Bước 2

Phòng chuyên môn

Chuyên viên và lãnh đạo Phòng QL Quy hoạch-Xây dựng

- Kiểm tra nội dung và tính hợp lệ của bộ hồ sơ.

- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Chuyển lãnh đạo Phòng kiểm tra hồ sơ.

- Trình lãnh đạo ký duyệt.

80

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo cơ quan

Lãnh đạo BQLKKT

- Trình lãnh đạo ký duyệt.

- Chuyển hồ sơ.

08

 

 

 

Bước 4

Văn phòng

Chuyên viên

- Đóng dấu.

- Chuyển hồ sơ về TTHCC.

04

 

 

 

Bước 5

Trung Tâm HCC

Chuyên viên

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

 

 

 

 

2. Thủ tục gia hạn giấy phép xây dựng

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 05 ngày làm việc x 8 giờ = 40 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG qui định (giờ)

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

Bước 1

Trung Tâm HCC

Chuyên viên

- Kiểm tra hồ sơ.

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ.

04

 

 

 

Bước 2

Phòng chuyên môn

Chuyên viên và lãnh đạo Phòng QL Quy hoạch-Xây dựng

- Kiểm tra nội dung và tính hợp lệ của bộ hồ sơ.

- Chuyển lãnh đạo Phòng kiểm tra hồ sơ.

- Trình lãnh đạo ký duyệt.

24

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo cơ quan

Lãnh đạo BQLKKT

- Trình lãnh đạo ký duyệt.

- Chuyển hồ sơ.

08

 

 

 

Bước 4

Văn phòng

Chuyên viên

- Đóng dấu.

- Chuyển hồ sơ về TTHCC.

04

 

 

 

Bước 5

Trung Tâm HCC

Chuyên viên

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

 

 

 

 

3. Thủ tục điều chỉnh giấy phép xây dựng:

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 12 ngày làm việc x 8 giờ = 96 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG qui định (giờ)

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

Bước 1

Trung Tâm HCC

Chuyên viên

- Kiểm tra hồ sơ.

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ.

04

 

 

 

Bước 2

Phòng chuyên môn

Chuyên viên và lãnh đạo Phòng QL Quy hoạch-Xây dựng

- Kiểm tra nội dung và tính hợp lệ của bộ hồ sơ.

- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Chuyển lãnh đạo Phòng kiểm tra hồ sơ.

- Trình lãnh đạo ký duyệt.

80

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo cơ quan

Lãnh đạo BQLKKT

- Trình lãnh đạo ký duyệt.

- Chuyển hồ sơ.

08

 

 

 

Bước 4

Văn phòng

Chuyên viên

- Đóng dấu.

- Chuyển hồ sơ về TTHCC.

04

 

 

 

Bước 5

Trung Tâm HCC

Chuyên viên

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

 

 

 

 

4. Thủ tục cấp lại giấy phép xây dựng:

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 05 ngày làm việc x 8 giờ = 40 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG qui định (giờ)

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

Bước 1

Trung Tâm HCC

Chuyên viên

- Kiểm tra hồ sơ.

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ.

04

 

 

 

Bước 2

Phòng chuyên môn

Chuyên viên và lãnh đạo Phòng QL Quy hoạch-Xây dựng

- Kiểm tra nội dung và tính hợp lệ của bộ hồ sơ.

- Chuyển lãnh đạo Phòng kiểm tra hồ sơ.

- Trình lãnh đạo ký duyệt.

24

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo cơ quan

Lãnh đạo BQLKKT

- Trình lãnh đạo ký duyệt.

- Chuyển hồ sơ.

08

 

 

 

Bước 4

Văn phòng

Chuyên viên

- Đóng dấu.

- Chuyển hồ sơ về TTHCC.

04

 

 

 

Bước 5

Trung Tâm HCC

Chuyên viên

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

 

 

 

 

II. LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG

Thủ tục xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 07 ngày làm việc x 08 giờ = 56 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định (giờ)

Trước hạn

(2đ)

Đúng hạn

(1đ)

Quá hạn

(0đ)

Bước 1

Trung tâm HCC

Chuyên viên

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ.

04

 

 

 

Bước 2

Phòng QLTNMT

Chuyên viên

- Xử lý, xem xét hồ sơ.

- Khảo sát thực tế (nếu có).

- Lấy ý kiến của cơ quan, đơn vị (nếu có).

- Trình lãnh đạo phê duyệt.

44

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo cơ quan

Lãnh đạo Ban

Thông báo hoặc phê duyệt kết quả.

04

 

 

 

Bước 4

Văn phòng

Chuyên viên

- Đóng dấu (nếu có).

- Gửi kết quả TT HCC.

04

 

 

 

Bước 5

Trung tâm HCC

Chuyên viên

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

 

 

 

 

III. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG

1. Đăng ký nội quy lao động

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 5 ngày làm việc x 08 giờ = 40 giờ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định (giờ)

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

Bước 1

Trung tâm HCC

Chuyên viên

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả

- Chuyển hồ sơ

04

 

 

 

Bước 2

Phòng, ban chuyên môn

Chuyên viên

- Xem xét, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ

20

 

 

 

Chuyên viên

- Thông báo thừa nhận nội quy lao động

08

 

 

 

Lãnh đạo phòng

- Xem xét hồ sơ

- Trình lãnh đạo ban phê duyệt.

04

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo cơ quan

Lãnh đạo Ban

- Ký duyệt

04

 

 

 

Bước 4

Trung tâm HCC

Chuyên viên

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

 

 

 

 

2. Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài vào Việt Nam làm việc theo hình thức hợp đồng lao động

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 5 ngày làm việc x 08 giờ = 40 giờ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định (giờ)

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

Bước 1

Trung tâm HCC

Chuyên viên

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả

- Chuyển hồ sơ

04

 

 

 

Bước 2

Phòng, ban chuyên môn

Chuyên viên

- Xem xét, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ

24

 

 

 

Chuyên viên

- Cấp giấy phép lao động

04

 

 

 

Lãnh đạo phòng

- Xem xét hồ sơ

- Trình lãnh đạo ban phê duyệt.

04

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo cơ quan

Lãnh đạo Ban

- Ký duyệt

04

 

 

 

Bước 4

Trung tâm HCC

Chuyên viên

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

 

 

 

 

3. Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài vào Việt Nam làm việc theo hình thức di chuyển nội bộ doanh nghiệp

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 5 ngày làm việc x 08 giờ = 40 giờ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định (giờ)

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

Bước 1

Trung tâm HCC

Chuyên viên

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả

- Chuyển hồ sơ

04

 

 

 

Bước 2

Phòng, ban chuyên môn

Chuyên viên

- Xem xét, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ

24

 

 

 

Chuyên viên

- Cấp giấy phép lao động

04

 

 

 

Lãnh đạo phòng

- Xem xét hồ sơ

- Trình lãnh đạo ban phê duyệt.

04

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo cơ quan

Lãnh đạo Ban

- Ký duyệt

04

 

 

 

Bước 4

Trung tâm HCC

Chuyên viên

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

 

 

 

 

4. Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài vào Việt Nam làm việc để thực hiện các loại hợp đồng về kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học kỹ thuật, văn hóa, thể thao, giáo dục, y tế.

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 5 ngày làm việc x 08 giờ = 40 giờ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định (giờ)

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

Bước 1

Trung tâm HCC

Chuyên viên

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả

- Chuyển hồ sơ

04

 

 

 

Bước 2

Phòng, ban chuyên môn

Chuyên viên

- Xem xét, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ

24

 

 

 

Chuyên viên

- Cấp giấy phép lao động

04

 

 

 

Lãnh đạo phòng

- Xem xét hồ sơ

- Trình lãnh đạo ban phê duyệt.

04

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo cơ quan

Lãnh đạo Ban

- Ký duyệt

04

 

 

 

Bước 4

Trung tâm HCC

Chuyên viên

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

 

 

 

 

5. Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài vào Việt Nam làm việc đối với trường hợp người lao động nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động và đang còn hiệu lực mà làm việc cho người sử dụng lao động khác ở cùng vị trí công việc ghi trong giấy phép lao động theo quy định của pháp luật

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 5 ngày làm việc x 08 giờ = 40 giờ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định (giờ)

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

Bước 1

Trung tâm HCC

Chuyên viên

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả

- Chuyển hồ sơ

04

 

 

 

Bước 2

Phòng, ban chuyên môn

Chuyên viên

- Xem xét, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ

24

 

 

 

Chuyên viên

- Cấp giấy phép lao động

04

 

 

 

Lãnh đạo phòng

- Xem xét hồ sơ

- Trình lãnh đạo ban phê duyệt.

04

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo cơ quan

Lãnh đạo Ban

- Ký duyệt

04

 

 

 

Bước 4

Trung tâm HCC

Chuyên viên

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

 

 

 

 

6. Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài vào Việt Nam làm việc đối với trường hợp người lao động nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động và đang còn hiệu lực mà làm khác vị trí công việc ghi trong giấy phép lao động theo quy định của pháp luật nhưng không thay đổi người sử dụng lao động

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 5 ngày làm việc x 08 giờ = 40 giờ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định (giờ)

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

Bước 1

Trung tâm HCC

Chuyên viên

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả

- Chuyển hồ sơ

04

 

 

 

Bước 2

Phòng, ban chuyên môn

Chuyên viên

- Xem xét, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ

24

 

 

 

Chuyên viên

- Cấp giấy phép lao động

04

 

 

 

Lãnh đạo phòng

- Xem xét hồ sơ

- Trình lãnh đạo ban phê duyệt.

04

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo cơ quan

Lãnh đạo Ban

- Ký duyệt

04

 

 

 

Bước 4

Trung tâm HCC

Chuyên viên

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

 

 

 

 

7. Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài vào Việt Nam làm việc đối với trường hợp người lao động nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động nhưng hết hiệu lực theo quy định tại Điều 174 của Bộ luật Lao động mà có nhu cầu tiếp tục làm việc cùng vị trí công việc đã ghi trong giấy phép lao động theo quy định của pháp luật

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 5 ngày làm việc x 08 giờ = 40 giờ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định (giờ)

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

Bước 1

Trung tâm HCC

Chuyên viên

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả

- Chuyển hồ sơ

04

 

 

 

Bước 2

Phòng, ban chuyên môn

Chuyên viên

- Xem xét, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ

24

 

 

 

Chuyên viên

- Cấp giấy phép lao động

04

 

 

 

Lãnh đạo phòng

- Xem xét hồ sơ

- Trình lãnh đạo ban phê duyệt.

04

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo cơ quan

Lãnh đạo Ban

- Ký duyệt

04

 

 

 

Bước 4

Trung tâm HCC

Chuyên viên

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

 

 

 

 

8. Thủ tục xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động làm việc trong khu công nghiệp và khu kinh tế cửa khẩu

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 3 ngày làm việc x 08 giờ = 24 giờ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định (giờ)

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

Bước 1

Trung tâm HCC

Chuyên viên

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả

- Chuyển hồ sơ

04

 

 

 

Bước 2

Phòng, ban chuyên môn

Chuyên viên

- Xem xét, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ

08

 

 

 

Chuyên viên

- Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

04

 

 

 

Lãnh đạo phòng

- Xem xét hồ sơ

- Trình lãnh đạo ban phê duyệt.

04

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo cơ quan

Lãnh đạo Ban

- Ký duyệt

04

 

 

 

Bước 4

Trung tâm HCC

Chuyên viên

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

 

 

 

 

9. Thủ tục cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 3 ngày làm việc x 08 giờ = 24 giờ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định (giờ)

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

Bước 1

Trung tâm HCC

Chuyên viên

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả

- Chuyển hồ sơ

04

 

 

 

Bước 2

Phòng, ban chuyên môn

Chuyên viên

- Xem xét, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ

08

 

 

 

Chuyên viên

- Cấp giấy phép lao động

04

 

 

 

Lãnh đạo phòng

- Xem xét hồ sơ

- Trình lãnh đạo ban phê duyệt.

04

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo cơ quan

Lãnh đạo Ban

- Ký duyệt

04

 

 

 

Bước 4

Trung tâm HCC

Chuyên viên

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

 

 

 

 

10. Thủ tục đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 15 ngày làm việc x 08 giờ = 120 giờ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định (giờ)

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

Bước 1

Trung tâm HCC

Chuyên viên

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả

- Chuyển hồ sơ

04

 

 

 

Bước 2

Phòng, ban chuyên môn

Chuyên viên

- Xem xét, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ

56

 

 

 

Chuyên viên

- Xác nhận thang lương, bảng lương

44

 

 

 

Lãnh đạo phòng

- Xem xét hồ sơ

- Trình lãnh đạo ban phê duyệt.

08

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo cơ quan

Lãnh đạo Ban

- Ký duyệt

08

 

 

 

Bước 4

Trung tâm HCC

Chuyên viên

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC II

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ

LĨNH VỰC ĐẦU TƯ

1. Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 16 ngày làm việc x 08 giờ = 128 giờ

CQ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

(giờ)

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

 

Bước 1

Trung tâm HCC

CV. Bộ phận TN và TKQ

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả

- Chuyển hồ sơ

4 giờ

 

 

 

Cơ quan giải quyết

Bước 2

Phòng ban chuyên môn

Chuyên viên

- Kiểm tra hồ sơ

- Xử lý thẩm định hồ sơ

- Xác minh (nếu có)

- Niêm yết, công khai (nếu có)

- Lấy ý kiến các cơ quan đơn vị

- Trình Lãnh đạo phòng

4 giờ

 

 

 

Trưởng phòng, Phó trưởng phòng

Xem xét hồ sơ, trình Lãnh đạo Ban phê duyệt

4 giờ

 

 

 

Cơ quan được gửi lấy ý kiến

Các sở, ngành và địa phương có liên quan

Văn bản cho ý kiến

40 giờ

 

 

 

Lãnh đạo cơ quan

 

- Phê duyệt hồ sơ, văn bản

- Chuyển hồ sơ, văn bản UBND tỉnh

52 giờ

 

 

 

UBND tỉnh

Bước 3

Văn thư VP UBND tỉnh

Lãnh đạo

Duyệt, chuyển chuyên viên xử lý

4 giờ

 

 

 

Phòng, ban chuyên môn

Chuyên viên

- Thẩm tra hồ sơ

- Soạn thảo văn bản quyết định chủ trương

- Trình Lãnh đạo Phòng

8 giờ

 

 

 

 

Lãnh đạo

Xem xét hồ sơ, trình Lãnh đạo

4 giờ

 

 

 

Lãnh đạo VP UBND tỉnh

 

- Xem xét hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND tỉnh

4 giờ

 

 

 

Lãnh đạo UBND tỉnh

 

- Ký duyệt

- Chuyển TTHCC

4 giờ

 

 

 

 

Bước 4

TTHCC

CV. Bộ phận TN & TKQ

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

 

 

 

 

2. Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 47 ngày làm việc x 08 giờ = 376 giờ (200 giờ thực hiện tại địa phương)

CQ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện (ghi rõ họ tên)

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

 

Bước 1

Trung tâm HCC

CV. Bộ phận TN &TKQ

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả

- Chuyển hồ sơ

4 giờ

 

 

 

Cơ quan giải quyết

Bước 2

Phòng ban chuyên môn

Chuyên viên

- Kiểm tra hồ sơ

- Xử lý thẩm định hồ sơ

- Xác minh (nếu có)

- Niêm yết, công khai (nếu có)

- Lấy ý kiến các cơ quan đơn vị

- Trình lãnh đạo xem xét

16 giờ

 

 

 

Trưởng phòng, Phó trưởng phòng

- Xem xét hồ sơ, trình Lãnh đạo Ban phê duyệt

4 giờ

 

 

 

Cơ quan được gửi lấy ý kiến

Các sở, ngành và địa phương có liên quan

- Văn bản cho ý kiến

120 giờ

 

 

 

Lãnh đạo cơ quan

 

- Phê duyệt hồ sơ, văn bản

- Chuyển hồ sơ, văn bản UBND tỉnh

16 giờ

 

 

 

UBND tỉnh

Bước 3

Văn thư VP UBND tỉnh

 

- Chuyển hồ sơ cho phòng, ban chuyên môn

4 giờ

 

 

 

Phòng, ban chuyên môn

Chuyên viên

- Thẩm tra hồ sơ

- Soạn thảo văn bản

- Trình lãnh đạo Phòng

20 giờ

 

 

 

Trưởng phòng, Phó trưởng phòng

- Xem xét hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND tỉnh

8 giờ

 

 

 

Lãnh đạo VP UBND tỉnh

 

Duyệt trình Lãnh đạo UBND tỉnh

4 giờ

 

 

 

Lãnh đạo UBND tỉnh

 

- Ký Duyệt

- Chuyển TTHCC

4 giờ

 

 

 

 

Bước 4

TTHCC

CV. Bộ phận TN&TKQ

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

 

 

 

 

3. Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

Tổng thời gian thực hiện TTHC: Theo Chương trình và kỳ họp của Quốc Hội (24 giờ thực hiện tại địa phương)

CQ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện (ghi rõ họ tên)

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

 

Bước 1

Trung tâm HCC

CV. Bộ phận TN&TKQ

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả

- Chuyển hồ sơ

4 giờ

 

 

 

Cơ quan giải quyết

Bước 2

Phòng ban chuyên môn

Chuyên viên

- Kiểm tra hồ sơ

- Xử lý thẩm định hồ sơ

- Xác minh (nếu có)

- Niêm yết, công khai (nếu có)

- Lấy ý kiến các cơ quan đơn vị (nếu có)

- Trình lãnh đạo phê duyệt

8 giờ

 

 

 

Trưởng phòng, Phó trưởng phòng

Xem xét hồ sơ, trình Lãnh đạo phê duyệt

4 giờ

 

 

 

Cơ quan được gửi lấy ý kiến

Các sở, ngành và địa phương có liên quan

- Văn bản cho ý kiến

 

 

 

 

Lãnh đạo cơ quan

 

- Phê duyệt hồ sơ, văn bản

- Chuyển hồ sơ, văn bản UBND tỉnh

8 giờ

 

 

 

UBND tỉnh

Bước 3

Văn thư VP UBND tỉnh

 

- Chuyển hồ sơ cho phòng, ban chuyên môn

 

 

 

 

Phòng, ban chuyên môn

Chuyên viên

- Thẩm tra hồ sơ

- Soạn thảo văn bản

- Trình Lãnh đạo

 

 

 

 

Lãnh đạo

Xem xét hồ sơ, trình Lãnh đạo phê duyệt

 

 

 

 

Lãnh đạo VP UBND tỉnh

 

Duyệt trình lãnh đạo UBND tỉnh

 

 

 

 

Lãnh đạo UBND tỉnh

 

- Duyệt

- Chuyển TTHCC

 

 

 

 

 

Bước 4

TTHCC

CV. Bộ phận TN&TKQ

 Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

 

 

 

 

4. Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, UBND cấp tỉnh (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

4.1 Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 42 ngày làm việc x 08 giờ = 336 giờ (160 giờ thực hiện tại địa phương)

CQ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện (ghi rõ họ tên)

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

 

Bước 1

Trung tâm HCC

CV. Bộ phận TN&TKQ

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả

- Chuyển hồ sơ

4 giờ

 

 

 

Cơ quan giải quyết

Bước 2

Phòng ban chuyên môn

Chuyên viên

- Kiểm tra hồ sơ

- Xử lý thẩm định hồ sơ

- Xác minh (nếu có)

- Niêm yết, công khai (nếu có)

- Lấy ý kiến các cơ quan đơn vị (nếu có)

- Trình lãnh đạo phê duyệt

16 giờ

 

 

 

Trưởng phòng, Phó trưởng phòng

Xem xét hồ sơ, trình Lãnh đạo phê duyệt

4 giờ

 

 

 

Cơ quan được gửi lấy ý kiến

Các sở, ngành và địa phương có liên quan

- Văn bản cho ý kiến

80 giờ

 

 

 

Lãnh đạo cơ quan

 

- Phê duyệt hồ sơ, văn bản

- Chuyển hồ sơ, văn bản UBND tỉnh

16 giờ

 

 

 

UBND tỉnh

Bước 3

Văn thư VP UBND tỉnh

 

- Chuyển hồ sơ cho phòng, ban chuyên môn

4 giờ

 

 

 

Phòng, ban chuyên môn

Chuyên viên

 

- Thẩm tra hồ sơ

- Soạn thảo văn bản

- Trình lãnh đạo

24 giờ

 

 

 

Lãnh đạo

Xem xét hồ sơ, trình Lãnh đạo phê duyệt

4 giờ

 

 

 

Lãnh đạo VP UBND tỉnh

 

Duyệt trình lãnh đạo UBND tỉnh

4 giờ

 

 

 

Lãnh đạo UBND tỉnh

 

- Ký Duyệt

- Chuyển TTHCC

4 giờ

 

 

 

 

Bước 4

TTHCC

CV. Bộ phận TN&TKQ

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

 

 

 

 

4.2 Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 12 ngày làm việc x 08 giờ = 96 giờ

CQ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện (ghi rõ họ tên)

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

 

Bước 1

Trung tâm HCC

CV. Bộ phận TN&TKQ

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả

- Chuyển hồ sơ

4 giờ

 

 

 

Cơ quan giải quyết

Bước 2

Phòng ban chuyên môn

Chuyên viên

- Kiểm tra hồ sơ

- Xử lý thẩm định hồ sơ

- Xác minh (nếu có)

- Niêm yết, công khai (nếu có)

- Lấy ý kiến các cơ quan đơn vị (nếu có)

- Trình lãnh đạo phê duyệt

4 giờ

 

 

 

Trưởng phòng, Phó trưởng phòng

- Xem xét hồ sơ, trình Lãnh đạo Ban phê duyệt

4 giờ

 

 

 

Cơ quan được gửi lấy ý kiến

Các sở, ngành và địa phương có liên quan

- Văn bản cho ý kiến

40 giờ

 

 

 

Lãnh đạo cơ quan

 

- Phê duyệt hồ sơ

- Chuyển hồ sơ, báo cáo thẩm định trình UBND tỉnh

16 giờ

 

 

 

UBND tỉnh

Bước 3

Văn thư VP UBND tỉnh

 

- Chuyển hồ sơ cho phòng, ban chuyên môn

4 giờ

 

 

 

Phòng, ban chuyên môn

Chuyên viên

- Thẩm tra hồ sơ

- Soạn thảo văn bản

- Trình lãnh đạo

8 giờ

 

 

 

Lãnh đạo

Xem xét hồ sơ, trình Lãnh đạo VP UBND phê duyệt

4 giờ

 

 

 

Lãnh đạo VP UBND tỉnh

 

Duyệt trình lãnh đạo UBND tỉnh

4 giờ

 

 

 

Lãnh đạo UBND tỉnh

 

- Ký Duyệt

- Chuyển TTHCC

8 giờ

 

 

 

 

Bước 4

TTHCC

CV. Bộ phận TN & TKQ

 Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

 

 

 

 

5. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đi với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 07 ngày làm việc x 08 giờ = 56 giờ

CQ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện (ghi rõ họ tên)

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

 

Bước 1

Trung tâm HCC

CV. Bộ phận TN và TKQ

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả

- Chuyển hồ sơ

4 giờ

 

 

 

Cơ quan giải quyết

Bước 2

Phòng ban chuyên môn

Chuyên viên

- Kiểm tra hồ sơ

- Xử lý thẩm định hồ sơ

- Xác minh (nếu có)

- Niêm yết, công khai (nếu có)

- Lấy ý kiến các cơ quan đơn vị (nếu có)

28 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Dự thảo cấp Giấy Chứng nhận

- Trình Lãnh đạo phòng

8 giờ

 

 

 

Trưởng phòng, Phó trưởng phòng

- Xem xét hồ sơ, trình Lãnh đạo Ban phê duyệt

8 giờ

 

 

 

Cơ quan giải quyết

Bước 3

Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế

 

- Ký duyệt

- Chuyển TTHCC

8 giờ

 

 

 

 

Bước 4

TTHCC

CV. Bộ phận TN & TKQ

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

 

 

 

 

6. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

6.1 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 37 ngày làm việc x 08 giờ = 296 giờ

CQ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện (ghi rõ họ tên)

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

 

Bước 1

Trung tâm HCC

CV. Bộ phận TN&TKQ

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả

- Chuyển hồ sơ

4 giờ

 

 

 

Cơ quan giải quyết

Bước 2

Phòng ban chuyên môn

Chuyên viên

- Kiểm tra hồ sơ

- Xử lý thẩm định hồ sơ

- Xác minh (nếu có)

- Niêm yết, công khai (nếu có)

- Lấy ý kiến các cơ quan đơn vị (nếu có)

- Trình lãnh đạo phê duyệt

16 giờ

 

 

 

Trưởng phòng, Phó trưởng phòng

- Xem xét hồ sơ, trình Lãnh đạo Ban phê duyệt

4 giờ

 

 

 

Cơ quan được gửi lấy ý kiến

Các sở, ngành và địa phương có liên quan

- Văn bản cho ý kiến

120

giờ

 

 

 

Lãnh đạo cơ quan

 

- Phê duyệt hồ sơ

- Chuyển hồ sơ, báo cáo thẩm định trình UBND tỉnh

56 giờ

 

 

 

UBND tỉnh

Bước 3

Văn thư VP UBND tỉnh

 

- Chuyển hồ sơ cho phòng, ban chuyên môn

4 giờ

 

 

 

Phòng, ban chuyên môn

Chuyên viên

- Thẩm tra hồ sơ

- Soạn thảo văn bản

- Trình lãnh đạo

28 giờ

 

 

 

Lãnh đạo

Xem xét hồ sơ, trình Lãnh đạo VP UBND phê duyệt

8 giờ

 

 

 

Lãnh đạo VP UBND tỉnh

 

Duyệt trình lãnh đạo UBND tỉnh

8 giờ

 

 

 

Lãnh đạo UBND tỉnh

 

- Ký Duyệt

- Chuyển văn bản cho Ban Quản lý

8 giờ

 

 

 

Cơ quan giải quyết

Bước 4

Văn thư BQLKKT

 

- Chuyển hồ sơ cho phòng, ban chuyên môn

4 giờ

 

 

 

Phòng, ban chuyên môn

Chuyên viên

- Thẩm tra hồ sơ

- Soạn thảo Giấy chứng nhận

- Trình lãnh đạo

20 giờ

 

 

 

Lãnh đạo

Xem xét hồ sơ, trình Lãnh đạo Ban phê duyệt

8 giờ

 

 

 

Lãnh đạo Ban

 

- Ký Duyệt

- Chuyển kết quả cho TTHCC

8 giờ

 

 

 

 

Bước 5

TTHCC

CV. Bộ phận TN & TKQ

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

 

 

 

 

6.2. Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 52 ngày làm việc x 08 = 416 giờ (240 giờ thực hiện tại địa phương)

CQ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện (ghi rõ họ tên)

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

 

Bước 1

Trung tâm HCC

CV. Bộ phận TN&TKQ

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả

- Chuyển hồ sơ

4 giờ

 

 

 

Cơ quan giải quyết

Bước 2

Phòng ban chuyên môn

Chuyên viên

- Kiểm tra hồ sơ

- Xử lý thẩm định hồ sơ

- Xác minh (nếu có)

- Niêm yết, công khai (nếu có)

- Lấy ý kiến các cơ quan đơn vị (nếu có)

- Trình lãnh đạo phê duyệt

16 giờ

 

 

 

Trưởng phòng, Phó trưởng phòng

- Xem xét hồ sơ, trình Lãnh đạo Ban phê duyệt

4 giờ

 

 

 

Cơ quan được gửi lấy ý kiến

Các sở, ngành và địa phương có liên quan

- Văn bản cho ý kiến

120 giờ

 

 

 

Lãnh đạo cơ quan

 

- Phê duyệt hồ sơ

- Chuyển hồ sơ, báo cáo thẩm định trình UBND tỉnh

16 giờ

 

 

 

UBND tỉnh

Bước 3

Văn thư VP UBND tỉnh

 

- Chuyển hồ sơ cho phòng, ban chuyên môn

4 giờ

 

 

 

Phòng, ban chuyên môn

Chuyên viên

- Thẩm tra hồ sơ

- Soạn thảo văn bản

- Trình lãnh đạo

20 giờ

 

 

 

Lãnh đạo

Xem xét hồ sơ, trình Lãnh đạo VP UBND phê duyệt

8 giờ

 

 

 

Lãnh đạo VP UBND tỉnh

 

Duyệt trình lãnh đạo UBND tỉnh

4 giờ

 

 

 

Lãnh đạo UBND tỉnh

 

- Ký Duyệt

- Chuyển hồ sơ dự án đầu tư gửi Bộ KH&ĐT

4 giờ

 

 

 

Bộ KH&ĐT

Bước 4

 

 

 

 

 

 

 

TTCP

Bước 5

 

 

 

 

 

 

 

Ban Quản lý

Bước 6

Văn thư BQLKKT

 

- Chuyển hồ sơ cho phòng, ban chuyên môn

4 giờ

 

 

 

Phòng, ban chuyên môn

Chuyên viên

- Thẩm tra hồ sơ

- Soạn thảo Giấy Chứng nhận

- Trình lãnh đạo

20 giờ

 

 

 

Lãnh đạo

Xem xét hồ sơ, trình Lãnh đạo Ban phê duyệt

8 giờ

 

 

 

Lãnh đạo Ban

 

- Ký Duyệt

- Chuyển TTHCC

8 giờ

 

 

 

 

Bước 7

TTHCC

CV. Bộ phận TN & TKQ

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

 

 

 

 

6.3. Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội

Tổng thời gian thực hiện TTHC: Theo Chương trình và kỳ họp của Quốc Hội (24 giờ thực hiện tại địa phương)

CQ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện (ghi rõ họ tên)

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

 

Bước 1

Trung tâm HCC

CV. Bộ phận TN&TKQ

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả

- Chuyển hồ sơ

4 giờ

 

 

 

Cơ quan giải quyết

Bước 2

Phòng ban chuyên môn

Chuyên viên

- Kiểm tra hồ sơ

- Xử lý thẩm định hồ sơ

- Xác minh (nếu có)

- Niêm yết, công khai (nếu có)

- Lấy ý kiến các cơ quan đơn vị (nếu có)

- Trình lãnh đạo phê duyệt

8 giờ

 

 

 

Trưởng phòng, Phó trưởng phòng

Xem xét hồ sơ, trình Lãnh đạo phê duyệt

4 giờ

 

 

 

Cơ quan được gửi lấy ý kiến

Các sở, ngành và địa phương có liên quan

- Văn bản cho ý kiến

 

 

 

 

Lãnh đạo cơ quan

 

- Phê duyệt hồ sơ, văn bản

- Chuyển hồ sơ, văn bản UBND tỉnh

8 giờ

 

 

 

UBND tỉnh

Bước 3

Văn thư VP UBND tỉnh

 

- Chuyển hồ sơ cho phòng, ban chuyên môn

 

 

 

 

Phòng, ban chuyên môn

Chuyên viên

- Thẩm tra hồ sơ

- Soạn thảo văn bản

- Trình Lãnh đạo

 

 

 

 

Lãnh đạo

Xem xét hồ sơ, trình Lãnh đạo phê duyệt

 

 

 

 

Lãnh đạo VP UBND tỉnh

 

Duyệt trình lãnh đạo UBND tỉnh

 

 

 

 

Lãnh đạo UBND tỉnh

 

- Ký Duyệt

- Chuyển TTHCC

 

 

 

 

 

Bước 4

TTHCC

CV. Bộ phận TN&TKQ

 Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

 

 

 

 

7. Điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 03 (ngày làm việc việc) x 08 = 24 giờ

CQ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện (ghi rõ họ tên)

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

 

Bước 1

Trung tâm HCC

CV. Bộ phận TN và TKQ

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả

- Chuyển hồ sơ

4 giờ

 

 

 

Cơ quan giải quyết

Bước 2

Phòng ban chuyên môn

Chuyên viên

- Kiểm tra hồ sơ

- Xác minh (nếu có)

- Niêm yết, công khai (nếu có)

- Lấy ý kiến các cơ quan đơn vị (nếu có)

8 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Dự thảo cấp Giấy chứng nhận

- Trình Lãnh đạo phòng

4 giờ

 

 

 

Trưởng phòng, Phó trưởng phòng

- Xem xét hồ sơ, trình Lãnh đạo Ban phê duyệt

4 giờ

 

 

 

Cơ quan giải quyết

Bước 3

Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế

 

- Ký duyệt

- Chuyển TTHCC

4 giờ

 

 

 

 

Bước 4

TTHCC

CV. Bộ phận TN & TKQ

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

 

 

 

 

8. Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư)

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 05 ngày làm việc x 08 giờ = 40 giờ

CQ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện (ghi rõ họ tên)

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

 

Bước 1

Trung tâm HCC

CV. Bộ phận TN và TKQ

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả

- Chuyển hồ sơ

4 giờ

 

 

 

Cơ quan giải quyết

Bước 2

Phòng ban chuyên môn

Chuyên viên

- Kiểm tra hồ sơ

- Xác minh (nếu có)

- Niêm yết, công khai (nếu có)

- Lấy ý kiến các cơ quan đơn vị (nếu có)

12 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Dự thảo cấp Giấy chứng nhận

- Trình Lãnh đạo phòng

8 giờ

 

 

 

Trưởng phòng, Phó trưởng phòng

- Xem xét hồ sơ, trình Lãnh đạo Ban phê duyệt

8 giờ

 

 

 

Cơ quan giải quyết

Bước 3

Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế

 

 - Ký duyệt

- Chuyển TTHCC

8 giờ

 

 

 

 

Bước 4

TTHCC

CV. Bộ phận TN & TKQ

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

 

 

 

 

9. Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 26 ngày làm việc x 08 giờ = 208 giờ

CQ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện (ghi rõ họ tên)

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

 

Bước 1

Trung tâm HCC

CV. Bộ phận TN&TKQ

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả

- Chuyển hồ sơ

4 giờ

 

 

 

Cơ quan giải quyết

Bước 2

Phòng ban chuyên môn

Chuyên viên

- Kiểm tra hồ sơ

- Xử lý thẩm định hồ sơ

- Xác minh (nếu có)

- Niêm yết, công khai (nếu có)

- Lấy ý kiến các cơ quan đơn vị (nếu có)

- Trình lãnh đạo phê duyệt

16 giờ

 

 

 

Trưởng phòng, Phó trưởng phòng

- Xem xét hồ sơ, trình Lãnh đạo Ban phê duyệt

4 giờ

 

 

 

Cơ quan được gửi lấy ý kiến

Các sở, ngành và địa phương có liên quan

- Văn bản cho ý kiến

80

giờ

 

 

 

Lãnh đạo cơ quan

 

- Phê duyệt hồ sơ

- Chuyển hồ sơ, báo cáo thẩm định trình UBND tỉnh

40 giờ

 

 

 

UBND tỉnh

Bước 3

Văn thư VP UBND tỉnh

 

- Chuyển hồ sơ cho phòng, ban chuyên môn

4 giờ

 

 

 

Phòng, ban chuyên môn

Chuyên viên

- Thẩm tra hồ sơ

- Soạn thảo văn bản

- Trình lãnh đạo

12 giờ

 

 

 

Lãnh đạo

Xem xét hồ sơ, trình Lãnh đạo VP UBND phê duyệt

8 giờ

 

 

 

Lãnh đạo VP UBND tỉnh

 

Duyệt trình lãnh đạo UBND tỉnh

8 giờ

 

 

 

Lãnh đạo UBND tỉnh

 

- Ký Duyệt

- Chuyển văn bản cho Ban Quản lý

8 giờ

 

 

 

Cơ quan giải quyết

 

Bước 4

Văn thư BQLKKT

 

- Chuyển hồ sơ cho phòng, ban chuyên môn

4 giờ

 

 

 

Phòng, ban chuyên môn

Chuyên viên

- Thẩm tra hồ sơ

- Soạn thảo Giấy chứng nhận

- Trình lãnh đạo

12 giờ

 

 

 

Lãnh đạo

Xem xét hồ sơ, trình Lãnh đạo Ban phê duyệt

4 giờ

 

 

 

Lãnh đạo Ban

 

- Ký Duyệt

- Chuyển kết quả cho TTHCC

4 giờ

 

 

 

 

Bước 5

TTHCC

CV. Bộ phận TN & TKQ

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

 

 

 

 

10. Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 47 ngày làm việc x 08 giờ = 376 giờ (200 giờ thực hiện tại địa phương)

CQ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện (ghi rõ họ tên)

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

 

Bước 1

Trung tâm HCC

CV. Bộ phận TN&TKQ

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả

- Chuyển hồ sơ

4 giờ

 

 

 

Cơ quan giải quyết

Bước 2

Phòng ban chuyên môn

Chuyên viên

- Kiểm tra hồ sơ

- Xử lý thẩm định hồ sơ

- Xác minh (nếu có)

- Niêm yết, công khai (nếu có)

- Lấy ý kiến các cơ quan đơn vị (nếu có)

- Trình lãnh đạo phê duyệt

16 giờ

 

 

 

Trưởng phòng, Phó trưởng phòng

- Xem xét hồ sơ, trình Lãnh đạo Ban phê duyệt

4 giờ

 

 

 

Cơ quan được gửi lấy ý kiến

Các sở, ngành và địa phương có liên quan

- Văn bản cho ý kiến

80 giờ

 

 

 

Lãnh đạo cơ quan

 

- Phê duyệt hồ sơ

- Chuyển hồ sơ, báo cáo thẩm định trình UBND tỉnh

16 giờ

 

 

 

UBND tỉnh

Bước 3

Văn thư VP UBND tỉnh

 

- Chuyển hồ sơ cho phòng, ban chuyên môn

4 giờ

 

 

 

Phòng, ban chuyên môn

Chuyên viên

- Thẩm tra hồ sơ

- Soạn thảo văn bản

- Trình lãnh đạo

20 giờ

 

 

 

Lãnh đạo

Xem xét hồ sơ, trình Lãnh đạo VP UBND phê duyệt

8 giờ

 

 

 

Lãnh đạo VP UBND tỉnh

 

Duyệt trình lãnh đạo UBND tỉnh

4 giờ

 

 

 

Lãnh đạo UBND tỉnh

 

- Ký Duyệt

- Chuyển hồ sơ dự án đầu tư gửi Bộ KH&ĐT

4 giờ

 

 

 

Bộ KH&ĐT

Bước 4

 

 

 

 

 

 

 

TTCP

Bước 5

 

 

 

 

 

 

 

Ban Quản lý

Bước 6

Văn thư BQLKKT

 

- Chuyển hồ sơ cho phòng, ban chuyên môn

4 giờ

 

 

 

Phòng, ban chuyên môn

Chuyên viên

- Thẩm tra hồ sơ

- Soạn thảo Giấy Chứng nhận

- Trình lãnh đạo

20 giờ

 

 

 

Lãnh đạo

Xem xét hồ sơ, trình Lãnh đạo Ban phê duyệt

8 giờ

 

 

 

Lãnh đạo Ban

 

- Ký Duyệt

- Chuyển TTHCC

8 giờ

 

 

 

 

Bước 7

TTHCC

CV. Bộ phận TN & TKQ

 Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

 

 

 

 

11. Chuyển nhượng dự án đầu tư

11.1 Đối với dự án thuộc một trong các trường hợp: (i) dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc trường hợp quyết định chủ trương đầu tư, (ii) dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thuộc trường hợp quyết định chủ trương đầu tư mà nhà đầu tư đã hoàn thành việc góp vốn, huy động vốn và đưa dự án vào khai thác, vận hành:

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 10 ngày làm việc x 08 giờ = 80 giờ

CQ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện (ghi rõ họ tên)

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

 

Bước 1

Trung tâm HCC

CV. Bộ phận TN và TKQ

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả

- Chuyển hồ sơ

4 giờ

 

 

 

Cơ quan giải quyết

Bước 2

Phòng ban chuyên môn

Chuyên viên

- Kiểm tra hồ sơ

- Xác minh (nếu có)

- Niêm yết, công khai (nếu có)

- Lấy ý kiến các cơ quan đơn vị (nếu có)

52 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Dự thảo cấp Giấy Chứng nhận

- Trình Lãnh đạo phòng

8 giờ

 

 

 

Trưởng phòng, Phó trưởng phòng

 Xem xét hồ sơ, trình Lãnh đạo Ban phê duyệt

8 giờ

 

 

 

Cơ quan giải quyết

Bước 3

Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế

 

 - Ký duyệt

- Chuyển TTHCC

8 giờ

 

 

 

 

Bước 4

TTHCC

CV. Bộ phận TN & TKQ

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

 

 

 

 

11.2 Đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 47 ngày làm việc x 08 giờ = 376 giờ (240 giờ thực hiện tại địa phương)

CQ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện (ghi rõ họ tên)

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

 

Bước 1

Trung tâm HCC

CV. Bộ phận TN&TKQ

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả

- Chuyển hồ sơ

4 giờ

 

 

 

Cơ quan giải quyết

Bước 2

Phòng ban chuyên môn

Chuyên viên

- Kiểm tra hồ sơ

- Xử lý thẩm định hồ sơ

- Xác minh (nếu có)

- Niêm yết, công khai (nếu có)

- Lấy ý kiến các cơ quan đơn vị (nếu có)

- Trình lãnh đạo phê duyệt

16 giờ

 

 

 

Trưởng phòng, Phó trưởng phòng

 Xem xét hồ sơ, trình Lãnh đạo Ban phê duyệt

4 giờ

 

 

 

Cơ quan được gửi lấy ý kiến

Các sở, ngành và địa phương có liên quan

 Văn bản cho ý kiến

80 giờ

 

 

 

Lãnh đạo cơ quan

 

- Phê duyệt hồ sơ

- Chuyển hồ sơ, báo cáo thẩm định trình UBND tỉnh

40 giờ

 

 

 

UBND tỉnh

Bước 3

Văn thư VP UBND tỉnh

 

- Chuyển hồ sơ cho phòng, ban chuyên môn

4 giờ

 

 

 

Phòng, ban chuyên môn

Chuyên viên

- Thẩm tra hồ sơ

- Soạn thảo văn bản

- Trình lãnh đạo

28 giờ

 

 

 

Lãnh đạo

Xem xét hồ sơ, trình Lãnh đạo VP UBND phê duyệt

8 giờ

 

 

 

Lãnh đạo VP UBND tỉnh

 

Duyệt trình lãnh đạo UBND tỉnh

8 giờ

 

 

 

Lãnh đạo UBND tỉnh

 

- Ký Duyệt

- Chuyển hồ sơ dự án đầu tư gửi Bộ KH&ĐT

8 giờ

 

 

 

Bộ KH&ĐT

Bước 4

 

 

 

 

 

 

 

TTCP

Bước 5

 

 

 

 

 

 

 

Ban Quản lý

Bước 6

Văn thư BQLKKT

 

- Chuyển hồ sơ cho phòng, ban chuyên môn

4 giờ

 

 

 

Phòng, ban chuyên môn

Chuyên viên

- Thẩm tra hồ sơ

- Soạn thảo Giấy Chứng nhận

- Trình lãnh đạo

20 giờ

 

 

 

Lãnh đạo

Xem xét hồ sơ, trình Lãnh đạo Ban phê duyệt

8 giờ

 

 

 

Lãnh đạo Ban

 

- Ký Duyệt

- Chuyển TTHCC

8 giờ

 

 

 

 

Bước 7

TTHCC

CV. Bộ phận TN & TKQ

 Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

 

 

 

 

11.3 Đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh:

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 28 ngày làm việc x 08 giờ = 224 giờ

CQ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện (ghi rõ họ tên)

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

 

Bước 1

Trung tâm HCC

CV. Bộ phận TN&TKQ

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả

- Chuyển hồ sơ

4 giờ

 

 

 

Cơ quan giải quyết

Bước 2

Phòng ban chuyên môn

Chuyên viên

- Kiểm tra hồ sơ

- Xử lý thẩm định hồ sơ

- Xác minh (nếu có)

- Niêm yết, công khai (nếu có)

- Lấy ý kiến các cơ quan đơn vị (nếu có)

- Trình lãnh đạo phê duyệt

16 giờ

 

 

 

Trưởng phòng, Phó trưởng phòng

- Xem xét hồ sơ, trình Lãnh đạo Ban phê duyệt

4 giờ

 

 

 

Cơ quan được gửi lấy ý kiến

Các sở, ngành và địa phương có liên quan

- Văn bản cho ý kiến

80 giờ

 

 

 

Lãnh đạo cơ quan

 

- Phê duyệt hồ sơ

- Chuyển hồ sơ, báo cáo thẩm định trình UBND tỉnh

56 giờ

 

 

 

UBND tỉnh

Bước 3

Văn thư VP UBND tỉnh

 

- Chuyển hồ sơ cho phòng, ban chuyên môn

4 giờ

 

 

 

Phòng, ban chuyên môn

Chuyên viên

- Thẩm tra hồ sơ

- Soạn thảo văn bản

- Trình lãnh đạo

12 giờ

 

 

 

Lãnh đạo

Xem xét hồ sơ, trình Lãnh đạo VP UBND phê duyệt

8 giờ

 

 

 

Lãnh đạo VP UBND tỉnh

 

Duyệt trình lãnh đạo UBND tỉnh

8 giờ

 

 

 

Lãnh đạo UBND tỉnh

 

- Ký Duyệt

- Chuyển văn bản cho Ban Quản lý (Chuyển TTHCC)

8 giờ

 

 

 

Cơ quan giải quyết

 

Bước 4

Văn thư BQLKKT

 

- Chuyển hồ sơ cho phòng, ban chuyên môn

4 giờ

 

 

 

Phòng, ban chuyên môn

Chuyên viên

- Thẩm tra hồ sơ

- Soạn thảo Giấy chứng nhận

- Trình lãnh đạo

12 giờ

 

 

 

Lãnh đạo

Xem xét hồ sơ, trình Lãnh đạo Ban phê duyệt

4 giờ

 

 

 

Lãnh đạo Ban

 

- Ký Duyệt

- Chuyển kết quả cho TTHCC

4 giờ

 

 

 

 

Bước 5

TTHCC

CV. Bộ phận TN & TKQ

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

 

 

 

 

12. Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 15 ngày làm việc x 08 giờ = 120 giờ

CQ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện (ghi rõ họ tên)

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

 

Bước 1

Trung tâm HCC

CV. Bộ phận TN và TKQ

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả

- Chuyển hồ sơ

4 giờ

 

 

 

Cơ quan giải quyết

Bước 2

Phòng ban chuyên môn

Chuyên viên

- Kiểm tra hồ sơ

- Xác minh (nếu có)

- Niêm yết, công khai (nếu có)

- Lấy ý kiến các cơ quan đơn vị (nếu có)

92 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Dự thảo cấp Giấy chứng nhận

- Trình Lãnh đạo phòng

8 giờ

 

 

 

Trưởng phòng, Phó trưởng phòng

 

- Xem xét hồ sơ, trình Lãnh đạo Ban phê duyệt

8 giờ

 

 

 

Cơ quan giải quyết

Bước 3

Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế

 

- Ký duyệt

- Chuyển TTHCC

8 giờ

 

 

 

 

Bước 4

TTHCC

CV. Bộ phận TN & TKQ

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

 

 

 

 

13. Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 15 ngày làm việc x 08 giờ = 120 giờ

CQ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện (ghi rõ họ tên)

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

 

Bước 1

Trung tâm HCC

CV. Bộ phận TN và TKQ

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả

- Chuyển hồ sơ

4 giờ

 

 

 

Cơ quan giải quyết

Bước 2

Phòng ban chuyên môn

Chuyên viên

- Kiểm tra hồ sơ

- Xác minh (nếu có)

- Niêm yết, công khai (nếu có)

- Lấy ý kiến các cơ quan đơn vị (nếu có)

92 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Dự thảo cấp Giấy chứng nhận

- Trình Lãnh đạo phòng

8 giờ

 

 

 

Trưởng phòng, Phó trưởng phòng

- Xem xét hồ sơ, trình Lãnh đạo Ban phê duyệt

8 giờ

 

 

 

Cơ quan giải quyết

Bước 3

Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế

 

- Ký duyệt

- Chuyển TTHCC

8 giờ

 

 

 

 

Bước 4

TTHCC

CV. Bộ phận TN & TKQ

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

 

 

 

 

14. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 05 ngày làm việc x 08 giờ = 40 giờ

CQ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện (ghi rõ họ tên)

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

 

Bước 1

Trung tâm HCC

CV. Bộ phận TN và TKQ

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả

- Chuyển hồ sơ

4 giờ

 

 

 

Cơ quan giải quyết

Bước 2

Phòng ban chuyên môn

Chuyên viên

- Kiểm tra hồ sơ

- Xác minh (nếu có)

- Niêm yết, công khai (nếu có)

- Lấy ý kiến các cơ quan đơn vị (nếu có)

12 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Dự thảo cấp Giấy chứng nhận

- Trình Lãnh đạo phòng

8 giờ

 

 

 

Trưởng phòng, Phó trưởng phòng

- Xem xét hồ sơ, trình Lãnh đạo Ban phê duyệt

8 giờ

 

 

 

Cơ quan giải quyết

Bước 3

Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế

 

- Ký duyệt

- Chuyển TTHCC

8 giờ

 

 

 

 

Bước 4

TTHCC

CV. Bộ phận TN & TKQ

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

 

 

 

 

15. Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 03 ngày làm việc x 08 giờ = 24 giờ

CQ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện (ghi rõ họ tên)

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

 

Bước 1

Trung tâm HCC

CV. Bộ phận TN và TKQ

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả

- Chuyển hồ sơ

4 giờ

 

 

 

Cơ quan giải quyết

Bước 2

Phòng ban chuyên môn

Chuyên viên

- Kiểm tra hồ sơ

- Xác minh (nếu có)

- Niêm yết, công khai (nếu có)

- Lấy ý kiến các cơ quan đơn vị (nếu có)

8 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Dự thảo cấp Giấy chứng nhận

- Trình Lãnh đạo phòng

4 giờ

 

 

 

Trưởng phòng, Phó trưởng phòng

- Xem xét hồ sơ, trình Lãnh đạo Ban phê duyệt

4 giờ

 

 

 

Cơ quan giải quyết

Bước 3

Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế

 

- Ký duyệt

- Chuyển TTHCC

4 giờ

 

 

 

 

Bước 4

TTHCC

CV. Bộ phận TN & TKQ

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

 

 

 

 

16. Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Tổng thời gian thực hiện TTHC: Ngay khi tiếp nhận hồ sơ

CQ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện (ghi rõ họ tên)

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

 

Bước 1

Trung tâm HCC

CV. Bộ phận TN và TKQ

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả

- Chuyển hồ sơ

4 giờ

 

 

 

Cơ quan giải quyết

Bước 2

Phòng ban chuyên môn

Chuyên viên

- Kiểm tra hồ sơ

- Xác minh (nếu có)

- Niêm yết, công khai (nếu có)

- Lấy ý kiến các cơ quan đơn vị (nếu có)

 

 

 

 

Chuyên viên

- Tiếp nhận Giấy chứng nhận

- Trình Lãnh đạo phòng

 

 

 

 

Trưởng phòng, Phó trưởng phòng

 Xem xét hồ sơ, trình Lãnh đạo Ban phê duyệt

 

 

 

 

Cơ quan giải quyết

Bước 3

Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế

 

- Ký duyệt

- Chuyển TTHCC

 

 

 

 

 

Bước 4

TTHCC

CV. Bộ phận TN & TKQ

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

 

 

 

 

17. Giãn tiến độ đầu tư

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 15 ngày làm việc x 08 giờ = 120 giờ

CQ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện (ghi rõ họ tên)

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

 

Bước 1

Trung tâm HCC

CV. Bộ phận TN và TKQ

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả

- Chuyển hồ sơ

4 giờ

 

 

 

Cơ quan giải quyết

Bước 2

Phòng ban chuyên môn

Chuyên viên

- Kiểm tra hồ sơ

- Xác minh (nếu có)

- Niêm yết, công khai (nếu có)

- Lấy ý kiến các cơ quan đơn vị (nếu có)

92 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Dự thảo Văn bản

- Trình Lãnh đạo phòng

8 giờ

 

 

 

Trưởng phòng, Phó trưởng phòng

 Xem xét hồ sơ, trình Lãnh đạo Ban phê duyệt

8 giờ

 

 

 

Cơ quan giải quyết

Bước 3

Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế

 

- Ký duyệt

- Chuyển TTHCC

8 giờ

 

 

 

 

Bước 4

TTHCC

CV. Bộ phận TN & TKQ

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

 

 

 

 

18. Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư

Tổng thời gian thực hiện TTHC: Ngay khi tiếp nhận hồ sơ

CQ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện (ghi rõ họ tên)

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

 

Bước 1

Trung tâm HCC

CV. Bộ phận TN và TKQ

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả

- Chuyển hồ sơ

4 giờ

 

 

 

Cơ quan giải quyết

Bước 2

Phòng ban chuyên môn

Chuyên viên

- Kiểm tra hồ sơ

- Xác minh (nếu có)

- Niêm yết, công khai (nếu có)

- Lấy ý kiến các cơ quan đơn vị (nếu có)

 

 

 

 

Chuyên viên

- Tiếp nhận và ghi nhận tình trạng hoạt động của dự án

- Trình Lãnh đạo phòng

 

 

 

 

Trưởng phòng, Phó trưởng phòng

 Xem xét hồ sơ, trình Lãnh đạo Ban phê duyệt

 

 

 

 

Cơ quan giải quyết

Bước 3

Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế

 

- Ký duyệt

- Chuyển TTHCC

 

 

 

 

 

Bước 4

TTHCC

CV. Bộ phận TN & TKQ

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

 

 

 

 

19. Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

Tổng thời gian thực hiện TTHC: ngay khi tiếp nhận hồ sơ

CQ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện (ghi rõ họ tên)

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

 

Bước 1

Trung tâm HCC

CV. Bộ phận TN và TKQ

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả

- Chuyển hồ sơ

4 giờ

 

 

 

Cơ quan giải quyết

Bước 2

Phòng ban chuyên môn

Chuyên viên

- Kiểm tra hồ sơ

- Xác minh (nếu có)

- Niêm yết, công khai (nếu có)

- Lấy ý kiến các cơ quan đơn vị (nếu có)

 

 

 

 

Chuyên viên

- Tiếp nhận và ghi nhận tình trạng chấm dứt hoạt động

- Trình Lãnh đạo phòng

 

 

 

 

Trưởng phòng, Phó trưởng phòng

 Xem xét hồ sơ, trình Lãnh đạo Ban phê duyệt

 

 

 

 

Cơ quan giải quyết

Bước 3

Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế

 

- Ký duyệt

- Chuyển TTHCC

 

 

 

 

 

Bước 4

TTHCC

CV. Bộ phận TN & TKQ

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

 

 

 

 

20. Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 15 ngày làm việc x 08 giờ = 120 giờ

CQ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện (ghi rõ họ tên)

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

 

Bước 1

Trung tâm HCC

CV. Bộ phận TN và TKQ

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả

- Chuyển hồ sơ

4 giờ

 

 

 

Cơ quan giải quyết

Bước 2

Phòng ban chuyên môn

Chuyên viên

- Kiểm tra hồ sơ

- Xác minh (nếu có)

- Niêm yết, công khai (nếu có)

- Lấy ý kiến các cơ quan đơn vị (nếu có)

92 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Dự thảo Cấp Giấy chứng nhận

- Trình Lãnh đạo phòng

8 giờ

 

 

 

Trưởng phòng, Phó trưởng phòng

- Xem xét hồ sơ, trình Lãnh đạo Ban phê duyệt

8 giờ

 

 

 

Cơ quan giải quyết

Bước 3

Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế

 

- Ký duyệt

- Chuyển TTHCC

8 giờ

 

 

 

 

Bước 4

TTHCC

CV. Bộ phận TN & TKQ

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

 

 

 

 

21. Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 15 ngày làm việc x 08 giờ = 120 giờ

CQ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện (ghi rõ họ tên)

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

 

Bước 1

Trung tâm HCC

CV. Bộ phận TN và TKQ

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả

- Chuyển hồ sơ

4 giờ

 

 

 

Cơ quan giải quyết

Bước 2

Phòng ban chuyên môn

Chuyên viên

- Kiểm tra hồ sơ

- Xác minh (nếu có)

- Niêm yết, công khai (nếu có)

- Lấy ý kiến các cơ quan đơn vị (nếu có)

92 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Dự thảo Quyết định thu hồi

- Trình Lãnh đạo phòng

8 giờ

 

 

 

Trưởng phòng, Phó trưởng phòng

 Xem xét hồ sơ, trình Lãnh đạo Ban phê duyệt

8 giờ

 

 

 

Cơ quan giải quyết

Bước 3

Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế

 

- Ký duyệt

- Chuyển TTHCC

8 giờ

 

 

 

 

Bước 4

TTHCC

CV. Bộ phận TN & TKQ

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

 

 

 

 

22. Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 03 ngày làm việc x 08 giờ = 24 giờ

CQ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện (ghi rõ họ tên)

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

 

Bước 1

Trung tâm HCC

CV. Bộ phận TN và TKQ

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả

- Chuyển hồ sơ

4 giờ

 

 

 

Cơ quan giải quyết

Bước 2

Phòng ban chuyên môn

Chuyên viên

- Kiểm tra hồ sơ

- Xác minh (nếu có)

- Niêm yết, công khai (nếu có)

- Lấy ý kiến các cơ quan đơn vị (nếu có)

8 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Dự thảo Giấy chứng nhận

- Trình Lãnh đạo phòng

4 giờ

 

 

 

Trưởng phòng, Phó trưởng phòng

 Xem xét hồ sơ, trình Lãnh đạo Ban phê duyệt

4 giờ

 

 

 

Cơ quan giải quyết

Bước 3

Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế

 

- Ký duyệt

- Chuyển TTHCC

4 giờ

 

 

 

 

Bước 4

TTHCC

CV. Bộ phận TN & TKQ

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

 

 

 

 

23. Cung cấp thông tin về dự án đầu tư

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 05 ngày làm việc x 08 giờ = 40 giờ

CQ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện (ghi rõ họ tên)

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

 

Bước 1

Trung tâm HCC

CV. Bộ phận TN và TKQ

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả

- Chuyển hồ sơ

4 giờ

 

 

 

Cơ quan giải quyết

Bước 2

Phòng ban chuyên môn

Chuyên viên

- Kiểm tra hồ sơ

- Xác minh (nếu có)

- Niêm yết, công khai (nếu có)

- Lấy ý kiến các cơ quan đơn vị (nếu có)

12 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Dự thảo Văn bản

- Trình Lãnh đạo phòng

8 giờ

 

 

 

Trưởng phòng, Phó trưởng phòng

 Xem xét hồ sơ, trình Lãnh đạo Ban phê duyệt

8 giờ

 

 

 

Cơ quan giải quyết

Bước 3

Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế

 

- Ký duyệt

- Chuyển TTHCC

8 giờ

 

 

 

 

Bước 4

TTHCC

CV. Bộ phận TN & TKQ

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

 

 

 

 

24. Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 30 ngày làm việc x 08 giờ = 240 giờ

CQ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện (ghi rõ họ tên)

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

 

Bước 1

Trung tâm HCC

CV. Bộ phận TN và TKQ

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả

- Chuyển hồ sơ

4 giờ

 

 

 

Cơ quan giải quyết

Bước 2

Phòng ban chuyên môn

Chuyên viên

- Kiểm tra hồ sơ

- Xác minh (nếu có)

- Niêm yết, công khai (nếu có)

- Lấy ý kiến các cơ quan đơn vị (nếu có)

188 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Dự thảo Văn bản

- Trình Lãnh đạo phòng

16 giờ

 

 

 

Trưởng phòng, Phó trưởng phòng

 Xem xét hồ sơ, trình Lãnh đạo Ban phê duyệt

16 giờ

 

 

 

Cơ quan giải quyết

Bước 3

Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế

 

- Ký duyệt

- Chuyển TTHCC

16 giờ

 

 

 

 

Bước 4

TTHCC

CV. Bộ phận TN & TKQ

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

 

 

 

 

25. Quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 48 ngày làm việc x 08 giờ = 384 giờ

CQ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện (ghi rõ họ tên)

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

 

Bước 1

Trung tâm HCC

CV. Bộ phận TN và TKQ

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả

- Chuyển hồ sơ

4 giờ

 

 

 

Cơ quan giải quyết

Bước 2

Phòng ban chuyên môn

Chuyên viên

- Kiểm tra hồ sơ

- Xử lý thẩm định hồ sơ

- Xác minh (nếu có)

- Niêm yết, công khai (nếu có)

- Lấy ý kiến các cơ quan đơn vị

- Trình Lãnh đạo phòng

16 giờ

 

 

 

Trưởng phòng, Phó trưởng phòng

Xem xét hồ sơ, trình Lãnh đạo Ban phê duyệt

4 giờ

 

 

 

Cơ quan được gửi lấy ý kiến

Các sở, ngành và địa phương có liên quan

 Văn bản cho ý kiến

120 giờ

 

 

 

Cơ quan giải quyết

Bước 3

Phòng, ban chuyên môn

Chuyên viên

- Thẩm tra hồ sơ

216 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Soạn thảo văn bản quyết định chủ trương

- Trình Lãnh đạo Phòng

8 giờ

 

 

 

Trưởng phòng, Phó trưởng phòng

Xem xét hồ sơ, trình Lãnh đạo Ban phê duyệt

8 giờ

 

 

 

Lãnh đạo Ban

 

- Ký duyệt

- Chuyển TTHCC

8 giờ

 

 

 

 

Bước 4

TTHCC

CV. Bộ phận TN & TKQ

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

 

 

 

 

26. Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 23 ngày làm việc x 08 giờ = 184 giờ

CQ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện (ghi rõ họ tên)

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

 

Bước 1

Trung tâm HCC

CV. Bộ phận TN và TKQ

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả

- Chuyển hồ sơ

4 giờ

 

 

 

Cơ quan giải quyết

Bước 2

Phòng ban chuyên môn

Chuyên viên

- Kiểm tra hồ sơ

- Xử lý thẩm định hồ sơ

- Xác minh (nếu có)

- Niêm yết, công khai (nếu có)

- Lấy ý kiến các cơ quan đơn vị

- Trình Lãnh đạo phòng

16 giờ

 

 

 

Trưởng phòng, Phó trưởng phòng

Xem xét hồ sơ, trình Lãnh đạo Ban phê duyệt

4 giờ

 

 

 

Cơ quan được gửi lấy ý kiến

Các sở, ngành và địa phương có liên quan

Văn bản cho ý kiến

120 giờ

 

 

 

Cơ quan giải quyết

Bước 3

Phòng, ban chuyên môn

Chuyên viên

- Thẩm tra hồ sơ

16 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Soạn thảo văn bản điều chỉnh quyết định chủ trương

- Trình Lãnh đạo Phòng

8 giờ

 

 

 

Trưởng phòng, Phó trưởng phòng

Xem xét hồ sơ, trình Lãnh đạo Ban phê duyệt

8 giờ

 

 

 

Lãnh đạo Ban

 

- Ký duyệt

- Chuyển TTHCC

8 giờ

 

 

 

 

Bước 4

TTHCC

CV. Bộ phận TN & TKQ

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

 

 

 

 

27. Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp Nhà đầu tư có dự án đầu tư được cấp Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tươnđương được cấp trước ngày Luật Đầu tư có hiệu lực thi hành được chuyển sang hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 03 ngày làm việc x 08 giờ = 24 giờ

CQ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện (ghi rõ họ tên)

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

 

Bước 1

Trung tâm HCC

CV. Bộ phận TN và TKQ

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả

- Chuyển hồ sơ

4 giờ

 

 

 

Cơ quan giải quyết

Bước 2

Phòng ban chuyên môn

Chuyên viên

- Kiểm tra hồ sơ

- Xác minh (nếu có)

- Niêm yết, công khai (nếu có)

- Lấy ý kiến các cơ quan đơn vị (nếu có)

8 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Dự thảo cấp Giấy Chứng nhận

- Trình Lãnh đạo phòng

4 giờ

 

 

 

Trưởng phòng, Phó trưởng phòng

 Xem xét hồ sơ, trình Lãnh đạo Ban phê duyệt

4 giờ

 

 

 

Cơ quan giải quyết

Bước 3

Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế

 

- Ký duyệt

- Chuyển TTHCC

4 giờ

 

 

 

 

Bước 4

TTHCC

CV. Bộ phận TN & TKQ

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

 

 

 

 

28. Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với Trường hợp đồng thời có yêu cầu đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thay cho Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 03 ngày làm việc x 08 giờ = 24 giờ

CQ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện (ghi rõ họ tên)

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

 

Bước 1

Trung tâm HCC

CV. Bộ phận TN và TKQ

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả

- Chuyển hồ sơ

4 giờ

 

 

 

Cơ quan giải quyết

Bước 2

Phòng ban chuyên môn

Chuyên viên

- Kiểm tra hồ sơ

- Xác minh (nếu có)

- Niêm yết, công khai (nếu có)

- Lấy ý kiến các cơ quan đơn vị (nếu có)

8 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Dự thảo cấp Giấy Chứng nhận

- Trình Lãnh đạo phòng

4 giờ

 

 

 

Trưởng phòng, Phó trưởng phòng

Xem xét hồ sơ, trình Lãnh đạo Ban phê duyệt

4 giờ

 

 

 

Cơ quan giải quyết

Bước 3

Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế

 

- Ký duyệt

- Chuyển TTHCC

4 giờ

 

 

 

 

Bước 4

TTHCC

CV. Bộ phận TN & TKQ

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

 

 

 

 

29. Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư làm thay đổi nội dung Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương được cấp trước ngày Luật Đầu tư có hiệu lực thi hành đối với trường hợp thay đổi tên dự án đầu tư, địa chỉ của nhà đầu tư hoặc thay đổi tên nhà đầu tư

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 03 ngày làm việc x 08 giờ = 24 giờ

CQ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện (ghi rõ họ tên)

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

 

Bước 1

Trung tâm HCC

CV. Bộ phận TN và TKQ

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả

- Chuyển hồ sơ

4 giờ

 

 

 

Cơ quan giải quyết

Bước 2

Phòng ban chuyên môn

Chuyên viên

- Kiểm tra hồ sơ

- Xác minh (nếu có)

- Niêm yết, công khai (nếu có)

- Lấy ý kiến các cơ quan đơn vị (nếu có)

8 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Dự thảo cấp Giấy Chứng nhận

- Trình Lãnh đạo phòng

4 giờ

 

 

 

Trưởng phòng, Phó trưởng phòng

 Xem xét hồ sơ, trình Lãnh đạo Ban phê duyệt

4 giờ

 

 

 

Cơ quan giải quyết

Bước 3

Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế

 

- Ký duyệt

- Chuyển TTHCC

4 giờ

 

 

 

 

Bước 4

TTHCC

CV. Bộ phận TN & TKQ

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

 

 

 

 

30. Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư làm thay đổi nội dung Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương được cấp trước ngày Luật Đầu tư có hiệu lực thi hành đối với trường hợp điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án đầu tư, diện tích đất sử dụng; mục tiêu, quy mô dự án đầu tư; vốn đầu tư của dự án, tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn; thời hạn hoạt động của dự án; tiến độ thực hiện dự án đầu tư; ưu đãi, hỗ trợ đầu tư (nếu có) và các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư (nếu có).

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 10 ngày làm việc x 08 giờ = 80 giờ

CQ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện (ghi rõ họ tên)

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

 

Bước 1

Trung tâm HCC

CV. Bộ phận TN và TKQ

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả

- Chuyển hồ sơ

4 giờ

 

 

 

Cơ quan giải quyết

Bước 2

Phòng ban chuyên môn

Chuyên viên

- Kiểm tra hồ sơ

- Xác minh (nếu có)

- Niêm yết, công khai (nếu có)

- Lấy ý kiến các cơ quan đơn vị (nếu có)

52 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Dự thảo cấp Giấy Chứng nhận

- Trình Lãnh đạo phòng

8 giờ

 

 

 

Trưởng phòng, Phó trưởng phòng

Xem xét hồ sơ, trình Lãnh đạo Ban phê duyệt

8 giờ

 

 

 

Cơ quan giải quyết

Bước 3

Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế

 

- Ký duyệt

- Chuyển TTHCC

8 giờ

 

 

 

 

Bước 4

TTHCC

CV. Bộ phận TN & TKQ

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1456/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế do tỉnh An Giang ban hành