Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 14/2012/QĐ-UBND ủy quyền công tác quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Số hiệu: 14/2012/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Nông Người ký: Lê Diễn
Ngày ban hành: 20/08/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 14/2012/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 20 tháng 8 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ỦY QUYỀN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TÔN GIÁO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18 tháng 6 tháng 2004;

Căn cứ Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đắk Nông,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Quy định cụ thể về việc ủy quyền cho Giám đốc Sở Nội vụ và Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện một số công việc thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Đắk Nông theo Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo và các văn bản hướng dẫn Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo.

2. Mọi tổ chức, cá nhân khi tiến hành các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Điều 2. Nguyên tắc ủy quyền

1. Bảo đảm thực hiện đúng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo và phù hợp tình hình thực tế của tỉnh Đắk Nông.

2. Tăng cường đề cao trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính trong quản lý Nhà nước đối với hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trong tình hình mới.

Điều 3. Những công việc thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh ủy quyền cho Giám đốc Sở Nội vụ giải quyết

1. Tiếp nhận hồ sơ đăng ký hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động ở nhiều, huyện, thị xã thuộc tỉnh quy định tại Điều 11 Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ.

2. Tiếp nhận hồ sơ và chấp thuận việc mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo quy định tại Điều 15 Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ.

3. Tiếp nhận thông báo về việc cách chức, bãi nhiệm chức sắc tôn giáo theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ.

4. Tiếp nhận hồ sơ đăng ký và chấp thuận thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành vi phạm pháp luật về tôn giáo đã bị xử lý theo quy định tại khoản 4 Điều 19 Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ.

5. Tiếp nhận thông báo và giám sát việc cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo tổ chức quyên góp ngoài phạm vi một huyện trong tỉnh theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 30 Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ.

Điều 4. Những công việc thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh ủy quyền cho UBND cấp huyện giải quyết Tiếp nhận và chấp thuận văn bản đề nghị hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 21 Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Các Sở, Ban, ngành liên quan có trách nhiệm xây dựng văn bản hướng dẫn về hồ sơ, trình tự thủ tục, lệ phí (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật và Quyết định này đối với những nội dung thuộc thẩm quyền, trách nhiệm giải quyết công việc liên quan đến cá nhân, tổ chức tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh.

2. Sở Nội vụ có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 30/11 hàng năm.

3. Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về nội dung công việc được ủy quyền.

Điều 6. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Diễn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 14/2012/QĐ-UBND ngày 20/08/2012 ủy quyền công tác quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.528

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.2.4
server250