Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1386/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Hoàng Chí Thức
Ngày ban hành: 06/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
 TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: 1386/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 06 tháng 6 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH VỀ LĨNH VỰC GIÁO DỤC

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Điều 94 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Điều 3, Điều 11 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Điều 10 Nghị định số 135/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ về Kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Báo cáo số 02/STP-KTrVB ngày 08 tháng 01 năm 2008 về kết quả tự kiểm tra văn bản về lĩnh vực giáo dục,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ 07 (bảy) văn bản của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành về lĩnh vực giáo dục do ban hành không đúng thẩm quyền, nội dung không còn phù hợp theo quy định của pháp luật hiện hành. (có danh mục kèm theo gồm 01 trang).

Điều 2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với các ngành liên quan hướng dẫn các sở, ngành, huyện, thị xã tổ chức triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Thường trực UBND tỉnh;
- UBMT TQ và các tổ chức Đoàn thể tỉnh;
 - Cục Kiểm tra văn bản - BTP;
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Các Phòng khối nội dung;
- Trung tâm Công báo; Trung tâm Lưu trữ;
- Lưu: VT, NC, 150b.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Chí Thức

 

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO UBND TỈNH BAN HÀNH VỀ LĨNH VỰC GIÁO DỤC ĐƯỢC BÃI BỎ

(Kèm theo Quyết định số 1386/QĐ-UBND ngày 06/6/2008 của UBND tỉnh Sơn La)

Số TT

Hình thức văn bản

Số, ký hiệu văn bản

Ngày, tháng, năm ban hành

Trích yếu nội dung văn bản

Ghi chú

01

Quyết định

116/2001/QĐ-UB

17/01/2001

Về việc sử dụng nguồn thu từ học phí và tiền đóng góp xây dựng trường để đầu tư xây dựng nhà lớp học kiên cố hai tầng

Không còn phù hợp với quy định của Luật Giáo dục năm 2005

02

Quyết định

102/2003/QĐ-UB

09/7/2003

Về việc điều chỉnh quy định về phân cấp, quản lý hoạt động tài chính sự nghiệp giáo dục-đào tạo, sự nghiệp y tế tỉnh Sơn La

Ban hành không đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật

03

Quyết định

62/2003/QĐ-UB

04/4/2003

Về việc ban hành Quy chế làm việc của Sở Giáo dục và Đào tạo

Ban hành không đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật

04

Quyết định

666/2002/QĐ-UB

22/3/2002

Về việc quy định chính sách trợ cấp cho học sinh bán trú dân nuôi ở tỉnh Sơn La

Không còn phù hợp với Nghị định số 75/2006/NĐ-CP

05

Quyết định

89/2001/QĐ-UB

11/01/2003

Về việc sửa đổi chính sách khuyến khích nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy và học trong hoạt động giáo dục, đào tạo của tỉnh

Ban hành không đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật

06

Quyết định

09/2003/QĐ-UBND

13/01/2003

Về việc quy định phân cấp, quản lý hoạt động tài chính sự nghiệp giáo dục-đào tạo, sự nghiệp y tế tỉnh Sơn La

Ban hành không đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật

07

Quyết định

70/2003/QĐ-UB

15/4/2003

Ban hành quy định tạm thời chế độ chi cho công tác củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học-xoá mù chữ và thực hiện phổ cập trung học cơ sở

Ban hành không đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1386/QĐ-UBND ngày 06/06/2008 bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành về lĩnh vực giáo dục

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.111

DMCA.com Protection Status
IP: 44.220.62.183
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!