Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1366/QĐ-UBND năm 2013 thành lập Trung tâm Pháp y tỉnh Hà Giang

Số hiệu: 1366/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Giang Người ký: Đàm Văn Bông
Ngày ban hành: 12/07/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1366/QĐ-UBND

Hà Giang, ngày 12 tháng 07 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRUNG TÂM PHÁP Y TỈNH HÀ GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Giám định Tư pháp số 13/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/05/2012 của Chính phủ Quy định v v trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị công lập;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp, Sở Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trung tâm Pháp y tỉnh Hà Giang trực thuộc Sở Y tế với vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

1. Trung tâm Pháp y tỉnh Hà Giang là đơn vị sự nghiệp có thu, tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động trực thuộc Sở Y tế. Trung tâm chịu sự quản lý toàn diện của Giám đốc Sở Y tế; hoạt động theo Quy chế do Giám đốc Sở Y tế ban hành; đồng thời chịu sự quản lý nhà nước của Sở Tư pháp về hoạt động giám định và chịu hướng dẫn, chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của Viện Pháp y Quốc gia.

2. Trung tâm Pháp y tỉnh Hà Giang có trụ sở, con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Hà Giang theo quy định của pháp luật.

3. Nhiệm vụ

3.1. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các hoạt động giám định pháp y của tỉnh trên cơ sở định hướng chiến lược của Bộ Y tế và tình hình thực tế ở địa phương trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3.2. Thực hiện giám định pháp y theo quy định của pháp luật tố tụng và quy định của pháp luật về giám định tư pháp, bao gồm:

a) Tổ chức giám định tổn hại sức khỏe; giám định tình trạng sức khỏe can phạm để chấp hành án, truy tố trước pháp luật, ân xá; pháp y tình dục, khám sức khỏe hôn nhân;

b) Giám định tử thi để xác định nguyên nhân chết, xác định bệnh lý liên quan đến tử vong;

c) Giám định, giám định lại trên hồ sơ do cơ quan tố tụng trưng cầu;

d) Giám định thi hành án tử hình;

đ) Tham gia tranh tụng tại Tòa án theo quy định của pháp luật;

e) Xét nghiệm mô bệnh học; xác định các hình thái và mức độ tổn thương;

f) Giám định ma túy, độc chất, nồng độ cồn trong máu;

g) Tổ chức thực nghiệm trên súc vật để xác định độc chất, xác định thương tích do hỏa khí và các vũ khí lạnh.

3.3. Thực hiện nhiệm vụ giám định ngoài tố tụng về pháp y theo yêu cầu của cá nhân, tổ chức.

3.4. Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật về lĩnh vực giám định pháp y.

3.5. Tham gia đào tạo và đào tạo lại về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác giám định pháp y trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

3.6. Phối hp với các cơ sở y tế trên toàn tỉnh về chuyên môn nghiệp vụ, phương tiện kỹ thuật để thực hiện công tác giám định pháp y có liên quan.

3.7. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

3.8. Quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ công chức, viên chức, lao động hợp đồng, tài chính, tài sản của Trung tâm theo quy định của Pháp luật và phân cấp của tỉnh.

3.9. Thực hiện các nhiệm vụ khác về giám định pháp y theo quy định của UBND tỉnh và do giám đốc Sở Y tế giao.

4. Quyền hạn

4.1. Chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển công tác pháp y trên địa bàn tỉnh;

4.2. Huy động, tiếp nhận tài trợ, quản lý các nguồn lực theo quy định của pháp luật, nhằm thực hiện các hoạt động pháp y;

4.3. Sử dụng nguồn thu từ hoạt động pháp y theo quy định của pháp luật để đầu tư cơ sở vật chất của Trung tâm và thực hiện các hoạt động pháp y trên địa bàn tỉnh Hà Giang;

4.4. Thực hiện các quyền tự chủ theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Cơ cấu tổ chức và biên chế

1. Cơ cấu tổ chức

1.1. Lãnh đạo Trung tâm: gồm Giám đốc và 01 Phó Giám đốc

a) Giám đốc Trung tâm, Phó Giám đốc Trung tâm là giám định viên pháp y chuyên trách.

b) Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, từ chức, khen thưởng, kỷ luật, chế độ, chính sách đối với các chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp của tỉnh.

c) Giám đốc Trung tâm Pháp y tỉnh Hà Giang chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Y tế, Giám đc Sở Tư pháp và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm.

d) Phó Giám đốc chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và trước pháp luật về một số lĩnh vực được phân công.

1.2. Các Phòng nghiệp vụ, Khoa chuyên môn:

a) Phòng Tổ chức Hành chính - Kế hoạch Tài chính;

b) Khoa Giám định tổng hợp;

c) Khoa Xét nghiệm cận lâm sàng.

1.3. Các Khoa, Phòng của Trung tâm Pháp y tỉnh Hà Giang có Trưởng khoa, phòng và có 01 Phó trưởng khoa, phòng và cán bộ nghiệp vụ.

- Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, từ chức, khen thưởng, kỷ luật, thực hiện chế độ, chính sách đối với các chức danh Trưởng, Phó khoa, phòng thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp của tỉnh.

1.4. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm và quy định của pháp luật, Giám đốc Sở Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Phòng, Khoa chuyên môn nghiệp vụ thuộc Trung tâm.

2. Biên chế

2.1. Biên chế của Trung tâm bao gồm:

- Biên chế sự nghiệp nằm trong tổng biên chế sự nghiệp y tế được Ủy ban nhân dân tỉnh giao hàng năm;

- Hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp;

- Hợp đồng do đơn vị tự trang trải kinh phí.

2.2. Tùy thuộc điều kiện công việc cụ thể, Trung tâm được trưng tập các giám định viên thực hiện nhiệm vụ kiêm nhiệm là cán bộ công tác tại Bệnh viện đa khoa tỉnh và Bệnh viện đa khoa các huyện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Y tế, Tư pháp, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
-
Các Bộ: Y tế; Tư pháp;
- Viện Pháp y Quốc gia;
- TTr. Tnh ủy;
- TTr HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tnh ủy;
- Các S, Ban, Ngành tỉnh;
- Các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Công an tỉnh;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh;
- Sở Nội vụ;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Đàm Văn Bông

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1366/QĐ-UBND năm 2013 thành lập Trung tâm Pháp y tỉnh Hà Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.711
DMCA.com Protection Status

IP: 54.84.236.168