Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1404/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành hết hiệu lực thi hành

Số hiệu: 1404/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng Người ký: Trần Văn Miên
Ngày ban hành: 06/04/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1404/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 06 tháng 4 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo Kế hoạch số 10598/KH-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc triển khai thực hiện công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và công tác pháp chế năm 2018 của UBND thành phố Đà Nẵng;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 1066/STC-VP ngày 28 tháng 3 năm 2018 và ý kiến thẩm định của (Sở Tư pháp tại Công văn số 893/STP-XDKTVB ngày 19/4/2017, Công văn số 1466/STP-XDKTVB ngày 16/6/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do UBND thành phố Đà Nẵng ban hành hết hiệu lực thi hành (Danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Cục Công nghệ thông tin - Bộ Tư pháp;
- Thường trực HĐND TP;
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- Sở Tư pháp;
- Đài PTTH ĐN, Báo Đà Nẵng;
- Cổng TTĐT thành phố;
- VP UBND TP: CVP, KT, NC;
- Lưu: VT, STC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Miên

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QPPL DO UBND THÀNH PHỐ BAN HÀNH ĐÃ HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1404/QĐ-UBND ngày 06 tháng 4 năm 2018 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRƯỚC NGÀY 01/01/2017

1

Quyết định

05/2011/QĐ-UBND ngày 29/11/2011

Quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng thực hiện

Căn cứ pháp lý làm cơ sở ban hành Quyết định đã hết hiệu lực thi hành

20/7/2014

II. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRONG NĂM 2017

2

Quyết định

16/2010/QĐ-UBND ngày 11/6/2010

Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí xét tuyển vào Trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng

Căn cứ pháp lý làm cơ sở ban hành Quyết định đã hết hiệu lực thi hành

01/01/2017

3

Quyết định

41/2010/QĐ-UBND ngày 06/12/2010

Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, định mức phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2011, năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách mới theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách địa phương

Căn cứ pháp lý làm cơ sở ban hành Quyết định đã hết hiệu lực thi hành

01/01/2017

4

Quyết định

54/2012/QĐ-UBND ngày 04/12/2012

Quy định mức thu, quản lý và sử dụng Phí chợ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Căn cứ pháp lý làm cơ sở ban hành Quyết định đã hết hiệu lực thi hành

01/01/2017

5

Quyết định

22/2014/QĐ-UBND ngày 31/7/2014

Quy định mức thu, quản lý và sử dụng Phí vệ sinh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Căn cứ pháp lý làm cơ sở ban hành Quyết định đã hết hiệu lực thi hành

01/01/2017

Tổng cộng: 05 văn bản

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1404/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành hết hiệu lực thi hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


476

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.234.252.109