Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1342/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Bình Người ký: Trần Công Thuật
Ngày ban hành: 12/06/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1342/QĐ-UBND

Đồng Hới, ngày 12 tháng 6 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC XÂY DỰNG, CÔNG NGHIỆP, GIAO THÔNG DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH BAN HÀNH TỪ NGÀY 01/7/1989 ĐẾN NGÀY 30/6/2006 ĐÃ HẾT HIỆU LỰC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÈNH

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

- Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

- Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

- Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp Tại Công văn số 258/STP-QLVB ngày 31 tháng 5 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố danh mục 62 văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực xây dựng, công nghiệp, giao thông do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành từ ngày 01/7/1989 đến ngày 30/6/2006 đã hết hiệu lực (có danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tư pháp, Xây dựng, Công nghiệp, Giao thông và Vận tải; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành có liên quan; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp;
- Thường vụ Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ban Pháp chế -HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu VT-NCVX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Công Thuật

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT (QUYẾT ĐỊNH, CHỈ THỊ) DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH TỪ NGÀY 01/07/1989 ĐẾN NGÀY 30/6/2006 TRONG LĨNH VỰC XÂY DỰNG, CÔNG NGHIỆP, GIAO THÔNG HẾT HIỆU LỰC
(Kèm theo Quyết định số 1342/QĐ-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2007 của UBND tỉnh Quảng Bình)

TT

Tên loại, số, ký hiệu văn bản

Ngày, tháng, năm ban hành VB

Trích yếu nội dung văn bản

Lý do hết hiệu lực

Quyết định

1.

180/QĐ-UB

07/9/1989

Quy định về việc quản lý xây dựng thị xã Đồng Hới theo quy hoạch

Vì văn bản làm căn cứ pháp lý để quy định nội dung văn bản này đã hết hiệu lực

2.

190/QĐ-UB

13/9/1989

Quy định trật tự giao thông và vận tải trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Được thay thế bởi Quyết định số 1112/QĐ-UB ngày 06/9/1997

3.

159/QĐ-UB

05/3/1990

Triển khai công tác quy hoạch thị xã Đồng Hới năm 1990

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

4.

581/QĐ-UB

07/8/1990

V/v ban hành quy định tạm thời việc quản lý thống nhất xây dựng cơ bản

Được thay thế bởi Quyết định số 70/QĐ-UB ngày 19/02/1992

5.

586/QĐ-UB

16/8/1990

V/v bổ sung một số định mức lao động trong xây dựng cơ bản

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

6.

05/QĐ-UB

06/01/1992

V/v ban hành quy định tạm thời việc xây dựng tại các nội thị xã, thị trấn

Vì văn bản làm căn cứ pháp lý để quy định nội dung văn bản này đã hết hiệu lực

7.

70/QĐ-UB

19/02/1992

Ban hành quy định về công tác xây dựng cơ bản

Được thay thế bởi Quyết định số 279/QĐ-UB ngày 18/3/1993

8.

279/QĐ-UB

18/3/1993

Quyết định ban hành quy định quản lý xây dựng cơ bản

Được thay thế bởi Quyết định số 1056/QĐ-UB ngày23/11/1995

9.

454/QĐ-UB

31/5/1993

Giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 1993

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

10.

55/QĐ-UB

03/7/1993

V/v tiếp tục thực hiện công tác quy hoạch thị xã Đồng Hới

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

11.

100/QĐ-UB

03/3/1994

V/v giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 1994

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

12.

148/QĐ-UB

16/3/1995

Giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 1995

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

13.

286/QĐ-UB

13/5/1995

Giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng hạ tầng khu dân cư thị xã Đồng Hới năm 1995

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

14.

1056/QĐ-UB

23/11/1995

Ban hành bản quy định về quản lý đầu tư và xây dựng

Được thay thế bởi Quyết định số 114/QĐ-UB ngày 20/02/1997

15.

1059/QĐ-UB

23/11/1995

Ban hành bản quy định về các hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh

Được thay thế bởi Quyết định số 114/QĐ-UB ngày 20/2/1997

16.

1082/QĐ-UB

29/11/1995

Ban hành quy định lập và xét duyệt hồ sơ thiết kế quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết tại thị xã, thị trấn, thị tứ trong tỉnh

Vì văn bản làm căn cứ pháp lý để quy định nội dung văn bản này đã hết hiệu lực

17.

1168/QĐ-UB

14/12/1995

Bổ sung vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 1995

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

18.

509/QĐ-UB

28/5/1996

Ban hành điều lệ quản lý quy hoạch thị trấn Ba Đồn và vùng phụ cận

Được thay thế bởi Quyết định số 3935/QĐ-UB ngày 28/12/2005

 

19.

650/QĐ-UB

10/6/1997

V/v quy định chỉ giới xây dựng đối với nhà ở hộ gia đình

Vì đã có luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn thi hành điều chỉnh

20.

796/QĐ-UB

05/7/1997

V/v ban hành quy chế quản lý đầu tư và xây dựng các công trình thuộc dự án ARCD

Vì Dự án ARCD đã hoàn thành, không còn đối tượng điều chỉnh

21.

878/QĐ-UB

22/7/1997

V/v đăng ký phương tiện thô sơ tham gia kinh doanh vận tải giao thông đường bộ

Vì văn bản làm căn cứ pháp lý để quy định nội dung văn bản này đã hết hiệu lực

22.

931/QĐ-UB

04/8/1997

V/v giảm bớt các thành phần hồ sơ xin phép xây dựng các loại công trình kỷ thuật hạ tầng đô thị

Vì văn bản làm căn cứ pháp lý để quy định nội dung văn bản này đã hết hiệu lực

23.

1332/QĐ-UB

24/10/1997

V/v ban hành quy định xây dựng, quản lý và sử dụng điện ở nông thôn

Được thay thế bởi Quyết định số 13/2003/QĐ-UB ngày 17/5/2003

24.

05/1999/QĐ-UB

03/02/1999

Về việc phân cấp phê duyệt quy hoạch xây dựng các thị tứ.

Vì văn bản làm căn cứ pháp lý để quy định nội dung văn bản này đã hết hiệu lực

25.

141/QĐ-UB

01/02/1999

Về việc ban hành định mức lao động phổ thông tham gia xây dựng các công trình thuộc Dự án ARCD Quảng Bình

Vì Dự án ARCD đã hoàn thành, không còn đối tượng điều chỉnh

26.

21/2000/QĐ-UB

19/6/2000

V/v phân cấp và ủy quyền phê duyệt thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán, chỉ định thầu và phê duyệt quyết toán công trình xây dựng

Được thay thế bởi Quyết định số 51/2003/QĐ-UB

27.

1041/QĐ-UB

21/6/2000

V/v giao kế hoạch chuyển giao lưới điện trung áp năm 2000

Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

28.

27/2000/QĐ-UB

06/10/2000

V/v phân cấp thẩm định thiết kế kỹ thuật tổng dự toán công trình xây dựng

Được thay thế bởi Quyết định số 51/2003/QĐ-UB ngày 30/9/2003

29.

04/2001/QĐ-UB

20/01/2001

V/v ủy quyền cấp giấy phép xây dựng

Được thay thế bởi Quyết định số 30/2005/QĐ-UB ngày 13/6/2005

30.

616a/QĐ-UB

28/3/2001

V/v giao kế hoạch chuyển giao lưới điện trung áp năm 2001

Hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

31.

10/2001/QĐ-UB

08/5/2001

V/v ban hành Chương trình phát triển Tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông thôn Quảng Bình giai đoạn 2001 - 2005

Hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

32.

15/2003/QĐ-UB

23/5/2003

V/v bổ sung Quyết định 04/2001/QĐ-UB ngày 20/01/2001 về uỷ quyền cấp Giấy phép Xây dựng

Được thay thế bởi Quyết định số 30/2005/QĐ-UBND

33.

51/2003/QĐ-UB

30/9/2003

V/v phân cấp và ủy quyền phê duyệt dự án thiết kế kỹ thuật thi công, tổng dự toán, đấu thầu chi định thầu và phê duyệt quyết toán thầu xây dựng

Được thay thế bởi Quyết định số 29/2005/QĐ-UBND

34.

09/2004/QĐ-UB

18/02/2004

V/v phân cấp cho UBND các huyện và thị xã: "Quyết định phê duyệt quy hoạch xây dựng"

 Được thay thế bởi Quyết định số 30/2005/QĐ-UBND

Chỉ thị

35.

30/CT-UB

28/11/1989

V/v điều tra năng lực sản xuất các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh thuộc ngành công nghiệp và thương nghiệp ngày 01/01/1990

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

36.

29/CT-UB

24/6/1990

V/v thực hiện đúng trình tự xây dựng cơ bản

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

37.

44/CT-UB

19/9/1990

V/v tiến hành cuộc điều tra năng lực vận tải chuyên nghiệp thuộc các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

38.

54/CT-UB

26/12/1990

V/v lập lại trật tự trong kinh doanh vận tải công cộng

Vì văn bản là đối tượng triển khai thực hiện trong văn bản đã hết hiệu lực

39.

01/CT-UB

03/01/1991

V/v điều tra kết quả sản xuất kinh doanh của lực lượng sản xuất công nghiệp ngoài quốc doanh

Đã hoàn thành việc điều tra, không còn đối tượng điều chỉnh

40.

22/CT-UB

04/6/1991

V/v điều tra thống kê điển hình về đầu tư xây dựng cơ bản của xã, phường, HTX, tập đoàn sản xuất và đầu tư xây dựng nhà cửa của nhân dân

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

41.

08/CT-UB

09/3/1992

V/v thực hiện quy hoạch xây dựng thị xã Đồng Hới

Được thay thế bởi Chỉ thị số 15/CT-UB ngày 10/4/1995

42.

15/CT-UB

07/4/1992

V/v chuẩn bị mặt hàng xây dựng nhà máy Xi măng Thanh Hà

Vì nhà máy đã xây dựng xong và đưa vào sử dụng, không còn đối tượng điều chỉnh

43.

19/CT-UB

30/4/1993

V/v củng cố các ban quản lý công trình xây dựng cơ bản

Hết HL bởi Chỉ thị số 21/2005/CT-TTg ngày 15/6/2005

44.

14/CT-UB

28/6/1994

V/v khẩn trương hoàn thành thủ tục theo trình tự xây dựng cơ bản

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

45.

31/CT-UB

01/7/1995

V/v kiểm tra và đình chỉ thi công trái phép tại khu vực phía Bắc nhà nghĩ Nhật Lệ thuộc phường Hải Thành thị xã Đồng Hới

Vì đã kiểm tra và xử lý xong trường hợp vi phạm, không còn đối tượng điều chỉnh

46.

51/CT-UB

09/11/1995

V/v lập và xét duyệt các đề án quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết xây dựng các thị xã, thị trấn, thị tứ trên địa bàn toàn tỉnh Quảng Bình

Được thay thế bởi Chỉ thị số 57/CT-UB ngày 31/12/1996

47.

05/CT-UB

05/3/1996

V/v giải toả các công trình phụ trợ của các cơ quan đóng trong thành nội thị xã Đồng Hới, vi phạm chỉ giới xây dựng hành lang bảo vệ thành cổ để xây dựng tuyến đường ven thành

Vì không còn đối tượng điều chỉnh

48.

12/CT-UB

10/4/1996

V/v tăng cường chỉ đạo thực hiện Nghị định 221/HĐBT, 222/HĐBT và 66/HĐBT trong khu vực kinh doanh vận tải

Vì văn bản là đối tượng triển khai thực hiện trong văn bản đã hết hiệu lực

49.

57/CT-UB

31/12/1996

V/v lập kế hoạch quy hoạch và các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỷ thuật đô thị tại thị xã, các thị trấn, thị tứ trong tỉnh

Vì văn bản là đối tượng triển khai thực hiện trong văn bản đã hết hiệu lực

50.

11/CT-UB

07/5/1997

V/v tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

51.

24/CT-UB

28/8/1997

Về tổ chức quản lý công tác vận tải hành khách và du lịch

Được thay thế bởi Chỉ thị số 02/2004/CT-UBND ngày 22/3/2004

52.

24/CT-UB

20/7/1998

V/v đẩy mạnh tiến độ quy hoạch các thị trấn huyện, lỵ.

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

53.

25/CT-UB

20/7/1998

V/v tổ chức điều tra hoạt động sản xuất công nghiệp

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

54.

27/CT-UB

31/7/1998

V/v giải phóng mặt bằng thi công các công trình thuộc Dự án ARCD.

Vì Dự án ARCD đã hoàn thành, không còn đối tượng điều chỉnh

55.

45/CT-UB

26/12/1998

V/v rà soát phương án quy hoạch, lập thiết kế dự toán các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh.

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

56.

11/1999/CT-UB

30/3/1999

V/v chấn chỉnh công tác quản lý xây dựng cơ bản trên địa bàn.

Được thay thế bởi Chỉ thị số 04/2000/CT-UB ngày 22/01/2000

57.

32/1999/CT-UB

22/7/1999

V/v lập các quy hoạch chi tiết xét chọn địa điểm xây dựng tuyến công trình hạ tầng kỷ thuật và xã hội nông thôn và lập kế hoạch xây dựng.

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

58.

04/2000/CT-UB

22/01/2000

V/v chấn chỉnh công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản.

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

59.

28/2000/CT-UB

18/7/2000

V/v tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản cuối năm 2000.

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

60.

41/2000/CT-UB

07/11/2000

V/v đẩy mạnh giao nhận lưới điện trung áp nông thôn.

Vì việc giao nhận lưới điện trung áp nông thôn đã hoàn thành, không còn đối tượng điều chỉnh

61.

42/2003/CT-UB

14/11/2003

V/v đẩy mạnh công tác đầu t­ư xây dựng cơ bản những tháng cuối năm 2003

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

62.

11/2004/CT-UB

25/3/2004

V/v chấn chỉnh quản lý đầu tư xây dựng năm 2004

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1342/QĐ-UBND ngày 12/06/2007 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực xây dựng, công nghiệp, giao thông do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành từ ngày 01/7/1989 đến ngày 30/6/2006 đã hết hiệu lực

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.375

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.143.213
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!