Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1423/QĐ-UBND năm 2020 về phân công nhiệm vụ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2016-2021

Số hiệu: 1423/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Đặng Văn Minh
Ngày ban hành: 23/09/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 1423/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 23 tháng 9 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH QUẢNG NGÃI NHIỆM KỲ 2016 - 2021

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Quyết định số 1429/QĐ-TTg ngày 18/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2016 - 2021; Quyết định số 2108/QĐ-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2016 - 2021; Quyết định số 497/QĐ-TTg ngày 03/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2016 - 2021;

Được sự thống nhất của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 22/9/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nguyên tắc phân công và quan hệ công tác giữa Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

1. UBND tỉnh làm việc theo đúng quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019, vừa đảm bảo phát huy vai trò lãnh đạo của tập thể UBND, vừa đề cao trách nhiệm cá nhân của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND tỉnh; bảo đảm tính dân chủ, minh bạch và hiệu quả trong mọi hoạt động.

2. Chủ tịch UBND tỉnh lãnh đạo, điều hành toàn diện hoạt động của UBND tỉnh theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019 và các quy định có liên quan; trực tiếp chỉ đạo, điều hành các công việc khẩn cấp, cấp bách, quan trọng, các vấn đề có tính chiến lược, dài hạn trên tất cả các lĩnh vực công tác.

Chủ tịch UBND tỉnh phân công các Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, giải quyết công việc theo ngành, lĩnh vực phụ trách được phân công tại Quyết định này. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh được sử dụng quyền hạn của Chủ tịch, nhân danh Chủ tịch UBND tỉnh khi giải quyết các công việc thuộc phạm vi được phân công, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về các quyết định liên quan đến việc thực hiện các công việc được Chủ tịch UBND tỉnh phân công; báo cáo xin ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh khi thấy cần thiết; đồng thời, hàng tuần báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công tại cuộc họp giao ban giữa Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

3. Trong phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ được giao, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ động giải quyết công việc và chịu trách nhiệm cá nhân về giải quyết công việc của mình trước pháp luật, HĐND tỉnh, UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh. Nếu có vấn đề liên quan đến lĩnh vực do Phó Chủ tịch khác phụ trách thì các Phó Chủ tịch chủ động phối hợp với nhau để giải quyết. Trường hợp các Phó Chủ tịch có ý kiến khác nhau thì Phó Chủ tịch đang phụ trách giải quyết công việc đó báo cáo Chủ tịch quyết định.

4. Theo yêu cầu công việc, Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh có các cuộc họp chung để cho ý kiến về các nội dung thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của UBND tỉnh, các nội dung quan trọng trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và cấp có thẩm quyền.

5. Trong trường hợp cần thiết hoặc khi Phó Chủ tịch UBND tỉnh vắng mặt thì Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp xử lý các công việc đã phân công cho Phó Chủ tịch đó. Việc phân công công việc giữa các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (theo quy định tại Điều 2 Quyết định này) có thể thay đổi theo quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh.

6. Chủ tịch UBND tỉnh chịu trách nhiệm về kế hoạch, chủ trương, quyết định đầu tư, phê duyệt kế hoạch đấu thầu đối với tất cả các dự án sử dụng vốn nhà nước thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh quyết định đầu tư; chấp thuận, quyết định về chủ trương đầu tư, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư, kết quả đấu giá quyền sử dụng đất cho tất cả các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh đối với tất cả các thành phần kinh tế trong và ngoài nước sau khi có ý kiến của Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách ngành, lĩnh vực. Các bước tiếp theo trong quá trình thực hiện dự án (kể cả thu hồi, chuyển mục đích, giao hoặc cho thuê đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư, đánh giá tác động môi trường, chỉ đạo, kiểm tra chủ đầu tư, các sở, ban, ngành, địa phương tổ chức thực hiện), Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách ngành, lĩnh vực (quy định tại Điều 2 Quyết định này) trực tiếp chỉ đạo, điều hành thực hiện theo quy định của pháp luật.

7. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện việc theo dõi và tham gia chỉ đạo các ngành, địa phương theo sự phân công của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Phân công nhiệm vụ cụ thể Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

1. Ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh:

a) Chỉ đạo, điều hành và quản lý chung mọi hoạt động của UBND tỉnh; lãnh đạo các thành viên UBND tỉnh, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

b) Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác:

- Về quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Điều hành ngân sách, kế hoạch đầu tư phát triển và các lĩnh vực tổ chức cán bộ, quốc phòng, an ninh, thanh tra, công tác nội chính, phát triển nguồn nhân lực, cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, xúc tiến thu hút đầu tư.

- Chỉ đạo và áp dụng các biện pháp để giải quyết các công việc đột xuất, khẩn cấp trong phòng chống thiên tai, cháy, nổ, dịch bệnh, an ninh, trật tự, an toàn giao thông; những giải pháp quan trọng để chỉ đạo điều hành trong từng thời gian mà Chủ tịch UBND tỉnh thấy cần phải trực tiếp xử lý.

- Giữ mối quan hệ giữa UBND tỉnh với các Bộ, ngành Trung ương, các cơ quan Đảng, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh.

- Trực tiếp làm Chủ tịch Hội đồng và Trưởng ban các Ban Chỉ đạo theo quy định của Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

c) Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các sở, ngành, cơ quan, đơn vị: Văn phòng UBND tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Nội vụ, Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Thanh tra tỉnh, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi.

d) Trực tiếp theo dõi địa bàn thành phố Quảng Ngãi, thị xã Đức Phổ và huyện Bình Sơn.

2. Ông Nguyễn Tăng Bính, Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

Làm nhiệm vụ Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

a) Phụ trách các lĩnh vực: Công tác quản lý, phát triển đô thị; xây dựng, công nghiệp, thương mại, điện lực, giao thông vận tải; nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; tài nguyên, môi trường và khoáng sản; chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu.

- Phó trưởng ban thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh và Trưởng ban các Ban chỉ đạo thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Giữ mối quan hệ phối hợp với các hội, ban liên lạc khác liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

- Trực tiếp chỉ đạo công tác cải cách hành chính, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở thuộc lĩnh vực phụ trách. Tiếp nhận và xử lý bước đầu trường hợp công dân tụ tập trước Trụ sở UBND tỉnh, Trụ sở Tỉnh ủy và các trường hợp tụ tập đông người trái phép, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự; giao nhiệm vụ cho các cơ quan chức năng thụ lý đơn và quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh.

b) Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các sở, ngành, cơ quan, đơn vị: Công Thương, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Công ty TNHH Một thành viên khai thác công trình thủy lợi và các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình: Dân dụng và Công nghiệp; Giao thông; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

c) Trực tiếp theo dõi địa bàn các huyện: Nghĩa Hành, Ba Tơ, Minh Long.

d) Các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh.

3. Ông Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

Giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

a) Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: Giáo dục đào tạo; y tế; văn hóa, thể thao và du lịch; khoa học và công nghệ; thông tin - truyền thông, báo chí, tuyên truyền, phát thanh truyền hình; lao động - thương binh và xã hội; bảo hiểm xã hội; tin học hóa quản lý hành chính nhà nước; dân số, gia đình và trẻ em, các lĩnh vực xã hội khác.

- Làm Chủ tịch Hội đồng khoa học, kỹ thuật tỉnh, Chủ tịch Hội đồng đánh giá sáng kiến của tỉnh; trực tiếp làm Trưởng ban các Ban chỉ đạo thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Giữ mối quan hệ phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Liên hiệp Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh và theo dõi các hội, các ban liên lạc khác...thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Trực tiếp chỉ đạo công tác cải cách hành chính, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở thuộc lĩnh vực phụ trách.

b) Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các sở, ngành, cơ quan, đơn vị: Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Lao động - Thương binh và Xã hội, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Bảo hiểm xã hội, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi, Trường Đại học Phạm Văn Đồng, Trường Cao đẳng Việt Nam - Hàn Quốc - Quảng Ngãi, Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm.

c) Trực tiếp theo dõi địa bàn các huyện: Sơn Tịnh, Trà Bồng, Tư Nghĩa, Mộ Đức.

d) Các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh.

4. Ông Võ Phiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

Giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

a) Phụ trách các lĩnh vực: Kinh tế tập thể, Kinh tế biển, Chương trình biển Đông hải đảo, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; phòng cháy và chữa cháy; ngân hàng, kho bạc nhà nước, thuế, hải quan, thống kê, hội nhập kinh tế quốc tế, đối ngoại (kinh tế đối ngoại, ngoại vụ), kiểm toán, tài sản công (trừ nhà ở thuộc sở hữu nhà nước); Quỹ đầu tư phát triển tỉnh; Công ty TNHH một thành viên đầu tư, xây dựng và kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi; chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở; sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước (kể cả đơn vị sự nghiệp công lập) thuộc tỉnh quản lý, hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và cơ chế, chính sách phát triển, hỗ trợ doanh nghiệp.

- Chỉ đạo đánh giá, tổng hợp báo cáo việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh hàng tháng, quý, 06 tháng, 01 năm.

- Làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng cháy và chữa cháy tỉnh, Trưởng ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh; Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ đầu tư phát triển tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá của tỉnh và Trưởng ban các Ban chỉ đạo thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Giữ mối quan hệ phối hợp với Hội Nông dân tỉnh, các hội, ban liên lạc khác liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

- Trực tiếp chỉ đạo công tác cải cách hành chính, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở thuộc lĩnh vực phụ trách.

b) Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các sở, ngành, cơ quan, đơn vị: Ngoại vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh, Quỹ đầu tư phát triển tỉnh, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi, Cục Thống kê tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Quảng Ngãi, Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi, Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Quảng Ngãi, hệ thống Ngân hàng Thương mại trên địa bàn tỉnh, các Hiệp hội doanh nghiệp và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

c) Trực tiếp theo dõi địa bàn các huyện: Sơn Hà, Sơn Tây, Lý Sơn.

d) Các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Các thành viên UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thủ tướng Chính phủ (báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ (báo cáo);
- Bộ Nội vụ (báo cáo);
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- BTT Ủy ban MTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;
- Các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy;
- VP: Đoàn ĐBQH tỉnh, HĐND tỉnh;
- Các cơ quan TW trên địa bàn tỉnh;
- VPUB: PCVP, các phòng N/cứu, CBTH;
- Lưu: VT, NC616

CHỦ TỊCH
Đặng Văn Minh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1423/QĐ-UBND năm 2020 về phân công nhiệm vụ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2016-2021

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


79

DMCA.com Protection Status
IP: 184.72.102.217