Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1367/QĐ-UBND về giao biên chế công chức hành chính năm 2017 do tỉnh Bình Phước ban hành

Số hiệu: 1367/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước Người ký: Nguyễn Văn Trăm
Ngày ban hành: 07/06/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1367/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 07 tháng 06 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH NĂM 2017

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức;

Căn cứ Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ quy định về quản lý biên chế công chức;

Căn cứ Nghị định số 110/2015/NĐ-CP ngày 29/10/2015 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 về quản lý biên chế công chức;

Căn cứ Quyết định số 3925/QĐ-BNV ngày 25/10/2016 của Bộ Nội vụ về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2017;

Căn cứ Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 07/12/2016 của HĐND tỉnh giao biên chế công chức hành chính năm 2017 cho các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1011/TTr-SNV ngày 17/5/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao biên chế công chức hành chính năm 2017 cho các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh (có phụ lục kèm theo), kể từ ngày 01/6/2017.

Điều 2.

1. Sở Nội vụ có trách nhiệm thông báo chỉ tiêu biên chế nêu trên đến các cơ quan, tổ chức để thực hiện và phối hợp với Sở Tài chính điều chỉnh định mức lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ cho các cơ quan có sự thay đổi về nhu cầu trong năm 2017.

2. Đối với biên chế dự phòng: Giao cho Sở Nội vụ quản lý theo đúng quy định.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ giao biên chế cụ thể cho từng cơ quan trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên cơ sở Quyết định giao biên chế này.

4. UBND các huyện, thị xã có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ điều chuyển biên chế công chức hành chính giữa các huyện, thị xã theo phương án kèm Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

(Quyết định này thay thế các Quyết định giao hoặc tạm giao biên chế công chức hành chính của UBND tỉnh trước ngày 01/11/2016)./.

 


Nơi nhận:
- TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Sở Nội vụ (05 bản);
- LĐVP, Phong NC;
- Lưu: VT.(H59)

CHỦ TỊCH
Nguyễn
Văn Trăm

 

PHỤ LỤC

GIAO BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH NĂM 2017 CHO CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC
(Kèm theo Quyết định số 1367/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 của UBND tỉnh)

STT

Tên cơ quan, đơn vị

Biên chế tạm giao năm 2016

Biên chế được giao năm 2017

Ghi chú

A

CP TỈNH

1,193

1,040

 

1

Văn phòng HĐND tỉnh

29

25

 

2

Văn phòng UBND tỉnh

56

47

 

3

Sở Nội vụ

75

68

 

3.1

Văn phòng Sở

43

38

 

3.2

Ban Thi đua - Khen thưởng

13

12

 

3.3

Ban Tôn giáo

14

13

 

3.4

Chi cục Văn thư - Lưu trữ

5

5

 

4

Thanh tra tỉnh

33

29

 

5

Sở Tư pháp

36

33

 

6

Sở Tài chính

48

44

 

7

Sở Kế hoạch và Đầu tư

43

40

 

8

S Công Thương

102

93

 

8.1

Văn phòng

37

35

 

8.2

Chi cục Quản lý thị trường

65

58

 

9

Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh

39

0

 

10

Sở Giao thông vận tải

56

54

 

11

Sở Thông tin và Truyền thông

30

24

 

12

Sở Xây dựng

54

47

 

12.1

Văn phòng

30

21

 

12.2

Thanh tra xây dựng

24

20

 

12

Chi cục Giám định Xây dựng

0

6

 

13

SNông nghiệp và Phát triển nông thôn

238

206

Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ giao số BC cụ thể cho từng cơ quan trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT

13.1

Văn phòng

39

 

 

13.2

Chi cục Kiểm lâm tỉnh

124

 

 

13.3

Chi cục Phát triển nông thôn

15

 

 

13.4

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

15

 

 

13.5

Chi cục Chăn nuôi và Thú y

19

 

 

13.6

Chi cục Thủy lợi và phòng, chng lụt bão

15

 

 

13.7

Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm, thủy sn

11

 

 

14

Sở Tài nguyên và Môi trường

59

56

 

14.1

Văn phòng

28

27

 

14.2

Chi cục Quản lý đất đai

16

15

 

14.3

Chi cục Bảo vệ môi trường

15

14

 

15

Sở Khoa học & Công nghệ

38

35

 

15.1

Văn phòng

25

24

 

15.2

Chi cục tiêu chuẩn đo lường cht lượng

13

12

 

16

Sở Lao động, Thương binh và xã hội

49

46

 

17

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

44

39

 

18

Sở Y tế

67

65

 

18.1

Văn phòng

30

31

 

18.2

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

19

18

 

18.3

Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình

18

16

 

19

Sở Giáo dục và Đào tạo

60

54

 

20

Ban Dân tộc

18

18

 

21

Sở Ngoại vụ

19

17

 

B

CẤP HUYỆN

1073

961

 

1

UBND thị xã Đồng Xoài

102

88

 

2

UBND thị xã Bình Long

88

84

 

3

UBND thị xã Phước Long

89

84

 

4

UBND huyện Đồng Phú

108

87

 

5

UBND huyện Chơn Thành

103

84

 

6

UBND huyện Hớn Quản

92

85

 

7

UBND huyện Lộc Ninh

107

90

 

8

UBND huyện Bù Đốp

104

84

 

9

UBND huyện Bù Đăng

108

90

 

10

UBND huyện Bù Gia Mập

92

86

 

11

UBND huyện Phú Riềng

80

83

 

C

BIÊN CH D PHÒNG

0

16

Giao Sở Nội vụ quản

 

Tổng cộng (A+B)

2,266

1,999

 

 

PHƯƠNG ÁN CẮT GIẢM BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH NĂM 2017 CHO CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC
(Kèm theo Quyết định số 1367/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 của UBND tỉnh)

STT

Tên cơ quan, đơn vị

Biên chế tạm giao năm 2016

Biên chế được giao năm 2017 (cắt giảm trên cơ sở Bảng lương thực tế, nghỉ hưu, nghỉ việc, điều động)

Ghi chú

A

CP TỈNH

1,193

1,038

 

1

Văn phòng HĐND tỉnh

29

25

Giảm 04 biên chế, lý do: Theo Bảng lương Văn phòng HĐND tỉnh mới thực hiện 25/29 biên chế công chức hành chính được giao năm 2016.

2

Văn phòng UBND tỉnh

56

47

Giảm 08 biên chế, lý do: Theo Bảng lương Văn phòng UBND tỉnh mới thực hiện 49/56 biên chế công chức hành chính được giao năm 2016; 01 công chức nghỉ hưu từ ngày 01/5/2017 (Phạm Thị Nhung) và bà Nguyễn Thị Thư nghỉ việc

3

Sở Nội vụ

75

68

Giảm 07 biên chế, lý do: Theo Bng lương Sở Nội vụ mới thực hiện 72/75 biên chế công chức hành chính được giao năm 2016; 2 nghỉ hưu (Võ Quốc Tăng từ ngày 01/3/2017, Lê Văn Hưng từ ngày 01/5/2017) và 01 công chức xin nghỉ việc theo nguyện vọng từ ngày 03/3/2017 (Trương Quốc Hòa) và Hà Huy Hưng chuyn công tác từ ngày 01/5/2017

3.1

Văn phòng Sở

43

38

3.2

Ban Thi đua - Khen thưởng

13

12

3.3

Ban Tôn giáo

14

13

3.4

Chi cục Văn thư - Lưu trữ

5

5

4

Thanh tra tỉnh

33

29

Gim 04 biên chế, lý do: Theo Bảng lương Thanh tra tỉnh mới thực hiện 30/33 biên chế công chức hành chính được giao năm 2016; 01 công chức chuyển qua Ban Quản lý dự án giao thông (Nguyễn Hiếu)

5

Sở Tư pháp

36

33

Giảm 03 biên chế, lý do: Sở Tư pháp mới thực hiện 34/36 biên chế công chức hành chính được giao năm 2016; 01 công chức nghỉ hưu từ ngày 01/5/2017 (Nguyễn Thị Minh Hợp)

6

Sở Tài chính

48

44

Giảm 06 biên chế, lý do: Theo Bảng lương Sở Tài chính mới thực hiện 44/48 biên chế công chức hành chính được giao năm 2016; 01 công chức nghỉ hưu từ ngày 01/01/2017 (Phạm Chánh Nghĩa), 01 công chức chuyển công tác (Nguyễn Phước Thành)

7

Sở Kế hoạch và Đầu tư

43

40

Giảm 03 biên chế, lý do: Theo Bảng lương Sở Kế hoạch và Đầu tư mới thực hiện 40/43 biên chế công chức hành chính được giao năm 2016

8

Sở Công Thương

102

93

Giảm 08 biên chế, lý do: Theo Bảng lương Văn phòng Sở Công Thương mới thực hiện 35/37 biên chế và Chi cục Quản lý thị trường mới thực hiện 59/65 biên chế công chức hành chính được giao năm 2016 và 01 biên chế nghhưu là ông Nguyễn Hoàng Phương

8.1

Văn phòng

37

35

8.2

Chi cục Quản lý thị trường

65

58

9

Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh

39

0

Chuyển sang biên chế công chức trong đơn vị sự nghiệp. Có 01 nghỉ hưu từ ngày 01/3/2017 là ông Văn Văn Hạnh, 01 thôi việc theo nguyện vọng từ ngày 01/3/2017 là ông Trần Văn Thu, 01 chuyển qua Ban Quản lý dự án dân dụng và công nghiệp là ông Dương Hoàng Anh Tuấn.

10

Sở Giao thông vận tải

56

54

Giảm 02 biên chế, lý do: Theo Bng lương Sở Giao thông vận tải mới thực hiện 55/56 biên chế công chức hành chính được giao năm 2016 và 01 biên chế nghhưu theo Nghị định 108/NĐ-CP là ông Trn Đình Yên từ ngày 01/7/2017

11

Sở Thông tin và Truyền thông

30

24

Giảm 06 biên chế, lý do: Theo Bảng lương, Sở Thông tin và Truyền thông mới thực hiện 27/30 biên chế công chức hành chính được giao năm 2016; 01 biên chế nghỉ hưu từ ngày 01/9/2017 (Vũ Sỹ Thng) và 02 biên chế xin nghỉ việc theo nguyện vọng là ông Nguyn Trường Sơn từ ngày 20/01/2017 và ông Đặng Như Phú nghỉ từ ngày 01/5/2017

12

Sở Xây dựng

54

47

Giảm 07 biên chế, lý do: Theo Bảng lương Văn phòng Sở Xây dựng mới thực hiện 24/30 biên chế và Thanh tra Sở Xây dựng mới thực hiện 23/24 biên chế công chức hành chính được giao năm 2016;

12.1

Văn phòng

30

21

12.2

Thanh tra xây dựng

24

20

12

Chi cục Giám định Xây dựng

0

6

13

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

238

206

Giảm 32 biên chế, trong đó 14 biên chế do diện tích rừng tự nhiên chỉ còn khoảng 56.387,4 ha rừng tự nhiên (Riêng Vườn Quốc gia Bù Gia Mập quản lý 25.778,6 ha diện tích rừng tự nhiên, chiếm 45,7%); và 18 biên chế theo Bảng lương thực tế Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn mới thực hiện 220/238 biên chế công chức hành chính được giao năm 2016

13.1

Văn phòng

39

 

13.2

Chi cục Kiểm lâm tỉnh

124

 

13.3

Chi cục Phát triển nông thôn

15

 

13.4

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

15

 

13.5

Chi cục Chăn nuôi và Thú y

19

 

13.6

Chi cục Thủy lợi và phòng, chng lụt bão

15

 

13.7

Chi cục Quản lý cht lượng nông lâm, thủy sản

11

 

14

Sở Tài nguyên và Môi trường

59

56

Giảm 03 biên chế, lý do: Chi cục Quản lý đất đai mới thực hiện 15/16 biên chế và Chi cục Bảo vệ môi trường mới thực hiện 14/15 biên chế công chức hành chính được giao năm 2016; 01 biên chế công chức đã chuyển qua Cục Hải quan tỉnh là ông Nguyễn Xuân Tùng

14.1

Văn phòng

28

27

14.2

Chi cục Quản lý đất đai

16

15

14.3

Chi cục bảo vệ môi trường

15

14

15

Sở Khoa học & Công nghệ

38

35

Giảm 03 biên chế, lý do: Theo Bảng lương Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ mới thực hiện 24/25 biên chế và Chi cục Tiêu chun Đo lường Chất lượng mới thực hiện 12/13 biên chế công chức hành chính được giao năm 2016 và 01 biên chế của Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng thôi việc ngay là ông Thái Văn Lâm, nghỉ từ ngày 01/8/2017.

15.1

Văn phòng

25

24

15.2

Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng

13

12

16

Sở Lao động, Thương binh và xã hội

49

46

Giảm 03 biên chế, lý do: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội mới thực hiện 46/49 biên chế công chức hành chính được giao năm 2016

17

S Văn hóa, Ththao và Du lịch

44

39

Giảm 05 biên chế, lý do: Theo Bảng lương Sở Văn hóa, Ththao và Du lịch mới thực hiện 41/44 biên chế công chức hành chính được giao năm 2016; 01 người mất (Nguyễn Tuấn) và 01 người nghỉ hưu vào ngày 01/9/2017 (Lê Văn Quang)

18

Sở Y tế

67

65

Giảm 02 biên chế, lý do: Theo Bảng lương Sở Y tế mới thực hiện 65/67 biên chế công chức hành chính được giao năm 2016

18.1

Văn phòng

30

31

18.2

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

19

18

18.3

Chi cục Dân s- Kế hoạch hóa gia đình

18

16

19

Sở Giáo dục và Đào tạo

60

54

Giảm 06 biên chế, lý do: Theo Bng lương SGiáo dục và Đào tạo mi thực hiện 56/60 biên chế công chức hành chính được giao năm 2016; 02 công chức qua Ban Quản lý dự án dân dụng và công nghiệp

20

Ban Dân tộc

18

18

Đã thực hiện 18/18 biên chế công chức hành chính được giao năm 2016

21

Sở Ngoại vụ

19

17

Giảm 02 biên chế, lý do: Theo Bảng lương Sở Ngoại vụ mới thực hiện 17/19 biên chế công chức hành chính được giao năm 2016

B

CẤP HUYN

1073

961

 

1

UBND thị xã Đồng Xoài

102

88

Theo Bảng lương thị xã mới thực hiện 99/102 biên chế công chức được giao năm 2016; 01 trường hợp công chức là ông Nguyễn Văn Khỏe - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, thời gian nghỉ hưu là ngày 01/6/2017. (Đơn vị hành chính loại II)

2

UBND thị xã Bình Long

88

84

Theo Bảng lương thị xã mới thực hiện 84/88 biên chế công chức được giao năm 2016; 02 trưng hợp công chức nghỉ hưu là ông Lê Quang Huy - Cán sự Văn phòng HĐND và UBND, thời gian nghỉ hưu từ ngày 01/01/2017 và bà Trần Thị Hồng - Kế toán Văn phòng UBND thị xã, thời gian nghỉ hưu từ ngày 01/01/2017. (Đơn vị hành chính loại III)

3

UBND thị xã Phước Long

89

84

Theo Bảng lương thị xã đã thực hiện 93/89 biên chế công chức được giao năm 2016 (vượt 04 biên chế); 02 trường hợp công chức nghỉ hưu là ông Phạm Văn Đức - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin, thời gian nghỉ hưu từ ngày 01/3/2017 và bà Ninh Thị Lệ Thủy - Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo, thời gian nghhưu từ ngày 01/3/2017. (Đơn vị hành chính loại III).

4

UBND huyện Đồng Phú

108

87

Theo Bảng lương đã thực hiện 108/108 biên chế. 01 trường hợp công chức chuyển qua Ban Quản lý dự án Đồng Phú là ông Trương Hữu Thành - Phòng Kinh tế và Hạ tầng. (Đơn vị hành chính loại II, là huyện công nghiệp).

5

UBND huyện Chơn Thành

103

84

Theo Bảng lương huyện Chơn Thành mới thực hiện 100/103 biên chế công chức được giao năm 2016. (Đơn vị hành chính loại III, là huyện công nghiệp)

6

UBND huyện Hớn Quản

92

85

Theo Bảng lương huyện Hớn Quản mới thực hiện 87/92 biên chế công chức được giao năm 2016. (Đơn vị hành chính loại II)

7

UBND huyện Lộc Ninh

107

90

Theo Bảng lương huyện Lộc Ninh mới thực hiện 102/107 biên chế công chức được giao năm 2016; 02 trường hợp công chức nghỉ hưu là Hoàng Ngọc Huyến - Phó Trưng phòng Dân tộc, thời gian nghỉ hưu từ ngày 01/3/2017 và bà Nguyễn Thúy Linh - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin, thời gian nghhưu từ ngày 01/6/2017. (Đơn vị hành chính loại I)

8

UBND huyện Bù Đp

104

84

Theo Bảng lương huyện Bù Đốp mi thực hiện 98/104 biên chế công chức, được giao năm 2016; 01 trường hợp công chức ngh hưu là bà Vương Ngọc Mai - Kế toán Phòng Giáo dục và Đào tạo, thời gian nghỉ hưu từ ngày 01/3/2017, công chức Vũ Thị Chiến nghỉ việc (Đơn vị hành chính loại III, là huyện biên giới)

9

UBND huyện Bù Đăng

108

90

Theo Bảng lương huyện Bù Đăng mới thực hiện 94/108 biên chế công chức được giao năm 2016; 01 trường hợp công chức nghỉ hưu là ông Ngô Đồng Long - Phó Trưởng phòng Lao động, Thương binh và xã hội, thời gian nghỉ hưu từ ngày 01/3/2017 và ông Trần Văn Tân - Phòng Nội vụ nghỉ hưu. (Đơn vị hành chính loại I)

10

UBND huyện Bù Gia Mập

92

86

Theo Bảng lương huyện Bù Gia Mập mới thực hiện 74/92 biên chế công chức được giao năm 2016. Không tuyn mới mà điều 02 biên chế công chức từ thị xã Phước Long và điều 08 biên chế công chức từ huyện Bù Đốp và 02 biên chế từ huyện Bù Đăng về huyện Bù Gia Mập để đủ 86 biên chế. (Đơn vị hành chính loại II, là huyện biên giới).

11

UBND huyện Phú Riềng

80

83

Đã thực hiện 53/83 biên chế công chức được giao năm 2016. Không tuyển mới mà điều 10 biên chế công chức từ thị xã Đồng Xoài, 20 biên chế công chức từ huyện Đồng Phú về huyện Phú Riềng cho đủ 83 biên chế. (Đơn vị hành chính loại II).

C

Biên chế dự phòng

0

16

Giao Sở Nội vụ quản lý, sử dụng số biên chế dự phòng theo đúng quy định

 

Tổng cộng (A+B)

2,266

1,999

Ghi chú:

3. Về giải quyết số biên chế thực tế của các huyện, thị xã dôi dư sau khi giao năm 2017:

- Điều tiết biên chế của các huyện, thị xã để bố trí cho huyện Phú Riềng và huyện Bù Gia Mập do biên chế công chức hành chính của tỉnh đang vượt so với Bộ Nội vụ giao như hiện nay, cụ thể như sau:

+ Điều 20 biên chế công chức từ huyện Đồng Phú và 10 biên chế công chức từ thị xã Đồng Xoài về huyện Phú Riềng vì chưa đ biên chế.

+ Điều 02 biên chế công chức từ thị xã Phước Long và 08 biên chế công chức từ huyện Bù Đốp và 02 biên chế từ huyện Bù Đăng về huyện Bù Gia Mập vì chưa đbiên chế.

- Điều về thành công chức cấp xã hoặc chuyển sang đơn vị sự nghiệp.

- Thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định 108.

- Chuyn biên chế công chức của Chi cục Kiểm lâm sang các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT.

4. Số biên chế các huyện, thị xã chưa được xử lý, bao gồm 31 BC:

+ Phước Long: 01 BC;

+ Chơn Thành: 16 BC;

+ Lộc Ninh: 10 BC;

+ Bù Đp: 04 BC.

- 31 BC vượt dự kiến chuyển sang BC sự nghiệp hoặc điều động xuống xã, phường, thị trấn.

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1367/QĐ-UBND về giao biên chế công chức hành chính năm 2017 do tỉnh Bình Phước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.604

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 100.24.115.253