Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 144/2005/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Thanh Hải
Ngày ban hành: 15/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 144/2005/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 08 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ KIỆN TOÀN TỔ CHỨC BỘ MÁY THANH TRA SỞ XÂY DỰNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 6 năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 41/2005/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra;
Căn cứ Nghị định số 46/2005/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Xây dựng và Thông tư Liên tịch số 10/2005/TTLT-BXD-BNV ngày 22 tháng 6 năm 2005 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ hướng dẫn về nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Thanh tra Xây dựng ở địa phương;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 3324/TT-XD-TT ngày 24 tháng 5 năm 2005 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 444/TTr-SNV ngày 27 tháng 7 năm 2005;

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Nay kiện toàn tổ chức bộ máy Thanh tra Sở Xây dựng theo Nghị định số 46/2005/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Xây dựng.

Thanh tra Sở Xây dựng là cơ quan trực thuộc Sở Xây dựng, thuộc hệ thống tổ chức Thanh tra Xây dựng, có trách nhiệm giúp Giám đốc Sở Xây dựng thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc Sở.

Thanh tra Sở Xây dựng chịu sự hướng dẫn về công tác, nghiệp vụ thanh tra hành chính của Thanh tra thành phố và nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Bộ Xây dựng.

Thanh tra Sở Xây dựng có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước, được cấp kinh phí hoạt động từ ngân sách Nhà nước để hoạt động theo quy định của pháp luật.

Trụ sở đặt tại số 60, đường Trương Định, phường 7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Thanh tra Sở Xây dựng thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo Điều 28, Luật Thanh tra; Điều 12 và Điều 17, Nghị định số 46/2005/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Xây dựng và theo Hướng dẫn của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ tại Thông tư Liên tịch số 10/2005/TTLT/BXD-BNV ngày 22 tháng 6 năm 2005 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ hướng dẫn về nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Thanh tra Xây dựng ở địa phương.

Điều 3. Tổ chức bộ máy và biên chế của Thanh tra Sở Xây dựng :

1. Thanh tra Sở Xây dựng có Chánh Thanh tra, có từ 1 đến 3 Phó Chánh Thanh tra giúp việc và các Thanh tra viên theo quy định của pháp luật. Chánh Thanh tra Sở do Giám đốc Sở Xây dựng bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức sau khi thống nhất với Chánh Thanh tra thành phố; các Phó Chánh Thanh tra Sở do Giám đốc Sở bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Chánh Thanh tra Sở và theo quy định của pháp luật; các Thanh tra viên được bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định của pháp luật.

2. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, yêu cầu quản lý và khối lượng công việc của Thanh tra Sở, Giám đốc Sở Xây dựng trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định thành lập các Đội Thanh tra chuyên ngành, các Đội Thanh tra độc lập theo địa bàn từng quận-huyện trực thuộc Thanh tra Sở.

Các Đội Thanh tra quận-huyện chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Thanh tra Sở. Chánh Thanh tra Sở Xây dựng ban hành quy chế hoạt động của Thanh tra Xây dựng theo địa bàn.

3. Giám đốc Sở Xây dựng phối hợp với Ủy ban nhân dân các quận-huyện thực hiện việc quản lý, chỉ đạo, đôn đốc và kiểm tra hoạt động của Đội Thanh tra quận-huyện; có kế hoạch đào tạo, bố trí cán bộ, công chức đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật sau khi trao đổi thống nhất với Thanh tra thành phố và Sở Nội vụ.

Điều 4. Giám đốc Sở Xây dựng có trách nhiệm chỉ đạo Chánh Thanh tra Sở kiện toàn tổ chức Thanh tra Sở, xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Sở, trình Giám đốc Sở Xây dựng quyết định.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 85/QĐ-UB ngày 23 tháng 3 năm 1991 của Ủy ban nhân dân thành phố về thành lập Thanh tra Sở Xây dựng.

Điều 6. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Xây dựng, Chánh Thanh tra thành phố, Thủ trưởng các sở-ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng và Thủ trưởng cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận :
- Như điều 6
- Văn phòng Chính phủ
- Bộ Xây dựng
- Bộ Nội vụ
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố
- Ủy ban nhân dân thành phố
- Văn phòng Thành ủy và các Ban Thành ủy
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố
- Các Đoàn thể thành phố
- Các Ban Hội đồng nhân dân thành phố
- Công an thành phố (PC13)
- Kho bạc Nhà nước thành phố
- VPHĐ-UB : PVP/VX, ĐT, NC
- Tổ VX, ĐT, NC, PC
- Lưu (VX/Nh) H.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Lê Thanh Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 144/2005/QĐ-UBND ngày 15/08/2005 về kiện toàn tổ chức bộ máy Thanh tra Sở Xây dựng do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.462

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.34.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!