Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1399/2006/QĐ-UB phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2010 - 2020, tầm nhìn 2030 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Số hiệu: 1399/2006/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Quốc Triệu
Ngày ban hành: 22/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1399/2006/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2006 


QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ LẬP QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI THỦ ĐÔ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2010 - 2020, TẦM NHÌN 2030

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;
Căn cứ Quyết định số 145/2001/QĐ-TTg ngày 13/8/2004 của Thủ tướng Chính phủ về Phương hướng chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc bộ đến năm 2010 và tầm nhìn đến 2020;
Căn cứ Nghị định số 92/2005/NĐ-CP ngày 12/7/2005 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thủ đô Hà Nội;
Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 14/9/2005 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh Vùng Đồng bằng sông Hồng đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội tại Tờ trình số: 192/TTr-KH&ĐT ngày 15 tháng 3 năm 2006.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2010 - 2020, tầm nhìn 2030 với các nội dung chủ yếu sau:

I. TÊN DỰ ÁN: Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2010 - 2020, tầm nhìn đến 2030.

II. MỤC TIÊU CỦA DỰ ÁN: Rà soát điều chỉnh, bổ sung quy hoạch đến năm 2010 và xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô Hà Nội đến năm 2020 và tầm nhìn 2030 phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội vùng Hà Nội, Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc và Vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2020; phối hợp tốt với Quy hoạch chung xây dựng Hà Nội do cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản - JICA tài trợ.

III. PHẠM VI NGHIÊN CỨU CỦA DỰ ÁN: Thủ đô Hà Nội, đặt trong mối liên kết chặt chẽ với các địa phương trong Vùng Thủ đô, Vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ, Vùng đồng bằng sông Hồng và các đô thị lớn trong vùng.

IV. NỘI DUNG QUY HOẠCH:

1. Rà soát lại các yếu tố, điều kiện phát triển của thành phố Hà Nội, xác định các lợi thế so sánh của thủ đô Hà Nội trong giai đoạn phát triển mới.

2. Đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch đến năm 2005, rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển của thành phố đến năm 2010.

3. Luận chứng lựa chọn cơ cấu kinh tế, định hướng phát triển ngành và lĩnh vực then chốt, sản phẩm quan trọng của Thủ đô.

4. Luận chứng phát triển nguồn nhân lực và các giải pháp phát triển và đào tạo nguồn nhân lực đến năm 2020;

5. Luận chứng phương án hợp lý về tổ chức kinh tế, xã hội; xác định quy mô hợp lý cho khu vực nội thành và hướng mở rộng không gian thành phố, mô hình phát triển cho khu vực nông thôn.

6. Xây dựng phương hướng phát triển kết cấu hạ tầng đảm bảo yêu cầu của các hoạt động kinh tế, xã hội của Thủ đô, kết nối thuận tiện với các địa phương trong vùng.

7. Luận chứng bảo vệ môi trường; xác định những khu vực đang bị ô nhiễm trầm trọng, những khu vực nhạy cảm về môi trường và đề xuất giải pháp thích ứng để bảo vệ hoặc sử dụng các khu vực này.

8. Xác định các giải pháp về cơ chế, chính sách nhằm thực hiện mục tiêu quy hoạch; đề xuất các chương trình, dự án đầu tư trọng điểm có tính toán cân đối nguồn vốn để bảo đảm thực hiện và luận chứng các bước thực hiện quy hoạch; đề xuất phương án tổ chức thực hiện quy hoạch.

9. Thể hiện phương án quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô trên bản đồ quy hoạch.

10. Trước mắt cần tập trung xây dựng một số định hướng lớn về phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô Hà Nội đến năm 2020 để phối hợp với Chương trình phát triển đô thị tổng thể Thủ đô Hà Nội do Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản - JICA tài trợ.

V. kinh phí khái toán: 1.700.000.000 đồng (Một tỷ bảy trăm triệu đồng)

VI. THỜI GIAN HOÀN THÀNH BÁO CÁO TỔNG HỢP QUY HOẠCH ĐỂ TRÌNH CÁC CẤP: Từ tháng 3 năm 2006 đến hết quý I năm 2007.

VII. CHỦ ĐẦU TƯ: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN VIE/95/050 - SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HÀ NỘI.

VIII. ĐƠN VỊ TƯ VẤN LẬP ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU CHI TIẾT VÀ XÂY DỰNG BÁO CÁO TỔNG HỢP QUY HOẠCH: Trung tâm Thông tin tư liệu, Đào tạo và Tư vấn phát triển - Viện Chiến lược phát triển - Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 2. Ủy quyền cho Sở Kế hoạch và Đầu tư chỉ định các đơn vị thực hiện xây dựng các Báo cáo chuyên ngành.

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội chỉ đạo Ban quản lý dự án VIE/95/050 thực hiện các nội dung sau:

- Ký hợp đồng với đơn vị tư vấn, triển khai thực hiện Quy hoạch theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước;

- Lập đề cương trình UBND thành phố phê duyệt. Giao Sở Xây dựng thẩm định dự toán chi tiết để làm cơ sở triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở, Giám đốc Kho bạc Nhà nước HN, Chủ tịch UBND các quận, huyện và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều III;
- TT Thành ủy, TT HĐND (để báo cáo)
- Các Phó Chủ tịch;
- VPUB: CVP, các PVP, TH;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CHỦ TỊCH 
Nguyễn Quốc Triệu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1399/2006/QĐ-UB phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2010 - 2020, tầm nhìn 2030 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.779

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.147.211