Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 136/2003/QĐ-UB ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố năm 2003 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 136/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Thanh Hải
Ngày ban hành: 01/08/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 136/2003/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 08 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NĂM 2003

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 và Pháp lệnh về nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ở mỗi cấp ngày 25 tháng 6 năm 1996 ;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996 và Luật sửa đổi bổ sung một số Điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 16 tháng 12 năm 2002 và Nghị định số 101/CP ngày 23 tháng 9 năm 1997 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ;
Căn cứ Nghị định số 93/2001/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 của Chính phủ về phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho thành phố Hồ Chí Minh ;
Nhằm chủ động trong công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước ;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Công văn số 528/STP-UB ngày 18 tháng 3 năm 2003 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố năm 2003.

Điều 2.- Căn cứ vào Chương trình đã ban hành, Thủ trưởng các sở-ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận-huyện triển khai thực hiện việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đúng kế hoạch, thời gian đã quy định.

Sở Tư pháp chịu trách nhiệm thẩm định, hoàn thiện dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các sở-ngành được phân công chủ trì soạn thảo trước khi trình Ủy ban nhân dân thành phố. Trong quá trình thẩm định, hoàn thiện văn bản, nếu còn có ý kiến khác nhau, báo cáo Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, chỉ đạo.

Điều 3.- Kinh phí xây dựng và thẩm định văn bản quy phạm pháp luật chi từ ngân sách hoạt động của đơn vị.

Sở Tài chánh-Vật giá có trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị lập dự toán kinh phí theo quy định.

Điều 4.- Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở-ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận-huyện tổ chức thực hiện Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4 (để thực hiện)
- Văn Phòng Chính phủ
- Bộ Tư pháp
- Thường trực HĐND/TP
- TTUB: CT, các PCT
- VPHĐ-UB: các PVP
- Các Tổ NCTH
- Lưu (PC-Ttr)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Lê Thanh Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 136/2003/QĐ-UB ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố năm 2003 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.651

DMCA.com Protection Status
IP: 3.228.10.64