Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1444/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên

Số hiệu: 1444/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thái Nguyên Người ký: Vũ Hồng Bắc
Ngày ban hành: 29/05/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1444/QĐ-UBND

Thái Nguyên, ngày 29 tháng 05 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH THÁI NGUYÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị đnh liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/08/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên (Phụ lục I kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bãi bỏ 01 thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp và 02 thủ tục hành chính lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội đã công bố tại Quyết định số 3170/QĐ-UBND ngày 25/11/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên; Bãi bỏ 06 thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp đã công bố tại Quyết định số 1964/QĐ-UBND ngày 04/7/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bchuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên; Bãi bỏ 02 thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp đã công bố tại Quyết định số 3798/QĐ-UBND ngày 11/12/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên; Bãi bỏ 17 thủ tục hành chính đã công bố tại Quyết định số 4056/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả và không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính các cấp tỉnh Thái Nguyên (Phụ lục II kèm theo).

Đưa ra khỏi danh mục 08 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền cấp tỉnh trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp: 02 thủ tục hành chính tại Quyết định số 3170/QĐ-UBND ngày 25/11/2016, 06 thủ tục hành chính tại Quyết định số 1964/QĐ-UBND ngày 04/7/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bchuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên; Đưa ra khỏi danh mục 02 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền cấp xã trong lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội tại Quyết định số 2875/QĐ-UBND ngày 22/9/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội áp dụng giải quyết ở cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (Phụ lục III kèm theo).

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; UBND các huyện, thành phố, thị xã; UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC, Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Lao động - Thương binh và xã hội
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Nội vụ;
- LĐVP UBND tỉnh
: đ/c Trường;
- Trung tâm Thông tin t
nh;
- Lưu: VT, KSTT.Trangnt
.

CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Bắc

 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH THÁI NGUYÊN
(Kèm theo Quyết định số 1444/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

1. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

Stt

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Đa điểm thực hin

Phí, lệ phí (Nếu có)

Căn cứ pháp lý

I

Lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

1

Thành lập hội đồng trường, bổ nhiệm chủ tịch và các thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Trong 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

- Nơi tiếp nhận hồ sơ: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

(Địa chỉ: s 2, đường Phù Lin, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên)

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Không

- Luật giáo dục nghề nghiệp năm 2014;

- Thông tư số 46/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về điều lệ trường cao đẳng.

- Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30/10/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2

Thành lập hội đồng trường, bổ nhiệm chủ tịch, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện

Trong 15 ngày làm việc ktừ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

- Nơi tiếp nhận hồ sơ:

+ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Lao động - Thương binh và Xã hội i với trường trung cp trực thuộc UBND tỉnh, Sở)

(Địa chỉ: s 2, đường Phù Liễn, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên)

+ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện (đi với trường trung cấp trực thuộc UBND cấp huyện)

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

+ Ủy ban nhân dân tỉnh (đối với trường trung cấp trực thuộc UBND tỉnh)

+ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Đối với trường trung cấp trực thuộc Sở)

+ Ủy ban nhân dân cấp huyện (đối với trường trung cấp trực thuộc UBND cấp huyện)

Không

- Luật giáo dục nghề nghiệp năm 2014;

- Thông tư số 47/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về điều lệ trường trung cấp.

- Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30/10/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

3

Thành lập hội đồng quản trị trường trung cấp tư thục

Trong 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp l

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

(Địa chỉ: số 2, đường Phù Liễn, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên)

Không

- Luật giáo dục nghề nghiệp năm 2014;

- Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Giáo dục nghề nghiệp.

- Thông tư số 47/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về điều lệ trường trung cấp.

- Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30/10/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

4

Công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục

Trong 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

- Nơi tiếp nhận hồ sơ: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

(Địa chỉ: số 2, đường Phù Liễn, phường Hoàng Văn Thụ, thành ph Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên)

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Không

- Luật giáo dục nghề nghiệp năm 2014;

- Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Giáo dục nghề nghiệp.

- Thông tư số 47/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về điều lệ trường trung cấp.

- Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30/10/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

5

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp

Trong 10 ngày làm việc kể tngày nhận hồ sơ hợp lệ

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

(Địa chỉ: số 2, đường Phù Liễn, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên)

Không

- Luật giáo dục nghề nghiệp.

- Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

- Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật giáo dục nghề nghiệp.

6

Cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp

Trong 05-10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

(Địa chỉ: s 2, đường Phù Liễn, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên)

Không

- Luật giáo dục nghề nghiệp.

- Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

- Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật giáo dục nghề nghiệp.

 

PHỤ LỤC II

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH THÁI NGUYÊN
(Kèm theo Quyết định số 1444/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

1. Bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội tại Quyết định số 3170/QĐ-UBND ngày 25/11/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên

Stt

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ, hủy bỏ thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

1

Công nhận trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục hoạt động không vì lợi nhuận

Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30/10/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Giáo dục nghề nghiệp

Ủy ban nhân dân tỉnh

2

Đưa người nghiện ma túy, người bán dâm tự nguyện vào cai nghiện, chữa trị, phục hồi tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội

Nghị định số 80/2018/NĐ-CP ngày 17/5/2018 của Chính phủ

Phòng, chống tệ nạn xã hội

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

3

Chế độ thăm gặp đối với học viên tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội

Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của Chính phủ (Điều 28)

Phòng, chống t nn xã hội

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

2. Bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp tại Quyết định số 1964/QĐ-UBND ngày 04/7/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc công b chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên

Stt

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ, hủy bỏ thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

1

Thành lập hội đng trường, bổ nhiệm chủ tịch và các thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30/10/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Giáo dục nghề nghiệp

Ủy ban nhân dân tỉnh

2

Thành lập hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc y ban nhân dân cấp tỉnh, Sở, y ban nhân dân cp huyện

Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30/10/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

Ủy ban nhân dân tnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện

3

Thành lập hội đồng quản trị trường trung cấp tư thục

Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30/10/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Giáo dục nghề nghiệp

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

4

Công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục

Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30/10/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Giáo dục nghề nghiệp

Ủy ban nhân dân tỉnh

5

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp

Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật giáo dục nghề nghiệp

Giáo dục nghề nghiệp

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

6

Cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp

Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật giáo dục nghề nghiệp

Giáo dục nghề nghiệp

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

3. Bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp tại Quyết định số 3798/QĐ-UBND ngày 11/12/2018 của Ch tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên

Stt

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ, hủy bỏ thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

1

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp

Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ quy định chi tiết mt số điều và bin pháp thi hành Luật giáo dục nghề nghiệp

Giáo dục nghề nghiệp

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

2

Cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp

Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật giáo dục nghề nghiệp

Giáo dục nghề nghiệp

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

4. Bãi bỏ các TTHC đã công bố tại Quyết định số 4056/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả và không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính các cấp tỉnh Thái Nguyên

Stt

Tên thủ tục hành chính

I

Thủ tục hành chính cấp tỉnh

1

Công nhận trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục hoạt động không vì lợi nhuận

2

Thành lập hội đồng trường, bổ nhiệm chủ tịch và các thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

3

Thành lập hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện

4

Thành lập hội đồng quản trị trường trung cấp tư thục

5

Công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục

6

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp

7

Cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp

8

Bổ nhiệm giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố

9

Miễn nhiệm giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố

10

Bổ nhiệm hiệu trưởng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

I

Thủ tục hành chính cấp tnh

11

Miễn nhiệm, cách chức hiệu trưởng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cp tỉnh

12

Bổ nhiệm hiệu trưởng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện

13

Miễn nhiệm, cách chức hiệu trưởng trường trung cấp công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện

14

Đưa người nghiện ma túy, người bán dâm tự nguyện vào cai nghiện, chữa trị, phục hồi tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội

15

Chế độ thăm gặp đối với học viên tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội

II

Thủ tục hành chính cấp xã

1

Hoãn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng

2

Miễn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng.

 

PHỤ LỤC III

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯA RA KHỎI DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG BỐ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
(Kèm theo Quyết định số 1444/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

1. Đưa ra khỏi danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp tại Quyết định số 3170/QĐ-UBND ngày 25/11/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên

Stt

Tên thủ tục hành chính

Lý do

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

1

Bổ nhiệm giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố

Thủ tục hành chính thực hiện theo quy định của pháp luật

Giáo dục nghề nghiệp

Ủy ban nhân dân tỉnh

2

Miễn nhiệm giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố

Thủ tục hành chính thực hiện theo quy định của pháp luật

Giáo dục nghề nghiệp

Ủy ban nhân dân tỉnh

2. Đưa ra khỏi danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp tại Quyết định số 1964/QĐ-UBND ngày 04/7/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tnh về việc công b chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên

Stt

Tên thủ tục hành chính

Lý do

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

1

Bổ nhiệm hiệu trưởng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Thủ tục hành chính thực hiện theo quy định của pháp luật

Giáo dục nghề nghiệp

Ủy ban nhân dân tỉnh

2

Miễn nhiệm, cách chức hiệu trưng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Thủ tục hành chính thực hiện theo quy định của pháp luật

Giáo dục nghề nghiệp

Ủy ban nhân dân tỉnh

3

Bổ nhiệm hiệu trưởng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện

Thủ tục hành chính thực hiện theo quy định của pháp luật

Giáo dục nghề nghiệp

Ủy ban nhân dân tỉnh

4

Miễn nhiệm, cách chức hiệu trưởng trường trung cấp công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện

Thủ tục hành chính thực hiện theo quy định của pháp luật

Giáo dục nghề nghiệp

Ủy ban nhân dân tỉnh

3. Đưa ra khỏi danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội tại Quyết định số 2875/QĐ-UBND ngày 22/9/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tnh Thái Nguyên về việc công b chuẩn hóa thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội áp dụng giải quyết cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Stt

Tên thủ tục hành chính

Lý do

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

1

Hoãn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng

Đưa TTHC này ra khỏi danh mục TTHC công bố, vì không thuộc đối tượng điều chỉnh của Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính (điểm b khoản 2 Điều 1 của Nghị định số 63/2010/NĐ-CP quy định không điều chỉnh thủ tục xử lý vi phạm hành chính).

Phòng, chống tệ nạn xã hội

UBND cấp xã

2

Miễn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng.

Như trên

Phòng, chống tệ nạn xã hội

UBND cấp xã

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1444/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


135
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.136.184