Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 136/QĐ-VTLTNN năm 2007 về quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo cuộc vận động phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước do Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước ban hành

Số hiệu: 136/QĐ-VTLTNN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước Người ký: Trần Hoàng
Ngày ban hành: 13/07/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ
CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 136/QĐ-VTLTNN

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO CUỘC VẬN ĐỘNG PHONG TRÀO “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HOÁ” CỦA CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC

CỤC TRƯỞNG CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC

Căn cứ Quyết định số 177/2003/QĐ-TTg ngày 01/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước;
Căn cứ  Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo cuộc vận động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ban hành kèm theo Quyết định số 227/2006/QĐ-TTg ngày 11/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 209/QĐ-VTLTNN ngày 25/10/2006 của Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước về việc thành lập Ban chỉ đạo cuộc vận động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”;
Xét đề nghị của Trưởng Ban chỉ đạo cuộc vận động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo cuộc vận động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Ban chỉ đạo cuộc vận động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT,TT BCĐ.

CỤC TRƯỞNG
Trần Hoàng

 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO CUỘC VẬN ĐỘNG PHONG TRÀO “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HOÁ” CỦA CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC

(Ban hành kèm theo Quyết định số 136 /QĐ-VTLTNN Ngày 13 tháng 7 năm 2007 của Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước)

Chương I.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy chế này quy định về tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo cuộc vận động phong trào “Toàn dân  đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” của Cục Văn thư  và Lưu trữ nhà nước (sau đây gọi tắt là Ban chỉ đạo).

Điều 2. Hoạt động của Ban chỉ đạo nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục và thực hiện nhiệm vụ văn hoá trong thời kỳ mới; xây dựng đoàn kết, nâng cao đời sống văn hoá trong cán bộ, công chức, viên chức khối cơ quan Cục và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục, gắn liền với phong trào thi đua yêu nước và sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Điều 3. Ban chỉ đạo làm việc theo nguyên tắc thực hiện sự chỉ đạo tập trung, thống nhất; phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của các thành viên Ban chỉ đạo. Ban chỉ đạo hoạt động thường xuyên theo kế hoạch được xây dựng hàng năm.

Chương II.

NHIỆM VỤ CỦA BAN CHỈ ĐẠO, TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO, PHÓ TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO, THƯỜNG TRỰC BAN CHỈ ĐẠO VÀ THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO

Điều 4. Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo:

1. Xây dựng kế hoạch, chương trình triển khai thực hiện phong trào trong toàn Cục.

2. Chỉ đạo tổ chức thực hiện và kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kế hoạch, chương trình triển khai thực hiện phong trào.

3. Đề ra các chủ trương, giải pháp nhằm huy động mọi nguồn lực, tập hợp các lực lượng đẩy mạnh thực hiện và nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” của Cục.

4. Tổ chức sơ, tổng kết, đúc rút kinh nghiệm, phổ biến, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các nhân tố mới trong phong trào; khen thưởng và đề nghị các cơ quan quản lý nhà nước cấp trên khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào.

Điều 5. Nhiệm vụ của Trưởng Ban chỉ đạo:

1. Chịu trách nhiệm chung về hoạt động của Ban chỉ đạo. Chỉ đạo xây dựng và thực hiện các chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo.

2. Triệu tập, chủ trì các cuộc họp của Ban chỉ đạo; các hội nghị triển khai công tác, sơ kết, tổng kết phong trào.

3. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo, chỉ đạo phối hợp hoạt động giữa các thành viên Ban chỉ đạo, giữa Ban chỉ đạo và các đoàn thể trong Cục.

4. Chỉ đạo xây dựng, ký ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền của Ban chỉ đạo.

Điều 6. Nhiệm vụ của Phó trưởng Ban chỉ đạo:

1. Thay mặt Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì các cuộc họp của Ban chỉ đạo, các hội nghị triển khai công tác, sơ kết, tổng kết phong trào khi được Trưởng Ban uỷ quyền.

2. Chỉ đạo thực hiện các chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo, theo sự phân công của Trưởng Ban chỉ đạo.

Điều 7. Nhiệm vụ của Thường trực Ban chỉ đạo:

Thường trực Ban chỉ đạo gồm Trưởng ban, Phó trưởng ban và các thành viên là đại diện lãnh đạo Văn phòng Cục, Phòng Kế hoach-Tài chính và Thư ký Ban chỉ đạo.

Nhiệm vụ của Thường trực ban chỉ đạo:

1. Tham gia chuẩn bị nội dung các cuộc họp, hội nghị, xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo để đưa ra Ban chỉ đạo thảo luận, quyết định.

2. Thay mặt Ban chỉ đạo để chỉ đạo thực hiện các công việc đột xuất, cấp bách.

3. Thảo luận, quyết định các hoạt động của Ban chỉ đạo giữa hai kỳ họp và báo cáo Ban chỉ đạo tại kỳ họp gần nhất.

Điều 8. Nhiệm vụ của thành viên Ban chỉ đạo:

1. Tham gia đầy đủ các hoạt động của Ban chỉ đạo; thực hiện nhiệm vụ của Ban chỉ đạo, nhiệm vụ của thành viên Ban chỉ đạo theo sự phân công của Trưởng Ban chỉ đạo.

2. Trực tiếp chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện phong trào tại các đơn vị được giao phụ trách theo kế hoạch của Ban chỉ đạo.

3. Xây dựng và chỉ đạo tổ chức thực hiện các chương trình phối hợp với các đoàn thể tại đơn vị mình, lồng ghép thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” của Cục.

Chương III.

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO

Điều 9. Ban chỉ đạo và Thường trực Ban chỉ đạo làm việc theo chế độ tập thể, quyết định theo đa số những vấn đề thuộc phạm vi trách nhiệm của mình.

Điều 10. Ban chỉ đạo chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước và sự lãnh đạo của Đảng uỷ Cục, thành viên Ban chỉ đạo thực hiện sự phân công của Trưởng Ban chỉ đạo.

Điều 11. Ban chỉ đạo được sử dụng con dấu của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước; các thành viên Ban chỉ đạo là Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục được sử dụng con dấu của đơn vị mình khi ký các văn bản gửi Ban chỉ đạo.

Điều 12. Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện theo các quy định về tài chính hiện hành.

Điều 13. Chế độ hội họp:

1. Họp Ban chỉ đạo: 6 tháng 1 lần.

2. Họp Thường trực ban chỉ đạo: 3 tháng 1 lần.

3. Hội nghị tổng kết phong trào của Cục: 1 năm 1 lần.

Điều 14. Kiểm tra phong trào:

1. Ban chỉ đạo kiểm tra phong trào của các đơn vị trực thuộc Cục tại phía Bắc 1 năm 1 lần.

2. Ban chỉ đạo kiểm tra phong trào của các đơn vị trực thuộc Cục tại phía Nam 1 năm 1 lần.

Điều 15. Chế độ báo cáo:

1. Thành viên Ban chỉ đạo tại đơn vị được giao phụ trách báo cáo bằng văn bản tình hình thực hiện phong trào với Thường trực Ban chỉ đạo trước ngày 15 tháng 12 hàng năm.

2. Ban chỉ đạo báo cáo bằng văn bản tình hình thực hiện phong trào trong toàn Cục với Ban chỉ đạo của Bộ Nội vụ trước ngày 25 tháng 12 hàng năm.

Chương IV.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 16. Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban và các thành viên Ban chỉ đạo chịu trách nhiệm thực hiện Quy chế này./.

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 136/QĐ-VTLTNN năm 2007 về quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo cuộc vận động phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước do Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.712
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.31.145