Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1406/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt danh mục thủ tục hành chính của Công an tỉnh đưa vào tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Sơn La

Số hiệu: 1406/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Cầm Ngọc Minh
Ngày ban hành: 29/04/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1406/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 29 tháng 4 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA CÔNG AN TỈNH ĐƯA VÀO TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04 tháng 02 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 54/TTr-STP ngày 29 tháng 5 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục thủ tục hành chính của Công an tỉnh đưa vào tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

(Có Danh mục thủ tục hành chính kèm theo)

Điều 2. Giám đốc Công an tỉnh có trách nhiệm xây dựng quy trình giải quyết thủ tục hành chính đưa vào tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, báo cáo UBND tỉnh, gửi Sở Thông tin và Truyền thông để xây dựng phần mềm giải quyết thủ tục hành chính.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC);
- Thường trực tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, NC, D20b.

CHỦ TỊCH
Cầm Ngọc Minh


 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA CÔNG AN TỈNH THỰC HIỆN TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH SƠN LA
(Kèm Quyết định số 1406/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

Tên thủ tục hành chính

Mức độ thực hiện dịch vụ công trực tuyến hiện tại

Thời gian giải quyết thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật

Thời gian đề xuất thực hiện tại Trung tâm Hành chính công

Thẩm quyền quyết định

Ghi chú

I

LĨNH VỰC CẤP GIẤY PHÉP QUẢN LÝ NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN VỀ AN NINH TRẬT TỰ (SỬ DỤNG VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP)

1

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện

2

05 ngày làm việc

05 ngày làm việc

Trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

 

2

Cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện

Chưa có

04 ngày làm việc

04 ngày làm việc

 

3

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện

Chưa có

04 ngày làm việc

04 ngày làm việc

 

II

LĨNH VỰC CẤP GIẤY PHÉP VẬT LIỆU NỔ VÀ CÔNG CỤ HỖ TRỢ

1

Cấp giấy phép mua công cụ hỗ trợ

2

04 ngày làm việc

04 ngày làm việc

Trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

 

2

Cấp giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ

2

Không quá 05 ngày làm việc (đối với số lượng dưới 50 Giấy phép), Không quá 10 ngày làm việc (đối với số lượng từ 50 Giấy phép trở lên), kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Không quá 05 ngày làm việc (đối với số lượng dưới 50 Giấy phép), Không quá 10 ngày làm việc (đối với số lượng từ 50 Giấy phép trở lên), kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 

3

Cấp đổi giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ

Chưa có

Không quá 05 ngày làm việc (đối với số lượng dưới 50 Giấy phép), Không quá 10 ngày làm việc (đối với số lượng từ 50 Giấy phép trở lên), kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Không quá 05 ngày làm việc (đối với số lượng dưới 50 Giấy phép), Không quá 10 ngày làm việc (đối với số lượng từ 50 Giấy phép trở lên), kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 

4

Cấp lại giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ

Chưa có

Không quá 05 ngày làm việc (đối với số lượng dưới 50 Giấy phép), Không quá 10 ngày làm việc (đối với số lượng từ 50 Giấy phép trở lên), kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Không quá 05 ngày làm việc (đối với số lượng dưới 50 Giấy phép), Không quá 10 ngày làm việc (đối với số lượng từ 50 Giấy phép trở lên), kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 

5

Cấp giấy phép sửa chữa công cụ hỗ trợ

Chưa có

Không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 

6

Cấp giấy phép vận chuyển công cụ hỗ trợ

Chưa có

Không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 

7

Cấp giấy xác nhận đăng ký công cụ hỗ trợ

Chưa có

Không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 

8

Cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp

2

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 

9

Điều chỉnh giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp

Chưa có

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 

III

LĨNH VỰC CẤP GIẤY PHÉP AN TOÀN PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY

1

Cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ

2

05 ngày làm việc

04 ngày làm việc

Trưởng Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Sơn La

 

2

Kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy

2

30 ngày làm việc

20 ngày làm việc

 

3

Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy

2

10 ngày làm việc

08 ngày làm việc

 

4

Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy

2

07 ngày làm việc

05 ngày làm việc

 

5

Đổi giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy

2

05 ngày làm việc

04 ngày làm việc

 

6

Cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy

2

05 ngày làm việc

04 ngày làm việc

 

7

Cấp giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ

2

10 ngày làm việc

03 ngày làm việc

 

8

Thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy đối với các dự án, công trình quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP , ngày 31/7/2014 của Chính phủ.

- Đối với hồ sơ chấp thuận địa điểm xây dựng.

- Đối với hồ sơ thiết kế quy hoạch.

- Đối với hồ sơ thiết kế cơ sở.

- Đối với hồ sơ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công.

2

05 ngày làm việc

10 ngày làm việc

10 ngày đối với nhóm A; 05 ngày đối với nhóm B, C

15 ngày đối với nhóm A; 10 ngày đối với nhóm B, C

04 ngày làm việc

08 ngày làm việc

08 ngày đối với nhóm A; 04 ngày đối với nhóm B, C

12 ngày đối với nhóm A; 08 ngày đối với nhóm B, C

 

9

Nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy

2

07 ngày làm việc

05 ngày làm việc

 

10

Cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy

2

05 ngày làm việc

04 ngày làm việc

 

11

Đổi giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy

2

05 ngày làm việc

04 ngày làm việc

 

12

Cấp lại giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy

2

05 ngày làm việc

04 ngày làm việc

 

13

Phê duyệt phương án chữa cháy của cơ sở

2

07 ngày làm việc

05 ngày làm việc

 

14

Thông báo cam kết về việc bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và đối với cơ sở thuộc Phụ lục số III - ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày ngày 31/7/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy

2

03 ngày làm việc

03 ngày làm việc

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1406/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt danh mục thủ tục hành chính của Công an tỉnh đưa vào tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Sơn La

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


350

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.150.239