Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 143/2006/QĐ-UBND về xác định lại chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và biên chế của Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 143/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Lê Quý Đôn
Ngày ban hành: 17/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------

Số: 143/2006/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 17 tháng 08 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

“VỀ VIỆC XÁC ĐỊNH LẠI CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ BIÊN CHẾ CỦA CHI CỤC ĐÊ ĐIỀU VÀ PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO HÀ NỘI”

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Pháp lệnh Đê điều ngày 24/08/2000;
Căn cứ Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão ngày 08/3/1993 và Pháp lệnh ngày 24/8/2000 sửa đổi bổ sung một số điều của Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão;
Căn cứ Nghị định số 171/2003/NĐ-CP ngày 26/12/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Đê điều và Nghị định số 78/2005/NĐ-CP ngày 10/6/2005 Quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và sắc phục của lực lượng chuyên trách quản lý đê điều;
Căn cứ Quyết dịnh số 1655/QĐ-UB ngày 29/4/1997 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thành lập Chi cục Đê điều và Phòng, chống lụt, bão Hà Nội;
Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tại Tờ trình số 63/TTr-SNN-TC ngày 21/7/2006 về việc xác định lại chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Chi cục Đê điều và Phòng, chống lụt, bão Hà Nội;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xác định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và biên chế của Chi cục Đê điều và Phòng, chống lụt, bão Hà Nội;

* Trụ sở chính của Chi cục đặt tại: Số 197, đường Nghi Tàm, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội;

* Số điện thoại giao dịch: (04). 7.160.935; Số Fax: (04).7.199.247.

1.Vị trí và chức năng:

- Chi cục Đê điều và Phòng, chống lụt, bão Hà Nội là đơn vị quản lý hành chính trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội, đồng thời là Văn phòng Ban chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội; có tư cách pháp nhân đầy đủ; có con dấu riêng; được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định hiện hành của pháp luật;

- Chi cục Đê điều & Phòng, chống lụt, bão Hà Nội, có chức năng tham mưu giúp Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và UBND thành phố Hà Nội thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về đê điều và phòng, chống lụt, bão trên địa bàn thành phố Hà Nội;

- Chi cục Đê điều và Phòng, chống lụt, bão Hà Nội chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Cục quản lý Đê điều và Phòng chống lụt, bão - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

2.1. Tham mưu cho UBND Thành phố và Ban chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và tìn kiếm cứu nạn Thành phố trong việc xây dựng, chỉ đạo thực hiện các phương án phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai trên địa bàn Thành phố, tổ chức hộ đê và phòng, chống lụt, bão, khắc phục hậu quả do bão, lũ gây ra;

2.2. Thực hiện nhiệm vụ của Văn phòng Ban chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố;

2.3. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch dài hạn và hàng năm về công tác quản lý đê điều và công tác dự báo, phòng, chống, khắc phục hậu quả lụt, bão trên địa bàn Thành phố báo cáo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trình UBND Thành phố phê chuẩn;

2.4. Giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn soạn thảo các quyết định, chỉ thị và văn bản quản lý về lĩnh vực đê, điều, phòng chống lụt, bão trình UBND Thành phố quyết định ban hành;

2.5. Hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các văn bản pháp luật, kế hoạch và các dự án về đê điều, phòng chống, lụt, bão trong phạm vi quản lý của Thành phố;

2.6. Trình cấp có thẩm quyền cấp, thu hồi giấy phép hoặc các văn bản về các hoạt động có liên quan đến phạm vi bảo vệ đê điều và các công trình phòng, chống lụt, bão theo quy định;

2.7. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, pháp luật về đê điều, phòng chống lụt, bão cho các lực lượng bảo vệ đê điều của Thành phố;

2.8. Chỉ đạo các Hạt quản lý đê điều thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo đúng Nghị định số 78/2005/NĐ-CP, ngày 10/6/2005 của Chính phủ Quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và sắc phục của lực lượng chuyên trách quản lý đê điều;

2.9. Tổ chức thực hiện các dự án đầu tư, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa các công trình đê điều, phòng, chống lụt, bão theo phân cấp của Thành phố;

2.10. Phối hợp với các cấp, các ngành, tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân thực hiện Pháp lệnh Đê điều, các chỉ thị, nghị quyết cấp trên về phòng, chống lụt, bão, đồng thời cùng các cơ quan chức năng xử lý những vi phạm pháp luật về đê điều và phòng, chống lụt, bão theo quy định hiện hành của Nhà nước;

2.11. Thu thập và quản lý thông tin, tư liệu về hệ thống đê điều và công trình có liên quan tới an toàn đê và công trình phòng, chống lụt bão; Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định;

2.12. Quản lý tài chính, tài sản, cán bộ, công chức, lao động hợp đồng của Chi cục và quản lý sử dụng trang thiết bị, vật tư, vật liệu phòng chống lụt, bão của Thành phố theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và của Thành phố;

2.13. Triển khai thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học thuộc chuyên ngành quản lý của Chi cục;

2.14. Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được UBND Thành phố, Ban chỉ huy Phòng, chống lụt, bão, tìn kiếm cứu nạn và Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn giao.

Điều 2. Tổ chức bộ máy và biên chế:

Tổ chức bộ máy của Chi cục:

a) Lãnh đạo Chi cục, gồm: Chi cục trưởng và 02 (hai) Phó Chi cục trưởng;

* Chi cục trưởng do Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội đề nghị UBND Thành phố quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm;

Chi cục trưởng chịu trách nhiệm, trước pháp luật, trước UBND Thành phố và Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về toàn bộ hoạt động của Chi cục Đê điều và Phòng, chống lụt, bão Hà Nội và hoạt động của Văn phòng Ban chỉ đạo Phòng, chống lụt, bão Thành phố trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm báo cáo UBND Thành phố và Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về các mặt hoạt động của Chi cục khi được yêu cầu;

* Phó Chi cục trưởng là người giúp việc Chi cục trưởng, do Chi cục trưởng đề nghị Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm;

Phó Chi cục trưởng chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước UBND Thành phố, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Chi cục trưởng về việc thực hiện nhiệm vụ được giao hoặc được ủy quyền phụ trách.

b) Các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ, gồm:

- Phòng Hành chính-Tổ chức;

- Phòng Kế hoạch-Kỹ thuật;

- Phòng Quản lý đê điều;

- Phòng Thanh tra.

c) Các Hạt Quản lý đê:

- Hạt Quản lý đê số 1;

- Hạt Quản lý đê số 2;

- Hạt Quản lý đê số 3;

- Hạt Quản lý đê số 4;

- Hạt Quản lý đê số 5;

- Hạt Quản lý đê số 6;

- Hạt Quản lý đê số 7.

Các Hạt quản lý đê là lực lượng chuyên trách quản lý trực thuộc Chi cục được tổ chức và hoạt động theo đúng quy định của Nghị định 78/2005/NĐ-CP ngày 10/6/2005 của Chính phủ Quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và sắc phục của lực lượng chuyên trách quản lý đê điều;

d) Ban Duy tu bảo dưỡng đê điều Hà Nội là đơn vị sự nghiệp có thu tự trang trải toàn bộ kinh phí hoạt động do Chi cục quyết định thành lập có nhiệm vụ duy tu, bảo dưỡng đê điều và các công trình phòng chống lụt bão của Thành phố; có tư cách pháp nhân không đầy đủ; hạch toán phụ thuộc; được sử dụng con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc theo quy định hiện hành của pháp luật.

2. Biên chế:

Biên chế của Chi cục là biên chế quản lý hành chính trong tổng biên chế của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội được UBND Thành phố phân bổ hàng năm, được hưởng quỹ tiền lương từ nguồn ngân sách của Nhà nước và của Thành phố, trước mắt tạm giao:

- Biên chế cán bộ, công chức: 105 (Một trăm linh lăm) người;

- Biên chế lao động hợp đồng: 47 (Bốn mươi bảy) người.

Điều 3. Giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ hoàn chỉnh Quy chế Tổ chức hoạt động của Chi cục Đê điều và Phòng, chống lụt, bão Hà Nội trình UBND Thành phố phê duyệt.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành, kể từ ngày ký, các Quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; UBND quận, huyện, Chi cục trưởng Chi cục Đê điều và Phòng, chống lụt, bão Hà Nội thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ NN và Phát triển Nông thôn;
- Bộ Nội vụ;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Đ/c CT UBND Thành phố;
- Các đ/c Phó Chủ tịch UBND TP;
- BCH PCLB&TKCN Thành phố;
- Như điều 4;
- Công an Thành phố;
- Kho bạc nhà nước Thành phố;
- Lưu.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Quý Đôn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 143/2006/QĐ-UBND về xác định lại chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và biên chế của Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.940

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.51.78